Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu. - Interpretacja - 0113-KDIPT1-2.4012.485.2023.2.AM

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 20 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.485.2023.2.AM

Temat interpretacji

Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

10 lipca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 29 czerwca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: „…”. Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 7 września 2023 r. (wpływ 13 września 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego (z uwzględnieniem uzupełnienia wniosku)

Uniwersytet … w … jest publiczną uczelnią akademicką. Podstawowym kierunkiem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych, a także upowszechnianie osiągnięć nauki, sztuki i kultury. Uniwersytet jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność zwolnioną z podatku VAT, opodatkowaną i poza VAT. Naliczony podatek od towarów i usług rozliczany jest zgodnie z przeznaczeniem zakupu i źródłem finansowania.

Od …  Uczelnia realizuje Projekt inwestycyjny pt. „…”. Projekt jest realizowany w ramach: Działanie 9.3.3 - Instytucje popularyzujące naukę i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi … zł, w tym dofinansowanie: … zł, wkład własny: … zł, wydatki kwalifikowane: … zł (podane kwoty z Aneksu nr … do umowy o dofinansowanie).

Inwestycja pt. „…” polegała na wybudowaniu nowego budynku Centrum … o powierzchni ok. ..... m2 wraz z infrastrukturą (zakup specjalistycznego wyposażenia, zakup i montaż stanowisk i ekspozycji).

Budynek Centrum … składa się z następujących poziomów:

 • Poziom 0 - .....;
 • Poziom I - .....;
 • Poziom II - ....;
 • Poziom III - ......
 • Poziom IV - .....

Realizacja projektu przyczyni się do wypełnienia luki w systemie usług edukacyjnych. Po ukończeniu inwestycji, Centrum … Uniwersytetu … w … będzie unikatowym, niedostępnym dotychczas dla mieszkańców Województwa … obiektem popularyzującym naukę i innowacje, dzięki któremu możliwa będzie realizacja nowoczesnych płatnych usług edukacyjnych poza systemem szkolnictwa - jako jego uzupełnienie i wzbogacenie. W powstałej instytucji edukacja odbywać się będzie głównie poprzez nauczanie eksperymentalne, pokazy naukowe, interaktywne wykłady, pikniki, a zajęcia i seminaria realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i technik multimedialnych, prowadzone dla planowanych kluczowych grup interesariuszy, jak:

-mieszkańcy województwa … w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) ..... osób (w tym ...... kobiet oraz ..... mężczyzn),

-nauczyciele - .... osób w województwie (Raport ORE nauczyciele w roku szkolnym 2014/2015),

-przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne - około ..... placówek w województwie,

-mieszkańcy województwa - rodziny z dziećmi - ..... mieszkańców.

Głównym celem, który będzie realizował projekt jest popularyzacja nauki i innowacji poprzez:

-poprawę dostępności publicznych usług edukacyjnych wysokiej jakości dla wszystkich interesariuszy projektu;

-poprawę rezultatów procesu kształcenia i dostosowania nabywanych kwalifikacji do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu;

-zmianę podejścia do nauki i kultury uczenia się oraz kreowanie właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) przez wszystkich interesariuszy projektu.

W ramach powyższej działalności … będzie prowadził odpłatne zajęcia naukowo-edukacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz odpłatne warsztaty, wystawy i spotkania naukowo-edukacyjne dla różnych grup wiekowych. Wejście na wszystkie powyższe wydarzenia będzie biletowane. Dodatkowo w Centrum będzie funkcjonował sklepik z asortymentem związanym z działalnością Centrum, a także będzie możliwość odpłatnego wynajęcia sal i powierzchni.

Rozpoczęcie funkcjonowania Centrum … Uniwersytetu … w … przewidziane jest na dzień … września 2023 roku.

Przy realizacji powyższego przedsięwzięcia, Uniwersytet, zgodnie ze złożonym do projektu oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT, dokonywał pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od nabytych towarów i usług (w tym budowlanych), a koszt tego podatku nie był kosztem kwalifikowanym.

Według Uniwersytetu, Centrum będzie generowało nieznaczny przychód, który będzie przeznaczony na odtworzenie infrastruktury.

W projekcie założono, że wpływy na rzecz pokrycia kosztów operacyjnych funkcjonowania infrastruktury, oprócz wpływów z biletów i od sponsorów, będą pochodziły z jej komercyjnego wykorzystania w znikomym zakresie:

 • z wynajmu Sali konferencyjnej, która będzie wykorzystywana do celów komercyjnych jedynie przez 10 godzin w miesiącu, co stanowi zaledwie 5,2% budżetu czasu przeznaczonego na jej użytkowanie,
 • na wniosek beneficjenta, Departament EFRR wyraził zgodę na prowadzenie sklepiku z materiałami promocyjnymi, edukacyjnymi oraz napojami we własnym zakresie (powierzchnia 40 m2 pod sklepik, który stanowi 1,27% powierzchni całej infrastruktury),
 • z wynajmu sal/powierzchni wystawienniczych pod eventy/urodziny.

Powyższe elementy stanowią dopełnienie infrastruktury edukacyjnej i czynią ją bardziej przyjazną użytkownikom.

W związku z powyższym Uniwersytet uważa, iż miał prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług w toku realizacji projektu. Uniwersytet prowadzi działalność zwolnioną z podatku VAT, opodatkowaną i poza VAT. W ramach tej inwestycji prowadzić będzie odpłatne zajęcia naukowo-edukacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz odpłatne warsztaty, wystawy i spotkania naukowo-edukacyjne dla różnych grup wiekowych. Dodatkowo będzie czerpał korzyści finansowe z wynajmu sal oraz ze sprzedaży w sklepiku.

Mając na uwadze okoliczności sprawy należy stwierdzić, że wykonywane przez Uniwersytet ww. czynności za odpłatnością, realizowane będą w ramach działalności w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a Wnioskodawca realizując te czynności, występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Uniwersytet jest zobowiązany przedstawić interpretację indywidualną wraz z końcowym wnioskiem o płatność w celu rozliczenia inwestycji. Koszty związane z podatkiem od towarów i usług VAT zostały uwzględnione po stronie wydatków niekwalifikowalnych projektu, z uwagi na możliwość ich odliczenia.

W piśmie z 7 września 2023 r. Wnioskodawca ponownie wskazał, że:

Uniwersytet … w … jest publiczną uczelnią akademicką. Podstawowym kierunkiem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych, a także upowszechnianie osiągnięć nauki, sztuki i kultury. Uniwersytet jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność zwolnioną z podatku VAT, opodatkowaną i poza VAT. Naliczony podatek od towarów i usług rozliczany jest zgodnie z przeznaczeniem zakupu i źródłem finansowania.

Od … 2017 r. Uczelnia realizuje Projekt inwestycyjny pt. „…”. Projekt jest realizowany w ramach: Działanie 9.3.3 - Instytucje popularyzujące naukę i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi … zł, w tym dofinansowanie: … zł, wkład własny: … zł, wydatki kwalifikowane: … zł (podane kwoty z Aneksu nr … do umowy o dofinansowanie).

Ponadto w odpowiedzi na niżej wymienione pytania Organu Wnioskodawca wskazał:

Ad pyt. 1:

„Do jakich czynności wykorzystują Państwo efekty realizowanego projektu pn. „…”?

Odpowiedź:

Efektem projektu pn. „…” jest powstanie Centrum …, które znajduje się na terenie kampusu Uniwersytetu … w … przy ulicy …. Centrum to nowoczesna i interaktywna ekspozycja stała, specjalistyczne laboratoria, pracownia mikroskopowa i sale do pokazów naukowych.

Centrum … Uniwersytetu … w … jest unikatowym, niedostępnym dotychczas dla mieszkańców Województwa … obiektem popularyzującym naukę i innowacje, dzięki któremu realizowane są nowoczesne płatne usługi edukacyjne poza systemem szkolnictwa - jako jego uzupełnienie i wzbogacenie. Głównym celem, realizowanym przez projekt jest popularyzacja nauki i innowacji poprzez:

 • poprawę dostępności publicznych usług edukacyjnych wysokiej jakości dla wszystkich interesariuszy projektu;
 • poprawę rezultatów procesu kształcenia i dostosowania nabywanych kwalifikacji do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu;
 • zmianę podejścia do nauki i kultury uczenia się oraz kreowanie właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) przez wszystkich interesariuszy projektu.

Powyższe efekty i cele realizowanego projektu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT poprzez:

 • sprzedaż biletów wstępu (odpłatne zajęcia naukowo-edukacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz odpłatne warsztaty, wystawy i spotkania naukowo-edukacyjne dla różnych grup wiekowych),
 • odpłatny wynajem powierzchni (klimatyzowana sala konferencyjna na ... osób, wyposażona w najwyższej klasy sprzęt multimedialny), sprzedaż produktów edukacyjnych w sklepiku (sklepik z asortymentem związanym z działalnością Centrum).

Zgodnie z zapisami w Studium wykonalności złożonym do Wniosku o dofinansowanie Projekt generuje nieznaczny przychód, który będzie przeznaczony na odtworzenie infrastruktury.

W projekcie założono, że wpływy na rzecz pokrycia kosztów operacyjnych funkcjonowania infrastruktury, oprócz wpływów z biletów i od sponsorów, będą pochodziły z jej komercyjnego wykorzystania w zakresie:

 • wynajmu Sali konferencyjnej, przy założeniu czasu użytkowania infrastruktury przez 48 godzin tygodniowo, przez cztery tygodnie w miesiącu, co stanowi łącznie 192 godz./miesiąc. Sala wykładowa do celów komercyjnych będzie wykorzystywana przez 10 godzin w miesiącu, co stanowi 5,2% budżetu czasu przeznaczonego na jej użytkowanie,
 • prowadzenia sklepiku z materiałami promocyjnymi, edukacyjnymi oraz napojami (o powierzchni 40 m2, która stanowi 1,27% powierzchni całej infrastruktury).

Efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku VAT ani do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ad pyt. 2:

„Czy efekty realizowanego projektu są wykorzystywane przez Państwa do celów prowadzonej działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w rozumieniu art.15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Nie każda czynność stanowiąca odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu musi być wykonywana przez podmiot o statusie podatnika działającego w takim charakterze w odniesieniu do tej czynności.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu … w … Dział VI. Mienie i gospodarka finansowa Uniwersytetu; Rozdział 2. Gospodarka finansowa Uniwersytetu § 63. Źródła przychodu, pkt 3 który mówi, że źródłem przychodów Uniwersytetu mogą być również środki uzyskane z tytułu prowadzenia wyodrębnionej finansowo i organizacyjnie działalności gospodarczej.

Uniwersytet jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Uniwersytet, w ramach efektów zrealizowanego Projektu, prowadzić będzie odpłatne zajęcia naukowo-edukacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz odpłatne warsztaty, wystawy i spotkania naukowo-edukacyjne dla różnych grup wiekowych. Wykonywane przez Uniwersytet ww. czynności wyłącznie za odpłatnością, realizowane będą zatem w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a Uniwersytet realizując te czynności, występować będzie w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, że realizowany Projekt jest projektem generującym dochód operacyjny. Na podstawie art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (zwane dalej Rozporządzeniem Rady (WE) 1083/2006), dochody operacyjne to dochody, które spełniają łącznie następujące przesłanki:

 1. są związane z realizacją projektu,
 2. wynikają z opłat bezpośrednio ponoszonych przez korzystających lub dotyczą sprzedaży gruntu lub dzierżawy gruntu lub najmu budynku, lub jakiegokolwiek innego płatnego świadczenia usług,
 3. są dochodem rozpatrywanym wyłącznie w przypadku projektów generujących dochód.

Przykładem dochodu operacyjnego mogą być m.in. dochody z tytułu:

-sprzedaży biletów;

-sprzedaży usług;

-sprzedaży lub dzierżawy gruntu lub budynków;

-wynajmu pomieszczeń lub powierzchni reklamowej w budynku będącym przedmiotem projektu itd.

Ad pyt. 3:

„W sytuacji gdy efekty realizowanego projektu są wykorzystywane przez Uniwersytet zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, to czy istnieje możliwość przyporządkowania wydatków w całości do celów działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?”

Odpowiedź:

Uniwersytet wyjaśnia, iż efekty realizowanego projektu są wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych. Nie są wykorzystywane do innych celów niż działalność gospodarcza, zatem całość wydatków przyporządkowywana jest do celów działalności gospodarczej (opodatkowanej).

Ad pyt. 4:

„W przypadku gdy efekty realizowanego projektu są wykorzystywane przez Uniwersytet zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz do czynności zwolnionych od podatku VAT, to należy wskazać czy mają Państwo obiektywną możliwość odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT?”

Odpowiedź:

Uniwersytet wyjaśnia, iż efekty realizowanego projektu są wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych. Nie są wykorzystywane do innych celów niż działalność opodatkowana, zatem całość wydatków przyporządkowywana jest do celów działalności opodatkowanej.

Przy realizacji powyższego przedsięwzięcia, Uniwersytet, zgodnie ze złożonym do projektu oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT, dokonywał pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od nabytych towarów i usług (w tym budowlanych), a koszt tego podatku był kosztem niekwalifikowanym w projekcie, z uwagi na możliwość jego odliczenia.

W związku z powyższym stanowisko Uniwersytetu w sprawie nie ulega zmianie.

Uniwersytet jest zobowiązany przedstawić interpretację indywidualną wraz z końcowym wnioskiem o płatność w celu rozliczenia inwestycji.

Pytanie

Czy w przedstawionym stanie faktycznym w pkt 61 Uniwersytet … w … miał prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur zakupu służących realizacji projektu pt. „…”?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (publikacja Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Art. 86 ust. 1 ustawy wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki:

-odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług;

-towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada potwierdza zatem możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są lub będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze okoliczności sprawy należy stwierdzić, że celem realizowanego przez Uniwersytet projektu „…” będą czynności opodatkowane, a zatem realizując te czynności, ..... występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Zrealizowany projekt będzie służył odpłatnej działalności dydaktycznej i naukowej. Efekty projektu będą wykorzystywane do prowadzenia działalności komercyjnej opodatkowanej podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane w ramach projektu będą miały związek z wykonywanymi przez Uniwersytet … w … czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Efekty realizacji projektu będą służyły uzyskaniu przychodu.

W związku z powyższym zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT.

A zatem, Uniwersytet … uważa, iż miał możliwości odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług realizując projekt pt. „…

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że:

W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, jest wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych określonych w cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych) oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ww. ustawy.

Ponadto, na zakres prawa do odliczenia w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z opisu sprawy, są Państwo.... oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Od … 2017 r. realizują Państwo projekt inwestycyjny pt. „…”. Ww. inwestycja polegała na wybudowaniu nowego budynku Centrum … wraz z infrastrukturą (zakup specjalistycznego wyposażenia, zakup i montaż stanowisk i ekspozycji). W powstałej instytucji edukacja odbywać się będzie głównie poprzez nauczanie eksperymentalne, pokazy naukowe, interaktywne wykłady, pikniki, a zajęcia i seminaria realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i technik multimedialnych. W ramach powyższej działalności U… będzie prowadził odpłatne zajęcia naukowo-edukacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz odpłatne warsztaty, wystawy i spotkania naukowo-edukacyjne dla różnych grup wiekowych. Wejście na wszystkie powyższe wydarzenia będzie biletowane. Dodatkowo w Centrum będzie funkcjonował sklepik z asortymentem związanym z działalnością Centrum, a także będzie możliwość odpłatnego wynajęcia sal i powierzchni. Efekty i cele realizowanego projektu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku VAT ani do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest spełniony, ponieważ – jak Państwo wskazali – są Państwo zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a efekty realizowanego projektu są wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, mają Państwo prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: „…”, pod warunkiem niewystąpienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy.

Tym samym Państwa stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Państwo ponoszą ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

 • Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.
 • Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy Ordynacja podatkowa:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

 • Zgodnie z art. 14na § 2 ustawy Ordynacja podatkowa:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”.

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

 • w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA),

albo

 • w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).