Prawo do odliczenia w części kwot podatku VAT dokumentujących realizację zadania. - Interpretacja - 0113-KDIPT1-3.4012.407.2023.1.MK

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 28 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.407.2023.1.MK

Temat interpretacji

Prawo do odliczenia w części kwot podatku VAT dokumentujących realizację zadania.

Interpretacja indywidualna  – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

6 lipca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 3 lipca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy:

-prawa do odliczenia w części kwot podatku VAT dokumentujących realizację zadania „...” w ramach inwestycji „...” za pomocą sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, opartego na kryterium ilościowym,

-prawa do odliczenia w części kwot podatku VAT dokumentujących realizację zadania „...” za pomocą sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, opartego na kryterium ilościowym,

-braku prawa do odliczenia kwot podatku VAT w całości lub w części z faktur dokumentujących realizację zadania „...” w ramach inwestycji „...”.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Gmina ..... planuje wykonanie inwestycji „...”. Inwestycja ta planowana jest do realizacji przy udziale środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, co wynika z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym. W celu poprawy tych warunków Gmina zamierza realizować zadanie inwestycyjne pn. ..." Inwestycja obejmuje następujące zadania:

1)Przebudowa linii (sieci) wodociągowej w .....,

2)Wykonanie robót budowlanych na terenie hydroforni w miejscowości ..... polegających na utwardzeniu terenu, wykonaniu ogrodzenia terenu hydroforni oraz modernizacji instalacji elektrycznej hydroforni i montażu instalacji fotowoltaicznej,

3)....

Ad) 1

„..." obejmuje swym zakresem przebudowę sieci oraz przyłączy wodociągowych w miejscowości ..... i części w miejscowości ..... (5 gospodarstw). Prace budowlane będą polegać na wymianie głównej sieci wodociągowej wraz z przepinką istniejących przyłączy do gospodarstw domowych o łącznej długości 1 709 m. Ponadto zostaną wymienione hydranty - 9 sztuk, które mają zapewnić bezpieczeństwo p/poż. Wykonanie hydrantów również należy do zadań własnych gminy wynikających ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym, w szczególności zadania własne obejmują sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Faktury VAT dokumentujące wydatki związane z realizacją zadania polegającego na przebudowie linii (sieci) wodociągowej w ..... w ramach inwestycji pn. „...” wystawiane będą na Gminę ...... Gmina ..... jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Towary i usługi związane z realizacją zadania - przebudowa sieci wodociągowej w ..... w ramach inwestycji pn. „...” będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz niepodlegających podatkowi VAT.

Woda z sieci wodociągowej miejscowości ..... i części miejscowości ..... dostarczana jest do mieszkańców Gminy .... Gmina ...... za dostarczaną wodę wystawia odbiorcom - mieszkańcom faktury VAT. Ponadto woda z ww. sieci wodociągowej dostarczana jest do budynku stanowiącego własność gminy (budynek remizy strażackiej w .....). Gmina nie będzie miała możliwości przyporządkowania poniesionych wydatków do celów działalności gospodarczej. Brak możliwości bezpośredniego przyporządkowania dokonywanych przez Gminę nabyć towarów i usług do działalności gospodarczej (dostarczanie wody do mieszkańców gminy) lub do działalności innej niż działalność gospodarcza skutkuje koniecznością ustalenia proporcji (prewspółczynnika). Gmina korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 86 ust. 2h chce zastosować bardziej reprezentatywny sposób liczenia proporcji oparty na kryterium ilościowym wg poniższego wzoru:

X= A/B*100

gdzie:

X- proporcja określona procentowo, zaokrąglona w górę do najbliżej liczby całkowitej,

A - roczna ilość wody (m3) z sieci wodociągowej w miejscowości ..... i części miejscowości .... wykorzystywana do działalności gospodarczej,

B- roczna ilość wody (m3) z sieci wodociągowej w miejscowości ..... i części miejscowości ..... wykorzystywana do działalności gospodarczej oraz do działalności innej niż gospodarcza.

Pomiar zużycia wody z sieci wodociągowej w miejscowości ...... odbywa się za pomocą wodomierzy zamontowanych w gospodarstwach prywatnych jak i w budynku stanowiącym własność Gminy. Wodomierze przy użyciu których dokonywany jest pomiar zużycia wody umożliwiają dokładny pomiar ilości wody dostarczanej dla poszczególnych odbiorców. Ilość zużytej wody z sieci wodociągowej w miejscowości ..... i części miejscowości .... dla celów innych niż działalność gospodarcza, tj. na własne potrzeby Gminy jest znikoma w stosunku do ilości wody zużywanej na cele działalności gospodarczej. Z dokonanej analizy wynika że w 2022 roku opodatkowana sprzedaż wody, tj. proponowany prewspółczynnik metrażowy wynosi 99,92%, a po zaokrągleniu w górę do najbliżej liczy całkowitej wynosi 100%. Został on wyliczony na podstawie faktycznego zużycia wody w 2022 roku z sieci wodociągowej w miejscowości ..... i części miejscowości ....... Wielkość obrotu ustalonego o faktyczną ilość dostarczonej wody w 2022 roku wyniosła ... m3, w tym: wykorzystanego do działalności gospodarczej ... m3 oraz do działalności inna niż gospodarcza ... m3. Woda wykorzystywana dla celów przeciwpożarowych nie jest uwzględniana w opisywanym sposobie określenia proporcji, gdyż jest używana incydentalnie, ma charakter losowy, a tym samym trudny do wyliczenia. Dane do wyliczeń przyjmowane są z 2022 roku, gdyż zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o podatku VAT proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu, do którego jest ona ustalana. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, po zakończeniu roku podatnicy mają obowiązek obliczenia rzeczywistej struktury obrotów dla tego roku i na tej podstawie dokonania rocznej korekty podatku odliczonego.

Dane uwzględnione w wyliczeniu tego prewspółczynnika dotyczą tylko działalności związanej z dostarczaniem wody. Nie ma innych i bardziej miarodajnych danych pozwalających wyliczyć, jaka część działalności związanej z dostawą wody stanowi działalność gospodarczą. Prewspółczynnik liczony wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2021 r., poz. 999) wynosi zaledwie 13%. Został wyliczony na podstawie danych z roku 2022 roku Prewspółczynnik liczony metodą wg rozporządzenia uwzględnia dane finansowe jednostki, która oprócz działalności związanej z dostarczaniem wody, wlicza również działalność własną gminy niestanowiącą działalności gospodarczej. Natomiast właśnie w ramach działalności w zakresie sprzedaży wody działalność inna niż działalność gospodarcza jest znikoma. A zatem zastosowanie prewspółczynnika liczonego metodą z rozporządzenia prowadziłaby do znacznego zaburzenia proporcji pomiędzy związkiem zakupów towarów i usług wykorzystywanych do świadczenia usług wodociągowych, a wysokością podatku do odliczenia. Taka sytuacja mogłaby spowodować, że odliczenie podatku naliczonego będzie nieadekwatne i niezgodne z rzeczywistością. Proponowany we wniosku sposób obliczenia proporcji za pomocą którego gmina zamierza dokonać odliczenia części podatku naliczonego będzie zapewniał dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane. Ponadto proponowany we wniosku sposób obliczenia proporcji będzie obiektywnie odzwierciedlał część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym gmina uważa że zaproponowana metoda będzie bardziej reprezentatywnym sposobem liczenia proporcji.

Ad) 2

Realizacja robót budowanych na terenie hydroforni w miejscowości ....., będzie polegała na wykonaniu utwardzenia terenu z płyt żelbetowych ażurowych o pow. około 187,50 m2 oraz demontażu starego ogrodzenia i wykonaniu nowego ogrodzenia z paneli kratowych wraz z bramą i furtką. Ponadto zostanie przebudowana instalacja elektryczna budynku hydroforni oraz wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,5 kW.

Faktury VAT dokumentujące wydatki związane z realizacją zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych na terenie hydroforni w miejscowości ..... w ramach inwestycji pn. „...” wystawiane będą na Gminę ...... Gmina ..... jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Towary i usługi związane z realizacją zadania - wykonanie robót budowlanych na terenie hydroforni w miejscowości .... w ramach inwestycji pn. „...” będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz niepodlegających podatkowi VAT.

Woda z hydroforni w miejscowości ..... dostarczana jest do mieszkańców Gminy ...... Gmina ..... za dostarczaną wodę wystawia odbiorcom - mieszkańcom faktury VAT. Ponadto woda z ww. hydroforni dostarczana jest do budynków stanowiących własność gminy (budynek remizy strażackiej w ......). Gmina nie będzie miała możliwości przyporządkowania poniesionych wydatków do celów działalności gospodarczej. Brak możliwości bezpośredniego przyporządkowania dokonywanych przez Gminę nabyć towarów i usług do działalności gospodarczej (dostarczanie wody do mieszkańców gminy) lub do działalności innej niż działalność gospodarcza skutkuje koniecznością ustalenia proporcji (prewspółczynnika).

Gmina korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 86 ust. 2h chce zastosować bardziej reprezentatywny sposób liczenia proporcji oparty na kryterium ilościowym wg poniższego wzoru:

X = A/B * 100 gdzie:

X - proporcja określona procentowo, zaokrąglona w górę do najbliżej liczby całkowitej,

A - roczna ilość wody (m3) z hydroforni w miejscowości ..... wykorzystywana do działalności gospodarczej,

B - roczna ilość wody (m3) z hydroforni w miejscowości ..... wykorzystywana do działalności gospodarczej oraz do działalności innej niż gospodarcza.

Pomiar zużycia wody z hydroforni w miejscowości ..... odbywa się za pomocą wodomierzy zamontowanych w gospodarstwach prywatnych jak i w budynkach stanowiących własność Gminy. Wodomierze przy użyciu których dokonywany jest pomiar zużycia wody umożliwiają dokładny pomiar ilości wody dostarczanej dla poszczególnych odbiorców.

Ilość zużytej wody z hydroforni w ..... dla celów innych niż działalność gospodarcza, tj. na własne potrzeby Gminy jest znikoma w stosunku do ilości wody zużywanej na cele działalności gospodarczej. Z dokonanej analizy wynika że w 2022 roku opodatkowana sprzedaż wody, tj. proponowany prewspółczynnik metrażowy wynosi 99,71%, a po zaokrągleniu w górę do najbliżej liczy całkowitej wynosi 100%. Został wyliczony na podstawie faktycznego zużycia wody w 2022 roku z hydroforni w ...... Wielkość obrotu ustalonego o faktyczną ilość dostarczonej wody w 2022 roku wyniosła ... m3, w tym: wykorzystanego do działalności gospodarczej ... m3 oraz do działalności inna niż gospodarcza ... m3. Dane do wyliczeń przyjmowane są z 2022 roku, gdyż zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o podatku VAT proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu, do którego jest ona ustalana. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, po zakończeniu roku podatnicy mają obowiązek obliczenia rzeczywistej struktury obrotów dla tego roku i na tej podstawie dokonania rocznej korekty podatku odliczonego.

Dane uwzględnione w wyliczeniu tego prewspółczynnika dotyczą tylko działalności związanej z dostarczaniem wody. Nie ma innych i bardziej miarodajnych danych pozwalających wyliczyć, jaka część działalności związanej z dostawą wody stanowi działalność gospodarczą. Prewspółczynnik liczony wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2021 r., poz. 999) wynosi zaledwie 13%. Został wyliczony na podstawie danych z roku 2022 roku Prewspółczynnik liczony metodą wg rozporządzenia uwzględnia dane finansowe jednostki, która oprócz działalności związanej z dostarczaniem wody, wlicza również działalność własną gminy niestanowiącą działalności gospodarczej. Natomiast właśnie w ramach działalności w zakresie sprzedaży wody działalność inna niż działalność gospodarcza jest znikoma.

A zatem zastosowanie prewspółczynnika liczonego metodą z rozporządzenia prowadziłaby do znacznego zaburzenia proporcji pomiędzy związkiem zakupów towarów i usług wykorzystywanych do świadczenia usług wodociągowych, a wysokością podatku do odliczenia. Taka sytuacja mogłaby spowodować, że odliczenie podatku naliczonego będzie nieadekwatne i niezgodne z rzeczywistością. Proponowany we wniosku sposób obliczenia proporcji za pomocą którego gmina zamierza dokonać odliczenia części podatku naliczonego będzie zapewniał dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane. Ponadto proponowany we wniosku sposób obliczenia proporcji będzie obiektywnie odzwierciedlał część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym gmina uważa że zaproponowana metoda będzie bardziej reprezentatywnym sposobem liczenia proporcji.

Ad) 3

Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 5,0 m3 / d, RLM =10. Do oczyszczania ścieków zaprojektowano oczyszczalnie ścieków w technologii złoża biologicznego zraszanego pasywnie o przepływie poziomym i pionowym, zamontowanego na żwirowym polu rozsączającym. Oczyszczone ścieki wprowadzane będą do gruntu poprzez studnię chłonną. Oczyszczone ścieki bytowe, będą pochodzić z budynku remizy OSP w .....

Faktury VAT dokumentujące wydatki związane z realizacją zadania polegającego na budowie oczyszczalni ścieków przy budynku remizy OSP w ..... w ramach inwestycji pn. „...” wystawiane będą na Gminę ...... Gmina ..... jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Towary i usługi związane z realizacją zadania - ... w ramach inwestycji pn. „...” będą wykorzystywane do czynności niepodlegających podatkowi VAT. Wybudowana oczyszczalnia ścieków będzie nieodpłatnie służyć druhom strażakom jak i lokalnej społeczności i z tego tytułu nie będą pobierane żadne opłaty. W związku z powyższym wszystkie nabyte w trakcie realizacji zadania towary i usługi będą służyły wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Pytanie

1)Czy gmina ma możliwość odliczenia w części kwot podatku VAT dokumentujących realizację zadania „ ...” w ramach inwestycji „...” za pomocą sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, opartego na kryterium ilościowym ?

2)Czy gmina ma możliwość odliczenia w części kwot podatku VAT dokumentujących realizację zadania „ ..." w ramach inwestycji „...” za pomocą sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, opartego na kryterium ilościowym ?

3)Czy Gmina ma możliwość odliczenia kwot podatku VAT w całości lub w części z faktur dokumentujących realizację zadania „...” w ramach inwestycji „...”?.

Państwa stanowisko w sprawie

Ad) 1

Zdaniem Wnioskodawcy Gmina ma możliwość odzyskania części podatku VAT od zakupionych towarów i usług na realizację zadania „ ...” w ramach inwestycji „...” za pomocą sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, opartego na kryterium ilościowym.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Na mocy art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”.

Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. W myśl art. 86 ust. 2h ustawy, w przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji.

Faktury VAT dokumentujące wydatki związane z realizacją zadania „...” w ramach inwestycji „...” wystawiane będą na Gminę ..... Gmina ...... jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

Efekty przedmiotowego zadania (towary i usługi) Gmina będzie wykorzystywała zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz czynności niepodlegających podatkowi VAT. Gmina nie będzie miała możliwości przyporządkowania poniesionych wydatków do celów działalności gospodarczej. Gmina korzystając z uprawnienia art. 86 ust. 2h chce zastosować bardziej reprezentatywny sposób liczenia proporcji oparty na kryterium ilościowym wg poniższego wzoru:

X= A/B*100

gdzie:

X- proporcja określona procentowo, zaokrąglona w górę do najbliżej liczby całkowitej,

A - roczna ilość wody (m3) z sieci wodociągowej w miejscowości ..... i części miejscowości ..... wykorzystywana do działalności gospodarczej,

B- roczna ilość wody (m3) z sieci wodociągowej w miejscowości ...... i części miejscowości ...... wykorzystywana do działalności gospodarczej oraz do działalności innej niż gospodarcza.

Gmina stoi na stanowisku że powyższa metoda najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć w przypadku realizacji zadania „...” w ramach inwestycji „...”. Podkreślenia wymaga również, że prewspółczynnik obliczony przez Gminę opiera się na jednoznacznych i jasnych kryteriach (ilość dostarczonej wody do podmiotów wewnętrznych oraz zewnętrznych) obrazujących specyfikę działalności wodnej - co kluczowe z punktu widzenia wymogów ustawowych - pozwala na obiektywne ustalenie struktury sprzedaży, tj. proporcji między czynnościami opodatkowanymi i nieopodatkowanymi w tym obszarze. Wskazany we wniosku sposób obliczenia proporcji za pomocą którego gmina zamierza dokonać odliczenia części podatku naliczonego w ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości ...... i części miejscowości ..... będzie obiektywnie odzwierciedlał część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazany we wniosku sposób obliczenia proporcji za pomocą którego gmina zamierza dokonać odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykonanie zadania „...” w ramach inwestycji „...” będzie zapewniał dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane. W związku z powyższym gmina uważa że zaproponowana metoda będzie bardziej reprezentatywnym sposobem liczenia proporcji.

Ad) 2

Zdaniem Wnioskodawcy Gmina ma możliwość odzyskania części podatku VAT od zakupionych towarów i usług na realizację zadania „ ...” w ramach inwestycji „...” za pomocą sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, opartego na kryterium ilościowym.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Na mocy art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. W myśl art. 86 ust. 2h ustawy, w przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji.

Faktury VAT dokumentujące wydatki związane z realizacją zadania „...” w ramach inwestycji „.....” wystawiane będą na Gminę ...... Gmina ..... jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

Efekty przedmiotowego zadania (towary i usługi) Gmina będzie wykorzystywała zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz czynności niepodlegających podatkowi VAT. Gmina nie będzie miała możliwości przyporządkowania poniesionych wydatków do celów działalności gospodarczej. Gmina korzystając z uprawnienia art. 86 ust. 2h chce zastosować bardziej reprezentatywny sposób liczenia proporcji oparty na kryterium ilościowym wg poniższego wzoru:

X= A/B * 100

gdzie:

X- proporcja określona procentowo, zaokrąglona w górę do najbliżej liczby całkowitej,

A - roczna ilość wody (m3) z hydroforni w ..... wykorzystywana do działalności gospodarczej,

B- roczna ilość wody (m3) z hydroforni w ...... wykorzystywana do działalności gospodarczej oraz do działalności innej niż gospodarcza.

Gmina stoi na stanowisku że powyższa metoda najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć w przypadku realizacji zadania „...” w ramach inwestycji „...”. Podkreślenia wymaga również, że prewspółczynnik obliczony przez Gminę opiera się na jednoznacznych i jasnych kryteriach (ilość dostarczonej wody do podmiotów wewnętrznych oraz zewnętrznych) obrazujących specyfikę działalności wodnej - co kluczowe z punktu widzenia wymogów ustawowych - pozwala na obiektywne ustalenie struktury sprzedaży, tj. proporcji między czynnościami opodatkowanymi i nieopodatkowanymi w tym obszarze. Wskazany we wniosku sposób obliczenia proporcji za pomocą którego gmina zamierza dokonać odliczenia części podatku naliczonego w ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania robót budowlanych na terenie hydroforni .... będzie obiektywnie odzwierciedlał część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazany we wniosku sposób obliczenia proporcji za pomocą którego gmina zamierza dokonać odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykonanie zadania „...” w ramach inwestycji „...” będzie zapewniał dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane.

W związku z powyższym gmina uważa że zaproponowana metoda będzie bardziej reprezentatywnym sposobem liczenia proporcji.

Ad) 3

Zdaniem Wnioskodawcy Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT, ani w całości, ani w części, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją zadania „...” w ramach inwestycji „...”.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Tym samym gmina budując oczyszczalnię ścieków przy budynku remizy OSP w .... występuje jako organ władzy publicznej, a nabycie towarów i usług w ramach realizowanej zadania związane jest z realizacją zadań własnych i nie będzie służyć do wykonywania czynności na podstawie umów cywilnoprawnych i w tym zakresie nie może być uznana za podatnika VAT zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wydatki poniesione na „...” nie będą związane z wykonywaniem przez Gminę w przyszłości czynności opodatkowanych. Zakupione w ramach projektu towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż nie jest spełniony warunek wynikający z art. 86 ust. 1 cyt. ustawy. Brak jest powiązania dla zakupu towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego zadania z wykorzystywaniem ich do czynności opodatkowanych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Ponoszą Państwo ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, niniejsza interpretacja została wydana na podstawie wskazania we wniosku, że „Proponowany we wniosku sposób obliczenia proporcji za pomocą którego gmina zamierza dokonać odliczenia części podatku naliczonego będzie zapewniał dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane. Ponadto proponowany we wniosku sposób obliczenia proporcji będzie obiektywnie odzwierciedlał część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.”. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

W tym miejscu zauważyć należy, że rolą Organu jest wyłącznie interpretacja przepisów prawa podatkowego a nie badanie poprawności dokonanych wyliczeń, zatem w tej interpretacji Organ nie dokonywał oceny poprawności wyliczenia „prewspółczynników” proporcji.

Zastrzegam, że gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej bądź kontroli celno-skarbowej zostanie ustalone, że metoda przedstawiona we wniosku, oceniona przez Państwa jako najbardziej reprezentatywna, nie zapewni dokonania odliczenia podatku naliczonego od wydatków objętych opisem sprawy związanych bezpośrednio z infrastrukturą wodociągową wyłącznie w części przypadającej na działalność gospodarczą oraz nie będzie obiektywnie odzwierciedlała części wydatków przypadających na działalność gospodarczą oraz na inne cele, a więc nie będzie metodą najbardziej odpowiadającą specyfice wykonywanej przez Państwa działalności i dokonywanych przez Państwa nabyć, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz.U. 2023 r. poz. 1634.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.