Opodatkowanie sprzedaży towarów używanych przy zastosowaniu procedury VAT-marża. - Interpretacja - 0114-KDIP1-3.4012.68.2024.1.AMA

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 19 marca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.68.2024.1.AMA

Temat interpretacji

Opodatkowanie sprzedaży towarów używanych przy zastosowaniu procedury VAT-marża.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 lutego 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 5 lutego 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania sprzedaży towarów używanych przy zastosowaniu procedury VAT-marża.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Zamierza Pan rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i być czynnym płatnikiem podatku VAT.

Jednym z zakresów prowadzonej działalności gospodarczej będzie sprzedaż używanych płyt winylowych, mebli, oświetlenia, zegarów i dodatków do wnętrz.

W ramach prowadzonej działalności zamierza Pan dokonywać zakupu tych używanych przedmiotów na giełdach, bazarach i portalach internetowych w Polsce, jak i za granicą od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wyżej wymienione przedmioty zakupione na giełdzie lub portalu internetowym będą podlegały dalszej odsprzedaży jako towar handlowy.

Ponieważ osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie są zobowiązane do wystawiania dokumentów sprzedaży, nie będzie Pan w stanie uzyskać dokumentów na zakup tych towarów, a także nie uzyska Pan danych sprzedawców.

W celu rzetelnego prowadzenia księgi, zamierza Pan dokumentować zakupy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej samodzielnie sporządzonym dowodem wewnętrznym zawierającym nazwę towaru i kwotę za jaką został zakupiony. Tak sporządzone dokumenty wewnętrzne nie będą zawierać danych sprzedającego, a jedynie nazwę towaru oraz cenę nabycia.

Pytanie

Czy do sprzedaży używanych płyt winylowych, mebli, oświetlenia, zegarów i dodatków do wnętrz zakupionych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niewystawiających dokumentów sprzedaży na giełdach lub portalach internetowych, udokumentowanych dowodami wewnętrznymi niezawierającymi danych sprzedawcy, można stosować procedurę VAT-marża?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem, powołując się na aktualne interpretacje: 0114-KDIP1-3.4012.511.2018.1.JG, 0113-KDIPT1-3.4012.564.2022.1.OS i 0114-KDIP1-3.4012.466.2023.2.PRM, można stosować procedurę VAT-marża.

W Pana ocenie, w wyżej wymienionych interpretacjach występuje podobne zjawisko.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361), zwanej dalej „ustawą”:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Jak stanowi art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do treści art. 29a ust. 1 ustawy:

Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy:

Podmioty, o których mowa w art. 15 i art. 15a, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Definicję towarów, w stosunku do których mają zastosowanie szczególne procedury VAT marża zawiera art. 120 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy:

Przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112).

W myśl art. 120 ust. 4 ustawy:

W przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Stosownie do treści art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy:

Przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7.

Natomiast na podstawie art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy:

Przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika.

Ponadto, zgodnie z art. 120 ust. 10 ustawy:

Przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

1)osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;

2)podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

3)podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;

4)podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

5)podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy m.in. towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to szczególna forma opodatkowania, w której podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Taka procedura opodatkowania może być stosowana w przypadku dostawy towarów używanych nabytych wcześniej przez podatnika w ramach prowadzonej działalności w celu odsprzedaży. Zaznaczyć należy, że dla opodatkowania dostawy towarów używanych w procedurze marży ważny jest nie tylko rodzaj towaru, który może zostać objęty tą procedurą, ale również to, od kogo ten towar został kupiony. Zastosowanie tej procedury wymaga, aby towary używane były nabyte od podmiotów wymienionych w powołanym wyżej art. 120 ust. 10 ustawy.

Wspólną cechą wszystkich przedstawionych w ww. przepisie przypadków, warunkujących zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania marży, jest to, że podmiot sprzedający używany towar pozbawiony był prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy jego nabyciu. Ponadto, jak wynika z przepisu art. 120 ust. 4 ustawy, warunkiem niezbędnym do zastosowania tej procedury jest określenie, że towar został jednak nabyty w celu odsprzedaży.

Pana wątpliwości dotyczą możliwości zastosowania opodatkowania w procedurze VAT-marży sprzedaży używanych płyt winylowych, mebli, oświetlenia, zegarów i dodatków do wnętrz, zakupionych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niewystawiających dokumentów sprzedaży na giełdach lub portalach internetowych, a udokumentowanej dowodami wewnętrznymi niezawierającymi danych sprzedawcy.

Na wstępie zaznaczyć należy, że dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy decydujące znaczenie ma wskazana przez Pana we wniosku okoliczność, że zamierza Pan być czynnym podatnikiem podatku VAT w ramach planowanej działalności gospodarczej.

Podatek VAT jest co do zasady wykazywany wyłącznie przez czynnych zarejestrowanych podatników tego podatku. Procedura szczególna w zakresie dostawy m.in. towarów używanych, o której mowa w art. 120 ustawy, wskazuje jedynie na możliwość opodatkowania dostawy tego typu towarów na zasadzie tzw. marży. Polega ona na tym, że podstawą opodatkowania jest różnica pomiędzy kwotą należności, jaką ma zapłacić nabywca towarów, a ceną nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.

Obowiązkiem sprzedawcy jest zatem naliczenie i odprowadzenie podatku VAT tylko od marży, jaką naliczył, sprzedając towar, co stanowi odstępstwo od zasady ogólnej, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy. Mimo, że na samej fakturze VAT-marża nie ma wykazanej kwoty podatku VAT, sprzedawca i tak musi ją obliczyć i wpłacić do urzędu skarbowego, o czym stanowi ww. art. 103 ust. 1 ustawy.

Odnosząc się do Pana wątpliwości należy wskazać, że ww. szczególna procedura dotyczy tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów i w celu ich odsprzedaży.

Jak wynika z opisu sprawy, jednym z zakresów prowadzonej działalności gospodarczej będzie sprzedaż używanych płyt winylowych, mebli, oświetlenia, zegarów i dodatków do wnętrz. Zatem, będzie Pan dokonywał zakupu tych używanych przedmiotów, spełniających definicję towarów używanych, o których mowa w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy. Ponadto, zamierza Pan nabywać ww. używane towary od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, co oznacza, że będzie Pan je nabywał od podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 pkt 1 ustawy. Wyżej wymienione przedmioty będą podlegały dalszej odsprzedaży jako towar handlowy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy m.in. towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania wszystkiego, co stanowi zapłatę. Jednocześnie zauważyć należy, że wymagane jest od podatnika prowadzenie rzetelnej ewidencji zawierającej w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży, o której mowa w powołanych wyżej przepisach.

Zamierza Pan dokumentować zakupy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej samodzielnie sporządzonym dowodem wewnętrznym zawierającym nazwę towaru i kwotę za jaką został zakupiony, bez danych sprzedającego, w celu rzetelnego prowadzenia księgi. Skoro więc będzie Pan prowadzić ewidencję zakupu nabywanych towarów używanych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to będzie Pan mógł określić kwotę marży.

Tym samym, do sprzedaży używanych towarów zakupionych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niewystawiających dokumentów sprzedaży, będzie Pan mógł stosować procedurę VAT-marża.

Podsumowując, należy stwierdzić, że skoro zamierza Pan dokonywać sprzedaży towarów używanych (tj. płyt winylowych, mebli, oświetlenia, zegarów i dodatków do wnętrz), zakupionych na giełdach i portalach internetowych, stanowiących towary używane w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, nabytych od podmiotów wskazanych w art. 120 ust. 10 pkt 1 ustawy w celu ich dalszej odsprzedaży oraz będzie Pan prowadził ewidencję, w postaci wystawianych przez siebie dowodów wewnętrznych, na podstawie których będzie Pan mógł określić kwotę marży, to będzie miał Pan prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT-marża zawartej w art. 120 ust. 4 ustawy.

Tym samym, Pana stanowisko uznaję za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Jestem ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Pan ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanego przez Pana w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie podkreślam, że ta interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

  • Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego zastosuje się Pan do interpretacji.
  • Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

  • Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

  • w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo
  • w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).