Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. - Interpretacja - 0114-KDIP1-2.4012.212.2023.1.RST

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 12 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-2.4012.212.2023.1.RST

Temat interpretacji

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

19 maja 2023 r. wpłynął za pośrednictwem ePUAP Państwa wniosek z 18 maja 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „(…)”.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, istnieje od 1986 r. W 2010 r. otrzymał status (…). Wnioskodawca dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowników posiadających wiedzę w zakresie objętym wnioskiem, tj.: (…).

Przedmiotem działania Wnioskodawcy jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach: nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk rolniczych, przystosowywanie wyników tych badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki oraz udział we wdrażaniu wyników tych badań i prac, a w szczególności:

1.upowszechnianie wyników prowadzonych przez Wnioskodawcę badań naukowych i prac rozwojowych, w tym poprzez działalność wydawniczą i sprzedaż wydawnictw Wnioskodawcy;

2.wykonywanie badań i analiz technicznych;

3.opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych przez Wnioskodawcę badań naukowych i prac rozwojowych;

4.działalność kartograficzna, opracowywanie map tematycznych, w tym również w oparciu o prowadzone przez Wnioskodawcę badania naukowe;

5.działalność bibliotek innych niż publiczne;

6.gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych w zakresie prowadzonej działalności, w tym prowadzenie i rozwój baz danych;

7.działalność wspierająca administrację rządową w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej i z podpisanych i ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów dotyczących (…);

8.działalność wspierająca administrację publiczną w zakresie (…);

9.prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej m.in. poprzez organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, sympozjów.

Wnioskodawca jako państwowa jednostka organizacyjna, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe posiada osobowość prawną, nabytą z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (…), przez co jest podmiotem praw i obowiązków oraz może dokonywać czynności prawnych we własnym imieniu.

Działania wykonywane przez Wnioskodawcę wynikają z kompetencji określonych w następujących aktach prawnych:

  • ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Rady Ministrów (…),
  • zatwierdzonego przez Ministra Klimatu i Środowiska Statutu (…).

Wnioskodawca działa pod nadzorem Ministra Klimatu i Środowiska (…).

Ponadto Wnioskodawca funkcjonuje w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).

Aktualnie Wnioskodawca będzie realizował przedsięwzięcie pod nazwą: „(…)” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach których wymagana jest interpretacja organu podatkowego dla tego przedsięwzięcia.

Wnioskodawca, zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie może posłużyć się interpretacją wydaną na rzecz innych projektów m.in.:

1.„(…)” (interpretacja indywidualna Dyrektora KIS znak 0114-KDIP1-1.4012.155.2017.1.DG dla Wnioskodawcy, pismo z dnia 22 czerwca 2017 r.),

2.„(…)” (interpretacja indywidualna Dyrektora KIS znak 0114-KDIP1-2.4012.582.2017.1.RD dla Wnioskodawcy, pismo z dnia 30 listopada 2017 r.),

3.„(…)” (interpretacja indywidualna Dyrektora KIS znak 0114-KDIP4-2.4012.467.2021.1.WH dla Wnioskodawcy, pismo z dnia 21 lipca 2021 r.),

4.„(…)” (interpretacja indywidualna Dyrektora KIS znak 0114-KDIP4-1.4012.393.2021.1.SK dla Wnioskodawcy, pismo z dnia 21 lipca 2021 r.),

5.„(…)” (interpretacja indywidualna Dyrektora KIS znak 0114 KDIP4-2.4012.434.2021.1.MB dla Wnioskodawcy, pismo z dnia 13 sierpnia 2021 r.),

6.„(…)” (interpretacja indywidualna Dyrektora KIS znak 0114-KDIP4-3.4012.424.2021.1.DM dla Wnioskodawcy, pismo z dnia 12 sierpnia 2021 r.),

7.„(…)” (interpretacje indywidualne Dyrektora KIS znak 0114-KDIP4-2.4012.442.2021.1.AA oraz 0114-KDIP4-1.4012.396.2021.1.AM dla Wnioskodawcy, pisma z dnia 20 sierpnia 2021 r.).

Wnioskodawca będzie realizował przedsięwzięcie pod nazwa: „(…)”. Projekt ma być finansowany w 100% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedsięwzięcie będzie polegało na przeprowadzeniu badań związanych z wyjaśnieniem (…) na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację wskazanych w nim działań w ramach programu priorytetowego nr 8.1. „Wsparcie Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”.

Celem projektu „(…)” jest kontynuacja dotychczasowych badań związanych z (…) oraz zbadanie i przedstawienie rekomendacji/sposobów (…). Projekt będzie realizowany poprzez realizację trzech zadań:

Zadanie 1: Przeprowadzenie eksperymentu naukowo-badawczego.

Zadanie 2: Uruchomienie pilotażowego systemu monitoringu ciągłego (…).

Zadanie 3: Analizy dodatkowe, konferencje, działania informacyjno-edukacyjne, strategia komunikacji.

Prace będą finansowane w ramach programu priorytetowego w ramach dotacji z NFOŚiGW, którego celem jest wsparcie działań ministra właściwego do spraw klimatu i środowiska.

W ramach realizacji Projektu przewidziano następujące kategorie kosztów, w tym związane z zarządzaniem i koordynacją projektu: koszty wynagrodzeń osobowych, usług, materiałów, podróży służbowych. Planowany jest również zakup licencji, oprogramowania i urządzeń monitorujących. Zakupy te są niezbędne dla realizacji przedmiotowego projektu, jak również dla jego utrzymania w okresie trwałości. Wytworzona w ramach projektu infrastruktura oraz materiały nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

Jednocześnie, zgodnie z wytycznymi, w ramach prowadzonej rachunkowości, Wnioskodawca wyodrębni wszystkie zakupy związane z projektem.

W wyniku prowadzonego Projektu, Wnioskodawca nie będzie świadczył odpłatnych usług, w związku z czym nie będzie uzyskiwał przychodów z Projektu. Jak wskazano wyżej, Projekt ma charakter wspierający działania ministra właściwego do spraw klimatu co wynika z zadań statutowych Wnioskodawcy.

Wnioskodawca, w związku z realizacją Projektu, dokonuje określonych zakupów towarów i usług od podmiotów zewnętrznych, udokumentowanych fakturami zawierającymi podatek VAT. Jak wskazano powyżej, zakupy towarów i usług opodatkowane podatkiem VAT będą stanowić część kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z Projektem, nie będą jednak służyły działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Pytanie

Czy Wnioskodawca nie będzie miał prawa odliczenia VAT od zakupów, w związku z tym, że projekt nie będzie generował sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT?

Państwa stanowisko w sprawie

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Brak związku wydatków poniesionych w ramach realizacji Projektu przesądza zatem o braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stanowisko wnioskodawcy potwierdza wydana interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak 0114-KDIP1-1.4012.155.2017.1.DG dla Wnioskodawcy w ramach projektu „(…)”, pismo z 22 czerwca 2017 r. W interpretacji stwierdzono prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy: w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu ze względu na brak związku ponoszonych wydatków z działalnością opodatkowaną Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego.

Stanowisko wnioskodawcy potwierdza również wydana interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak 0114-KDIP1-2.4012.582.2017.1.RD dla Wnioskodawcy w ramach projektu „(…)”, pismo z 30 listopada 2017 r. W interpretacji stwierdzono prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy: w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu ze względu na brak związku ponoszonych wydatków z działalnością opodatkowaną Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego.

Również w licznych interpretacjach Dyrektora KIS wydanych dla Wnioskodawcy w roku 2021 i 2022 potwierdzają stanowisko wnioskodawcy.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu,

w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy,

kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)nabycia towarów i usług,

b)dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy,

podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy,

działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca będzie realizował przedsięwzięcie pod nazwą: „(…)” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem ww. projektu jest kontynuacja dotychczasowych badań związanych z (…). W ramach realizacji projektu przewidziano następujące kategorie kosztów, w tym związane z zarządzaniem i koordynacją projektu: koszty wynagrodzeń osobowych, usług, materiałów, podróży służbowych. Planowany jest również zakup licencji, oprogramowania i urządzeń monitorujących. Wytworzona w ramach projektu infrastruktura oraz materiały nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. W wyniku prowadzonego Projektu, Wnioskodawca nie będzie świadczył odpłatnych usług, w związku z czym nie będzie uzyskiwał przychodów z Projektu. Projekt ma charakter wspierający działania ministra właściwego do spraw klimatu co wynika z zadań statutowych Wnioskodawcy.

Państwa wątpliwości dotyczą ustalenia czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT w związku z zakupami dotyczącymi realizacji projektu.

W odniesieniu do powyższych wątpliwości wskazać należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony. Jak wskazali Państwo w opisie sprawy – wytworzona w ramach projektu infrastruktura oraz materiały nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. W wyniku prowadzonego Projektu, nie będą Państwo świadczyli odpłatnych usług, w związku z czym nie będą Państwo uzyskiwali przychodów z Projektu. Zakupy towarów i usług opodatkowane podatkiem VAT będą stanowić część kosztów ponoszonych przez Państwa w związku z Projektem, nie będą jednak służyły działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Zatem, nie będzie przysługiwać Państwu – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „(…)”.

Tym samym, Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

  • Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.
  • Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

  • Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”.

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

  • w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo
  • w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).