Zachowanie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy w zakresie działalność rolniczej przy jednoczesnym przekroczeniu limitu obrotu wynikają... - Interpretacja - 0114-KDIP1-3.4012.421.2023.1.JG

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 28 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.421.2023.1.JG

Temat interpretacji

Zachowanie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy w zakresie działalność rolniczej przy jednoczesnym przekroczeniu limitu obrotu wynikającego z art. 113 ustawy, w odniesieniu do działalności związanej z dzierżawą gruntów pod siłownie wiatrowe i panele fotowoltaiczne.

Interpretacja indywidualna

 – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 lipca 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 21 lipca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zachowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy w zakresie działalności rolniczej przy jednoczesnym przekroczeniu limitu obrotu wynikającego z art. 113 ustawy, w odniesieniu do działalności związanej z dzierżawą gruntów pod siłownie wiatrowe i panele fotowoltaiczne.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

1 lutego 2023 roku rozpoczął Pan prowadzenie działalności gospodarczej wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej pod firmą (…). W jej ramach wykonuje Pan działalność rolniczą - uprawa oraz sprzedaż zbóż i roślin oleistych, a także działalność gospodarczą inną niż rolnicza, związaną z dzierżawą gruntów pod siłownie wiatrowe oraz panele fotowoltaiczne. Jest Pan rolnikiem ryczałtowym. W ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego korzysta Pan ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. W ramach działalności pozarolniczej, tj. w zakresie dzierżawy gruntów pod siłownie wiatrowe oraz panele fotowoltaiczne, korzysta Pan ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy. Planuje Pan w tym roku podjąć współpracę w zakresie dzierżawy gruntów pod siłownie wiatrowe oraz panele fotowoltaiczne, w wyniku której przekroczy Pan limit wskazany w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Pytanie

1.Czy po przekroczeniu limitu wskazanego w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z tytułu prowadzenia działalności w zakresie dzierżawy gruntów pod siłownie wiatrowe i panele fotowoltaiczne, może Pan pozostać rolnikiem ryczałtowym i korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w zakresie działalności rolniczej, a w zakresie działalności pozarolniczej być podatnikiem VAT czynnym?

2.Jaki będzie limit z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej 1 lutego 2023 roku?

3.W jakim momencie powstaje obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnik VAT czynny i opodatkowania czynności fakturą VAT w razie przekroczenia limitu wskazanego w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług?

Pana stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z ust. 2 pkt 2 tego artykułu do wartości sprzedaży nie wlicza się również odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem: transakcji związanych z nieruchomościami; usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41; usług ubezpieczeniowych - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zwolnieniu od podatku VAT podlega dostawa produktów rolnych, dokonywana przez rolnika ryczałtowego, oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Rolnik ryczałtowy to, zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Z definicji powyższej wynika, iż aby uznać kogoś za rolnika ryczałtowego, musi on łącznie spełniać następujące warunki:

1)dokonuje dostawy produktów rolnych lub świadczyć usługi rolnicze;

2)korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług;

3)nie jest obowiązany, na podstawie ustawy o rachunkowości, do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Omawiane zwolnienie ma charakter podmiotowo-przedmiotowy, ponieważ ma zastosowanie wyłącznie do rolników ryczałtowych i wyłącznie w odniesieniu do produktów rolnych i usług rolniczych zdefiniowanych w słowniczku ustawowym.

Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu. Innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego (np. działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż własnej produkcji, dzierżawa, świadczenie usług innych niż rolnicze), co do zasady podlegać będzie opodatkowaniu wg stawek właściwych dla tych czynności.

Zatem, podmiot będący rolnikiem ryczałtowym może być - w pozostałym zakresie swojej działalności pozarolniczej - podatnikiem VAT czynnym (niekorzystającym ze zwolnienia). Jest to wyjątkowy przypadek, w którym jeden podmiot może łączyć dwa statusy - podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy (niemającego obowiązku składania deklaracji, prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur) i jednocześnie podatnika VAT czynnego. Wówczas - chociaż w pozostałej części podatnik prowadzi działalność opodatkowaną niezwiązaną z działalnością rolniczą - dostawa własnych produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych jest zwolniona od podatku.

Wobec powyższego, w ramach wykonywanej działalności rolnej, będzie Pan posiadał status rolnika ryczałtowego i korzystał ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, a z tytułu prowadzonej działalności innej niż rolna będzie Pan podatnikiem podatku VAT czynnym, wobec czego będzie Pan podlegał obowiązkom przewidzianym w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych, jak również korzystał z przewidzianych tam zwolnień.

Stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Ponadto, na mocy art. 113 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zatem podmiot odpłatnie świadczący usługi w zakresie dzierżawy gruntów pod siłownie wiatrowe i panele fotowoltaiczne może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z tytułu tych czynności do momentu przekroczenia limitu zwolnienia określonego w ww. przepisie, tj. 200 000 zł. Do kwoty sprzedaży nie wlicza się m.in. dostawy produktów rolnych dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

W sytuacji, gdy wynagrodzenie za przedmiotowe usługi przekroczy limit zwolnienia podmiotowego, zwolnienie to traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. W związku z faktem, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą od dnia 1 lutego 2023 roku, kwota limitu musi zostać proporcjonalne obniżona, tj. do kwoty 183 013,69 zł.

W przypadku rolnika ryczałtowego zwolnienie, o którym mowa w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, wynika z mocy prawa - rolnik ryczałtowy nie ma bowiem obowiązku rejestrowania się jako podatnik zwolniony, co wynika z art. 117 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Natomiast, stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, podmioty, o których mowa w art. 15 (podatnicy), są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 (wymagającej opodatkowania podatkiem VAT) złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, który stanowi, że podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Zgodnie z ust. 4 tego przepisu, naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego” i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Natomiast, jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach:

1)przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4-41 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;

2)przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;

3)przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia, z zastrzeżeniem pkt 4;

4)przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9, od pierwszej wykonanej czynności.

Wobec powyższego, Pana zdaniem będzie Pan zobowiązany do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności, w wyniku której zostanie przez Pana przekroczony proporcjonalnie obliczony limit wskazany w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Fakturę, w wyniku której dojdzie do przekroczenia wskazanego limitu, obowiązany będzie Pan opodatkować podatkiem VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570) zwanej dalej ustawą:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle art. 2 pkt 22 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (…).

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Mocą art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 2 pkt 15 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o działalności rolniczej - rozumie się przez to, produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (CN 4403 41 00 i 4403 49) oraz bambusa (CN 1401 10 00), a także świadczenie usług rolniczych.

Z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy wynika, że:

Zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

W myśl art. 2 pkt 19 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o produktach rolnych - rozumie się przez to towary pochodzące z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz towary, o których mowa w art. 20 ust. 1c i 1d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn zm.).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 21 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o usługach rolniczych - rozumie się przez to:

a) usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU ex 01.6), z wyłączeniem usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0),

b) usługi związane z leśnictwem (PKWiU ex 02.40.10), z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3),

c) usługi wspomagające rybactwo (PKWiU ex 03.00.7), z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU 03.00.71.0),

d) wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi (PKWiU 77.31.10.0).

Z przytoczonych regulacji wynika, że podatnikiem podatku od towarów i usług może być każda osoba, która dokonuje czynności opodatkowanych, przy czym czynności te powinny być związane z działalnością zdefiniowaną jako działalność gospodarcza, tj. wszelką działalnością producentów, handlowców i osób świadczących usługi, włącznie z działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie.

Wskazać należy, że zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku VAT ma charakter mieszany, tj. przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w wyraźnie wskazanym zakresie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Ponadto innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawnia go do zwolnienia przedmiotowego, np. działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż z własnej produkcji również podlegać będzie co do zasady opodatkowaniu.

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT wskazanego w art. 113 ustawy. W myśl art. 113 ust. 1 ustawy:

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Art. 113 ust. 2 ustawy stanowi, że:

Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1)wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;

1a) sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu  podatkiem na terytorium kraju;

2)  odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a)transakcji związanych z nieruchomościami,

b)usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c)usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są  zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Stosownie do art. 113 ust. 5 ustawy:

Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy:

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Zgodnie z art. 113 ust. 10 ustawy:

Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

W myśl art. 113 ust. 11 ustawy:

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Na podstawie art. 113 ust. 13 ustawy:

Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1) dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

- energii elektrycznej (CN 2716 00 00),

- wyrobów tytoniowych,

- samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu,

f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

- preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

- komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

- urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),

- maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

g) hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:

- pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),

- motocykli (PKWiU ex 45.4);

2) świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie,

d) ściągania długów, w tym factoringu;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Z opisu sprawy wynika, że 1 lutego 2023 roku rozpoczął Pan prowadzenie działalności gospodarczej w ramach której wykonuje działalność rolniczą - uprawa oraz sprzedaż zbóż i roślin oleistych, a także działalność gospodarczą inną niż rolnicza, związaną z dzierżawą gruntów pod siłownie wiatrowe oraz panele fotowoltaiczne. Jest Pan rolnikiem ryczałtowym. W ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego korzysta Pan ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. W ramach działalności pozarolniczej, tj. w zakresie dzierżawy gruntów pod siłownie wiatrowe oraz panele fotowoltaiczne, korzysta Pan ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy. Planuje Pan w tym roku podjąć współpracę w zakresie dzierżawy gruntów pod siłownie wiatrowe oraz panele fotowoltaiczne, w wyniku której przekroczy Pan limit wskazany w art. 113 ust. 1 ustawy.

Pana wątpliwości w pierwszej kolejności dotyczą kwestii, czy po przekroczeniu limitu wskazanego w art. 113 ust. 1 ustawy z tytułu prowadzenia działalności w zakresie dzierżawy gruntów pod siłownie wiatrowe i panele fotowoltaiczne, może Pan pozostać rolnikiem ryczałtowym i korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy w zakresie działalności rolniczej.

Odnosząc się do powyższych wątpliwości należy podkreślić, że podmiot będący rolnikiem ryczałtowym może być – w pozostałym zakresie swojej działalności – podatnikiem VAT czynnym (niekorzystającym ze zwolnienia). Jest to wyjątkowy przypadek, w którym jeden podmiot może łączyć dwa statusy – podatnika VAT czynnego i jednocześnie podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy. Wówczas, chociaż w części podatnik prowadzi działalność opodatkowaną, to dostawa własnych produktów rolnych z gospodarstwa rolnego oraz świadczenie usług rolniczych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lecz korzysta ze zwolniona od podatku w związku z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Tym samym prowadzenie działalności innej niż dostawa produktów bądź świadczenie usług o charakterze rolniczym nie ma wpływu na utratę przez podatnika, będącego rolnikiem ryczałtowym, zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Podatnik, jako rolnik ryczałtowy, wykonuje czynności zwolnione od podatku, które to zwolnienie obejmuje konkretne czynności przewidziane w ww. przepisie, a nie całą sprzedaż.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpatrywanej sprawy należy wskazać, że dokonywana przez Pana – jako rolnika ryczałtowego w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego – sprzedaż produktów rolnych wyprodukowanych we własnym gospodarstwie rolnym (zbóż i roślin oleistych) jest zwolniona od podatku VAT, gdyż działalność ta mieści się w dyspozycji art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy w zw. z art. 2 pkt 20 ustawy. Zaznaczyć jednocześnie należy, że przekroczenie limitu obrotu 200 000,00 zł z tytułu działalności związanej z dzierżawą gruntów pod siłownie wiatrowe i panele fotowoltaiczne nie spowoduje utraty ww. zwolnienia od podatku, a w konsekwencji, nie będzie Pan zobowiązany do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w tym przypadku jak wyżej wskazano łączy Pan dwa statusy: podatnika VAT czynnego i jednocześnie podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy. Chociaż w związku z dzierżawą gruntów pod siłownie wiatrowe i panele fotowoltaiczne będzie Pan prowadził działalność opodatkowaną, to dostawa własnych produktów rolnych (zbóż i roślin oleistych) będzie zwolniona od podatku. Warunkiem korzystania w tym zakresie ze zwolnienia będzie prowadzenie tej działalności jako rolnik ryczałtowy, tj. dokonywanie dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. Wskazać również należy, że zgodnie z dyspozycją art. 113 ust. 2 ustawy do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie jest Pan zobowiązany wliczyć wartość sprzedaży produktów rolnych wyprodukowanych we własnym gospodarstwie rolnym.

W związku z powyższym odpowiadając na Pana pytanie stwierdzić należy, że po przekroczeniu limitu wskazanego w art. 113 ust. 1 ustawy z tytułu prowadzenia działalności w zakresie dzierżawy gruntów pod siłownie wiatrowe i panele fotowoltaiczne, może Pan pozostać rolnikiem ryczałtowym i korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy w zakresie działalności rolniczej, natomiast w zakresie działalności pozarolniczej będzie Pan podatnikiem VAT czynnym.

Zgodnie z dyspozycją powołanego powyżej art. 113 ust. 9 ustawy podatnicy, którzy rozpoczęli wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT w trakcie roku podatkowego, mogą zostać zwolnieni, o ile wartość sprzedaży, jaką przewidują w danym roku, nie przekroczy kwoty 200 000 zł. Prawa do zwolnienia nie można uzyskać, jeżeli rzeczywista wartość sprzedaży w trakcie roku podatkowego przekroczy ustalony limit.

W związku z tym, że rozpoczął Pan prowadzenie działalności gospodarczej od 1 lutego 2023 roku, to na podstawie dyspozycji art. 113 ust. 9 ustawy, jest Pan zobowiązany do ustalenia limitu kwoty określonej w ust. 1, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym 2023.

Ma Pan również wątpliwości w jakim momencie powstaje obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnik VAT czynny w przypadku przekroczenia limitu wskazanego w art. 113 ust. 1 ustawy.

Odnosząc się do powyższych wątpliwości należy wskazać, że zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy:

Podmioty, o których mowa w art. 15 i art. 15a, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Stosownie do art. 96 ust. 3 ustawy:

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 96 ust. 5 ustawy:

Jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach:

1) przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od  podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4-41 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;

2) przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;

3) przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9, od pierwszej wykonanej czynności.

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Wskazał Pan we wniosku, że w tym roku podjął współpracę w zakresie dzierżawy gruntów pod siłownie wiatrowe oraz panele fotowoltaiczne, w wyniku której przekroczy Pan limit wskazany w art. 113 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami ustawy będzie Pan zobowiązany do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R we właściwym urzędzie skarbowym stosownie do dyspozycji art. 96 ust. 5 pkt 2 ustawy przed dokonaniem pierwszej czynności, w wyniku której zostanie przez Pana przekroczony proporcjonalnie obliczony limit wskazany w art. 113 ust. 1 ustawy. Czynność, w wyniku której dojdzie do przekroczenia wskazanego limitu, obowiązany Pan będzie udokumentować fakturą z wykazaną odpowiednią stawką podatku VAT dla tej usługi.

Dodatkowe informacje

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Ponosi Pan ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Wskazujemy ponadto, że Organ nie jest uprawniony do ustalenia kwoty proporcji sprzedaży wynikającej z art. 113 ust. 9 ustawy, czynność ta spoczywa na podatniku.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

  • Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.
  • Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

  • Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”.

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

  • w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo
  • w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).