Wnioskodawczyni nie będzie miała jakiejkolwiek możliwość odzyskania podatku VAT w odniesieniu do nabyć związanych z realizacją projektu. - Interpretacja - 0112-KDIL1-2.4012.270.2023.2.DS

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 24 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.270.2023.2.DS

Temat interpretacji

Wnioskodawczyni nie będzie miała jakiejkolwiek możliwość odzyskania podatku VAT w odniesieniu do nabyć związanych z realizacją projektu.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług – jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 czerwca 2023 r. wpłynął Pani wniosek z 14 czerwca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku możliwości odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Uzupełniła go Pani – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 19 lipca 2023 r. (wpływ 19 lipca 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Od (…) 2018 r. prowadzi Pani pracownię protetyki dentystycznej w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z PKD 32.50.Z (Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne) oraz 95.29.Z (Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego) i 20.42.Z (Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych).

Od początku prowadzenia działalności korzysta Pani ze zwolnienia od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT.

Ponadto, w żadnym okresie (roku podatkowym) Pani przychody nie przekroczyły limitu, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT, ani w odniesieniu do całego roku podatkowego, ani w okresie, do którego należałoby zastosować proporcję.

W ramach prowadzonej działalności jest Pani w trakcie realizacji umowy nr (…) o dofinansowanie projektu (…).

Dotacja została Pani przyzna na działalność związaną wyłącznie z produkcją urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (czyli protetyka) oraz finansuje w 80% zakup środków trwałych i wyposażenia niezbędnego do wykonywania zawodu protetyka. Są to maszyny i urządzenia protetyczne oraz zabudowa meblowa recepcji, gipsowni i dwóch pracowni: metalu i akrylu, porcelany.

Podatek od towarów i usług występujący na fakturach potwierdzających wydatki ponoszone w ramach Projektu jest wydatkiem kwalifikowanym. Otrzymanych środków nie będzie mogła Pani wydatkować na inny cel niż realizacja przedmiotowego Projektu.

Doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

Nie jest Pani i nie zamierza być czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Faktury dokumentujące zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „(…)” są i będą wystawiane na Panią jako osobę wykonującą jednoosobową działalność gospodarczą.

Nabyte w związku z realizacją ww. projektu towary i usługi są i będą wykorzystywane przez Panią wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług – zwolnienie w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT.

Pytanie

Czy prowadząc działalność gospodarczą opisaną w opisie zdarzenia przyszłego oraz nie będąc czynnym podatnikiem VAT ma Pani jakąkolwiek możliwość odzyskania podatku VAT w odniesieniu do nabyć związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o którym mowa w opisie stanu faktycznego wniosku?

Pani stanowisko w sprawie

Nie ma Pani możliwości odzyskania podatku VAT ani w zakresie realizowanego Projektu, ani innych wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W świetle bowiem art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia podatku VAT od ponoszonych wydatków można zrealizować wyłącznie w odniesieniu do wydatków związanych ze sprzedażą opodatkowaną tym podatkiem.

Pani sprzedaż nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku – jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanej dalej ustawą:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i zwrotu tego podatku przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

W oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że prowadzi Pani pracownię protetyki dentystycznej w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie jest Pani i nie zamierza być czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności jest Pani w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie projektu „(…)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu są i będą wystawiane na Panią jako osobę wykonującą jednoosobową działalność gospodarczą. Nabyte w związku z realizacją ww. projektu towary i usługi są i będą wykorzystywane przez Panią wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Pani wątpliwości dotyczą ustalenia czy ma Pani jakąkolwiek możliwość odzyskania podatku VAT w odniesieniu do nabyć związanych z realizacją ww. projektu.

Zgodnie z powołanymi przepisami prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz treść powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie przesłanek warunkujących prawo do odliczenia podatku naliczonego określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, nie będzie przysługiwało Pani prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Jak bowiem wynika z wniosku, nie jest Pani i nie zamierza być czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabyte w związku z realizacją projektu towary i usługi są i będą wykorzystywane przez Panią wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Tym samym nie będą spełnione warunki dające Pani prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z opisanym we wniosku projektem.

Zatem, nie będzie miała Pani prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy. W konsekwencji nie będzie przysługiwało Pani również prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków nie będzie miała Pani również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1008). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik powinien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ w stosunku do przedmiotowej inwestycji nie będzie działała Pani jako podatnik podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, nie znajdzie zastosowania regulacja powołanego wyżej rozporządzenia.

Podsumowując, prowadząc działalność gospodarczą opisaną w opisie zdarzenia przyszłego oraz nie będąc czynnym podatnikiem VAT nie będzie miała Pani jakiejkolwiek możliwość odzyskania podatku VAT w odniesieniu do nabyć związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o którym mowa we wniosku.

Tym samym Pani stanowisko należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z powyższym, wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem Pani wniosku (pytania). Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być, zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślam, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).