Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania. - Interpretacja - 0113-KDIPT1-2.4012.149.2024.1.PRP

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 28 marca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.149.2024.1.PRP

Temat interpretacji

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 lutego 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z 29 lutego 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania. Uzupełnili go Państwo pismem z 1 marca 2024 r. (wpływ 1 marca 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Miasto jest miastem na prawach powiatu, definiowanym zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) jako gmina wykonująca zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.), Miasto jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (art. 2 ust. 1 i 2). Miasto posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług w odniesieniu do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W konsekwencji zawierania takich umów Miasto wykonuje czynności w ramach działalności gospodarczej definiowanej na gruncie i dla celów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.), zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy (dalej: ustawa).

Należy zauważyć, że zdecydowana większość zadań realizowanych przez Miasto jest wykonywana w reżimie publicznoprawnym jako realizacja zadań własnych, o których mowa w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym i art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy o samorządzie powiatowym, jednym z zadań własnych gminy i powiatu są sprawy ochrony środowiska i przyrody.

W celu realizacji ww. zadań własnych, Miasto będzie udzielało z budżetu Miasta dotacje celowe na podstawie Uchwały Nr … Rady Miasta z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Miasta na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta, zmienionej Uchwałą nr … Rady Miasta z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr … Rady Miasta z dnia 2 września 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Miasta na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta.

Celem udzielenia dotacji jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta. Dotacje celowe mogą być udzielane następującym beneficjentom: podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności: osobom fizycznym, osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym, przedsiębiorcom, a także jednostkom sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Dotacje celowe będą udzielane w wysokości do 50% brutto poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem odpadów zawierających azbest do transportu, ich transportem oraz unieszkodliwieniem na właściwym składowisku, jednak nie więcej niż 1000 zł. W przypadku pozyskania przez Miasto dodatkowych środków zewnętrznych wysokość dotacji może wynosić do 100% ww. kosztów kwalifikowanych brutto.

W związku z zapewnieniem podmiotom ubiegającym się o udzielenie dotacji celowej 100% finansowania wartości zadania, Miasto pozyska środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: WFOŚiGW) na realizację zadania. Miasto w związku z realizacją powyższego zadania wystąpi do WFOŚiGW o dotację we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. WFOŚiGW pokrywa do 90% kosztów kwalifikowalnych zadania. Miasto otrzyma środki z WFOŚiGW w formie dotacji przyznanej ze środków własnych WFOŚiGW. W budżecie Miasta dotacja pozyskana z WFOŚiGW planowana jest w dochodach w paragrafie klasyfikacji budżetowej dochodów 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rola Miasta polegać będzie na przeprowadzeniu następujących działań:

I.wyłonieniu wykonawcy i zawarciu z nim umowy w imieniu i na rzecz właścicieli odpadów zawierających azbest (Właściciele odpadów azbestowych biorący udział w realizacji zadania upoważnią Miasto do zawarcia w ich imieniu umowy z wykonawcą. Właściciele odpadów azbestowych biorący udział w zadaniu, nie zawrą umowy bezpośrednio z podmiotem, który będzie odbierał wyroby zawierające azbest).

II.wyborze właścicieli odpadów azbestowych biorących udział w zadaniu i podpisaniu z nimi umów o udzielenie dotacji celowych z budżetu Miasta na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Miasto wybierze właścicieli odpadów azbestowych zgodnie z zapisami Uchwały Nr … Rady Miasta z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Miasta na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta, zmienionej Uchwałą nr … Rady Miasta z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr .. Rady Miasta z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Miasta na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta.Właściciel odpadów azbestowych zainteresowany uzyskaniem dotacji celowej z budżetu Miasta, składa wniosek do Prezydenta Miasta w terminie określonym przez Prezydenta Miasta, ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Prezydent Miasta na podstawie złożonych dokumentów rozpatruje wnioski o udzielenie dotacji celowej, według kolejności ich wpływu, aż do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w danym roku budżetowym. Wnioskodawca jest pisemnie informowany o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Wniosek o zawarcie umowy o udzielenie dotacji celowej winien zawierać:

1)w przypadku osoby fizycznej: imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL;

2)w przypadku osoby prawnej, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowej: nazwę, dane rejestrowe i siedzibę;

3)oznaczenie nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie objęte dotacją;

4)ilość wyrobów zawierających azbest, które będą poddane usunięciu i unieszkodliwieniu (w m2);

5)określenie formy wypłaty dotacji (przelewem na wskazany rachunek bankowy lub gotówką w kasie Urzędu Miasta).

Załącznikami do wniosku są:

1)kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, z której będą usuwane i unieszkodliwiane odpady zawierające azbest (oryginał do wglądu);

2)uchwała zarządu wspólnoty/spółdzielni - należy dołączyć w przypadku wspólnot i spółdzielni;

3)zgoda współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest – należy dołączyć w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób;

4)zgoda właściciela nieruchomości na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest - należy dołączyć w przypadku umowy najmu lub dzierżawy;

5)odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dokument powinien być wydany w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku) lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

6)informacja o wyrobach zawierających azbest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);

7)kopia zgłoszenia robót budowlanych lub kopia decyzji o pozwoleniu na budowę od właściwego organu o ile dokumenty te są wymagane.

Umowy o udzielenie dotacji celowych z budżetu Miasta, jakie Miasto zawrze z właścicielami odpadów zawierających azbest, biorących udział w zadaniu, będą zawierały następujące zapisy:

1)prawa i obowiązki Miasta:

-przeprowadzenie oględzin na posesji, z której odebrano odpady azbestowe, w zakresie sprawdzenia prawidłowości oczyszczenia miejsca tymczasowego magazynowania odpadów;

-spisanie protokołu z oględzin zawierającego co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko, adres osoby, od której odebrano odpady z opisem miejsca, na którym tymczasowo były magazynowane odpady azbestowe;

-weryfikacja dokumentów przedstawionych przez właścicieli odpadów azbestowych (faktura/rachunek dokumentujące wykonanie usługi wraz z potwierdzeniem zapłaty, karta odbioru odpadów);

-przekazanie dotacji celowej na wskazane przez właścicieli odpadów azbestowych konto bankowe lub poprzez odbiór osobisty gotówki w kasie Urzędu Miasta.

2)prawa i obowiązki właścicieli odpadów azbestowych:

-przygotowanie na terenie posesji (stanowiącej własność/współwłasność właściciela odpadów azbestowych) odpadów azbestowych do odbioru poprzez złożenie odpadów azbestowych na palecie i zapakowanie polegające na owinięciu odpadów azbestowych folią;

-uzgodnienie z podmiotem wykonującym usługę terminu usunięcia odpadów azbestowych;

-zapłata za przedmiotową usługę na podstawie faktury wystawionej na rzecz właściciela odpadów azbestowych przez podmiot wykonujący usługę;

-przedstawienie w Urzędzie Miasta oryginałów faktury/rachunku dokumentujących wykonanie przedmiotowej usługi (wraz z potwierdzeniem zapłaty za fakturę/rachunek) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania tych dokumentów.

Miasto oprócz umowy o udzielenie dotacji celowych z budżetu Miasta nie zawrze z właścicielami odpadów azbestowych żadnej innej umowy w ramach przedmiotowego zadania.

III.koordynowaniu technicznej strony realizacji zadania, obejmującego m.in. wybór podmiotu, z zachowaniem zasad konkurencji, który będzie odbierać wyroby zawierające azbest od właścicieli – beneficjentów dotacji celowych. Miasto podpisze z tym podmiotem porozumienie, na mocy którego zostanie on zobowiązany do odbioru od beneficjentów wyrobów zawierających azbest po określonej cenie;

IV.rozliczeniu udzielonych beneficjentom dotacji na podstawie złożonych przez nich oryginałów faktur i protokołów odbioru odpadów. Faktury dokumentujące poniesione w ramach zadania wydatki, będą wystawione na beneficjentów dotacji (właścicieli odpadów zawierających azbest). Płatność za faktury będzie dokonywana przez beneficjentów dotacji na rzecz podmiotu będącego wykonawcą usługi. Właściciele odpadów zawierających azbest nie wnoszą żadnych opłat na rzecz Miasta. Właściciele odpadów azbestowych dokonują zapłaty dla podmiotu wykonującego przedmiotową usługę na podstawie faktury/rachunku wystawionego na ich rzecz przez podmiot wykonujący usługę.

V.pozyskaniu dotacji z WFOŚiGW w celu udzielenia beneficjentom dotacji celowej w wysokości 100% wartości zadania. Pozyskaną z WFOŚiGW dotację (w budżecie Miasta dotacja planowana jest w dochodach w paragrafie klasyfikacji budżetowej dochodów 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.)

Miasto przeznaczy na wypłatę właścicielom odpadów azbestowych dotacji celowych w ramach realizacji zadania (paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych).

Realizacja zadania nie jest uzależniona od otrzymania dofinansowania ze środków WFOŚiGW. W budżecie Miasta na rok 2024 zaplanowano na realizację tego zadania własne środki w wysokości 10.000 zł, przeznaczone na wypłatę dotacji celowych w wysokości do 50% brutto poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 1000 zł. W przypadku pozyskania przez Miasto dodatkowych środków zewnętrznych wysokość dotacji może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych brutto. Zatem otrzymanie dofinansowania ze środków WFOŚiGW wpłynie na wysokość wypłaconej właścicielom dotacji celowych, ale realizacja zadania nie jest uzależniona od otrzymania tego dofinansowania. Wysokość otrzymanej dotacji ze środków WFOŚiGW wynosi do 90% kosztów poniesionych przez właścicieli odpadów azbestowych i jest uzależniona od ilości właścicieli odpadów azbestowych biorących udział w zadaniu. W trakcie realizacji zadania Miasto nie ma obowiązku rozliczania się z otrzymanych z WFOŚiGW środków finansowych.

Po zakończeniu zadania rzeczowym i finansowym (rozumianym jako wypłata dotacji celowych z budżetu Miasta dla właścicieli odpadów azbestowych) Miasto złoży do WFOŚiGW wniosek o dokonanie płatności ze środków WFOŚiGW wraz z innymi dokumentami:

-kartą planowanego efektu rzeczowego zadania,

-sprawozdaniem z osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych ,

-protokołem odbioru końcowego wykonanych prac z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest (odpadów niebezpiecznych).

Dotychczas Miasto otrzymywało dotację z WFOŚiGW po rzeczowym i finansowym zakończeniu zadania – tj. po usunięciu azbestu i wypłacie dotacji celowych na rzecz właścicieli odpadów azbestowych. W sytuacji, gdyby zmienił się system rozliczeń z WFOŚiGW i Miasto otrzymałoby dofinansowanie z WFOŚiGW przed realizacją zadania, zobowiązane byłoby do jego zwrotu w przypadku niezrealizowania przedmiotowego zadania. Otrzymana z WFOŚiGW dotacja nie może być przeznaczona na inny cel niż realizacja zadania. Zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta będzie realizowane w ramach zadań własnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy o samorządzie powiatowym. Wydatki poniesione przez Miasto w związku z realizacją przedmiotowego zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (dalej: podatek).

Pytanie

Czy Miasto ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, Miasto nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy spełnione zostaną określone warunki tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary oraz usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z tą zasadą Miastu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania, gdyż faktury dokumentujące wydatki poniesione w ramach przedmiotowego zadania będą wystawione na beneficjentów dotacji – właścicieli odpadów zawierających azbest, a więc nabywcą usługi będzie inny podmiot niż Miasto.

Reasumując, Miasto nie będzie nabywcą usług związanych z przedmiotowym zadaniem, w związku z czym nie będzie dysponować fakturami z tytułu nabycia tych usług, zatem nie będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361), zwanej dalej „ustawą”:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Art. 87 ust. 1 ustawy stanowi:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2 - ust. 6 ustawy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Jednocześnie obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W omawianej sprawie związek taki nie będzie występował, bowiem nabycie towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będzie miało związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto faktury dokumentujące wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu będą wystawione na beneficjentów dotacji (właścicieli odpadów zawierających azbest), którzy na Państwa rzecz nie wnoszą żadnych opłat.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że nie będą mieli Państwo prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ nabywane towary i usługi w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz w trakcie realizacji przedmiotowego zadania nie będziecie Państwo dysponować fakturami nabycia wystawionymi na Państwa. Faktury dokumentujące wydatki poniesione w ramach ww. projektu będą wystawione na beneficjentów dotacji – właścicieli odpadów zawierających azbest.

Tym samym Państwa stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Ponoszą Państwo ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swoją aktualność.

Kryterium kwalifikowalności wydatków w ramach rozliczeń dotyczących wykorzystywanych środków pomocowych Unii Europejskiej (w tym kwalifikowalności podatku od towarów i usług), nie jest zagadnieniem regulowanym przez przepisy prawa podatkowego. Określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 324), należy do zadań instytucji zarządzającej, która na podstawie art. 25 ust. 1 ww. ustawy, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).. Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem sprawy i zastosują się Państwo do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy Ordynacja podatkowa:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Stosownie do art. 14na § 2 ustawy Ordynacja podatkowa:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA),

albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).