Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. - Interpretacja - 0114-KDIP4-2.4012.524.2023.2.MB

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 9 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.524.2023.2.MB

Temat interpretacji

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

18 września 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 18 września 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. (…). Uzupełnili go Państwo w odpowiedzi na wezwanie z 24 października 2023 r. pismem z 31 października 2023 r. (wpływ 31 października 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca - Instytut jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Instytut istnieje od (…) r. W latach (…) posiadał status (…). Od (…) roku został włączony do instytutów tworzących (…).

Podstawowym przedmiotem działalności Instytutu (…) jest realizacja projektów badawczych (…).

W ramach przedmiotu działania, na zasadach określonych w (…), Instytut (…) prowadzi działalność w zakresie: (…).

Instytut jako państwowa jednostka organizacyjna, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe posiada osobowość prawną, nabytą z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (…), przez co jest podmiotem praw i obowiązków oraz może dokonywać czynności prawnych we własnym imieniu.

Działania wykonywane przez Instytut wynikają z kompetencji określonych w ustawie (…); oraz innych przepisów odnoszących się do instytutu działającego w ramach (…).

Aktualnie Wnioskodawca będzie realizował projekt w ramach którego zaplanowano zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji naukowo-biznesowej (…), która przyczyni się do podniesienia świadomości w zakresie zrównoważonego zarządzania surowcami i kształtowania postaw proekologicznych ogółu społeczeństwa. Zaplanowano wykonanie (…).

W ramach projektu wymagana jest interpretacja organu podatkowego dla tego projektu. Wnioskodawca, zgodnie z wytycznymi (…), nie może posłużyć się innymi interpretacjami wydanymi na rzecz innych projektów. Projekt ma być w finansowany w (…) ze środków (…) oraz w (…) ze środków własnych Wnioskodawcy (…). Wytworzone w ramach projektu materiały nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Udział w konferencji jest bezpłatny, złożenie publikacji jest bezpłatne oraz nastąpi bezpłatne upowszechnienie (…). Jednocześnie, zgodnie z wytycznymi, w ramach prowadzonej rachunkowości, Instytut wyodrębni konta projektowe, gdzie będą gromadzone wszelkie ponoszone wydatki.

Zaproponowana w projekcie konferencja wyróżnia się znacząco na tle konkurencyjnej oferty (…). W wyniku jej realizacji Instytut ma nadzieję nawiązać współpracę z podmiotami (…).

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

Efekty projektu pn. (…), będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Będzie możliwość bezpośredniego przypisania wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu odpowiednio do każdego z ww. rodzajów działalności.

Dostęp do organizowanej w ramach ww. projektu konferencji naukowo-biznesowej będzie ogólnodostępny dla szerokiego grona uczestników.

Bezpośrednim beneficjentem projektu jest (…).

Nie będą zawierane umowy, uczestnikami projektu są osoby, które dokonały rejestracji na Konferencję.

Otrzymane dofinansowanie nie będzie uzależnione od liczby uczestników konferencji, a od realizacji zadań określonych w umowie.

W związku z realizacją projektu, samodzielnie dokonywali Państwo zakupu towarów i usług.

Są Państwo zobowiązani do rozliczenia otrzymanych środków finansowych w związku z realizacją Projektu z (…).

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją Projektu są wystawiane na Państwa.

Efekty realizowanego projektu nie będą komercjalizowane.

Ze względu na temat Konferencji, dotyczący (…), który jest zgodny z polityką gospodarczą Państwa Polskiego, dopuszczali Państwo możliwość realizacji projektu w innym zakresie z innych środków.

Otrzymane dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na realizację przypisanych w ramach Projektu zadań, efekty mogą być wykorzystywane poza tym (…). Beneficjent otrzymuje środki pieniężne na pokrycie kosztów poniesionych z związku z pracami objętymi przedmiotowym projektem.

Efekty Projektu nie będą wykorzystywane przez instytucję przekazującą środki finansowe.

Beneficjent, zobowiązany jest do przedłożenia do (…) określonych dokumentów rozliczeniowych, które muszą zostać zaakceptowane przez (…). Niewykonanie prac określonych w projekcie może skutkować zwrotem otrzymanych środków.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Otrzymane dofinansowanie nie ma wpływu na cenę opłat za uczestnictwo, gdyż brak finansowania projektu, oznacza brak organizacji Konferencji.

Należy zaznaczyć, że wyniki konferencji, która była głównym efektem realizacji projektu nie będą przedmiotem obrotu handlowego. Zatem cele osiągnięte przez Instytut nie mają charakteru komercyjnego. Konferencja nie jest obecnie i nie będzie w przyszłości zarówno przedmiotem sprzedaży, jak też nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Projekt miał na celu podniesienie świadomości w zakresie zrównoważonego zarządzania surowcami i kształtowania postaw proekologicznych ogółu społeczeństwa.

Tym samym brak jest uzasadnionych przesłanek do skorzystania przez Instytut z prawa do odliczenia podatku naliczonego w cenie nabytych towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu, gdyż ustawodawca zezwolił na odliczenie podatku naliczonego, wyłącznie w zakresie, w jakim towary i usługi służą wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Pytanie

Czy nie będą Państwo mieli prawa odliczenia VAT od zakupów, w związku z tym, że projekt nie będzie generował bezpośredniej sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem, nie będzie przysługiwało Państwu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją Projektu.

Takie stanowisko wynika z faktu, że dofinansowanie, jakie Państwo otrzymają w związku z Projektem, nie stanowi wynagrodzenia o charakterze dopłaty do ceny świadczonych usług czy dostarczanych towarów, bowiem nie wystąpi sprzedaż w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o VAT podlegająca opodatkowaniu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 tej ustawy.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze  zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści powołanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn.:

  • odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług,
  • towary i usługi z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jak wskazano powyżej, realizując Projekt nie będą Państwo świadczyli jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT, z tytułu świadczenia których przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Brak związku wydatków poniesionych w ramach realizacji Projektu przesądza zatem o braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W tym bowiem przypadku, po stronie Instytutu nie wystąpią czynności opodatkowane, które stanowią podstawę do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z wykonywaniem tych czynności.

Państwa stanowisko potwierdza wydana interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak 0114-KDIP1-1.4012.155.2017.1.DG dla Instytutu w ramach projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu”, pismo z 22 czerwca 2017 r. W interpretacji stwierdzono prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy: w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu ze względu na brak związku ponoszonych wydatków z działalnością opodatkowaną Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego.

Państwa stanowisko potwierdza również wydana interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak 0114-KDIP1-2.4012.582.2017.1.RD dla Instytutu w ramach projektu „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej LIFE Climate CAKE PL”, pismo z 30 listopada 2017r. W interpretacji stwierdzono prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy: w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu ze względu na brak związku ponoszonych wydatków z działalnością opodatkowaną Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą”:

w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 ustawy:

kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a) nabycia towarów i usług,

b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy:

podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy

działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że planują Państwo realizować projekt, który przyczyni się do podniesienia świadomości w zakresie (...). W ramach projektu zaplanowano (…). Oprócz konferencji powstanie (…). Wytworzone w ramach projektu materiały nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Udział w konferencji jest bezpłatny, złożenie publikacji jest bezpłatne oraz (…). Państwo są bezpośrednim beneficjentem projektu i są Państwo zobowiązani do rozliczenia otrzymanych środków finansowych w związku z realizacją projektu z narodowym (…). Uczestnikami projektu są osoby, które dokonały rejestracji na Konferencję. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją Projektu są wystawiane na Państwa. Efekty realizowanego projektu nie będą komercjalizowane. Otrzymane dofinansowanie nie ma wpływu na cenę opłat za uczestnictwo, gdyż brak finansowania projektu oznacza brak organizacji konferencji.

Państwa wątpliwości dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów w związku z realizacją projektu pn. (…).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony. Jak wynika z wniosku, wytworzone w ramach projektu materiały nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem nabywając towary i usługi, nie będą Państwo mieli prawa do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem pn. (…).

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

  • Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.
  • Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

  • Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

  • w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo
  • w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383).