Nieuznanie za podatnika podatku VAT w związku ze sprzedażą działek i niepodleganie opodatkowaniu ww. sprzedaży. - Interpretacja - 0113-KDIPT1-3.4012.294.2023.2.JM

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 21 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.294.2023.2.JM

Temat interpretacji

Nieuznanie za podatnika podatku VAT w związku ze sprzedażą działek i niepodleganie opodatkowaniu ww. sprzedaży.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

16 maja 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 16 maja 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy nieuznania Pana za podatnika podatku VAT w związku ze sprzedażą działek i niepodlegania opodatkowaniu ww. sprzedaży. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 18 lipca 2023 r. (wpływ 18 lipca 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca prowadzi od 15.02.2021 r. działalność gospodarczą pod firmą.

Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT, posiada NIP.

Przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność o symbolu PKD:

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,

43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

43.31.Z Tynkowanie,

43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

43.34.Z Malowanie i szklenie,

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.

U Wnioskodawcy obowiązuje wspólność ustawowa małżeńska.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami.

Wnioskodawca nabył w 1993 r. na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” Numer z dnia 08.01.1993 r. w formie darowizny gospodarstwo rolne o pow. 03,19 ha posiadające wyodrębnioną księgę wieczystą, składające się z działek nr: H, G/2, F, E, D, C, B, A/1, A/3 i A/5. Częścią składową powyższej nieruchomości był budynek mieszkalny oraz zabudowania gospodarcze.

W 2022 r. Wnioskodawca dokonał podziału jednej z działek tj. – z wydzielonej z działki nr E, działki nr E/9 o pow. 0,6845 ha na 6 działek o nr od E/10 do E/15 i w dniu 22.04.2022 r Wójt Gminy wydał decyzję warunkową zatwierdzającą podział działki ewidencyjnej nr E/9 na 6 działek pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej w formie ustanowienia służebności. Wnioskodawca jedną z działek o nr E/10 wydzielił jako drogę.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego powstałe w wyniku podziału działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wnioskodawca nie ponosił nakładów na uzbrojenie wydzielonych działek w media.

Wnioskodawca dokonał sprzedaży 4 wydzielonych działek: nr E/11 w dniu 23.03.2023, nr E/12 w dniu 06.04.2023, nr E/14 w dniu 14.04.2023, nr E/13 w dniu 21.04.2023, a także zamierza sprzedać działkę nr E/15.

W przypadku sprzedaży działki nr E/11 Wnioskodawca został zobowiązany w akcie sprzedaży do zmiany położenia rur gazowych na własny koszt, tak aby nie przebiegały przez środek działki E/11.

Na pytania:

1)„W jaki sposób/na jakie cele działki, objęte zakresem wniosku (przed podziałem i po podziale) były/są/będą wykorzystywane przez Pana od dnia nabycia do dnia sprzedaży?

2)Czy przedmiotem sprzedaży były/będą działki niezabudowane czy zabudowane (jeśli zabudowane to prosimy wskazać rodzaj zabudowy oraz sposób wykorzystywania budynków)?

3)Czy prowadzi/prowadził Pan działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)?

4)Czy jest/był Pan rolnikiem ryczałtowym, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ww. ustawy, korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy?

5)Czy dokonał Pan rezygnacji ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy i w związku z działalnością rolniczą zarejestrował się Pan jako czynny podatnik podatku VAT?

6)Czy działki były wykorzystywane w działalności gospodarczej prowadzonej przez Pana; jeżeli tak, to należy wskazać które działki były przez Pana wykorzystywane w działalności oraz w jakim okresie/okresach czasu?

7)Do jakich czynności wykorzystywał Pan działki, objęte zakresem wniosku, zwane dalej „działkami”:

-opodatkowanych podatkiem od towarów i usług;

-zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług;

-niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

8)Czy działki, objęte zakresem wniosku, są objęte ustawową współwłasnością małżeńską czy stanowią Pana majątek osobisty?

9)Czy działki, objęte zakresem wniosku, były/są/będą do momentu sprzedaży udostępniane osobom trzecim? Jeżeli tak, to  należy wskazać odrębnie dla każdej działki:

a.w jakim okresie (kiedy) działki są/były/będą udostępniane osobom trzecim?

b.na podstawie jakiej umowy (najem, dzierżawa, użyczenie, inna umowa – jaka) działki są/były/będą udostępniane osobom trzecim?

c.czy udostępnienie działek jest/było/będzie czynnością odpłatną czy bezpłatną?

10)Jakie czynności podejmował/zamierza podejmować Pan w związku ze sprzedażą działek, objętych zakresem wniosku?

11)Czy dla działek zostało/zostanie wydane pozwolenie na budowę - jeśli tak to z czyjej inicjatywy zostało/zostanie wydane?

12)Jakie inne pozwolenia, decyzje zostały/zostaną wydane przed sprzedażą działek objętych zakresem wniosku? Z czyjej inicjatywy nastąpiło/nastąpi wydanie tych decyzji/pozwoleń?

13)Czy przed sprzedażą działek poczynił/zamierza Pan poczynić jakiekolwiek działania, dotyczące zwiększenia wartości przedmiotowych działek (np. uzbrojenie terenu, wyposażenie w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz energetycznej)? Jeśli tak, to jakie i w jakim celu?

14)Czy podejmował Pan działania marketingowe w celu znalezienia nabywców przedmiotowych działek? Jeżeli tak, to należy wskazać, jakie? (np. ogłoszenia w prasie, internecie, zlecenie sprzedaży biuru nieruchomości).

15)Czy uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wynikające z ww. planu przeznaczenie działek nastąpiło z Pana inicjatywy?

16)Czy zawierał/zawrze Pan umowy przedwstępne? Jeżeli tak, to należy jednoznacznie wskazać:

-jakie konkretnie prawa i obowiązki wynikające z postanowień umowy zawartej z przyszłym nabywcą w zakresie działek ciążyły/będą ciążyć na kupującym a jakie na sprzedającym?

-czy w ww. umowie przedwstępnej sprzedaży zostały/zostaną ustalone konkretne warunki, które muszą zostać spełnione w celu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży działek? Jeśli tak, to jakie?

17)Czy w związku z dokonaną oraz planowaną sprzedażą działek, które są przedmiotem złożonego przez Pana wniosku, udzielił/udzieli Pan nabywcy/innemu podmiotowi pełnomocnictw (zgód, upoważnień) w celu występowania w Pana imieniu w sprawach dotyczących przedmiotowych działek? Jeżeli tak to należy podać:

-komu udzielił/udzieli Pan pełnomocnictw (zgód, upoważnień),

-przedmiot oraz zakres ww. pełnomocnictw/zgód,

-jakie konkretnie czynności nabywca/inny podmiot dokonywał/będzie dokonywał w związku z udzielonym pełnomocnictwem (zgodą, upoważnieniem)

18)Czy zmiany położenia rur gazowych na działce E/11 dokonał/będzie dokonywał Pan przed sprzedażą czy po sprzedaży tej działki?

19)W jakim celu dokonał/będzie dokonywał Pan zmiany położenia rur gazowych na działce E/11?

20)Jakie czynności zostały/będą przez Pana podejmowane w związku ze zmianą położenia rur gazowych oraz jakie decyzje, pozwolenia będą wydane i z czyjej inicjatywy?

21)Czy poza sprzedażą działek wskazanych we wniosku dokonywał Pan sprzedaży innych nieruchomości, a jeżeli tak to należy podać odrębnie do każdej sprzedanej nieruchomości:

a.kiedy i w jaki sposób wszedł Pan w posiadanie tych nieruchomości?

b.w jakim celu nieruchomości te zostały nabyte przez Pana?

c.w jaki sposób działki były wykorzystywane przez Pana od momentu wejścia w ich posiadanie do chwili sprzedaży?

d.kiedy dokonał Pan ich sprzedaży i co było przyczyną ich sprzedaży?

e.ile działek zostało sprzedanych i jakich (niezabudowanych czy zabudowanych, jeśli zabudowanych to czy były to nieruchomości mieszkalne czy użytkowe)?

f.czy z tytułu ich sprzedaży odprowadzał Pan podatek VAT, składał deklaracje VAT-7 oraz zgłoszenie rejestracyjne VAT-R?

g.na co zostały przeznaczone środki uzyskane ze sprzedaży ww. działek?”,

odpowiedział Pan:

1)Działki przed podziałem i po podziale były/są wykorzystywane na potrzeby własne (początkowo pod uprawę zboża i ziemniaków, następnie zaprzestano uprawy, pobierane są również dopłaty obszarowe).

2)Przedmiotem sprzedaży były/będą działki niezabudowane.

3)Nie.

4)Nie.

5)Nie.

6)Nie były.

7)Działki przed podziałem i po podziale były/są wykorzystywane na potrzeby własne (początkowo pod uprawę zboża i ziemniaków, następnie zaprzestano uprawy, pobierane są również dopłaty obszarowe).

Zatem - niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

8)Przedmiotowe działki stanowią majątek osobisty Wnioskodawcy.

9)Działki nie były/nie są/nie będą udostępniane osobom trzecim.

10)W związku ze sprzedażą Wnioskodawca dokonał:

·podziału nieruchomości na 5 działek budowlanych oraz drogę,

·w przypadku działki nr E/11, przełożenia rur gazowych, żeby nie przechodziły przez środek działki.

11)Działki zostały przekształcone na budowlane przez Urząd Gminy w związku ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Wnioskodawca nie występował o pozwolenia na budowę na tych działkach.

12)Nie były wydawane inne pozwolenia/decyzje na wniosek Wnioskodawcy.

13)Jedynym działaniem było przełożenie rur gazowych, żeby nie przechodziły przez środek działki nr E/11.

14)W celu sprzedaży Wnioskodawca:

·zamieścił ogłoszenie w internecie,

·zlecił sprzedaż do biura pośrednictwa nieruchomości.

15)W ramach opracowania przez Urząd Gminy zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego była możliwość składania wniosków przez właścicieli gruntów o dokonanie w planie wnioskowanych zmian w zakresie przekwalifikowania gruntów - nieodpłatnie.

W obszarze położenia działek Wnioskodawcy z tej możliwości skorzystało wielu właścicieli gruntów, w tym Wnioskodawca.

16)Wnioskodawca nie zawierał/nie będzie zawierał umów przedwstępnych.

17)Wnioskodawca udzielił upoważnienia dla Biura Pośrednictwa Nieruchomości w zakresie umowy o świadczenie usług pośrednictwa w sprzedaży przedmiotowych działek, z wyłączeniem możliwości zbycia nieruchomości.

18)Przełożenie rur gazowych będzie wykonane po sprzedaży działki E/11.

19)Wnioskodawca został zobowiązany w przypadku sprzedaży działki E/11 do przełożenia rur gazowych, aby nie przebiegały przez środek działki i umożliwiły realizację ewentualnej budowy na tej działce przez przyszłego nabywcę.

20)Wnioskodawca wystąpił do sp. z o.o. o warunki przebudowy sieci gazowej oraz wykonanie i uzgodnienie projektu przebudowy.

21)

a.Wnioskodawca nabył nieruchomości w formie darowizny od rodziców na podstawie aktu notarialnego w 1993 roku.

b.Pierwotnym celem (darowizny) było dalsze prowadzenie gospodarstwa rolnego -uprawa roślin i niewielka hodowla na własne potrzeby.

c.Na potrzeby osobiste jak w pkt 21 b.

d.Sześć działek niezabudowanych E/2, E/3, E/4, E/5, E/6, E/7.

Jedna działka zabudowana budynkiem mieszkalnym do kapitalnego remontu B/2 – był to dom po rodzicach nabyty w ramach darowizny w 1993 r. 

f.Nie.

g.Wnioskodawca przeznaczył uzyskane środki na własne cele mieszkalne – budowę domu jednorodzinnego.

Doprecyzowuje Pan, że wniosek dotyczy dwóch zdarzeń: 1 x faktycznego oraz 1 x przyszłego.

W związku z wnioskiem dotyczącym jednego zdarzenia – stanu faktycznego oraz jednego zdarzenia przyszłego, w załączeniu przesyła Pan dodatkową opłatę 40 zł.

Pytanie

Czy w przypadku sprzedaży wydzielonych działek nr E/11, E/12, E/13, E/14, E/15 o powierzchni od 0,1100 ha do 0,1600 ha, stanowiącej majątek prywatny nie związany z działalnością gospodarczą, Podatnik/Wnioskodawca dla tych czynności działał w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy i w dalszej konsekwencji, czy sprzedaż niezabudowanych działek przez Wnioskodawcę będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży działek nr E/11, E/12, E/13, E/14, E/15 o powierzchni od 0,1100 ha do 0,1600 ha, stanowiącej majątek prywatny niezwiązany z działalnością gospodarczą, Podatnik/Wnioskodawca dla tych czynności nie działał w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy VAT i w związku z tym sprzedaż tych nieruchomości nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Sprzedaż nie miała cech profesjonalnej działalności handlowej w zakresie obrotu nieruchomościami. Sprzedaż nieruchomości nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Wnioskodawca nabył przedmiotowe nieruchomości do majątku prywatnego jako gospodarstwo rolne w 1993 r.

W okresie posiadania powyższych nieruchomości, nie były na te nieruchomości ponoszone nakłady, a także nie były na tych nieruchomościach ustanawiane jakiekolwiek zabezpieczenia w postaci hipoteki czy innych.

Zatem ich sprzedaż, dokonywana w ramach zarządu majątkiem prywatnym, nie powinna być przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT albowiem Wnioskodawca dla tej czynności nie będzie działał w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570), zwanej dalej „ustawą”:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach – rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. 

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy, zbycie nieruchomości gruntowych (działek), traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Wskazać należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy, bądź świadczenie usług zdefiniowane w art. 8 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Przy czym, w świetle przytoczonych wyżej przepisów status podatnika podatku od towarów i usług wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Dla ustalenia, czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży nieruchomości jest podatnikiem podatku VAT istotne jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Zatem, kiedy osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Jednocześnie wykorzystywanie składników majątku, tj. takie wykorzystywanie majątku, które charakteryzuje się powtarzalnością lub długim okresem trwania, które polega na czerpaniu dochodów ze składnika majątku, wskazuje na prowadzenie działalności gospodarczej. Należy stwierdzić, że każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług.

W konsekwencji, wykorzystywanie majątku należącego do danej osoby stanowi również działalność gospodarczą jeżeli jest dokonywane w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży nieruchomości jest ustalenie, czy działanie to można uznać za wykorzystywanie majątku w sposób ciągły do celów zarobkowych, czy majątek nabyty został i faktycznie wykorzystany na potrzeby własne, czy też z przeznaczeniem do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że pojęcie „majątku prywatnego” nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen v. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. „Majątek prywatny” to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Ze wskazanego orzeczenia wynika zatem, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania części nieruchomości w ramach majątku osobistego. Przykładem takiego wykorzystania nieruchomości mogłoby być np. wybudowanie domu dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Potwierdzone to zostało również w wyroku TSUE z dnia 21 kwietnia 2005 r., sygn. akt C-25/03 Finanzamt Bergisch Gladbach v. HE, który stwierdził, że majątek prywatny to mienie wykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb własnych.

W kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne jest, czy w świetle zaprezentowanego we wniosku opisu sprawy, w celu dokonania sprzedaży przedmiotowych działek podejmował/będzie podejmował Pan aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania Pana za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Ponadto jak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10), dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem od wartości dodanej, pod warunkiem, że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

Wskazać należy, iż przyjęcie, że dana osoba fizyczna sprzedając nieruchomości działa w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, wymaga ustalenia, że jej działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną), czego przejawem jest taka aktywność tej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną, np. nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu zaistnienia pojedynczych z nich.

Należy stwierdzić, że uznanie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Pana wątpliwości dotyczą nieuznania Pana za podatnika podatku VAT w związku ze sprzedażą działek i niepodlegania opodatkowaniu ww. sprzedaży.

Analiza przedstawionego opisu sprawy w świetle powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, iż w przedmiotowej sprawie nie wystąpiły/nie wystąpią okoliczności, które wykraczałyby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Wnioskodawca dokonał podziału jednej z działek tj. – z wydzielonej z działki nr E, działki nr E/9 na 6 działek o nr od E/10 do E/15. W ramach opracowania przez Urząd Gminy zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego była możliwość składania wniosków przez właścicieli gruntów o dokonanie w planie wnioskowanych zmian w zakresie przekwalifikowania gruntów - nieodpłatnie. W obszarze położenia działek Wnioskodawcy z tej możliwości skorzystało wielu właścicieli gruntów, w tym Wnioskodawca. Wnioskodawca został zobowiązany w przypadku sprzedaży działki E/11 do przełożenia rur gazowych, aby nie przebiegały przez środek działki i umożliwiły realizację ewentualnej budowy na tej działce przez przyszłego nabywcę. Wnioskodawca wystąpił do Spółki o warunki przebudowy sieci gazowej oraz wykonanie i uzgodnienie projektu przebudowy. Nie były wydawane inne pozwolenia/decyzje na wniosek Wnioskodawcy. W celu sprzedaży Wnioskodawca zamieścił ogłoszenie w internecie i zlecił sprzedaż do biura pośrednictwa nieruchomości.  W rozpatrywanej sprawie nie podjął/nie podejmie Pan bowiem, w związku ze sprzedażą działek nr E/11, E/12, E/14, E/13/zamiarem sprzedaży działki nr E/15, ciągu działań, które wskazywałyby na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami, takich jak, np. uzbrojenie terenu – doprowadzenie do niego mediów, ogrodzenie działki/działek, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia. Nie wykorzystywał też Pan ww. działek w działalności gospodarczej. Nie angażował/nie będzie angażował Pan zatem środków podobnych do wykorzystywanych przez handlowca, tj. nie wykazywał/nie wykaże Pan aktywności w przedmiocie zbycia wskazanych we wniosku działek porównywalnych do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem.

Wobec powyższego należy uznać, że w okolicznościach wskazanych w opisie sprawy, zbycie przez Pana działek nr E/11, E/12, E/14, E/13 i E/15, nie stanowiło/nie będzie stanowić działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT, gdyż brak jest przesłanek świadczących o takiej aktywności Wnioskodawczyni w przedmiocie zbycia tychże działek, która to aktywność byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem (brak przesłanek zawodowego – stałego i zorganizowanego charakteru takiej działalności).

Konsekwentnie, w przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek pozwalających uznać, że dokonując sprzedaży działek nr E/11, E/12, E/14, E/13 i E/15, wystąpił/wystąpi Pan w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy. Jak wcześniej wyjaśniłem, aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT nie wystarczy stwierdzić jedynie dostawy towarów, lecz wymagane jest określenie podmiotu dokonującego dostawy za występującego w związku ze sprzedażą jako podatnika podatku od towarów i usług. W rozpatrywanej sprawie sprzedaż działek nr E/11, E/12, E/14, E/13 i E/15, należy uznać za czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W związku z tym, korzystał/będzie korzystał Pan z przysługującego Panu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.

Zatem, sprzedaż działek nr E/11, E/12, E/14, E/13 i E/15 należy uznać za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności, co nie jest wykonywaniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Brak tego statusu pozbawia Pana cech podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, w zakresie sprzedaży działek, a dostawę tych działek – czynności podlegającej opodatkowaniu, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz opis sprawy, należy stwierdzić, że sprzedaż przez Pana działek nr E/11, E/12, E/14, E/13 i E/15 nie podlega/nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Pan dokonując sprzedaży ww. działek nie działał/nie będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy

Tym samym Pana stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia i zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że ta interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).