- Podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT świadczenia usług najmu prywatnego nieruchomości, - podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT czynności wycofani... - Interpretacja - 0113-KDIPT1-1.4012.133.2024.5.AK

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 24 kwietnia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.133.2024.5.AK

Temat interpretacji

- Podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT świadczenia usług najmu prywatnego nieruchomości, - podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT czynności wycofania nieruchomości do majątku prywatnego, - brak obowiązku dokonania korekty podatku VAT w związku z ww. czynnością wycofania nieruchomości.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że  Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 lutego 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 23 lutego 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy:

·podatku dochodowego od osób fizycznych oraz

·podatku od towarów i usług w zakresie:

-podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT świadczenia usług najmu prywatnego nieruchomości,

-podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT czynności wycofania nieruchomości do majątku prywatnego,

-braku obowiązku dokonania korekty podatku VAT w związku z ww. czynnością wycofania nieruchomości.

Uzupełnił go Pan pismem w dniu 8 kwietnia 2024r.  

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą .., polegającą w przeważającej części na ... (PKWiU ...).

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach tej działalności Wnioskodawca nabywa we własnym imieniu i na swoją rzecz od stałego, jednego dostawcy (...) szmatki do czyszczenia w ilościach hurtowych (kilku ton w skali miesiąca). Następnie Wnioskodawca szmatki te odprzedaje swoim odbiorcom, również w ilościach hurtowych. Wnioskodawca nie przetwarza zakupionych i sprzedawanych szmatek. Sprzedaży Wnioskodawca dokonuje we własnym imieniu i na swoją rzecz. Wnioskodawca posiada kilku stałych odbiorców szmatek (nie są to podmioty powiązane), którym dostarcza ww. szmatki w ilościach hurtowych (setek kilogramów w skali miesiąca). Cena sprzedaży szmatek na rzecz odbiorców Wnioskodawcy jest wyższa od ceny ich zakupu przez Wnioskodawcę, co pozwala Wnioskodawcy generować zysk na prowadzonej działalności.

W roku bieżącym (2024) Wnioskodawca wybrał opodatkowanie dochodów z ww. działalności w formie tzw. podatku liniowego, czyli na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przyszłości Wnioskodawca zamierza zmienić formę opodatkowania i skorzystać z możliwości opodatkowania dochodów z działalności w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych w formie tzw. ryczałtu, czyli na podstawie art. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca wykorzystuje nieruchomości. Wnioskodawca w trakcie działalności odliczał całość podatku naliczonego VAT w związku z poniesionymi nakładami na nabycie lub wytworzenie Nieruchomości, a także ich późniejsze użytkowanie (w tym dokonywanie niezbędnych remontów i modernizacji).

Nieruchomości zostały zaliczone do środków trwałych przedsiębiorstwa i podlegają amortyzacji w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych (za wyjątkiem gruntów), ich wartość jest większa niż 15.000,00 zł. Wnioskodawca nabył lub wytworzył nieruchomości celem zabezpieczenia swojej sytuacji materialnej w przyszłości, gdy znajdzie się w wieku emerytalnym i wszelkie uzyskiwane z niej dochody stanowią dla Wnioskodawcy zabezpieczenie finansowe. Nieruchomości te są budynkami o charakterze niemieszkalnym, w tym kontenery biurowe (wraz z pomieszczeniami socjalnymi), hale magazynowe, namioty magazynowe, hale produkcyjne jak i powierzchnia użytkowana jako plac manewrowy i parking pojazdów.

Na dzień dzisiejszy, część tych nieruchomości jest wykorzystywana do ww. działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych, a część wynajmowana w ramach działalności gospodarczej innym podmiotom w formie najmu długoterminowego.

W chwili obecnej Wnioskodawca wynajmuje długoterminowo nieruchomości na podstawie czterech umów najmu z czterema różnymi podmiotami (zarówno z podmiotami powiązanymi jak niepowiązanymi). Większość umów, w których Wnioskodawca pełni rolę wynajmującego, obowiązuje od kilku lat. Istotne znaczenie ma fakt, iż Wnioskodawca wynajmuje nieruchomości w ścisłym rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. rola Wnioskodawcy ogranicza się jedynie do oddania rzeczy najemcy do używania w zamian za umówiony czynsz. Wnioskodawca nie prowadzi żadnej działalności marketingowej powiązanej z nieruchomościami, jak np. rozwieszanie banerów reklamowych na budynku czy innych urządzeniach trwale powiązanych z gruntem.

W przyszłości Wnioskodawca zamierza wycofać nieruchomości obecnie wynajmowane z ewidencji środków trwałych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej i wynajmować te nieruchomości dalej tym samym podmiotom jako osoba fizyczna w ramach tzw. najmu prywatnego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca nie dąży do rozwiązania zawartych umów najmu długoterminowego.

W uzupełnieniu wniosku na pytania tut. Organu:

·w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz w zakresie podatku od towarów i usług:

wskazał Pan:

a)Czy przedmiotem wycofania do majątku prywatnego będą wyłącznie nieruchomości wynajmowane obecnie na rzecz innych podmiotów, czy również nieruchomości w których prowadzona jest przez Pana działalność gospodarcza w zakresie hurtowej sprzedaży wyrobów tekstylnych tj. sprzedaż szmatek na rzecz Pana odbiorców?

Tak, przedmiotem wycofania do majątku prywatnego będą wyłącznie nieruchomości wynajmowane obecnie na rzecz innych podmiotów. Wszelkie nieruchomości wykorzystywane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (tj. sprzedaż szmatek) pozostaną w majątku działalności i co za tym idzie pozostaną wpisane do ewidencji środków trwałych.

b)Czy wartość początkowa poszczególnych nieruchomości będących przedmiotem wycofania do majątku prywatnego, stanowiących odrębne środki trwałe, przekracza 15 000 zł?

Tak, jak wskazano w stanie faktycznym pytanie dotyczy wycofania do majątku prywatnego środki trwałe o wartości przekraczającej 15 000 zł.

c)Kiedy (proszę wskazać miesiąc i rok) poszczególne środki trwałe będące przedmiotem wycofania do majątku prywatnego zostały oddane do użytkowania?

Część środków trwałych aktualnie wynajmowanych została zakupiona i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych z dniem 30.09.2018r. Dotyczy to gruntów, hale, wiaty, plac parkingowy, budynek produkcyjny, budynek magazynowy i budynek biurowo-socjalny. Dodatkowo zostały dokonane inwestycje w plac parkingowy z dniem 17.07.2020 i w budynek biurowy z dniem 24.03.2020.

d)Czy ww. nieruchomości są i po wycofaniu ww. nieruchomości będą wynajmowane innym podmiotom na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez te podmioty?

Tak, nieruchomości są i po wycofaniu ww. nieruchomości będą wynajmowane innym podmiotom na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez te podmioty.

·w zakresie podatku od towarów i usług:

wskazał Pan:

a)Czy obecnie świadczone usługi najmu nieruchomości na rzecz innych podmiotów stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Tak, Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i obecnie świadczone usługi najmu nieruchomości na rzecz innych podmiotów stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

b)Czy nieruchomości będące przedmiotem wycofania do majątku prywatnego były wykorzystywane także do działalności gospodarczej w zakresie hurtowej sprzedaży wyrobów tekstylnych tj. sprzedaż szmatek na rzecz Pana odbiorców?

Nie, wszelkie nieruchomości wykorzystywane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (tj. sprzedaż szmatek) pozostaną w majątku działalności i co za tym idzie pozostaną wpisane do ewidencji środków trwałych.

c)Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to prosimy wskazać, czy prowadzona przez Pana działalność gospodarcza w zakresie hurtowej sprzedaży wyrobów tekstylnych tj. sprzedaż szmatek na rzecz Pana odbiorców, z wykorzystaniem nieruchomości, o których mowa we wniosku, jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług?

Nie dotyczy.

d)Czy po wycofaniu nieruchomości do majątku prywatnego będą one wykorzystywane przez Pana wyłącznie na cele najmu na rzecz podmiotów trzecich na cele prowadzenia przez nich działalności gospodarczej?

Tak, po wycofaniu nieruchomości do majątku prywatnego będą one wykorzystywane wyłącznie na cele najmu na rzecz podmiotów trzecich na cele prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

e)Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest przecząca, to prosimy wskazać do jakich innych celów będzie Pan wykorzystywał ww. nieruchomości (których dotyczy zakres pytania nr 4)?

Nie dotyczy.

f)W przypadku wskazania wykorzystywania nieruchomości przekazanych do majątku prywatnego na cele inne niż ich najem na rzecz podmiotów trzecich, prosimy o wskazanie, czy czynności te stanowię:

i.czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

ii.czynności zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług,

iii.czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Nie dotyczy.

Pytania w zakresie podatku od towarów i usług (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

(we wniosku wskazane jako nr 4) Czy przychody uzyskane z najmu prywatnego tych nieruchomości będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

(we wniosku wskazane jako nr 5) Czy czynność wycofania nieruchomości na majątek prywatny będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i spowoduje konieczność korekty podatku naliczonego?

Pana stanowisko w sprawie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Ad. 4

Obowiązującą na gruncie o podatku od towarów i usług definicję działalności gospodarczej określa art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług-dalej u.p.t.u. Z definicji tej wynika, że działalność gospodarcza w rozumieniu u.p.t.u. obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem należy stwierdzić, że najem wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy, definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zawierane umowy najmu mają długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są stałe), bez względu na to, czy najem jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej czy najmu prywatnego.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 u.p.t.u. zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe lub na rzecz społecznych agencji najmu. Natomiast usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym są opodatkowane. W związku z tym, prywatny najem nieruchomości niemieszkalnych Wnioskodawcy, stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 u.p.t.u. i podlega opodatkowaniu tym podatkiem na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.

Ad. 5

Obowiązującą na gruncie o podatku od towarów i usług definicję działalności gospodarczej określa art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. Z definicji tej wynika, że działalność gospodarcza w rozumieniu u.p.t.u. obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem należy stwierdzić, że najem wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy, definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zawierane umowy najmu mają długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są stałe), bez względu na to, czy najem jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej czy najmu prywatnego.

Czynność wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej i przekazania jej do majątku prywatnego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Składnik ten będzie nadal wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, polegających na świadczeniu usług najmu. Oddając w najem nieruchomość, nawet poza prowadzoną działalnością, podatnik nie traci statusu podatnika podatku od towarów i usług. W zw. tym, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego (o której mowa w art. 91 u.p.t.u.), w odniesieniu do nieruchomości mających być przedmiotem planowanego najmu.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy czynność wycofania z majątku firmowego do majątku prywatnego nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług i nie spowoduje konieczności korekty podatku naliczonego. Przychody uzyskane z najmu prywatnego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stanowisko to jest zbieżne z wydanymi przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej indywidualnymi interpretacjami prawa podatkowego z dnia 13 lutego 2023 r. (0113-KDIPT2-1.4011.870.2022.3.ID), z dnia 14 maja 2020 r. (0114-KDIP1-1.4012.180.2020.1 .RR), dnia 2 lutego 2023 r. (0114-KDIP1 1.4012.656.2022.2.MM) oraz z dnia 1 czerwca 2023 (0114-KDIP4-2.4012.163.2023.4.WH).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Pan przedstawił we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361), zwanej dalej ustawą:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie (za wynagrodzeniem). Jednocześnie ustawodawca zrównał niektóre dostawy towarów i świadczenia usług wykonywane nieodpłatne z odpłatną dostawą towarów i odpłatnym świadczeniem usług, a więc z czynnościami, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z przytoczonego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, ich imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, to wszelkie przekazanie lub zużycie towarów bez wynagrodzenia (nieodpłatne przekazania), pozostaje neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania).

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że jest Pan czynnym podatnikiem VAT. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wykorzystuje Pan nieruchomości. W trakcie działalności odliczał Pan całość podatku naliczonego VAT w związku z poniesionymi nakładami na nabycie lub wytworzenie Nieruchomości, a także ich późniejsze użytkowanie (w tym dokonywanie niezbędnych remontów i modernizacji). Obecnie świadczone usługi najmu nieruchomości na rzecz innych podmiotów stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Nieruchomości zostały zaliczone do środków trwałych przedsiębiorstwa i podlegają amortyzacji w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych, ich wartość jest większa niż 15.000,00 zł.  W chwili obecnej wynajmuje Pan długoterminowo nieruchomości na podstawie czterech umów najmu z czterema różnymi podmiotami.  W przyszłości zamierza  Pan wycofać nieruchomości obecnie wynajmowane z ewidencji środków trwałych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej i wynajmować te nieruchomości dalej tym samym podmiotom jako osoba fizyczna w ramach tzw. najmu prywatnego, przedmiotem wycofania do majątku prywatnego będą wyłącznie nieruchomości wynajmowane obecnie na rzecz innych podmiotów. Obecnie świadczone usługi najmu nieruchomości na rzecz innych podmiotów stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Nieruchomości są i po wycofaniu ww. nieruchomości będą wynajmowane innym podmiotom na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez te podmioty.

Na podstawie art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.):

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Jak wynika z art. 659 § 2 Kodeksu Cywilnego:

Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Najem jest więc umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Zatem oddanie w ramach umowy najmu osobie trzeciej nieruchomości skutkuje uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie podmiotu dokonującego wynajmu.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział dla niektórych czynności zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy:

Zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe lub na rzecz społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 790 i 1114).

Zatem, ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta wyłącznie świadczenie usług wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe. Zastosowanie zwolnienia jest uzależnione od spełnienia przesłanek obiektywnych dotyczących charakteru wynajmowanej nieruchomości (nieruchomość mieszkalna) oraz subiektywnych dotyczących przeznaczenia wynajmowanej nieruchomości (cel mieszkaniowy). Wobec powyższego, zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi w zakresie wynajmowania i dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, natomiast usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym są opodatkowane.

Skoro nieruchomości, które zamierza Pan wynajmować są budynkami o charakterze niemieszkalnym, ich najem nie będzie korzystał z ww. zwolnienia.

Mając na uwadze powołane przepisy należy stwierdzić, że najem wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zawierane umowy najmu mają zazwyczaj długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe), bez względu na to, czy najem jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem usługi najmu prywatnego nieruchomości niemieszkalnych, które zamierza Pan świadczyć, będą stanowiły odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i będą podlegały opodatkowaniu tym podatkiem, na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz nie będą korzystały ze zwolnienia od tego podatku.

Zatem Pana stanowisko w ww. zakresie uznałem za prawidłowe.

Przechodząc do kwestii podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT czynności wycofania nieruchomości do majątku prywatnego, wskazać należy, iż w odniesieniu do nieruchomości, które zamierza Pan wycofać z majątku firmy do majątku osobistego z zamiarem ich dalszego wynajmowania, nie będzie miał zastosowania art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, nie nastąpi tutaj bowiem dostawa towaru na Pana cele osobiste. Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, po wycofaniu nieruchomości do majątku prywatnego będą one wykorzystywane wyłącznie na cele najmu na rzecz podmiotów trzecich, na cele prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Co za tym idzie czynność wycofania nieruchomości z majątku firmy do majątku prywatnego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym Pana stanowisko w ww. zakresie uznałem za prawidłowe.

Pana wątpliwości dotyczą również kwestii obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z wycofaniem do majątku osobistego nieruchomości stanowiących środek trwały w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do ich dokonania zostały określone w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy:

Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10a lub 10c-10g, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6, 10, 10a lub 10c-10g lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Stosownie do art. 91 ust. 1a ustawy:

Podatnik może nie dokonywać korekty, o której mowa w ust. 1, jeżeli różnica między proporcją ustaloną zgodnie z art. 90 ust. 2-10a lub 10c-10g a proporcją ustaloną dla zakończonego roku podatkowego nie przekracza dwóch punktów procentowych.

Zgodnie z art. 91 ust. 1b ustawy:

W przypadku gdy proporcja ustalona dla zakończonego roku podatkowego jest mniejsza niż proporcja ustalona zgodnie z art. 90 ust. 2-10a lub 10c-10g, przepis ust. 1a stosuje się pod warunkiem, że kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu wynikająca z:

1) różnicy między ustalonymi proporcjami oraz

2) korekty, o której mowa w ust. 2, z wyłączeniem korekty środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł

- nie przekracza 10 000 zł.

W myśl art. 91 ust. 2 ustawy:

W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy:

Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

Stosownie do art. 91 ust. 4 ustawy:

W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

Natomiast jak stanowi art. 91 ust. 5 ustawy:

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Na podstawie art. 91 ust. 6 ustawy:

W przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

1) opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;

2) zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy:

Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Jak stanowi art. 91 ust. 7a ustawy:

W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

Zatem mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy zauważyć, że nie będzie miał Pan obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego, w odniesieniu do składników majątkowych mających być przedmiotem planowanego najmu gdyż:

  • przekazanie nieruchomości z działalności gospodarczej do majątku prywatnego celem ich wynajmu nie będzie stanowiło zmiany w sposobie ich wykorzystania,
  • przedmiotowe nieruchomości nadal będą przez Pana wykorzystywane do działalności gospodarczej – wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług tj. wynajmu.

Nie nastąpi więc w tym przypadku zmiana przeznaczenia wykorzystywania nieruchomości, a tylko taka sytuacja rodzi obowiązek korekty.

Zatem w związku z wycofaniem z majątku firmy nieruchomości stanowiących środki trwałe Pana przedsiębiorstwa i przekazaniem ich do majątku prywatnego – w celu wynajmu prywatnego opodatkowanego podatkiem od towarów i usług, nie będzie miał Pan obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 1-8 ustawy.

Tym samym Pana stanowisko w ww. zakresie uznałem za prawidłowe.  

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że  interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych co  oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Wydana interpretacja dotyczy wniosku w zakresie podatku od towarów i usług. Natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 ze zm.).