Możliwość opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w związku ze świadczeniem usług na rzecz byłe... - Interpretacja - 0114-KDIP3-2.4011.389.2023.2.JK2

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 15 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.389.2023.2.JK2

Temat interpretacji

Możliwość opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w związku ze świadczeniem usług na rzecz byłego pracodawcy.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 kwietnia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 5 kwietnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w związku ze świadczeniem usług na rzecz byłego pracodawcy.

Uzupełnił go Pan pismem z 31 maja 2023 r. (wpływ 2 czerwca 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan osobą fizyczną prowadzącą indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Zarejestrował Pan i rozpoczął działalność gospodarczą w styczniu 2023 r. W roku podatkowym poprzedzającym założenie działalności gospodarczej, tj. 2022 r. był Pan zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, na stanowisku kierowniczym jako „(…)” w polskim przedsiębiorstwie Y. sp. z o.o. z siedzibą (…) (dalej w skrócie: „Spółka”). Praca na tym stanowisku skupiała się wokół wypełniania szeregu różnorodnych obowiązków w kilku obszarach:

1)Utrzymanie relacji z kluczowymi klientami firmy, co w szczególności obejmowało:

przygotowywanie umów oraz negocjowanie ich warunków;

prowadzenie programu klienckiego o nazwie „(…)" (prowadzenie tabel z wynikami, opisywanie sposobów pracy, długoterminowych celów projektowych).

2)Wykonywanie zadań w dziale finansowym:

przygotowywanie i zatwierdzanie faktur klienckich, wniosków o umorzenie/odroczenie płatności oraz wewnętrznych faktur sprzedażowych.

3)Wykonywanie zadań w ramach zespołu zarządzania regionem:

przygotowywanie biznes planów i przedstawienie go zespołowi zarządzającemu;

raportowanie bieżącego stanu projektów i zespołów.

4)Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad podwładnymi (25 osób):

prowadzenie spotkań indywidualnych, wyznaczanie celów rozwoju osobistego;

przegląd wynagrodzeń;

bieżące prowadzenie rekrutacji na zwalniane stanowiska i podejmowanie decyzji o zatrudnieniu nowych członków zespołu.

Stosunek pracy ustał w grudniu 2022 roku.

Posiada Pan jednocześnie wysokie kompetencje w dziedzinie programowania i jako przedsiębiorca działający w tej branży zawarł ze Spółką umowę o współpracy. Na jej mocy zobowiązany jest Pan do świadczenia na rzecz Spółki lub bezpośrednio klientom Spółki i w imieniu Spółki usług związanych z projektowaniem i doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego. Do ww. usług zalicza się:

wybór i definiowanie architektury systemu oprogramowania i komponentów dla przypadków klienta Spółki;

sporządzanie dokumentacji wybranych platform programistycznych i sposobu ich wzajemnej współpracy;

konfigurowanie systemów, co obejmuje również konfigurację przez kodowanie, aby połączyć je w wykonalne rozwiązania;

przygotowywanie wytycznych dotyczących architektury komponentów oprogramowania dla całej firmy przy jednoczesnym testowaniu możliwych rozwiązań programowych, konfigurowaniu ich do pracy i formułowaniu wniosków w formie pisemnej;

testowanie nowych systemów i rozwiązań, tworzenie tzw. „(…) ” (ekspertymentalnej wersji rozwiązania) i prototypów;

współpraca z konsultantami ds. rozwiązań (Solution Consultants) w celu wypracowania wspólnego podejścia, konfiguracji dostarczanego klientowi docelowemu rozwiązania.

Na gruncie klasyfikacja określonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556) usługi świadczone w ramach działalności gospodarczej klasyfikuje Pan pod kodami PKWiU 62.01.11.0 „Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania” oraz PKWiU 62.02.20.0 „Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego”.

Z tytułu wykonywania umowy należne jest Panu wynagrodzenie, płatne w cyklach miesięcznych na podstawie wystawionej przez Pana faktury.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

Doprecyzował Pan stan faktyczny o następujące informacje:

a)2 stycznia 2023 roku złożył Pan Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

b)prowadzona przez Pana działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

c)do wykonywanej przez Pana działalności nie będą mieć zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 1905, ze zm.).

d)Pana przychód nie przekroczy limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wymienionego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

e)usługi przypisane do PKWiU 62.01.11.0:

sporządzanie dokumentacji wybranych platform programistycznych i sposobu ich wzajemnej współpracy;

konfigurowanie systemów, co obejmuje również konfigurację przez kodowanie, aby połączyć je w wykonalne rozwiązania;

przygotowywanie wytycznych dotyczących architektury komponentów oprogramowania dla całej firmy przy jednoczesnym testowaniu możliwych rozwiązań programowych, konfigurowaniu ich do pracy i formułowaniu wniosków w formie pisemnej;

testowanie nowych systemów i rozwiązań, tworzenie tzw. „(…)” (ekspertymentalnej wersji rozwiązania) i prototypów.

Usługi przypisane do PKWiU 62.02.20.0:

wybór i definiowanie architektury systemu oprogramowania i komponentów dla przypadków klienta Spółki;

współpraca z konsultantami ds. rozwiązań (Solution Consultants) w celu wypracowania wspólnego podejścia, konfiguracji dostarczanego klientowi docelowemu rozwiązania.

f)Pierwszy przychód z działalności gospodarczej będącej przedmiotem zapytania osiągnął Pan w styczniu 2023 roku.

g)Uzyskuje Pan przychody z najmu. Nie wyklucza Pan uzyskiwania dochodu z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (w innej spółce) oraz przychodów z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

h)w ramach wykonywanych usług - wymienionych w treści wniosku – nie uzyskuje Pan przychodów na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez Pana pozarolniczej działalności gospodarczej.

i)usługi świadczone na rzecz Spółki w ramach działalności gospodarczej nie są tożsame z obowiązkami wynikającymi z rozwiązanej umowy o pracę.

j)świadczy Pan kompleksową usługę, która obejmuje wszystkie opisane we wniosku zadania/usługi. Nie są to odrębne usługi.

k)nie sposób wyodrębnić z opisanej we wniosku kompleksowej usługi odrębnych świadczeń, które miałyby nadrzędny cel umowy. Wszystkie zadania, do realizacji których zobowiązał się Pan na podstawie zawartej umowy są ze sobą ściśle powiązane. Oczekiwanym przez Zleceniodawcę rezultatem jest dokonanie właściwego wyboru architektury systemu (oprogramowani komputerowego) i finalnie doprowadzenie do jego stworzenia, co obliguje Pana m.in. do opracowania architektury systemu (oprogramowania komputerowego), przekazania wytycznych pozostałym członkom zespołu programistycznego, konfigurowanie systemu, kodowanie, tworzenie eksperymentalnej wersji (tzw. „(…)”), testowanie. Jest to wieloetapowy proces, na który składa się szereg czynności wykonywanych przez Pana w chronologicznej kolejności. Reasumując, można przyjąć, iż głównym celem umowy jest świadczenie sklasyfikowane pod kodem PKWiU 62.01.11.0 „Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania”, przy czym usługi te wpisują się częściowo także w świadczenia sklasyfikowane pod kodem PKWiU 62.02.20.0 „Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego”.

l)umowa określa jedną stawkę wynagrodzenia.

m)poza umową o współpracę, nie będą Pana łączyć ze zleceniodawcami inne umowy.

n)nie jest Pan powiązany kapitałowo ze Spółką.

o)prowadzi/będzie Pan prowadził ewidencję przychodów, w której będzie Pan w stanie określić przychód z każdego rodzaju działalności opodatkowany różnymi stawkami, jeżeli taka sytuacja występuje/wystąpi.

Pytanie

Czy w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej ma Pan prawo opodatkować przychody w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych począwszy od 2023 roku?

Pana stanowisko w sprawie

Stoi Pan na stanowisku, że ma Pan prawo opodatkować przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych począwszy od 2023 roku. Fakt, iż na uzyskiwane przychody składa się wynagrodzenie uzyskiwane od podmiotu (wskazanej Spółki), z którym łączyła Pana umowa o pracę pozostaje bez znaczenia, a to ze względu na istotne różnice w zakresie wykonywanych czynności.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.): Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy:

Przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 1128 ze zm. ):

Ilekroć w ustawie jest mowa działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

a)wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1 f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

1)w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro;

2)rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Zauważyć należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Stosownie do art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W Pana ocenie wymienione w powyższym przepisie przesłanki skutkujące utratą prawa do ryczałtu od przychodów w opisanym stanie faktycznym nie są spełnione. Świadczone na rzecz Spółki w ramach działalności gospodarczej usługi nie są bowiem tożsame z obowiązkami wynikającymi z rozwiązanej umowy o pracę. Są to specjalistyczne usługi związane z projektowaniem i doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego. Ich wykonywanie wymaga od Pana wykorzystania jego specjalistycznej wiedzy dot. kodowania, architektury systemów/programów komputerowych. Tymczasem zadania powierzone w ramach umowy o pracę koncentrowały się na koordynowaniu i współrealizowanie całokształtu procesów decyzyjnych w przestrzeni Spółki. Pracował Pan m.in. w dziale finansowym, dbał o utrzymanie relacji z klientem, opracowywał biznes plany.

Uwzględniając powyższe, w sytuacji braku spełnienia negatywnych przesłanek wynikających z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej wskazanych usług mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Na podstawie art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

a)wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Według art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Jak wskazuje art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a.uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b.uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z ww. art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

b) uchylony

c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d) – e) uchylony

f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6) (uchylony)

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 ww. ustawy:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1b ww. ustawy:

Dokonany wybór formy opodatkowania, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie określonym w ust. 1 złoży oświadczenie na piśmie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania albo oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym, w terminie określonym w art. 9a ust. 2 tej ustawy.

W myśl art. 9 ust. 1c ww. ustawy:

Oświadczenia, o których mowa odpowiednio w ust. 1-1b, podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2020 poz. 2296 i 2320 oraz z 2021 poz. 1641), zwanej dalej "ustawą o CEIDG".

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Z treści wniosku wynika, że zarejestrował Pan i rozpoczął działalność gospodarczą w styczniu 2023 r. W roku podatkowym poprzedzającym założenie działalności gospodarczej, tj. 2022 r. był Pan zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, na stanowisku kierowniczym w Spółce. Praca na tym stanowisku skupiała się wokół wypełniania szeregu różnorodnych obowiązków w kilku obszarach: utrzymanie relacji z kluczowymi klientami firmy, wykonywanie zadań w dziale finansowym, wykonywanie zadań w ramach zespołu zarządzania regionem, sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad podwładnymi (25 osób). Stosunek pracy ustał w grudniu 2022 roku. Posiada Pan jednocześnie wysokie kompetencje w dziedzinie programowania i jako przedsiębiorca działający w tej branży zawarł ze Spółką umowę o współpracy. Na jej mocy zobowiązany jest Pan do świadczenia na rzecz Spółki lub bezpośrednio klientom Spółki i w imieniu Spółki usług związanych z projektowaniem i doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego. Usługi świadczone w ramach działalności gospodarczej klasyfikuje Pan pod kodami PKWiU 62.01.11.0 „Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania” oraz PKWiU 62.02.20.0 „Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego”. Świadczy Pan kompleksową usługę, która obejmuje wszystkie opisane we wniosku zadania/usługi. Nie są to odrębne usługi. 2 stycznia 2023 roku złożył Pan Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Do wykonywanej przez Pana działalności nie będą mieć zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Usługi świadczone na rzecz Spółki w ramach działalności gospodarczej nie są tożsame z obowiązkami wynikającymi z rozwiązanej umowy o pracę.

Możliwość opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Zawarty w art. 8 ust. 2 omawianej ustawy zwrot normatywny "odpowiadających czynnościom" odnosi się do przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, tożsamych z czynnościami, które podatnik wykonywał w ramach stosunku pracy, a zatem wyłącznie częściowa zbieżność wykonywanych czynności nie stanowi przesłanki wyłączającej możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej (częściowa zbieżność nie jest równoznaczna z tożsamością).

Skoro, jak wynika z wniosku, usługi wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, tj. usługi związane z projektowaniem i doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego będą różnić się od tych, jakie wykonywał Pan w Spółce, to w 2023 roku w związku ze świadczeniem na rzecz Spółki usług w ramach działalności gospodarczej, może Pan opodatkować przychody z tej działalności zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną, Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem sprawy i musi się Pan zastosować do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (…).

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 2651 ze zm.).