Brak prawa do odliczenia bądź zwrotu podatku VAT naliczonego od towarów i usług zakupionych w ramach planowanego do realizacji projektu. - Interpretacja - 0114-KDIP4-1.4012.310.2023.1.BS

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 24 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-1.4012.310.2023.1.BS

Temat interpretacji

Brak prawa do odliczenia bądź zwrotu podatku VAT naliczonego od towarów i usług zakupionych w ramach planowanego do realizacji projektu.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 maja 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 30 maja 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia bądź zwrotu podatku VAT naliczonego od towarów i usług zakupionych w ramach planowanego do realizacji projektu dotyczącego ochrony (…).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spis oznaczeń:

uOP - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.),

uFP - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm),

uVAT - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

Wnioskodawca (…), zwany dalej Parkiem, jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 uFP. Działalność Parku w znacznej mierze obejmuje realizację zadań statutowych (ustawowych) w zakresie ochrony przyrody.

Do zadań Parku należy w szczególności:

1)prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku (…), zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów,

2)udostępnianie obszaru parku (…) na zasadach określonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych i w zarządzeniach dyrektora parku (…),

3)prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Park w procesie realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1-3 dokonuje sprzedaży towarów i usług i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w myśl art. 15 ust. 1 uVAT.

Wykonywane przez Park czynności są zarówno opodatkowane stawkami VAT, jak również korzystają ze zwolnień przedmiotowych przewidzianych w art. 43 uVAT.

Park prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów wydatki na finansowanie zadań określonych w uOP, w tym zadań (…) Parku (…), oraz koszty działalności bieżącej. Przychodami Parku są: dotacje z budżetu państwa, dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacje z funduszu leśnego (…), przychody z najmu obiektów na cele mieszkaniowe i inne niż mieszkaniowe, przychody ze sprzedaży (…), (…), przychody ze sprzedaży usług i towarów w zakresie działalności edukacyjnej, przychody z udostępniania Parku w celach turystycznych oraz inne przychody z działalności bieżącej.

Park planuje realizować projekt pn. „(…)” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy udziale środków własnych w zakresie ochrony (…) Parku.

Na potrzeby (…) Parku w ramach projektu zakupiony zostanie narybek (…) gatunków ryb, w tym:

- (…).

Prowadzony będzie pięcioletni monitoring (…). Sporządzonych zostanie (…) raportów ze zrealizowanych prac za łączną kwotę (…) zł.

W 2023 r. (IV kwartał) zostanie zakupiony sprzęt do usuwania i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, w tym: termowizor - 1 szt., lornetka - 2 szt., latarka - 2 szt., fotopułapka - 2 szt. za łączną kwotę (…) zł.

Przedmiot tych działań wynika z załącznika nr (…) Zarządzenia Ministra (…).

Towary i usługi zakupione w ramach prowadzonych działań nie będą wykorzystywane przez Park do wykonywania czynności opodatkowanych.

Faktury dokumentujące wydatki poniesione w związku z realizacją projektu wystawiane będą na Park.

Pytanie

Czy (…) Parkowi (…) przysługuje prawo do odliczenia bądź zwrotu podatku VAT w jakiejkolwiek formie w związku z dokonywanymi zakupami i usługami dotyczącymi realizacji projektu opisanego we wniosku?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, (…) Park (…) nie ma prawa do odliczenia bądź zwrotu podatku VAT naliczonego od towarów i usług zakupionych w ramach planowanego do realizacji projektu dotyczącego ochrony (…).

Zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną, którą prowadzi (…)  Park (…), ponieważ żadne towary i usługi zakupione w ramach projektu nie będą wykorzystywane przez (…)  Park (…)  do wykonywania czynności opodatkowanych. Park nie może odzyskać w żaden sposób podatku VAT poniesionego na zakupy w trakcie realizacji projektu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 uVAT obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione jest od zakresu w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W ocenie (…)  Parku (…), nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w cenie nabywanych towarów i usług związanych z realizacją projektu dotyczącego ochrony (…).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku, jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą”. W myśl tego przepisu:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy:

W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6n ustawy.

Z art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających podatkowi.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części przysługuje podatnikowi pod warunkiem spełnienia przez niego przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pojęcia „podatnik” i „działalność gospodarcza”, na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały zdefiniowane w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy:

1.Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2.Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Państwa wątpliwości dotyczą prawa do odliczenia bądź zwrotu podatku VAT naliczonego od towarów i usług zakupionych w ramach planowanego do realizacji projektu dotyczącego ochrony czynnej (…).

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w kontekście prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje.

Planują Państwo realizować projekt pn. „(…)”. Zakres projektu dotyczy (…), w ramach którego zakupiony zostanie narybek (…) gatunków ryb (…). Ponadto prowadzony będzie 5.cio letni monitoring (…) i sporządzonych zostanie (…) raportów ze zrealizowanych prac. W 2023 r. (IV kwartał) zostanie zakupiony sprzęt do usuwania i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska (termowizor - 1 szt., lornetka - 2 szt., latarka - 2 szt., fotopułapka - 2 szt.). Towary i usługi zakupione w ramach prowadzonych działań nie będą wykorzystywane przez Państwa do wykonywania czynności opodatkowanych.

W konsekwencji nie zostanie spełniona podstawowa pozytywna przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek nabywanych towarów i usług z  czynnościami opodatkowanymi, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy.

Zatem nie będzie Państwu przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją działań w zakresie ochrony (…). Tym samym, nie będzie Państwu przysługiwało również prawo do otrzymania zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili, i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·     Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

·     Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·  Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·     w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·     w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).