Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy. - Interpretacja - 0112-KDIL1-2.4012.453.2023.2.NF

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 29 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.453.2023.2.NF

Temat interpretacji

Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług – jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 września 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 20 września 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 19 listopada 2023 r. (wpływ 19 listopada 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Prowadzi Pan działalność polegającą na (…).

Korzysta Pan ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Od pewnego czasu prowadzi Pan rozmowy z podmiotem zainteresowanym podobną działalnością. Pana udział w przedsięwzięciu potencjalnego kontrahenta ma polegać na:

1.Sprzedaży wypracowanych przez Pana rozwiązań w formie licencji;

2.Wykonaniu części prac;

3.Udzieleniu wsparcia technicznego polegającego na podzieleniu się częścią know-how i doświadczenia, pomocy przy rozwiązywaniu potencjalnych problemów i zagadnień technicznych, udzieleniu informacji, wyrażeniu opinii, analizie problemów, pomocy przy projektowaniu elementów mechanicznych, tworzeniu schematów elektrycznych oraz innych konsultacji bieżących aspektów projektu.

Część nr 1 i nr 2 nie budzi Pana wątpliwości.

Doprecyzowanie i uzupełnienie opisu zdarzenia przyszłego

Na pytania zadane w wezwaniu udzielił Pan następujących odpowiedzi:

1.Korzysta Pan ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).

2.Czy czynności wykonywane w ramach usługi wskazanej w pkt 3 opisu sprawy (tj. usługi objętej zakresem Pana pytania) będą polegały na udzielaniu fachowych porad, opinii i wyjaśnień? Czy czynności te będą miały innych charakter? Jeśli tak, to jaki? Proszę wyjaśnić.

Wskazał Pan, że czynności objęte usługą zapewne będą polegały częściowo na udzielaniu fachowych porad, opinii i wyjaśnień. Będą także polegały na pomocy w doborze komponentów, zaprojektowaniu i wykonaniu elementów mechanicznych, stworzeniu schematów i później w wykonaniu faktycznych wiązek elektrycznych oraz parametryzacji, konfiguracji i integracji wszystkich komponentów w jeden system.

3.Czy świadczone przez Pana usługi – wskazane w pkt 3 opisu sprawy – na rzecz kontrahenta mają na celu wskazanie sposobu postępowania w jego sprawie? Proszę wyjaśnić.

Pana zdaniem, usługi wskazane pkt 3 nie mają na celu wskazania sposobu postępowania w sprawie kontrahenta. Pana usługi na rzecz kontrahenta mają zapewnić powodzenie w realizacji projektu jakim jest elektryfikacja wybranego przez niego samochodu. Tu w zasadzie zawarte jest całe sedno Pana zapytania. Tak, jak napisał Pan we wniosku: nie będzie Pan udzielał rad czy pouczeń samych w sobie, lecz pomoc będzie udzielona wyłącznie w kontekście wykonywanych wspólnie prac. Dlatego w swoim stanowisku napisał Pan, że tego typu współpraca nie powinna być uznana jako usługi doradcze.

Pytanie

Czy w związku z art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT, mówiącym, że „usługi doradcze” nie podlegają zwolnieniu z VAT, może Pan wykonywać opisane czynności korzystając ze zwolnienia od podatku VAT? Innymi słowy, czy może Pan wykonywać opisane czynności bez obaw, że zostaną potraktowane jako usługi doradcze?

Pana stanowisko w sprawie

Celem opisanych czynności jest umożliwienie kontrahentowi wykonanie pełnej elektryfikacji samochodu poprzez wskazanie części i produktów do tego niezbędnych. Udzielenie wsparcia z podpunktu 3 ma pomóc kontrahentowi w zrozumieniu aspektów technicznych związanych z użyciem tych części i produktów.

Ma także znacząco zwiększyć szanse na powodzenie przedsięwzięcia. Nie będzie Pan udzielał rad czy pouczeń samych w sobie, lecz pomoc będzie udzielona wyłącznie w kontekście wykonywanych wspólnie prac.

W świetle powyższego, opisane usługi nie są usługami doradczymi i nie zachodzi niemożliwość dalszego korzystania ze zwolnienia z VAT ani konieczność przejścia na VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku – jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.), zwanej dalej ustawą:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

W oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W świetle ww. ustawy, działalnością gospodarczą jest również działalność nierejestrowana. W praktyce oznacza to, że osoba fizyczna, która zdecyduje się na prowadzenie działalności w tej formie będzie co do zasady podatnikiem VAT. Jednakże osoba prowadząca działalność nierejestrową może być zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy.

Według art. 113 ust. 1 ustawy:

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Na mocy art. 113 ust. 2 ustawy:

Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1)wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;

1a)sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;

2)odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a)transakcji związanych z nieruchomościami,

b)usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c)usług ubezpieczeniowych

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3)odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Zgodnie z art. 113 ust. 4 ustawy:

Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem zawiadomienia na piśmie o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności.

Na podstawie art. 113 ust. 5 ustawy:

Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Jak stanowi art. 113 ust. 9 ustawy:

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

W świetle art. 113 ust. 13 ustawy:

Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1)dokonujących dostaw:

a)towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

b)towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

-energii elektrycznej (CN 2716 00 00),

-wyrobów tytoniowych,

-samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c)budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d)terenów budowlanych,

e)nowych środków transportu,

f)następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

-preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

-komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

-urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),

-maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

g) hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:

-pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),

-motocykli (PKWiU ex 45.4);

2)świadczących usługi:

a)prawnicze,

b)w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c)jubilerskie,

d)ściągania długów, w tym factoringu;

3)nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Zatem, jak stanowi art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy, zwolnień o których mowa w ust. 1 i ust. 9, nie stosuje się m.in. do podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z powyższym usługi w zakresie doradztwa (poza wskazanymi wyjątkami) nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy.

Zauważyć należy, że ustawa oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „doradztwo” obejmuje szereg usług doradczych, tj.: podatkowe, prawne, finansowe, techniczne, inżynierskie i inne.

Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006, pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć „tego, kto doradza”. Natomiast „doradzać”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN 2006, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”, a przez doradcę rozumie się tego, kto udziela porad, doradza. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, np. ekonomicznych czy finansowych. Należy w tym miejscu wskazać, że porada nie musi mieć charakteru odrębnego pisemnego dokumentu, gdyż już samo wykonywanie czynności, których istotą jest doradztwo, decyduje o wyłączeniu tych czynności z ww. zwolnienia.

W świetle powołanych wyżej przepisów należy zauważyć, że o wyłączeniu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy, decyduje kwalifikacja, bądź istota wykonywanych czynności.

Z opisu sprawy wynika, że Pana działalność polega na (…). Prowadzi Pan rozmowy z podmiotem zainteresowanym podobną działalnością. Pana udział w przedsięwzięciu potencjalnego kontrahenta ma polegać na:

1)sprzedaży wypracowanych przez Pana rozwiązań w formie licencji,

2)wykonania części prac oraz

3)udzieleniu wsparcia technicznego polegającego na podzieleniu się częścią know-how i doświadczenia, pomocy przy rozwiązywaniu potencjalnych problemów i zagadnień technicznych, udzieleniu informacji, wyrażeniu opinii, analizie problemów, pomocy przy projektowaniu elementów mechanicznych, tworzeniu schematów elektrycznych oraz innych konsultacji bieżących aspektów projektu.

W tak przedstawionym opisie sprawy Pana wątpliwości sprowadzają się do ustalenia, że świadcząc usługi wskazane w pkt 3 opisu sprawy może Pan korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Z powyższych regulacji wynika, że zwolnieniem od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy może być objęta sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Ze zwolnienia wskazanego w powyższym przepisie nie mogą korzystać świadczone usługi m.in. w zakresie doradztwa.

W pierwszej kolejności należy więc ustalić, czy usługi udzieleniu wsparcia technicznego, które zamierza Pan świadczyć można uznać za usługi w zakresie doradztwa.

Doradztwo jest udzielaniem fachowych opinii, porad w różnych dziedzinach, a przez doradcę rozumie się osobę, która udziela porad, doradza. Użyty w ustawie termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć w związku z tym szeroko, z położeniem głównego nacisku na czynność udzielania porad, wskazywanie rozwiązań, sposobów postępowania w jakiejś sprawie.

Z treści sprawy wynika, że czynności objęte usługą udzieleniu wsparcia technicznego będą polegały częściowo na udzielaniu fachowych porad, opinii i wyjaśnień. Będą także polegały na pomocy w doborze komponentów, zaprojektowaniu i wykonaniu elementów mechanicznych, stworzeniu schematów i później wykonaniu faktycznych wiązek elektronicznych oraz parametryzacji, konfiguracji i integracji wszystkich komponentów w jeden system. Wskaże Pan kontrahentowi części i produkty do tego niezbędne. Świadczone przez Pana na rzecz kontrahenta usługi mają zapewnić powodzenie w realizacji projektu.

Zatem, mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy i wyjaśnienia należy stwierdzić, że usługi, o których mowa w pkt 3 opisu sprawy, które zamierza Pan świadczyć będą usługami doradztwa. W związku z tym, znajdzie zastosowanie wyłączenie określone w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy.

Podsumowując, czynności wskazane w pkt 3 opisu sprawy będą stanowiły usługi doradcze, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy. Świadcząc te usługi nie będzie Pan mógł korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Tym samym Pana stanowisko jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie zadanego pytania i przedstawionego pytania. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego, które – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – nie zostały objęte pytaniem nie mogą być rozpatrzone. W myśl art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Jestem ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Państwo ponoszą ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym jego przedstawieniem. Zatem, wydając przedmiotową interpretację oparłem się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Ponadto, w sytuacji zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383).