Pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji. - Interpretacja - 0113-KDIPT1-3.4012.563.2023.2.MWJ

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 17 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.563.2023.2.MWJ

Temat interpretacji

Pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

11 września 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 8 września 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „(…)”. Uzupełnili go Państwo pismem z 9 listopada 2023 r. (wpływ 10 listopada 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Gmina … wykonała zadanie inwestycyjne pn.: „(…)”.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Jest zarejestrowana pod NIP jako Gmina i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna m.in. za realizację projektów inwestycyjnych, których przedmiotem jest wyznaczenie miejsca i budowa infrastruktury umożliwiającej poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno - spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych.

Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina złożyła i uzyskała pozytywną akceptację wniosku o przyznanie pomocy ze środków „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Należy zaznaczyć, że na terenie Gminy … nie było wyznaczonego miejsca targowego. Gmina … nie miała w przeszłości doświadczenia w funkcjonowaniu targowiska, dlatego też aplikując o środki z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2024 - 2020 uzyskała procentowe dofinansowanie z planowanych kosztów finansowych brutto, a podatek VAT zawarty w nakładach na budowę targowiska uznała za koszt kwalifikowalny.

Gmina poniosła wydatki inwestycyjne w szczególności na: prace projektowe dotyczące budowy targowiska, utwardzenie placu, postawienia zadaszenia, wydzielenia stanowisk pod zadaszeniem oraz stanowiska na sprzedaż bezpośrednią z samochodu, wykonanie parkingów, wykonanie toalet, nasadzenia zieleni. Gmina … będzie ponosiła koszty bieżące związane z utrzymaniem targowiska, tj. w szczególności utrzymanie czystości, remonty i konserwacje oraz media. Nowo wybudowane targowisko stanowi miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Inwestycja pn.: „(…)” została zakończona, a Rada Gminy … dnia 23 czerwca 2023 podjęła Uchwałę NR … w sprawie lokalizacji i uchwalenia regulaminu Targowiska „…” w … w którym w § 9 ust. 2 upoważniał administratora do pobierania od sprzedających ryczałtowej opłaty za zużyte media.

Przyjęty regulamin zmieniono uchwałą Rady Gminy Nr … z dnia 31 sierpnia 2023 r. wprowadzając zapis, że administratorem targowiska „…” jest Wójt Gminy … oraz dokonano zmiany sposobu płatności za miejsce sprzedaży na targowisku wprowadzając zamiast ryczałtowej odpłatności za media na zapis odpłatnego czynszu dzierżawnego, który polegać będzie na zawarcie umowy ze sprzedającym i wystawieniu faktury VAT zawierającym podatek VAT.

Ze względu na odpłatne udostępnianie sprzedającym miejsca targowego na Targowisku „…” podatek VAT zawarty w nakładach budowy targowiska nie stanowi kosztu kwalifikowalnego.

Warunkiem nie zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych jest uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej o możliwości pomniejszenie podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach VAT wystawionych przez wykonawcę zadania inwestycyjnego.

Gmina oświadcza, że w sprawie będącej przedmiotem indywidualnej interpretacji, nie toczy się postępowanie podatkowe i nie jest prowadzona kontrola podatkowa ani kontrola celno - skarbowa oraz, że sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

W uzupełnieniu wniosku wskazali Państwo:

1.Zadanie inwestycyjne pn.: „(…)” wykonywane było przez Gminę …. Faktury wystawiane były na Gmina … , ul. … na NIP: ….

2.Nowo wybudowane targowisko w skład, którego wchodzą środki trwałe: zadaszone stoiska, miejsce targowe do sprzedaży bezpośredniej z samochodu, oświetlenie stoisk targowych, sanitariaty, w całości wykorzystywane są do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

3.Poniesione przez Gminę … wydatki na budowę nowego targowiska są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

4.Powstałe targowisko jest wykorzystywane przez Gminę … do działalności gospodarczej zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, ze zm.).

W odpowiedzi na pytania:

5.W sytuacji, gdy efekty realizowanej ww. inwestycji wykorzystywane są przez Państwa zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, to czy istnieje możliwość przyporządkowania wydatków w całości do celów działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

6.Czy efekty realizowanej ww. inwestycji w ramach działalności gospodarczej są wykorzystywane przez Państwa zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz czynności zwolnionych od podatku VAT?

7.W przypadku, gdy w ramach działalności gospodarczej efekty realizowanej ww. inwestycji są wykorzystywane przez Państwa zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz czynności zwolnionych od podatku VAT, to prosimy wskazać czy mają Państwo obiektywną możliwość odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT?,

wskazali Państwo:

5.Targowisko powstałe w wyniku zadania inwestycyjnego jak wskazano wyżej w całości wykorzystywane jest do działalności gospodarczej, a uzyskane dochody są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

6.Targowisko wykorzystywane jest do działalności gospodarczej jak wskazano w pkt 4.

7.Targowisko w całości wykorzystywane jest do działalności gospodarczej.

8.Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr … z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie lokalizacji i uchwalenia regulaminu targowiska „…” w … oraz w Uchwale Rady Gminy … Nr … z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniającej uchwałę zawierające zapis, w których Rada Gminy … „nie wprowadza opłaty targowej”.

9.Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych do 1 miesiąca, która wymaga zawarcia umowy cywilnoprawnej. W okresach krótszych zajmowanie stanowisk targowych jest na zgłoszenie administratorowi targowiska i dokonanie należnej zapłaty.

10.Czynsz dzierżawny za zajmowane stoiska targowe pobierany jest od wszystkich podmiotów. Gmina … zgodnie z zawartą umową dofinansowania do zadania inwestycyjnego zobowiązana jest zróżnicować wielkość wpłaty czynszu dzierżawnego od producentów rolnych. Producent rolny wynajmując stoisko targowe ma zagwarantowaną zniżkę 20% czynszu dzierżawnego ustalonego dla pozostałych podmiotów.

11.Czynsz dzierżawny za stoiska targowe pobierane jest od wszystkich podmiotów i nie przewiduje się zwolnień podmiotowych.

12.Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze zainteresowanych do stałej rezerwacji stanowisk targowych. Podmioty zainteresowane sprzedażą w miejscu targowym są różne co powoduje, że wnoszone czynsze nie mają charakteru stałego czynszu dzierżawnego .

13.Od dokonujących sprzedaży nie jest pobierana opłata targowa, natomiast pobierany jest czynsz dzierżawny. Czynsz dzierżawny pobierany jest od wszystkich, którzy dokonują sprzedaży na wskazanych stoiskach targowych.

14.Stanowiska targowe udostępniane są tylko na podstawie wniesionego czynszu dzierżawnego. Od handlujących nie jest pobierana opłata targowa.

Pytanie

Czy Gmina … będąc właścicielem targowiska „…” w miejscowości …, które będzie udostępniane na zasadzie odpłatności podmiotom zgłaszającym chęć sprzedaży swoich artykułów na wskazanych miejscach w targowisku, z którymi Gmina … będzie zawierać umowy cywilnoprawne, a następnie każdemu podmiotowi zostanie wystawiona faktura VAT zawierająca podatek VAT, Gmina … wystawiając fakturę VAT będzie miała możliwość zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 931 z późn. zm.), a mianowicie pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z wykonaną inwestycją.

Państwa stanowisko w sprawie

Gmina … jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2023 poz. 40 ze zm. poz. 572) zgodnie z art. 2 ww. ustawy Gmina jest organem władzy publicznej, do zakresu działania którego zgodnie z art. 6 ust. 1 wspomnianej ustawy, należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 11 w wymienionej ustawie o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą sprawy związane z realizacją zadań dotyczących wydzielenia miejsc, które będą wyposażone w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia sprzedaży na stoisku jak i z samochodu promując produkty i obszary wiejskie.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U z 2022 poz. 931 z późn. zm.) rozliczenie podatku VAT naliczonego uwarunkowane jest tym, że nabywane towary i usługi będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W sytuacji opisanej w niniejszym wniosku warunek uprawniający do odliczenia zostanie spełniony, ponieważ nabyte podczas realizacji opisanego zadania inwestycyjnego towary i usługi będą służyć do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, Gmina … ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach budowy wymienionego zadania inwestycyjnego, a mianowicie: „(…)”

Tym samym, Gmina … uzyskując środki z programu PROW na zadanie inwestycyjne: „(…)”, zawarty w kosztach budowy podatek od towarów i usług nie stanowi kosztów kwalifikowalnych.

W uzupełnieniu wniosku wskazali Państwo:

W treści zadanego pytania mylnie określono Gminę … w stanie faktycznym.

Gmina … jest czynnym podatnikiem VAT. Gmina … od roku 2022 i w roku 2023 przeprowadziła inwestycje pod nazwą: „(…)”.

Wykonawca zadania inwestycyjnego wystawiał faktury na Gminę … ,ul. …, NIP …. Wystawione faktury zapłaty za wykonane roboty budowlane zadania inwestycyjnego zawierały podatek VAT. W wyniku poniesionych nakładów powstał nowy środek trwały w postaci: zadaszonych stanowisk targowych, toalety, utwardzony parking. Na realizację tego zadania Gmina … uzyskała dofinansowanie ze środków PROW. Ze względu na brak w przeszłości doświadczenia w funkcjonowaniu targowiska Gmina … uzyskała procentowe dofinansowanie z planowanych kosztów finansowych brutto, a podatek VAT zawarty w nakładach na budowę targowiska uznała za koszt kwalifikowalny. Jednak mając na względzie, że nowo wybudowany środek trwały jakim jest targowisko, jest i będzie w całości wykorzystywane do działalności gospodarczej, a zawarty podatek VAT w nakładach finansowych budowy targowiska nie można uznać podatek VAT za koszt kwalifikowalny.

Inwestycje zakończono w III kwartale roku 2023. Gmina … na funkcjonowanie targowiska będzie ponosiła koszty bieżące związane z jego utrzymaniem, miedzy innymi opłaty za: media, remonty drobne oraz utrzymanie czystości i inne pozwalające utrzymać targowisko w należytym stanie. Ze względu braku wiedzy i historii funkcjonowania targowiska Gmina … nie miała koncepcji jak ma funkcjonować targowisko. Rada Gminy … Uchwałą Nr … z dnia 23 czerwca 2023 r. oraz zmieniającą Uchwałą Nr … z dnia 31 sierpnia 2023 r. uchwaliła regulamin korzystania z miejsca targowego, wprowadzając zapis „nie wprowadzania opłaty targowej, natomiast wprowadza czynsz dzierżawny za zajęte stoisko targowe. Gmina … za zajmowane stoisko targowe zobowiązana jest wystawiać podmiotom wynajmującym fakturę VAT (bądź wystawiać paragon) oraz odprowadzać VAT należny według obowiązującej podstawowej stawki VAT. Opłata czynszu dzierżawnego będzie pobierana od każdego handlującego na targowisku.

W związku z powyższym Gmina … ma pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach wykonawcy.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.), zwanej dalej ustawą:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem” podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Stosownie do art. 8 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane są w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Natomiast podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem:

W zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że:

W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy są spełnione warunki:

·podatek odlicza podatnik podatku od towarów i usług,

·towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do takich czynności, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Nie można obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które:

·nie służą do czynności opodatkowanych podatkiem VAT,

·służą do czynności zwolnionych od tego podatku,

·służą do czynności niepodlegających temu podatkowi.

Art. 86 ust. 1 ustawy, nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczy, że podatnik nabywa towary i usługi w celu ich wykorzystania do czynności opodatkowanych.

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, gdy:

·spełni przesłanki pozytywne, wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy i

·nie zaistnieją przesłanki negatywne, określone w art. 88 ustawy.

Art. 88 ustawy określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może odliczyć podatku, który jest należny tylko dlatego, że został wykazany na fakturze. W sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku podatnik nie może odliczyć podatku.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 ust. 1 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1 ze zm.), zgodnie z którym:

Krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Z powołanych regulacji wynika, że organy władzy publicznej są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług, wyłącznie przy wykonywaniu czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi więc charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenia usług podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT jednostek samorządu terytorialnego jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji samorządowych (publicznych) i tylko w odniesieniu do tych czynności, które nie są wykonywane na podstawie zawartych przez gminę umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.):

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy targowisk i hal targowych.

Zakres aktywności podejmowanych przez gminę należy oceniać według kryterium celowości, ze szczególnym uwzględnieniem, czy ich realizacja służy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. Zgodnie z tą zasadą, każde działanie podejmowane przez gminę w imieniu własnym, na własną odpowiedzialność i finansowane z budżetu gminy, należy uznać za działanie publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, które jest wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadanie własne wykonywane w ramach władztwa publicznego.

Z opisu sprawy wynika, że zrealizowali Państwo inwestycję pn.: „(…)”. Ponieśli Państwo wydatki inwestycyjne w związku z realizacją ww. inwestycji, w szczególności na: prace projektowe dotyczące budowy targowiska, utwardzenie placu, postawienia zadaszenia, wydzielenia stanowisk pod zadaszeniem oraz stanowiska na sprzedaż bezpośrednią z samochodu, wykonanie parkingów, wykonanie toalet, nasadzenia zieleni. Będą Państwo ponosili koszty bieżące związane z utrzymaniem targowiska, tj. w szczególności utrzymanie czystości, remonty i konserwacje oraz media.

Za udostępnianie sprzedającym miejsca targowego na Targowisku „…” administrator targowiska pobiera czynsz dzierżawny, który polegać będzie na zawarciu umowy ze sprzedającym i wystawieniu faktury VAT zawierającym podatek VAT. Czynsz dzierżawny za stoiska targowe pobierane jest od wszystkich podmiotów i nie przewiduje się zwolnień podmiotowych. Od dokonujących sprzedaży nie jest pobierana opłata targowa.

We wniosku wskazali Państwo, że są Państwo zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Faktury dokumentujące wydatki poniesione na budowę nowego targowiska wystawiane były na Państwa. Targowisko w skład, którego wchodzą środki trwałe: zadaszone stoiska, miejsce targowe do sprzedaży bezpośredniej z samochodu, oświetlenie stoisk targowych, sanitariaty, w całości wykorzystywane jest do działalności gospodarczej zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Z okoliczności sprawy wynika, że zrealizowali Państwo przedmiotową inwestycję w ramach zadań własnych nałożonych na Państwa ustawą o samorządzie gminnym, ale nie będą Państwo pobierać opłaty targowej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70).

Jak wynika z wcześniej przytoczonych przepisów, gmina wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika. W analizowanej sprawie targowisko powstałe w ramach zrealizowanej inwestycji – jak Państwo wskazali – jest wykorzystywane przez Państwa do działalności gospodarczej zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z powołanymi powyżej przepisami prawa, odliczenie podatku VAT naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego są spełnione, ponieważ są Państwo zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz – jak wynika z opisu sprawy – nabywane towary i usługi w ramach ponoszonych wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z targowiskiem w całości wykorzystywane są do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, przysługuje Państwu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzam, że mają Państwo prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „(…)”, ponieważ mienie powstałe w ramach ww. inwestycji jest przez Państwa wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Prawo to Państwu przysługuje pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Tym samym, Państwa stanowisko uznałem za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dniu zaistnienia zdarzenia.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem Państwa wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Państwa w złożonym wniosku. Wydając przedmiotową interpretację oparłem się na opisie sprawy, w którym wskazano, iż „Poniesione przez Gminę … wydatki na budowę nowego targowiska są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.” Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Państwa opisu sprawy i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, w szczególności w przypadku wykorzystywania ww. targowiska również do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług i/lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosujecie się Państwo do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383).