Dotyczy uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej. - Interpretacja - 0114-KDIP1-3.4012.553.2022.1.LK

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 12 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.553.2022.1.LK

Temat interpretacji

Dotyczy uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Interpretacja indywidualna – stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 listopada 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy uznania Państwa za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego 

Stowarzyszenie (…) działa na terenie po byłym Pracowniczym (...) w (…) (aktualnie (…)). Do zadań Stowarzyszenia powstałego w styczniu 2003 r. należy m.in. ochrona walorów historyczno-przyrodniczych (…). Jest to obiekt budowlany z czasów carskich. Jesteście Państwo właścicielem działki rekreacyjnej nr 2 o powierzchni 284 m2 ze starym, zniszczonym obiektem budowlanym nie spełniającym definicji budynku zgodnie z Prawem budowlanym. Działkę tą zamierzają Państwo sprzedać, a uzyskane środki przeznaczyć na cele statutowe Stowarzyszenia.

Działka o aktualnym numerze 2 wchodziła w skład ówczesnego Pracowniczego (...), który znajdował się na nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 1 Obręb (…) (obecnie (…)), która została nabyta przez Państwo aktem notarialnym Nr (…) z 26 listopada 2004 r. od Skarbu Państwa (Umowa Sprzedaży z 26 listopada 2004 r. sporządzona przez notariusza K. R. w Kancelarii Notarialnej w (…) i zarejestrowana pod numerem repertorium A Nr (…)).

Działka nr 1 została nabyta ze środków pieniężnych wpłacanych przez wszystkich członków Stowarzyszenia użytkowników działek pracowniczych (z wyjątkiem użytkownika działki o aktualnym numerze 2). Działka 2 wykorzystywana była jako działka pracownicza przez wcześniejszych jej użytkowników do 2009 r., a po tym terminie oczekiwaliście Państwo uregulowania spraw własności. Z uwagi na chorobę i późniejszą śmierć użytkownika sprawa nie została sfinalizowana. Wobec czego działka ta pozostała Państwa własnością (dział II księgi wieczystej (…)) i nie była przez Państwa użytkowana z uwagi na zły stan techniczny wspomnianego obiektu budowlanego.

Nie dokonywaliście Państwo w przeszłości sprzedaży działek. Poszczególni aktualni właściciele działek weszli w ich posiadanie na zasadzie umowy o przeniesienie własności w celu zwolnienia Państwa ze zobowiązania wobec członków. Zwolnienia tego dokonano w formie aktu notarialnego w lutym 2009 r. (sporządzonego przez notariusza A. S. w Kancelarii Notarialnej w (…) i zarejestrowanej za Nr repertorium A (…)). W momencie sprzedaży działka nr 2 nie będzie stanowiła terenu budowlanego. Aktualnie brak planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu i Stowarzyszenie nie występowało i nie będzie występowało o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Aktualnie jest to działka rekreacyjna.

W Państwa opinii nie można stwierdzić, że na moment sprzedaży działka będzie stanowiła grunt zabudowany, gdyż aktualnie obiekt budowlany - wcześniej jako domek rekreacyjny nadający się do użytkowania - Państwa zdaniem nie spełnia definicji budynku w świetle Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351). Stanowisko takie opieracie Państwo na opinii inspektora nadzoru budowlanego (A. R. uprawnienia (…)), który w przedstawionej nam ekspertyzie - „(...)” zlokalizowanego na działce 2 sporządzona 15 listopada 2021 r."- stwierdza (...) „Stan techniczny całego obiektu jak i jego poszczególnych elementów jest niedostateczny i obiekt powinien być przeznaczony do rozebrania jako obiekt nieprzydatny do użytkowania i zagrażający bezpieczeństwu użytkowników”. Wspomniany obiekt budowlany został wybudowany ok. 40 lat temu przez wcześniejszych użytkowników działki pracowniczej i nie był przez nich konserwowany. Po śmierci użytkowników stał się pustostanem i uległ kompletnej ruinie. Stowarzyszenie nie użytkowało ww. obiektu z uwagi na jego stan zły stan techniczny. Od tego obiektu budowlanego nie płacicie Państwo podatku od nieruchomości.

Nie prowadzicie Państwo działalności gospodarczej i nie jesteście Państwo zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Pytanie

Czy sprzedaż tej działki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?

Państwa zdaniem

Uważacie Państwo, że sprzedaż działki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie dokonacie Państwo tej sprzedaży jako podatnik VAT.

Uzasadnienie

Sprzedaż tej działki zamierzacie Państwo przeprowadzić bez zaangażowania profesjonalnych narzędzi wykorzystywanych przez podatków zajmujących się obrotem nieruchomościami, zwłaszcza w zakresie marketingu. W celu znalezienia nabywcy wykorzystacie Państwo dwa ogłoszenia: jedno umieścicie Państwo na swojej wewnętrznej tablicy ogłoszeń a drugie na zewnątrz, na bramie wjazdowej na teren Stowarzyszenia. Nie będziecie Państwo korzystać z żadnych dodatkowych ogłoszeń (gazety czy portale internetowe związane ze sprzedażą nieruchomości).

Na moment sprzedaży nie będziecie Państwo podejmować żadnych działań mających na celu poniesienie wartości działki (np. karczowanie działki, zmiana ogrodzenia czy rozbiórka wspomnianego obiektu). Sprzedaż działki będzie transakcją jednorazową czyli taką, która nie będzie czyniona z zamiarem nadania jej powtarzalnego charakteru.

W świetle przytoczonych okoliczności nie występują przesłanki pozwalające uznać Stowarzyszenie - w rozumieniu ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) - za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą- w myśl art. 15 ust. 1 ustawy- a polegającą na handlu nieruchomościami- w myśl art. 15 ust. 2 ustawy.

Stowarzyszenie sprzedając przedmiotową działkę nie będzie działało w charakterze podatnika zajmującego się profesjonalnym obrotem nieruchomościami, a planowana czynność nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Reasumując, planowana przez Stowarzyszenie sprzedaż działki nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towaru i usług.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) – zwanej dalej ustawą:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Należy jednak zauważyć, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu musi być wykonywana przez podmiot o statusie podatnika działającego w takim charakterze w odniesieniu do tej czynności.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że definicja działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów zawarta w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi odzwierciedlenie art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. (DZ. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006, str. 1 ze zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady, zgodnie z którym przez podatnika rozumie się każdą osobę prowadzącą samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Natomiast ust. 2 ww. artykułu dyrektywy definiuje działalność gospodarczą jako wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Powyższe przepisy stanowią o realizacji zasady powszechności opodatkowania VAT, wynikającej zarówno z przedmiotowego opodatkowania tym podatkiem, który obejmuje wszelkie dostawy towarów i usług za wynagrodzeniem, jak i zakresu podmiotowego z uwagi na szeroko zakreślony krąg podmiotów uznawanych za podatników VAT.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że jesteście Państwo właścicielem działki rekreacyjnej nr 2 o powierzchni 284 m2 ze starym, zniszczonym obiektem budowlanym nie spełniającym definicji budynku zgodnie z Prawem budowlanym. Działkę tą zamierzają Państwo sprzedać, a uzyskane środki przeznaczyć na cele statutowe Stowarzyszenia.

Działka o aktualnym numerze 2 wchodziła w skład ówczesnego Pracowniczego (...), który znajdował się na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1 Obręb (…) (obecnie (…)), która została nabyta przez Państwo Aktem Notarialnym Nr (…) z 26 listopada 2004 r. od Skarbu Państwa ze środków pieniężnych wpłacanych przez wszystkich członków Stowarzyszenia użytkowników działek pracowniczych (z wyjątkiem użytkownika działki o aktualnym numerze 2).

Działka 2 wykorzystywana była jako działka pracownicza przez wcześniejszych jej użytkowników do 2009 r., a po tym terminie oczekiwaliście Państwo uregulowania spraw własności. Z uwagi na chorobę i późniejszą śmierć użytkownika sprawa nie została sfinalizowana. Wobec czego działka ta pozostała Państwa własnością (dział II księgi wieczystej (…)) i nie była przez Państwo użytkowana z uwagi na zły stan techniczny wspomnianego obiektu budowlanego.

Nie dokonywaliście Państwo w przeszłości sprzedaży działek. Poszczególni aktualni właściciele działek weszli w ich posiadanie na nasadzie umowy o przeniesienie własności w celu zwolnienia Państwa ze zobowiązania wobec członków. Zwolnienia tego dokonano w formie aktu notarialnego w lutym 2009 r.

W momencie sprzedaży działka nr 2 nie będzie stanowiła terenu budowlanego. Aktualnie brak planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu i Stowarzyszenie nie występowało i nie będzie występowało o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Aktualnie jest to działka rekreacyjna.

Nie prowadzicie Państwo działalności gospodarczej i nie jesteście Państwo zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Na tle powyższego opisu sprawy Państwa wątpliwości dotyczą tego, czy sprzedaż działki zabudowanej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261):

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach:

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

Na mocy art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach:

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Z cytowanych przepisów ustawy o stowarzyszeniach wynika, że stowarzyszenie jest podmiotem mogącym prowadzić działalność gospodarczą. Działalność stowarzyszenia,  co do zasady można podzielić na działalność związaną z realizacją celów, dla których fundacja została powołana oraz pozostałą działalność (która, co do zasady, ma wspomagać działalność statutową).  

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że dla uznania danego podmiotu za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy nie ma znaczenia rezultat prowadzonej działalności. Oznacza to, że aby uznać działalność podmiotu za działalność gospodarczą nie jest konieczne, aby przyniosła ona jakiekolwiek efekty. Podatnikiem jest zatem również podmiot prowadzący działalność generującą straty, a nawet podmiot, który w ogóle nie dokona żadnej sprzedaży. Działalność gospodarcza, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, nie musi być – co do zasady – prowadzona w celu uzyskania zysku. W ramach działalności gospodarczej podatnik VAT może dążyć do osiągnięcia celów inne niż zarobkowe. Tym samym, podatnikami VAT mogą być również podmioty typu non profit, realizujące np. zadania charytatywne, przy czym opodatkowaniu mogą podlegać jedynie takie czynności wykonywane przez tych podatników, działających w tym charakterze, które są realizowane pod tytułem odpłatnym. Bez znaczenia także dla bycia podatnikiem VAT jest efekt prowadzonej działalności, w szczególności, czy jest to działalność dochodowa, czy też przynosząca straty.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że sprzedaż działki nr 2 będzie wykonywana w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, a Stowarzyszenie z tytułu dokonania tej sprzedaży należy uznać za podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. W niniejszej sprawie następuje bowiem wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia w celu uzyskania z tego tytułu dochodu, który przeznaczony będzie na cele statutowe Stowarzyszenia. Przeniesienie własności nieruchomości na rzecz innego podmiotu następuje odpłatnie, zatem występuje czynnik zarobkowy. Należy zauważyć, że Stowarzyszenie nie posiada majątku prywatnego, nie podejmuje też działań w sferze prywatnej - jak wynika z treści wniosku - prowadzi działalność statutową, a zatem nie może być traktowana, ani oceniana na równi z działaniami podejmowanymi w zakresie zarządu przez osobę fizyczną majątkiem osobistym.

W konsekwencji należy stwierdzić, że odpłatne dokonanie przeniesienia własności Stowarzyszenia stanowi odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, dokonywaną w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, tym samym Stowarzyszenie dokonując tej czynności będzie występowało w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w myśl art. 15 ust. 1 ustawy.

Dodatkowe informacje

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Ponoszą Państwo ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zadanego przez Państwa pytania dotyczącego wskazania czy sprzedaż działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Inne kwestie, które nie były przedmiotem Państwa zapytania oraz w odniesieniu do których nie przedstawiliście Państwo własnego stanowisko w sprawie (np. zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT) – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w niniejszej interpretacji rozpatrzone.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).