Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT przy sprzedaży ½ udziału w nieruchomości zabudowanej. - Interpretacja - 0114-KDIP1-3.4012.516.2023.1.LM

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 30 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.516.2023.1.LM

Temat interpretacji

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT przy sprzedaży ½ udziału w nieruchomości zabudowanej.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

15 września 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 12 września 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT przy sprzedaży ½ udziału w nieruchomości zabudowanej. Uzupełnili go Państwo pismem z 12 września 2023 r. (wpływ 24 października 2023 r.)

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Skarb Państwa jest współwłaścicielem ½ udziału nieruchomości zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka 1, obręb (…), gmina (…), o powierzchni 0,24 ha, dla której Sąd Rejonowy w (…) prowadzi księgę wieczystą nr (…).

Wg ewidencji gruntów sklasyfikowana jest użytkiem Br – Ps IV grunty rolne zabudowane.

Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana i zagospodarowana w postaci budynku mieszkalnego i dwóch budynków gospodarczych o przeznaczeniu rolniczym. Budynki te zostały wybudowane ok. roku 1900.

Nieruchomość ma być przedmiotem sprzedaży w trybie bezprzetargowym w związku z zamiarem kupna przedmiotowego udziału ½ we własności nieruchomości, wyrażoną przez współwłaścicielkę – Panią S.S.

Współwłaścicielka chce nabyć przedmiotowy udział aby móc w pełni realizować prawa właścicielskie na zagospodarowanej już działce zabudowanej, w celu polepszenia jej funkcjonowania.

Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi (…), zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w (…) Nr (…) z 30 października 2013 roku (Dz. Urz. Województwa (…) z 18 listopada 2013 r.,...), zmieniona uchwałą nr (…) Rady Miejskiej w (…) z 29 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Województwa (…) z 14 lutego 2018 r., ...), informuje o przeznaczeniu jednostki terenowej, w której położona jest ww. działka: 42MN/U- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (100%)

Informacje dodatkowe: Strefa „OW” ochrony archeologicznej (100%). Strefa „U” ochrony układu przestrzennego wsi (100%). Nieprzekraczalne linie zabudowy.

Zgodnie z informacją pozyskaną od (…) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (…) Delegatura w (…) nr (…):

  • budynek usytuowany na działce nr 1 usytuowany jest na obszarze historycznego układu ruralistycznego wsi (…), który jest zabytkiem ujętym w Gminnej Ewidencji zabytków Gminy (…);
  • na terenie działki nr 1, obręb (…)  nie występują stanowiska archeologiczne oraz zabytki wpisane do rejestru zabytków. Nie istnieją ograniczenia związane z przeniesieniem prawa własności.

Użytkowanie ww. nieruchomości winno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, prawa budowlanego i prawa miejscowego.

Na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków ustalono:

  • Zgodnie z rejestrem gruntów założonym w 1962 roku, gdzie wpisu dokonano w 1973 r., przedmiotowa działka przed podziałem oznaczona  nr 1 o powierzchni 0,72 ha, znajdowała się w jednostce rejestrowej nr (…), gdzie jako osobę władającą gruntem wpisano: w udziale ½ X i w udziale ½ S.B. c. P. i T. Wpisu dokonano na podstawie postanowienia Sądu Powiatowego w (…) sygn. akt. Ns. (…) z 12 stycznia 1967 r. dot. stwierdzenia praw do spadku po A.S.

W rejestrze gruntów założonym w 1975 roku, przedmiotowa działka nr 1 o powierzchni 0,24 ha znajdowała się w jednostce rejestrowej nr (…), gdzie jako osobę władającą gruntem wpisano: w udziale ½ dot. gruntu oraz w udziale ½ dot. zabudowań: Skarb Państwa - X.

Wpisu dokonano na podstawie decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w (…) nr (…)  z 17 listopada 1977 r. dot. przejęcia za rentę gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z wykazem zmian gruntowych z 5 marca 1984 r. dokonano podziału działki nr 1 o pow. 0,72 ha na 1 o pow. 0,24 ha i 1/2 o pow. 0,47 ha.

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w (…) sygn. akt (…) z 8 stycznia 2008 r. oraz postanowienia Sądu Rejonowego w (…) sygn. akt (…) z 18 marca 2009 r. o stwierdzenie nabycia spadku – własności nieruchomości przez zasiedzenie przez S.S. w udziale ½  w prawie własności budynków gospodarczych i budynku mieszalnego.

Kolejno, zgodnie z decyzją Starosty (…) nr (…) z 18 kwietnia 2013 r. przekazano nieodpłatnie na własność S.S. (c. A. i M.) – właścicielce ½ części zabudowań stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, ujawnionych w księgach wieczystych KW nr (…), nr (…) i nr (…) oraz działkę gruntu (…) w udziale do ½ części, oznaczoną numerem 1 o powierzchni 0,24 ha położoną w obrębie(…), gmina (…), o urządzonej księdze wieczystej KW (…).

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, budynek to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Pomiędzy pierwszym zasiedleniem obiektu a momentem sprzedaży upłynie okres dłuższy niż 2 lata zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Powiat nie będzie ponosił wydatków na ulepszenie obiektów znajdujących się na nieruchomości w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, gdyż udział ½ do nieruchomości ma być przedmiotem sprzedaży.

Skarb Państwa sprzedając udział ½ we własności nieruchomości zabudowanej działa w charakterze podatnika.

Przedmiotowa nieruchomość była wykorzystywana wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu, jako gospodarstwo rolne (budynek mieszkalny wraz z dwoma budynkami gospodarczymi) i nie była wykorzystywana na cele działalności gospodarczej (…) Państwa.

Pytanie

Czy w opisanym przypadku, sprzedaż ta - może być zwolniona od opodatkowania podatkiem od towaru i usług, w myśl przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towaru i usług?

Państwa stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata - w opisanym przypadku budynek mieszkalny i dwa budynki gospodarcze zostały zasiedlone dawniej niż 2 lata temu.

W związku z powyższym, stwierdzono, że sprzedaż udziału ½ do przedmiotowej nieruchomości zabudowanej, będzie podlegała opodatkowaniu, lecz jest zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.), zwanej dalej ustawą :

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy,

przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy,

ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach – rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Towarem jest także udział w prawie własności nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, gdyż w myśl art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r. s. 1 ze zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady:

Państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy:

1) określone udziały w nieruchomości,

2) prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości,

3) udziały i inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części.

Natomiast w myśl art. 2 pkt 22 ustawy,

ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży – rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy,

podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jak wynika natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy,

działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych) – tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że zamierzają Państwo dokonać sprzedaży ½ udziału w działce nr 1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi. Sprzedaż będzie dokonana w trybie bezprzetargowym w związku z zamiarem kupna przedmiotowego udziału przez współwłaścicielkę. Ponadto wskazali Państwo, że pomiędzy pierwszym zasiedleniem obiektu, a momentem sprzedaży upłynie okres dłuższy niż 2 lata i nie będą ponoszone wydatki na ulepszenie obiektów znajdujących się na nieruchomości w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Poza tym przedmiotowa nieruchomość była wykorzystywana wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu, jako gospodarstwo rolne (budynek mieszkalny wraz z dwoma budynkami gospodarczymi) i nie była wykorzystywana na cele działalności gospodarczej (…).

Państwa wątpliwości dotyczą kwestii, czy sprzedaż ½ udziału w działce zabudowanej może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W tym miejscu wskazać należy, że dostawa przez Państwa ½ udziału wskazanej we wniosku działki jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie publicznoprawną), nie jest wykonywana w ramach zadań publicznych. W odniesieniu do ww. dostawy ½ udziału w działce zabudowanej nie działają Państwo jako organ władzy publicznej, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy. Dokonując odpłatnego zbycia nieruchomości objętej wnioskiem, działają Państwo jako podatnik w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy prowadzący działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Wobec tego powyższa czynność, w świetle ustawy, będzie traktowana jako odpłatna dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy.

Należy wskazać, że czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT może albo być opodatkowana albo zwolniona od tego podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

1)    dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

2)    pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest generalnie zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest zatem ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

W oparciu o art. 2 pkt 14 ustawy:

Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a)    wybudowaniu lub

b)    ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem, w przypadku, gdy po wybudowaniu budynek, budowla lub jego część jest wykorzystywana, w tym używana na potrzeby własnej działalności, okoliczność ta powoduje, że ma już miejsce pierwsze zasiedlenie tego obiektu. Również w przypadku gdy nieruchomość jest wykorzystywana dla celów osobistych np. mieszkalnych również mamy do czynienia z pierwszym zasiedleniem.

Jednocześnie wskazać należy, że w przypadku nieruchomości zabudowanych niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W tym miejscu należy nadmienić, że dla dostawy nieruchomości, które nie spełniają przesłanek do objęcia ich zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy ustawodawca przewidział możliwość zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków daje podstawę do wyłączenia dostawy towarów ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W odniesieniu do sprzedaży działki zabudowanej należy zauważyć, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego:

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Wobec powyższego, przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Wobec powyższego w celu ustalenia, czy w analizowanej sprawie dla dostawy budynków znajdujących się na działce nr 1 zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku od towarów i usług, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy w odniesieniu do tych budynków miało miejsce pierwsze zasiedlenie.

Z opisu sprawy wynika, że działka nr 1 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz z dwoma budynkami gospodarczymi o przeznaczeniu rolniczym. Budynki te zostały wybudowane ok. roku 1900 i były wykorzystywane wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu, jako gospodarstwo rolne. Tym samym doszło do ich pierwszego zasiedlenia. Sprzedawca nie dokonywał również ulepszeń ww. budynków.

Zatem w świetle przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy należy stwierdzić, że w odniesieniu do sprzedaży ½ udziału nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż dostawa tych budynków nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą upłynie okres dłuższy niż dwa lata.

Jak wskazano wyżej przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji dostawa gruntu, na którym posadowione są ww. budynki również będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Wobec zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dla planowanej sprzedaży ½ udziału nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi bezzasadne jest badanie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a lub pkt 2 ustawy.

Podsumowując, sprzedaż ½ udziału w nieruchomości zabudowanej w trybie bezprzetargowym może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dodatkowe informacje

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Ponoszą Państwo ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Państwo w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

  • Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.
  • Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

  • Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

  • w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo
  • w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).