Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części od towarów i usług nabytych, w związku z realizacją przedmiotowego projekt... - Interpretacja - 0111-KDIB3-1.4012.748.2023.2.MG

www.shutterstock.com

Interpretacja indywidualna z dnia 17 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.748.2023.2.MG

Temat interpretacji

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części od towarów i usług nabytych, w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług, zgodnie z którym nie przysługuje Państwu odliczenie podatku VAT od zakupionego sprzętu medycznego i usług w ramach realizowanego projektu, jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 października 2023 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części od towarów i usług nabytych, w związku z realizacją projektu pn. (...)”.

Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 9 listopada 2023r. (wpływ 9 listopada 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Szpital (...) Spółka z ograniczona odpowiedzialnością jako beneficjent środków unijnych uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 realizuje projekt pod nazwą „(...)”.

Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie jakości opieki medycznej w Szpitalu (...) w celu podjęcia działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19, poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego do (...)(...) ((...)).

Celami szczegółowymi są:

-zwiększenie wykrywalności i zmniejszenie śmiertelności m.in. u dzieci przy wczesnej diagnostyce,

-podjęcie specjalistycznego leczenia pacjentów,

-zwiększenie skuteczności świadczeń opieki zdrowotnej,

-zwiększenie liczby wykonywanych procedur medycznych w celu zmniejszenia liczby osób oczekujących na zabiegi,

-poprawa warunków pracy lekarzy i pracowników,

-zaspokojenie potrzeb pacjentów, którzy do tej pory musieli wyjeżdżać do innych Szpitali, celem wykonania badań (...),

-szybsza diagnostyka i skrócenie czasu hospitalizacji,

-wyeliminowanie transportów między Szpitalnych.

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020, nazwa i numer Osi Priorytetowej 13 – (…), nazwa i numer Działania 13.2 – (…), nazwa i numer poddziałania – brak.

Zakupiony sprzęt medyczny wykorzystywany jest przy realizacji usług z grupy PKWiU 86.10.1 – usługi świadczone przez szpitale (usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanymi, wykonywanych w ramach działalności leczniczej) zwolnione z podatku VAT.

Towary nabyte w ramach powyższego projektu wykorzystywane są tylko do czynności zwolnionych od VAT opisanych powyżej.

Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W piśmie z 9 listopada 2023 r. wyjaśnili Państwo, że:

1.   Na fakturze dokumentującej zakup sprzętu medycznego dla realizacji projektu „(...)” Szpital (...) został wskazany jako nabywca.

2.   Dla realizacji opisanego projektu Szpital nabył również usługi dotyczące prac przygotowawczych - opracowanie diagnozy, sporządzenia studium wykonalności oraz promocji projektu. Nabycie tych usług udokumentowane jest fakturami, na których Szpital został wskazany jako nabywca. Usługi te wykorzystywane są do czynności zwolnionych z VAT (usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanymi, wykonywanych w ramach działalności leczniczej – PKWiU 86.10.1).

Pytanie

Czy Wnioskodawca ((...)) ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części od towarów i usług nabytych, w związku z realizacją przedmiotowego projektu?

Państwa stanowisko w sprawie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu

Wnioskodawcy nie przysługuje odliczenie podatku VAT od zakupionego sprzętu medycznego i usług w ramach realizowanego projektu. W związku z czym nie znajduje zastosowania przepis art. 84 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106, z późn. zm.).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku, zgodnie z którym nie przysługuje Państwu odliczenie podatku VAT od zakupionego sprzętu medycznego i usług w ramach realizowanego projektu, jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą o VAT”.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy,

w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy,

kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)nabycia towarów i usług,

b)dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług, wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik, w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług:

podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 tej ustawy:

działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że są Państwo czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jako beneficjent środków unijnych uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 realizują Państwo projekt pod nazwą „(...)”.

Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie jakości opieki medycznej w Państwa Szpitalu w celu podjęcia działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19, poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego do (...)(...) ((...)). Zakupiony sprzęt medyczny wykorzystywany jest przy realizacji usług z grupy PKWiU 86.10.1 – usługi świadczone przez szpitale (usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanymi, wykonywanych w ramach działalności leczniczej) zwolnione z podatku VAT. Towary nabyte w ramach powyższego projektu wykorzystywane są tylko do czynności zwolnionych od VAT opisanych powyżej. Na fakturze dokumentującej zakup sprzętu medycznego dla realizacji przedmiotowego projektu zostali Państwo wskazani jako nabywca. Dla realizacji opisanego projektu nabyli Państwo usługi dotyczące prac przygotowawczych - opracowanie diagnozy, sporządzenia studium wykonalności oraz promocji projektu. Nabycie tych usług udokumentowane jest fakturami, na których Państwo zostali wskazani jako nabywca. Usługi te wykorzystywane są do czynności zwolnionych z VAT (usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanymi, wykonywanych w ramach działalności leczniczej - PKWiU 86.10.1).

Państwa wątpliwości dotyczą ustalenia, czy mają Państwo możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części od towarów i usług, nabytych w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Prawo do odliczenia podatku na gruncie ustawy o VAT powstaje jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie podatnika od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego opodatkowanej działalności gospodarczej. Tym samym w przypadku czynności zwolnionych od podatku podatnik nie uzyskuje uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ zakupione dla realizacji projektu towary i usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych bowiem jak wskazuje opis sprawy zakupiony sprzęt medyczny i usługi wykorzystywane są do czynności zwolnionych z VAT.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego jaką jest związek nabytych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, nie mają Państwo możliwości odliczenia w całości lub w części podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Tym samym, Państwa stanowisko, zgodnie z którym nie przysługuje Państwu odliczenie podatku VAT od zakupionego sprzętu medycznego i usług w ramach realizowanego projektu pn. „(...)”, jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Tut. Organ wyjaśnia, że Państwa stanowisko zostału uznane za prawidłowe pomimo tego, że w piśmie z dnia 9 listopada 2023 r. będącym odpowiedzią na wezwanie wskazali Państwo przepis – cyt.: „W związku z czym nie znajduje zastosowania przepis art. 84 ust. 1 (...)”. Powyższe uznano jako oczywistą omyłkę pisarską. W zakresie objętym przedmiotowym wnioskiem zastosowanie znajdują przepisy art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług regulujące kwestie prawa do odliczenia. Zatem, tutejszy Organ uznał, że jest to oczywista omyłka pisarska, niemającą wpływu na rozstrzygnięcie, co potwierdzają wskazane powyżej elementy wniosku ORD-IN.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem Państwa wniosku (pytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii klasyfikacji świadczonych przez Państwa usług, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie. Państwa stwierdzenie w tym zakresie przyjęto jako element stanu faktycznego i nie było one przedmiotem oceny.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym albo opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

-   Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z  2023 r., poz. 2383). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

-   Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są  przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

-   Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”.

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

-    w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

-    w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na  adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.