Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy Nieruchomości 2, 3 i 4 na rzecz Spółki Kupującej, w sytuacji złożenia zgodnego oświadczenia przez Spółkę-Sprzedają... - Interpretacja - 0114-KDIP1-1.4012.54.2023.2.MKA

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 29 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-1.4012.54.2023.2.MKA

Temat interpretacji

Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy Nieruchomości 2, 3 i 4 na rzecz Spółki Kupującej, w sytuacji złożenia zgodnego oświadczenia przez Spółkę-Sprzedającą i Spółkę Kupującą w akcie notarialnym obejmującym Umowę ich sprzedaży w sprawie wyboru opodatkowania podatkiem VAT oraz prawa do odliczenia podatku VAT przez Spółkę-Kupującą.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

31 stycznia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 31 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie:

opodatkowania podatkiem VAT dostawy Nieruchomości 2, 3 i 4 na rzecz Spółki-Kupującej, w sytuacji złożenia zgodnego oświadczenia przez Spółkę-Sprzedającą i Spółkę-Kupującą w akcie notarialnym obejmującym Umowę ich sprzedaży w sprawie wyboru opodatkowania transakcji podatkiem VAT, oraz

prawa do odliczenia podatku VAT przez Spółkę-Kupującą wynikającego z otrzymanych faktur dokumentujących dostawę Nieruchomości 2, 3 i 4.

Uzupełnili go Państwo pismem z 19 marca 2023 r. (wpływ 20 marca 2023 r.).

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem wspólnym

1)Zainteresowany będący stroną postępowania:

A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2)Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego doprecyzowany w nadesłanym uzupełnieniu

A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) („Wnioskodawca- Kupujący”, „Spółka-Kupująca”) ma siedzibę i miejsce działalności gospodarczej w Polsce oraz jest czynnym podatnikiem VAT prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce. Wnioskodawca prowadzi przede wszystkim działalność deweloperską i wykorzysta opisane niżej nieruchomości w prowadzonej przez siebie i opodatkowanej podatkiem VAT działalności deweloperskiej.

B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) („Wnioskodawca-Sprzedający”, „Spółka-Sprzedająca”) ma siedzibę i miejsce działalności gospodarczej w Polsce oraz jest czynnym podatnikiem VAT prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce. Wnioskodawca prowadzi przede wszystkim działalność deweloperską.

Spółka-Sprzedająca wraz ze Spółką-Kupującą planują zawrzeć umowę nabycia zarówno prawa użytkowania wieczystego, jak i praw własności („Umowa”) do następujących nieruchomości (tj. niżej opisanych Nieruchomości 2, Nieruchomości 3 i Nieruchomości 4) i zlokalizowanych na ich terenie budynków, budowli, urządzeń.

Nieruchomość 2 - nieruchomość położona przy ul. (...), objęta księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy (...), Wydział Ksiąg Wieczystych, nr (...), działka nr 5 - z obrębu (...) (...) („Nieruchomość 2”).

Nieruchomość 2 składa się z działki ewidencyjnej nr 5.

Nieruchomość 2 - działka 5 (działka scalona z działki 1/1, 1/2, 1/3, 1/4.

Działka 5 jest zabudowana następującymi budynkami oraz budowlami.

1)Budowla - utwardzona płytami parking/droga dojazdowa

Budowla - utwardzona płytami parking/droga dojazdowa zlokalizowana na działce 5 została wybudowana dawniej niż 10 lat temu.

W okresie od wybudowania do dnia sprzedaży nie były dokonywane ulepszenia przedmiotowej budowli, o co najmniej 30% jej wartości początkowej.

Budowla była wykorzystywana na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub też jej wynajmu do osób trzecich w celu prowadzenia takiej działalności co najmniej przez 10 lat.

Budowla ta nie zostanie wyburzona do dnia zawarcia Umowy.

Na moment transakcji sprzedaży przez Spółkę-Sprzedawcę do Spółki-Kupującej Nieruchomość ta będzie objęta warunkami zabudowy.

Dnia 3 marca 2022 r. Nieruchomość 2 - działka 5 została przez Spółkę-Sprzedawcę nabyta. Transakcja ta nie była opodatkowana podatkiem VAT.

Nieruchomość 3 - nieruchomość położona przy ul.(...), objęta księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy (..), Wydział Ksiąg Wieczystych, nr (...), działka nr 2/1 - z obrębu (...) („Nieruchomość 3”).

Nieruchomość 3 składa się z działki ewidencyjnej nr 2/1.

Nieruchomość 3 - działka 2/1

Działka 2/1 jest zabudowana następującymi budynkami oraz budowlami.

1)Urządzenie zbiornik na deszczówkę zlokalizowane na działce nr 2/1 zostało wybudowane, dawniej niż 10 lat temu.

W okresie od wybudowania do dnia sprzedaży nie były dokonywane ulepszenia przedmiotowego urządzenia, o co najmniej 30% jego wartości początkowej.

Urządzenie to było wykorzystywane na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub też jego wynajmu do osób trzecich w celu prowadzenia takiej działalności co najmniej przez 10 lat (sieć telefonii komórkowej).

Urządzenie to nie zostanie wyburzone do dnia zawarcia Umowy.

2)Urządzenie stacja bazowa zlokalizowane na działce 2/1 zostało wybudowane, dawniej niż 10 lat temu przez dzierżawcę, którym jest jedna z sieci telefonii komórkowej.

W okresie od wybudowania do dnia sprzedaży nie były dokonywane ulepszenia przedmiotowego urządzenia, o co najmniej 30% jego wartości początkowej.

Urządzenie to było wykorzystywane na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub też jej wynajmu i dzierżawy do osób trzecich w celu prowadzenia takiej działalności co najmniej przez 10 lat.

Urządzenie to nie zostanie wyburzone do dnia zawarcia Umowy.

3)Budowla - utwardzona płytami parking/droga dojazdowa

Budowla - utwardzona płytami parking/droga dojazdowa zlokalizowana na działce 2/1 została wybudowana dawniej niż 10 lat temu.

W okresie od wybudowania do dnia sprzedaży nie były dokonywane ulepszenia przedmiotowej budowli, o co najmniej 30% jej wartości początkowej.

Budowla była wykorzystywana na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub też jej wynajmu do osób trzecich w celu prowadzenia takiej działalności co najmniej przez 10 lat.

Budowla ta nie zostanie wyburzona do dnia zawarcia Umowy.

Na moment transakcji sprzedaży przez Spółkę-Sprzedawcę do Spółki-Kupującej Nieruchomość ta będzie objęta warunkami zabudowy.

Dnia 24 stycznia 2022 r. Nieruchomość 3 - działka 2/1 została przez Spółkę-Sprzedawcę nabyta. Transakcja ta nie była opodatkowana podatkiem VAT.

Nieruchomość 4 - nieruchomość położona przy ul. (...), objęta księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy (...), Wydział Ksiąg Wieczystych, nr (...), działka nr 2/2 - z obrębu (...) ; nieruchomość położona przy ul. (...), objęta księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy (...), Wydział Ksiąg Wieczystych, nr (...), działka nr 2/3 - z obrębu (...) („Nieruchomość 4”).

Nieruchomość 4 składa się z działki ewidencyjnej nr 2/2 i 2/3.

Nieruchomość 4 - działka 2/2

Działka 2/2 jest zabudowana następującymi budynkami i budowlami:

1)Murowany budynek administracyjno-biurowy, 1 kondygnacyjny wraz z przyległym budynkiem magazynowym zlokalizowany na działce 2/2 zostały wybudowane dawniej niż 10 lat temu.

W okresie od wybudowania do dnia sprzedaży nie były dokonywane ulepszenia przedmiotowych budynków, o co najmniej 30% ich wartości początkowej.

Budynki te był wykorzystywane na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub też ich wynajmu do osób trzecich w celu prowadzenia takiej działalności co najmniej przez 10 lat.

Budynki te nie zostaną wyburzone do dnia zawarcia Umowy.

2)Murowany budynek niemieszkalny o 1 kondygnacji nadziemnej, zlokalizowany na działce 2/2 został wybudowany dawniej niż 10 lat temu.

W okresie od wybudowania do dnia sprzedaży nie były dokonywane ulepszenia przedmiotowego budynku, o co najmniej 30% jego wartości początkowej.

Budynek ten był wykorzystywany na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub też jego wynajmu do osób trzecich w celu prowadzenia takiej działalności co najmniej przez 10 lat.

Budynek ten nie zostanie wyburzony do dnia zawarcia Umowy.

3)Murowany budynek niemieszkalny o 1 kondygnacji nadziemnej, zlokalizowany na działce nr 2/2 został wybudowany dawniej niż 10 lat temu.

W okresie od wybudowania do dnia sprzedaży nie były dokonywane ulepszenia przedmiotowego budynku, o co najmniej 30% jego wartości początkowej.

Budynek ten był wykorzystywany na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub też jego wynajmu do osób trzecich w celu prowadzenia takiej działalności co najmniej przez 10 lat.

Budynek ten nie zostanie wyburzony do dnia zawarcia Umowy.

4)Murowany budynek niemieszkalny o 1 kondygnacji nadziemnej - budynek portierni, zlokalizowany na działce 2/2 został wybudowany dawniej niż 10 lat temu.

W okresie od wybudowania do dnia sprzedaży nie były dokonywane ulepszenia przedmiotowego budynku, o co najmniej 30% jego wartości początkowej.

Budynek ten był wykorzystywany na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub też jego wynajmu do osób trzecich w celu prowadzenia takiej działalności co najmniej przez 10 lat.

Budynek ten nie zostanie wyburzony do dnia zawarcia Umowy.

5)Murowany budynek przemysłowy o 1 kondygnacji nadziemnej - hala magazynowa, zlokalizowany na działce 2/2 został wybudowany dawniej niż 10 lat temu.

W okresie od wybudowania do dnia sprzedaży nie były dokonywane ulepszenia przedmiotowego budynku, o co najmniej 30% jego wartości początkowej.

Budynek ten był wykorzystywany na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub też jego wynajmu do osób trzecich w celu prowadzenia takiej działalności co najmniej przez 10 lat.

Budynek ten nie zostanie wyburzony do dnia zawarcia Umowy.

6)Murowany budynek biurowy o 1 kondygnacji nadziemnej, zlokalizowany na działce 2/2 został wybudowany dawniej niż 10 lat temu.

W okresie od wybudowania do dnia sprzedaży nie były dokonywane ulepszenia przedmiotowego budynku, o co najmniej 30% jego wartości początkowej.

Budynek ten był wykorzystywany na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub też jego wynajmu do osób trzecich w celu prowadzenia takiej działalności co najmniej przez 10 lat.

Budynek ten nie zostanie wyburzony do dnia zawarcia Umowy.

7)Inny budynek (magazynowy, zbiorniki silosy) o 1 kondygnacji nadziemnej, zlokalizowany na działce 2/2 został wybudowany dawniej niż 10 lat temu.

W okresie od wybudowania do dnia sprzedaży nie były dokonywane ulepszenia przedmiotowego budynku, o co najmniej 30% jego wartości początkowej.

Budynek ten był wykorzystywany na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub też jego wynajmu do osób trzecich w celu prowadzenia takiej działalności co najmniej przez 10 lat.

Budynek ten nie zostanie wyburzony do dnia zawarcia Umowy.

8)Inny budynek (magazynowy, zbiorniki silosy) o 1 kondygnacji nadziemnej, zlokalizowany na działce 2/2 został wybudowany dawniej niż 10 lat temu.

W okresie od wybudowania do dnia sprzedaży nie były dokonywane ulepszenia przedmiotowego budynku, o co najmniej 30% jego wartości początkowej.

Budynek ten był wykorzystywany na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub też jego wynajmu do osób trzecich w celu prowadzenia takiej działalności co najmniej przez 10 lat.

Budynek ten nie zostanie wyburzony do dnia zawarcia Umowy.

9)Inny budynek (magazynowy, zbiorniki silosy) o 1 kondygnacji nadziemnej, zlokalizowany na działce 2/2 został wybudowany dawniej niż 10 lat temu.

W okresie od wybudowania do dnia sprzedaży nie były dokonywane ulepszenia przedmiotowego budynku, o co najmniej 30% jego wartości początkowej.

Budynek ten był wykorzystywany na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub też jego wynajmu do osób trzecich w celu prowadzenia takiej działalności co najmniej przez 10 lat.

Budynek ten nie zostanie wyburzony do dnia zawarcia Umowy.

10)Inny budynek niemieszkalny o 1 kondygnacji nadziemnej, zlokalizowany na działce 2/2 został wybudowany dawniej niż 10 lat temu.

W okresie od wybudowania do dnia sprzedaży nie były dokonywane ulepszenia przedmiotowego budynku, o co najmniej 30% jego wartości początkowej.

Budynek ten był wykorzystywany na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub też jego wynajmu do osób trzecich w celu prowadzenia takiej działalności co najmniej przez 10 lat.

Budynek ten nie zostanie wyburzony do dnia zawarcia Umowy.

11)Urządzenie zbiornik na deszczówkę zlokalizowane na działce 2/2 zostało wybudowane w dawniej niż 10 lat temu.

W okresie od wybudowania do dnia sprzedaży nie były dokonywane ulepszenia przedmiotowego urządzenia, o co najmniej 30% jego wartości początkowej.

Urządzenie to było wykorzystywane na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub też jego wynajmu do osób trzecich w celu prowadzenia takiej działalności co najmniej przez 10 lat.

Urządzenie to nie zostanie wyburzone do dnia zawarcia Umowy.

12)Urządzenie wieża (maszt) dla instalacji urządzeń telekomunikacyjnych wraz z infrastrukturą przeznaczona do pracy w systemie telefonii cyfrowej zlokalizowana na działce 2/2 zostało wybudowane dawniej niż 10 lat temu przez dzierżawcę.

W okresie od wybudowania do dnia sprzedaży nie były dokonywane ulepszenia przedmiotowej budowli, o co najmniej 30% jej wartości początkowej.

Budowla ta była wykorzystywana na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub też jej wynajmu i dzierżawy do osób trzecich w celu prowadzenia takiej działalności co najmniej przez 10 lat (dzierżawa na rzecz sieci telefonii komórkowej).

Budowla ta nie zostanie wyburzona do dnia zawarcia Umowy.

13)Budowla - utwardzona płytami parking/droga dojazdowa

Budowla - utwardzona płytami parking/droga dojazdowa zlokalizowana na działce 2/2 została wybudowana dawniej niż 10 lat temu.

W okresie od wybudowania do dnia sprzedaży nie były dokonywane ulepszenia przedmiotowej budowli, o co najmniej 30% jej wartości początkowej.

Budowla była wykorzystywana na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub też jej wynajmu do osób trzecich w celu prowadzenia takiej działalności co najmniej przez 10 lat.

Budowla ta nie została wyburzona do dnia zawarcia Umowy.

Na moment transakcji sprzedaży przez Spółkę-Sprzedawcę do Spółki-Kupującej Nieruchomość ta będzie objęta warunkami zabudowy.

Nieruchomości 4 - działka 2/2 zostanie nabyta od osoby fizycznej, przed datą realizacji Umowy przez Spółkę-Sprzedawcę tytułem umowy sprzedaży. Transakcja ta nie będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Nieruchomość 4 - działka 2/3

Działka 2/3 jest zabudowana następującymi budynkami oraz budowlami.

1)Budowla - utwardzona płytami parking/droga dojazdowa

Budowla - utwardzona płytami parking/droga dojazdowa zlokalizowana na działce 2/3 została wybudowana dawniej niż 10 lat temu.

W okresie od wybudowania do dnia sprzedaży nie były dokonywane ulepszenia przedmiotowej budowli, o co najmniej 30% jej wartości początkowej.

Budowla była wykorzystywana na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub też jej wynajmu do osób trzecich w celu prowadzenia takiej działalności co najmniej przez 10 lat.

Budowla ta nie zostanie wyburzona do dnia zawarcia Umowy.

Na moment transakcji sprzedaży przez Spółkę-Sprzedawcę do Spółki-Kupującej Nieruchomość ta będzie objęta warunkami zabudowy.

Dnia 24 stycznia 2022 r. Nieruchomość 4 - działka 2/3 w udziale 1/2 (udział we wspólności) została przez Spółkę-Sprzedawcę nabyta. Transakcja ta nie była opodatkowana podatkiem VAT.

Druga 1/2 (udział we wspólności) Nieruchomości 4 - działki 2/3, nienależąca do Spółki- Sprzedawcy zostanie nabyta od osoby fizycznej, przed datą realizacji Umowy przez Spółkę- Sprzedawcę tytułem umowy sprzedaży. Transakcja ta nie będzie opodatkowana podatkiem VAT.

W celu realizacji Umowy, Spółka-Sprzedająca wraz ze Spółką-Kupującą 2 września 2022 r. zawarły umowę przedwstępną („Umowa przedwstępna”). Kolejno ta Umowa przedwstępna została zmieniona aneksem nr 1 z dnia 25 października 2022 r. oraz aneksem nr 2 z 29 listopada 2022 r. W ramach Umowy Przedwstępnej Spółka-Sprzedająca i Spółka-Kupująca zobowiązały się, z zastrzeżeniem spełnienia się warunków zawieszający określonych w Umowie przedwstępnej, do zawarcia umowy sprzedaży:

1)prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości 2;

2)prawa własności Nieruchomości 3;

3)prawa własności Nieruchomości 4.

Spółka-Sprzedająca na moment składania Wniosku jest użytkownikiem wieczystym Nieruchomości 2 oraz właścicielem Nieruchomości 3. Do momentu zawarcia Umowy, Spółka-Sprzedająca nabędzie prawo własności do całości Nieruchomości 4.

W Umowie Spółka-Sprzedająca i Spółka-Kupująca zawrą oświadczenia, że jako czynni podatnicy VAT na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.; „Ustawa o VAT”) rezygnują ze zwolnienia od podatku i dokonują wyboru opodatkowania dostawy Nieruchomości, rozumianej jako sumę Nieruchomości 2, Nieruchomości 3 i Nieruchomości 4. Takie oświadczenie będzie również zawarte w Umowie sprzedaży Nieruchomości, rozumianej jako sumę Nieruchomości 2, Nieruchomości 3 i Nieruchomości 4.

Planowane nabycie Nieruchomości, rozumianej jako sumę Nieruchomości 2, Nieruchomości 3 i Nieruchomości 4, związane jest z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy opodatkowaną VAT (działalnością deweloperską, czyli budową i sprzedażą nowych mieszkań, która to sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT stawką inną niż zwolniona).

Spółka-Kupująca zamierza na zakupionych Nieruchomościach 2-4 wybudować osiedla mieszkaniowe, w ramach, których wyodrębnione zostaną lokale mieszkalne i niemieszkalne, które w przyszłości będą przez Spółkę-Kupującą sprzedawane. Spółka-Kupująca kupi więc Nieruchomości 2-4 w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Pytania

Pytania do Nieruchomości 2

1.Czy w przypadku dostawy przez Spółkę-Sprzedającą budowli i budynków posadowionych na Nieruchomości 2-działce 5 na rzecz Spółki-Kupującej, Spółka-Sprzedająca będzie uprawniona do zastosowania opodatkowania nieruchomości podatkiem VAT w razie złożenia przez Spółkę-Sprzedającą i Spółkę-Kupującą w akcie notarialnym obejmującym umowę sprzedaży zgodnego oświadczenia w sprawie wyboru opodatkowania transakcji podatkiem VAT?

2.Czy w przypadku Nieruchomości 2 w zakresie, w którym jej dostawa przez Spółkę-Sprzedającą na rzecz Spółki-Kupującej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, Spółka-Kupująca będzie uprawniona do odliczenia owego podatku VAT, w razie dostarczenia jej przez Spółkę-Sprzedającą stosownych faktur VAT, dokumentujących opisaną dostawę Nieruchomości 2 na rzecz Spółki-Kupującej?

Pytania do Nieruchomości 3

1.Czy w przypadku dostawy przez Spółkę-Sprzedającą budowli i budynków posadowionych na Nieruchomości 3 - działce 2/1 na rzecz Spółki-Kupującej, Spółka-Sprzedająca będzie uprawniona do zastosowania opodatkowania nieruchomości podatkiem VAT w razie złożenia przez Spółkę-Sprzedającą i Spółkę-Kupującą w akcie notarialnym obejmującym umowę sprzedaży zgodnego oświadczenia w sprawie wyboru opodatkowania transakcji podatkiem VAT?

2.Czy w przypadku Nieruchomości 3 w zakresie, w którym jej dostawa przez Spółkę-Sprzedającą na rzecz Spółki-Kupującej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, Spółka-Kupująca będzie uprawniona do odliczenia owego podatku VAT, w razie dostarczenia jej przez Spółkę-Sprzedającą stosownych faktur VAT, dokumentujących opisaną dostawę Nieruchomości 3 na rzecz Spółki-Kupującej?

Pytania do Nieruchomości 4

1.Czy w przypadku dostawy przez Spółkę-Sprzedającą budowli i budynków posadowionych na Nieruchomości 4 - działce 2/2 na rzecz Spółki-Kupującej, Spółka-Sprzedająca będzie uprawniona do zastosowania opodatkowania nieruchomości podatkiem VAT w razie złożenia przez Spółkę-Sprzedającą i Spółkę-Kupującą w akcie notarialnym obejmującym umowę sprzedaży zgodnego oświadczenia w sprawie wyboru opodatkowania transakcji podatkiem VAT?

2.Czy w przypadku dostawy przez Spółkę-Sprzedającą budowli i budynków posadowionych na Nieruchomości 4 - działce 2/3 na rzecz Spółki-Kupującej, Spółka-Sprzedająca będzie uprawniona do zastosowania opodatkowania nieruchomości podatkiem VAT w razie złożenia przez Spółkę-Sprzedającą i Spółkę-Kupującą w akcie notarialnym obejmującym umowę sprzedaży zgodnego oświadczenia w sprawie wyboru opodatkowania transakcji podatkiem VAT?

3.Czy w przypadku Nieruchomości 4 w zakresie, w którym jej dostawa przez Spółkę- Sprzedającą na rzecz Spółki-Kupującej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, Spółka-Kupująca będzie uprawniona do odliczenia owego podatku VAT, w razie dostarczenia jej przez Spółkę-Sprzedającą stosownych faktur VAT, dokumentujących opisaną dostawę Nieruchomości 4 na rzecz Spółki-Kupującej?

Stanowisko Zainteresowanych

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Nieruchomości 2

1.W przypadku dostawy przez Spółkę-Sprzedającą budowli i budynków posadowionych na Nieruchomości 2 - działce 5 na rzecz Spółki-Kupującej, Spółka-Sprzedająca będzie uprawniona do zastosowania opodatkowania nieruchomości podatkiem VAT w razie złożenia przez Spółkę-Sprzedającą i Spółkę-Kupującą w akcie notarialnym obejmującym umowę sprzedaży zgodnego oświadczenia w sprawie wyboru opodatkowania transakcji podatkiem VAT.

2.W przypadku Nieruchomości 2 w zakresie, w którym jej dostawa przez Spółkę- Sprzedającą na rzecz Spółki-Kupującej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, Spółka-Kupująca będzie uprawniona do odliczenia owego podatku VAT, w razie dostarczenia jej przez Spółkę-Sprzedającą stosownych faktur VAT, dokumentujących opisaną dostawę Nieruchomości 2 na rzecz Spółki-Kupującej.

Pytania do Nieruchomości 3

1.W przypadku dostawy przez Spółkę-Sprzedającą budowli i budynków posadowionych na Nieruchomości 3 - działce 2/1 na rzecz Spółki-Kupującej, Spółka-Sprzedająca będzie uprawniona do zastosowania opodatkowania nieruchomości podatkiem VAT w razie złożenia przez Spółkę-Sprzedająca i Spółkę-Kupującą w akcie notarialnym obejmującym umowę sprzedaży zgodnego oświadczenia w sprawie wyboru opodatkowania transakcji podatkiem VAT.

2.W przypadku Nieruchomości 3 w zakresie, w którym jej dostawa przez Spółkę- Sprzedającą na rzecz Spółki-Kupującej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, Spółka-Kupująca będzie uprawniona do odliczenia owego podatku VAT, w razie dostarczenia jej przez Spółkę-Sprzedającą stosownych faktur VAT, dokumentujących opisaną dostawę Nieruchomości 3 na rzecz Spółki-Kupującej.

Pytania do Nieruchomości 4

1.W przypadku dostawy przez Spółkę-Sprzedającą budowli i budynków posadowionych na Nieruchomości 4 - działce 2/2 na rzecz Spółki-Kupującej, Spółka-Sprzedająca będzie uprawniona do zastosowania opodatkowania nieruchomości podatkiem VAT w razie złożenia przez Spółkę-Sprzedającego i Spółkę-Kupującą w akcie notarialnym obejmującym umowę sprzedaży zgodnego oświadczenia w sprawie wyboru opodatkowania transakcji podatkiem VAT.

2.W przypadku dostawy przez Spółkę-Sprzedającą budowli i budynków posadowionych na Nieruchomości 4 - działce 2/3 na rzecz Spółki-Kupującej, Spółka-Sprzedająca będzie uprawniona do zastosowania opodatkowania nieruchomości podatkiem VAT w razie złożenia przez Spółkę-Sprzedającego i Spółkę-Kupującą w akcie notarialnym obejmującym umowę sprzedaży zgodnego oświadczenia w sprawie wyboru opodatkowania transakcji podatkiem VAT.

3.W przypadku Nieruchomości 4 w zakresie, w którym jej dostawa przez Spółkę- Sprzedającą na rzecz Spółki-Kupującej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, Spółka-Kupująca będzie uprawniona do odliczenia owego podatku VAT, w razie dostarczenia jej przez Spółkę-Sprzedającą stosownych faktur VAT, dokumentujących opisaną dostawę Nieruchomości 4 na rzecz Spółki-Kupującej.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Nieruchomości 2

Ad. 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT: „Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają (...) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju'.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 Ustawy o VAT: „Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: (...) 5) ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczaniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego; 6) oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste; 7) zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6”.

Oznacza to, że zbycie prawa użytkowania wieczystego jest dostawą towaru w rozumieniu art. 7 Ustawy o VAT.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT, przez „towary” rozumie się: „rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii”.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 Ustawy o VAT przez „sprzedaż” rozumie się m.in.: „odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów podlega opodatkowaniu VAT, bowiem aby była objęta tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT: „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności”.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT: „Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także/działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

W analizowanej sytuacji nie ma wątpliwości, że Spółka-Sprzedająca sprzedaje Nieruchomość 2 - działkę 5 w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT i w konsekwencji jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT. Spółką-Sprzedającą jest bowiem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przed datą realizacji Umowy zakupiła Nieruchomość 2 - działkę 5.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT: „Zwalnia się od podatku (... ) dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”.

W analizowanej sytuacji ten przepis nie ma zastosowania. Spółka-Sprzedająca nabyła bowiem Nieruchomość 2 - działkę 5 w celu realizacji projektu deweloperskiego.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT: „Zwalnia się od podatku (... ) dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane”.

W analizowanej sytuacji ten przepis nie ma zastosowania, ponieważ dotyczy on terenów niezabudowanych, a Nieruchomość 2 - działka 5 jest zabudowana. Niemniej, nawet gdyby uznać fakt istnienia budowli znajdujących się na tej działce za nieistotny to warto pamiętać, że na dzień transakcji/zawarcia Umowy Nieruchomość 2 - działka 5 będzie objęta warunkami zabudowy i tym samym nie będzie miał do niej zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT: „Zwalnia się od podatku (... ) dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata”.

Zgodnie z art. 2 ust. pkt 14 Ustawy o VAT: „ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o (...) pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich: a) wybudowaniu lub b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej)”.

Zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, w ocenie Wnioskodawcy, ma zastosowanie w analizowanym przypadku, ponieważ sprzedaż będzie miała miejsce ponad dwa lata po oddaniu do użytkowania budynków i budowli, położonych na Nieruchomości 2 – działce 5. Od momentu ich nabycia przez Spółkę-Sprzedającą nie były również dokonywane żadne ulepszenia. Nie będą one także dokonywane w przyszłości przed przeniesieniem własności Nieruchomości 2 - działki 5 na Spółkę-Kupującą.

Strony (Spółka-Sprzedająca i Spółka-Kupująca) w Umowie zawrą oświadczenie, że jako czynni podatnicy VAT na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT rezygnują ze zwolnienia od podatku i dokonują wyboru opodatkowania dostawy Nieruchomości 2 - działki 5.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT: „Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: 1) są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; 2) złożą: a)przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub b) w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów - zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części”.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT: „Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: 1) imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywa; 2) planowaną, datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części - w przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. a; 3) adres budynku, budowli lub ich części”.

Oznacza to, że Strony (Spółka-Sprzedająca i Spółka-Kupująca) zamierzają skutecznie zrezygnować ze zwolnienia i wybrać opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości 2 - działki 5.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 Ustawy o VAT: „W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu”.

Zgodnie z art. 29a ust. 9 Ustawy o VAT: „Przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli”.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawców (Wnioskodawcy-Sprzedającego i Wnioskodawcy-Kupującego) planowana transakcja będzie zatem podlegała w całości opodatkowaniu VAT oraz nie będzie korzystała ze zwolnienia z VAT.

Ad. 2

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT: „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.”

Ten warunek jest spełniony - Wnioskodawca-Kupujący nabędzie Nieruchomości 2 - działkę 5 w celu realizacji projektu deweloperskiego, czyli sprzedaży nowych mieszkań, która to sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT stawką inną niż zwolniona.

Wnioskodawca-Kupujący jest i na dzień dokonania transakcji/zawarcia Umowy będzie zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT i będzie spełniać ustawową definicję podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT (wynika to z faktu prowadzenia działalności deweloperskiej stanowiącej działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT).

Po nabyciu przedmiotowej Nieruchomości 2 - działki 5, Wnioskodawca-Kupujący będzie wykorzystywał ją w prowadzonej działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT według stawki VAT innej niż zwolniona.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 Ustawy o VAT: „Kwotę podatku naliczonego stanowi: 1) suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: a) nabycia towarów i usług, b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi”.

W świetle powyższego, po dokonaniu transakcji/zawarciu Umowy oraz otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzającej jej faktyczne dokonanie, Wnioskodawcy-Kupującemu będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości 2 - działki 5, gdyż spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT.

Wynika to z faktu, że jak wskazano powyżej, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości 2 - działki 5 będzie podlegać przepisom Ustawy o VAT jako dostawa towarów oraz do transakcji tej nie będzie miało zastosowania żadne zwolnienie.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Nieruchomości 3

Ad. 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT: „Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają (...) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 Ustawy o VAT: „Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel”.

Oznacza to, że zbycie prawa własności jest dostawą towaru w rozumieniu art. 7 Ustawy o VAT.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT, przez „towary” rozumie się: „rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii”.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 Ustawy o VAT przez „sprzedaż” rozumie się m.in.: „odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów podlega opodatkowaniu VAT, bowiem aby była objęta tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT: „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności”.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT: „Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

W analizowanej sytuacji nie ma wątpliwości, że Spółka-Sprzedająca sprzedaje Nieruchomość 3 - działkę 2/1 w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT i w konsekwencji jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT. Spółką-Sprzedającą jest bowiem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przed datą realizacji Umowy zakupiła Nieruchomość 3 - działkę 2/1.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT: „Zwalnia się od podatku (... ) dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”.

W analizowanej sytuacji ten przepis nie ma zastosowania. Spółka-Sprzedająca nabyła bowiem Nieruchomość 2/1 w celu w celu realizacji projektu deweloperskiego.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT: „Zwalnia się od podatku (... ) dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane”.

W analizowanej sytuacji ten przepis nie ma zastosowania, ponieważ dotyczy on terenów niezabudowanych, a Nieruchomość 3 - działka 2/1 jest zabudowana, a sama Nieruchomość 3 - działka 2/1 na dzień transakcji/zawarcia Umowy będzie objęta warunkami zabudowy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT: „Zwalnia się od podatku (... ) dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata”.

Zgodnie z art. 2 ust. pkt 14 Ustawy o VAT: „Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o (...) pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich: a) wybudowaniu lub b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej)”.

Zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, w ocenie Wnioskodawcy, ma zastosowanie w analizowanym przypadku, ponieważ sprzedaż będzie miała miejsce ponad dwa lata po oddaniu do użytkowania budynków i budowli, położonych na Nieruchomości 3 - działce 2/1. Od momentu ich nabycia przez Spółkę-Sprzedającą nie były również dokonywane żadne ulepszenia. Nie będą one także dokonywane w przyszłości przed przeniesieniem niniejszej Nieruchomości 3 - działki 2/1 na Spółkę-Kupującą.

Strony (Spółka-Sprzedająca i Spółka-Kupująca) zawrą w Umowie oświadczenie, że jako czynni podatnicy VAT na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT rezygnują ze zwolnienia od podatku i dokonają wyboru opodatkowania dostawy Nieruchomości 3 - działki 2/1.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT: „Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: 1) są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; 2) złożą: a) przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub b) w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów - zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części”.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT: „Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: 1) imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; 2) planowaną, datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części - w przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. a; 3) adres budynku, budowli lub ich części”.

Oznacza to, że Strony (Spółka-Sprzedająca i Spółka-Kupująca) skutecznie zrezygnują ze zwolnienia i wybiorą opodatkowanie sprzedaży prawa własności Nieruchomości 3 - działki 2/1.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 Ustawy o VAT: „W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu”.

Zgodnie z art. 29a ust. 9 Ustawy o VAT: „Przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli”.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawców (Wnioskodawcy-Sprzedającego i Wnioskodawcy-Kupującego) planowana transakcja będzie zatem podlegała w całości opodatkowaniu VAT oraz nie będzie korzystała ze zwolnienia z VAT.

Ad. 2

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT: „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.”

Ten warunek jest spełniony - Wnioskodawca-Kupujący nabędzie Nieruchomość 3 - działkę 2/1 w celu realizacji projektu deweloperskiego, czyli sprzedaży nowych mieszkań, która to sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT stawką inną niż zwolniona.

Wnioskodawca-Kupujący jest i na dzień dokonania transakcji/zawarcia Umowy będzie zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT i będzie spełniać ustawową definicję podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT (wynika to z faktu prowadzenia działalności deweloperskiej stanowiącej działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT).

Po nabyciu przedmiotowej Nieruchomości 3 – działki 2/1, Wnioskodawca-Kupujący będzie wykorzystywał ją w prowadzonej działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT według stawki VAT innej niż zwolniona.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 Ustawy o VAT: „Kwotę podatku naliczonego stanowi: 1) suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: a) nabycia towarów i usług, b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi”.

W świetle powyższego, po dokonaniu transakcji/ zawarciu Umowy oraz otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzającej jej faktyczne dokonanie, Wnioskodawcy-Kupującemu będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości 3 - działki 2/1, gdyż spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT.

Wynika to z faktu, że jak wskazano powyżej, sprzedaż prawa własności Nieruchomości 3 - działki 2/1 będzie podlegać przepisom Ustawy o VAT jako dostawa towarów oraz do transakcji tej nie będzie miało zastosowania żadne zwolnienie.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Nieruchomości 4

Ad. 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT: „Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają (...) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 Ustawy o VAT: „Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel”.

Oznacza to, że zbycie prawa własności jest dostawą towaru w rozumieniu art. 7 Ustawy o VAT.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT, przez „towary” rozumie się: „rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii”.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 Ustawy o VAT przez „sprzedaż” rozumie się m.in.: „odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów podlega opodatkowaniu VAT, bowiem aby była objęta tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT: „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.”.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT: „Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

W analizowanej sytuacji nie ma wątpliwości, że Spółka-Sprzedająca sprzedaje Nieruchomość 4 - działkę 2/3 w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT i w konsekwencji jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT. Spółką-Sprzedającą jest bowiem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przed datą realizacji Umowy zakupiła Nieruchomości 4 - działkę 2/3.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT: „Zwalnia się od podatku (... ) dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”.

W analizowanej sytuacji ten przepis nie ma zastosowania. Spółka-Sprzedająca nabyła bowiem Nieruchomość 4 - działkę 2/3 w celu realizacji projektu deweloperskiego.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT: „Zwalnia się od podatku (... ) dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane".

W analizowanej sytuacji ten przepis nie ma zastosowania, ponieważ dotyczy on terenów niezabudowanych, a Nieruchomość 4 - działka 2/3 jest zabudowana, a sama Nieruchomość 4 - działka 2/3 na dzień transakcji/zawarcia Umowy będzie objęta warunkami zabudowy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT: „Zwalnia się od podatku (... ) dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata”.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT: „Ilekroć w dalszych przypisach jest mowa o (...) pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich: a) wybudowaniu lub b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej”.

Zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, w ocenie Zainteresowanych, ma zastosowanie w analizowanym przypadku, ponieważ sprzedaż będzie miała miejsce ponad dwa lata po oddaniu do użytkowania budynków i budowli położonych na Nieruchomości 4 - działce 2/3. Od momentu ich nabycia przez Spółkę-Sprzedającą nie były również dokonywane żadne ulepszenia. Nie będą one także dokonywane w przyszłości przed przeniesieniem niniejszej Nieruchomości 4 - działki 2/3 na Spółkę-Kupującą.

Strony (Spółka-Sprzedająca i Spółka-Kupująca) zawrą w Umowie oświadczenie, że jako czynni podatnicy VAT na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT rezygnują ze zwolnienia od podatku i dokonują wyboru opodatkowania dostawy Nieruchomości 4 - działki 2/3.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT: „Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem je dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: 1) są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; 2) złożą: a) przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub b) w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów - zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT: „Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: 1) imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; 2) planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części - w przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. a; 3) adres budynku, budowli lub ich części”.

Oznacza to, że Strony (Spółka-Sprzedająca i Spółka-Kupująca) skutecznie zrezygnują ze zwolnienia i wybiorą opodatkowanie sprzedaży prawa własności Nieruchomości 4 - działki 2/3.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 Ustawy o VAT: „W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu”.

Zgodnie z art. 29a ust. 9 Ustawy o VAT: „Przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli”.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawców (Wnioskodawcy-Sprzedającego i Wnioskodawcy-Kupującego) planowana transakcja będzie zatem podlegała w całości opodatkowaniu VAT oraz nie będzie korzystała ze zwolnienia z VAT.

Ad. 2

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT: „Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają (...) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 Ustawy o VAT: „Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel”.

Oznacza to, że zbycie prawa własności jest dostawą towaru w rozumieniu art. 7 Ustawy o VAT.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT, przez „towary” rozumie się: „rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii”.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 Ustawy o VAT przez „sprzedaż” rozumie się m.in.: „odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów podlega opodatkowaniu VAT, bowiem aby była objęta tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT: „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.”

Zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT: „Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły da celów zarobkowych”.

W analizowanej sytuacji nie ma wątpliwości, że Spółka-Sprzedająca sprzedaje Nieruchomość 4 - działkę 2/2 w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT i w konsekwencji jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT. Spółką-Sprzedającą jest bowiem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przed datą realizacji Umowy zakupiła Nieruchomości 4 - działkę 2/2.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT: „Zwalnia się od podatku (... ) dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”.

W analizowanej sytuacji ten przepis nie ma zastosowania. Spółka- Sprzedająca nabyła bowiem Nieruchomość 4 - działkę 2/2 w celu realizacji projektu deweloperskiego.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT: „Zwalnia się od podatku (... ) dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane”.

W analizowanej sytuacji ten przepis nie ma zastosowania, ponieważ dotyczy on terenów niezabudowanych, a Nieruchomość 4 - działka 2/2 jest zabudowana, a sama Nieruchomość 4 - działka 2/2 na dzień transakcji/zawarcia Umowy będzie objęta warunkami zabudowy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT: „Zwalnia się od podatku (... ) dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata”.

Zgodnie z art. 2 ust. pkt 14 Ustawy o VAT: „Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o (...) pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich: a) wybudowaniu lub b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej”.

Zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, w ocenie Zainteresowanych, ma zastosowanie w analizowanym przypadku, ponieważ sprzedaż będzie miała miejsce ponad dwa lata po oddaniu do użytkowania budynków i budowli, położonych na Nieruchomości 4 - działce 2/2. W ostatnich dwóch latach nie były również dokonywane żadne ulepszenia. Nie będą one także dokonywane w przyszłości przed przeniesieniem niniejszej Nieruchomości 4 - działki 2/2 na Spółkę-Kupującą.

Strony (Spółka-Sprzedająca i Spółka-Kupująca) zawrą w Umowie oświadczenie, że jako czynni podatnicy VAT na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT rezygnują ze zwolnienia od podatku i dokonają wyboru opodatkowania dostawy Nieruchomości 4 - działki 2/2.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT: „Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: 1) są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; 2) złożą: a) przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub b) w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów - zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części”.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT: „Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: 1) imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; 2) planowaną, datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części - w przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. a; 3) adres budynku, budowli lub ich części”.

Oznacza to, że Strony (Spółka-Sprzedająca i Spółka-Kupująca) skutecznie zrezygnują ze zwolnienia i wybiorą opodatkowanie sprzedaży prawa własności Nieruchomości 4 - działki 2/2.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 Ustawy o VAT: „W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.”

Zgodnie z art. 29a ust. 9 Ustawy o VAT: „Przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli”.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawców (Wnioskodawcy-Sprzedającego i Wnioskodawcy-Kupującego) planowana transakcja będzie zatem podlegała w całości opodatkowaniu VAT oraz nie będzie korzystała ze zwolnienia z VAT.

Ad. 3

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT: „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art- 124.”

Ten warunek jest spełniony - Wnioskodawca-Kupujący nabędzie Nieruchomość 4 w celu realizacji projektu deweloperskiego, czyli sprzedaży nowych mieszkań, która to sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT stawką inną niż zwolniona.

Wnioskodawca-Kupujący jest i na dzień dokonania transakcji/zawarcia Umowy będzie zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT i będzie spełniać ustawową definicję podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT (wynika to z faktu prowadzenia działalności deweloperskiej stanowiącej działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT).

Po nabyciu przedmiotowej Nieruchomości 4, Wnioskodawca-Kupujący będzie wykorzystywał ją w prowadzonej działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT według stawki VAT innej niż zwolniona.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 Ustawy o VAT: „Kwotę podatku naliczonego stanowi: 1) suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: a) nabycia towarów i usług, b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi”.

W świetle powyższego, po dokonaniu transakcji/zawarciu Umowy oraz otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzającej jej faktyczne dokonanie, Wnioskodawcy-Kupującemu będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości 4, gdyż spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT.

Wynika to z faktu, że jak wskazano powyżej, sprzedaż prawa własności Nieruchomości 4 będzie podlegać przepisom Ustawy o VAT jako dostawa towarów oraz do transakcji tej nie będzie miało zastosowania żadne zwolnienie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe w zakresie:

opodatkowania podatkiem VAT dostawy Nieruchomości 2, 3 i 4 na rzecz Spółki-Kupującej, w sytuacji złożenia zgodnego oświadczenia przez Spółkę-Sprzedającą i Spółkę-Kupującą w akcie notarialnym obejmującym Umowę ich sprzedaży w sprawie wyboru opodatkowania transakcji podatkiem VAT, oraz

prawa do odliczenia podatku VAT przez Spółkę-Kupującą wynikającego z otrzymanych faktur dokumentujących dostawę Nieruchomości 2, 3 i 4.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach – rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6 (pkt 7).

Stosownie do powołanych powyżej przepisów budynki, budowle oraz grunt (prawo użytkowania wieczystego gruntu) spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Należy zaznaczyć, że sprzedaż składników wykorzystywanych w działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych towarów i czynności stawkami preferencyjnymi oraz zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dla dostawy towarów zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

W przypadku dostawy budynków, budowli lub ich części zwolnienie od podatku przysługuje na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Stosownie do treści art. 2 pkt 14 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

c)wybudowaniu lub

d)ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższego przepisu wynika, że pierwszym zasiedleniem jest pierwsze zajęcie nieruchomości do używania. „Pierwsze zasiedlenie” budynku, budowli lub ich części ma więc miejsce zarówno w sytuacji, w której po wybudowaniu budynku/budowli oddano go w najem, jak i w przypadku wykorzystywania budynku na potrzeby własnej działalności gospodarczej podatnika, bowiem w obydwu przypadkach doszło do korzystania z nich.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich miało miejsce pierwsze zasiedlenie, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zwolnienie uregulowane w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy ma charakter zwolnienia fakultatywnego, gdyż w myśl art. 43 ust. 10 ustawy:

Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1) są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2) złożą:

a) przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub

b) w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów

- zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy:

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1)imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2)planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części - w przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. a;

3)adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc ustawodawca daje podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

Ponadto należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

a)w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b)dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, że aby dostawa budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, muszą być spełnione łącznie dwa warunki występujące w tym artykule.

Przy czym, jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub pkt 10a ustawy, należy przeanalizować możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów tj. zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT oraz wykorzystywanych niezależnie od okresu ich używania przez podatnika wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Stosownie do treści art. 29a ust. 8 ustawy:

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Wobec powyższego, przy sprzedaży budynków lub budowli bądź ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu (prawa użytkowania wieczystego), na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków, budowli lub ich części w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu (prawa użytkowania wieczystego) stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu (prawa użytkowania wieczystego), na którym obiekt jest posadowiony.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z kilku podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów.

Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy stanie się bezzasadne.

Państwa wątpliwości dotyczą m.in. kwestii uznania, czy sprzedaży opisanych Nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, a w konsekwencji, czy Spółka-Sprzedająca przy dostawie budynków i budowli posadowionych na Nieruchomości 2 (działka 5), Nieruchomości 3 (działka 2/1) i Nieruchomości 4 (działki 2/3 i 2/2) na rzecz Spółki-Kupującej będzie mogła zastosować opodatkowanie podatkiem VAT, w sytuacji złożenia zgodnego oświadczenia w akcie notarialnym obejmującym Umowę ich sprzedaży w sprawie wyboru opodatkowania transakcji podatkiem VAT.

W celu ustalenia, czy w analizowanej sprawie dla dostawy opisanych Nieruchomości 2, 3 i 4 zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy w odniesieniu do znajdujących się na nich budowli i budynków miało miejsce pierwsze zasiedlenie.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka-Sprzedająca i Spółka-Kupująca zamierzają zawrzeć Umowę, której przedmiotem będzie sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości 2 oraz prawa własności Nieruchomości 3 i Nieruchomości 4. Zainteresowani są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

Spółka-Sprzedająca jest użytkownikiem wieczystym Nieruchomości 2 (działka 5) od 2022 r. Nieruchomość 2 zabudowana jest budowlą w postaci utwardzonego płytami parkingu/drogi dojazdowej. Ww. budowla została wybudowana ponad 10 lat temu. W okresie od jej wybudowania do dnia sprzedaży nie były/nie będą dokonywane ulepszenia stanowiące co najmniej 30% jej wartości początkowej. Budowla nie zostanie wyburzona do dnia zawarcia Umowy nabycia Nieruchomości 2.

Zatem w odniesieniu do budowli znajdującej się na Nieruchomości 2 należy stwierdzić, że doszło do jej pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, a do momentu jej sprzedaży upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Nie zostały/nie zostaną poniesione również nakłady na jej ulepszenie, które stanowiłyby co najmniej 30% jej wartości początkowej. W konsekwencji zostały spełnione warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług do dostawy budowli znajdującej się na Nieruchomości 2, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Odpowiednio zwolnieniem tym objęta będzie także dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu, tj. działki 5, na którym ww. budowla jest posadowiona, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy.

Z wniosku wynika, że Spółka-Sprzedająca w 2022 r. nabyła prawo własności Nieruchomości 3 (działka 2/1), na której znajdują się następujące budowle:

urządzenia w postaci zbiornika na deszczówkę oraz stacji bazowej, a także

budowla w postaci utwardzonego płytami parkingu/drogi dojazdowej.

Ww. budowle zostały wybudowane ponad 10 lat temu. W okresie od ich wybudowania do dnia sprzedaży nie były/nie będą dokonywane ulepszenia stanowiące co najmniej 30% ich wartości początkowej. Budowle nie zostaną wyburzone do dnia zawarcia Umowy.

W przypadku budowli znajdujących się na Nieruchomości 3 również należy stwierdzić, że zostały spełnione warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług do jej dostawy, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Doszło do pierwszego zasiedlenia budowli, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, a do momentu ich sprzedaży upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Ponadto, nie zostały/nie zostaną poniesione nakłady, które stanowiłyby co najmniej 30% ich wartości początkowej.

W konsekwencji dostawa gruntu, tj. działki 2/1, na której znajdują się opisane budowle, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy, również będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Nieruchomość 4 składa się z dwóch działek o nr 2/3 i 2/2.

Na działce 2/3 znajduje się budowla - utwardzony płytami parking/droga dojazdowa. Ww. budowla została wybudowana ponad 10 lat temu. W okresie od jej wybudowania do dnia sprzedaży nie były/nie będą dokonywane ulepszenia stanowiące co najmniej 30% jej wartości początkowej. W 2022 r. Spółka-Sprzedająca nabyła ½ udziału w działce 2/3, jednakże na dzień zawarcia Umowy sprzedaży Nieruchomości 4 Spółka-Sprzedająca nabędzie prawo własności do pozostałej części udziału w ww. działce.

W odniesieniu do działki 2/2 należy wskazać, że jest ona zabudowana wskazanymi poniżej budynkami i budowlami:

murowanym budynkiem administracyjno-biurowym, 1 kondygnacyjnym wraz z przyległym budynkiem magazynowym,

dwoma murowanymi budynkami niemieszkalnymi o 1 kondygnacji,

murowanym budynkiem niemieszkalnym o 1 kondygnacji nadziemnej – budynek portierni,

murowanym budynkiem przemysłowym o 1 kondygnacji nadziemnej – hala magazynowa,

murowanym budynkiem biurowym o 1 kondygnacji nadziemnej,

trzema innymi budynkami (magazynowymi, zbiornikami silosami),

innym budynkiem niemieszkalnym o 1 kondygnacji nadziemnej,

urządzeniem - zbiornikiem na deszczówkę,

urządzeniem – wieżą (masztem) dla instalacji urządzeń telekomunikacyjnych wraz z infrastrukturą przeznaczoną do pracy w systemie telefonii cyfrowej,

budowlą – utwardzony płytami parkingiem/drogą dojazdową.

Zainteresowani wskazali, że każdy z ww. budynków i budowli został wybudowany ponad 10 lat temu. Od dnia ich wybudowania do dnia sprzedaży nie były dokonane ulepszenia stanowiące co najmniej 30% ich wartości początkowej. Budynki i budowle nie zostaną wyburzone do dnia zawarcia Umowy. Spółka-Sprzedająca – zgodnie z treścią wniosku - przed datą realizacji Umowy nabędzie prawo własności działki 2/2.

W odniesieniu do Nieruchomości 4 należy stwierdzić, że zarówno w przypadku budowli znajdujących się na działce 2/3 oraz w przypadku budynków i budowli posadowionych na działce 2/2 zostały spełnione warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług do ich dostawy, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Doszło bowiem do pierwszego zasiedlenia budynków i budowli, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, a do momentu ich sprzedaży upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Ponadto, nie zostały poniesione nakłady, które stanowiłyby co najmniej 30% ich wartości początkowej.

W konsekwencji dostawa gruntu, tj. działek 2/3 i 2/2, na której znajdują się opisane powyżej budynki i budowle, stosownie do art. 29a ust. 8 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, również będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT.

W związku z tym, że planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości 2, 3 i 4 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dalsza analiza zwolnień wynikająca z przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10a lub pkt 2 ustawy – jest bezzasadna.

Zwolnienie od podatku VAT dostawy Nieruchomości 2, 3 i 4 na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy stwarza Zainteresowanym możliwość wyboru opcji opodatkowania tej dostawy podatkiem VAT na zasadach ogólnych.

Stosownie do regulacji art. 43 ust. 10 w zw. z art. 43 ust. 11 ustawy, Spółka-Sprzedająca i Spółka-Kupująca mogą zrezygnować ze zwolnienia od podatku VAT i wybrać opodatkowanie dostawy budynków i budowli znajdujących się na Nieruchomości 2, 3 i 4, pod warunkiem, że jako czynni podatnicy VAT złożą np. w akcie notarialnym, do zawarcia którego dojdzie w związku z dostawą tych obiektów, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy ww. budynków i budowli.

W konsekwencji, stanowisko Zainteresowanych, zgodnie z którym w przypadku dostawy przez Spółkę-Sprzedającą na rzecz Spółki-Kupującej: budowli posadowionej na Nieruchomości 2 (działce 5), budowli znajdujących się na Nieruchomości 3 (działce 2/1) oraz Nieruchomości 4 (działki 2/3 i 2/2) zabudowanej budynkami i budowlami, Spółka-Sprzedająca będzie uprawniona do zastosowania przy sprzedaży opodatkowania Nieruchomości 2, 3 i 4 podatkiem VAT w razie złożenia przez Spółkę-Sprzedającą i Spółkę-Kupującą w akcie notarialnym obejmującym Umowę sprzedaży zgodnego oświadczenia w sprawie wyboru opodatkowania transakcji podatkiem VAT uznaję za prawidłowe.

W analizowanej sprawie mają Państwo również wątpliwość, czy w związku z dostawą Nieruchomości 2, Nieruchomości 3 i Nieruchomości 4 - Spółce-Kupującej będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu tego nabycia.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy.

W myśl tego przepisu:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a) nabycia towarów i usług,

b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższymi przepisami, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, a transakcja udokumentowana fakturą podlega opodatkowaniu i nie jest zwolniona od podatku.

Należy w tym miejscu wskazać, że zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy:

Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów – co do zasady – podatnik VAT jest zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż towarów i usług na rzecz innego podatnika.

Z opisu sprawy wynika, że zamierzają Państwo zawrzeć Umowę sprzedaży Nieruchomości 2 (działka 5), Nieruchomości 3 (działka 2/1) oraz Nieruchomości 4 (działka 2/3 i 2/2). Zarówno Spółka-Sprzedająca, jak i Spółka-Kupująca są zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT, prowadzący deweloperską działalność gospodarczą. Spółka-Sprzedająca wykorzystuje, a Spółka-Kupująca zamierza wykorzystywać Nieruchomość 2, 3 i 4 w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT w ramach działalności deweloperskiej.

Ponadto planowana dostawa Nieruchomości 2, 3 i 4 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, przy czym - jak zostało wskazane w opisie sprawy – Zainteresowani zamierzają złożyć stosowne oświadczenie (zgodnie z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy) o rezygnacji z tego zwolnienia i wyborze opodatkowania dostawy ww. Nieruchomości podatkiem VAT.

Odnosząc się zatem do Państwa wątpliwości oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy dojdzie do zawarcia Umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości 2 oraz prawa własności Nieruchomości 3 i Nieruchomości 4, to Spółce-Kupującej będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez Spółkę-Sprzedającą na warunkach opisanych we wniosku, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

Zatem Państwa stanowisko również w tym zakresie uznaję za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Zwracam uwagę, że pytania Zainteresowanych o treści: „Czy w przypadku Nieruchomości 2 (adekwatnie Nieruchomości 3 i Nieruchomości 4) w zakresie, w którym jej dostawa przez Spółkę-Sprzedającą na rzecz Spółki-Kupującej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, Spółka-Kupująca będzie uprawniona do odliczenia owego podatku VAT, w razie dostarczenia jej przez Spółkę-Kupującą stosownych faktur VAT, dokumentujących opisaną dostawę Nieruchomości 2 (adekwatnie Nieruchomości 3 i Nieruchomości 4) na rzecz Spółki-Kupującej?” potraktowano jako oczywistą omyłkę i uznano, że pytania te powinny brzmieć: „Czy w przypadku Nieruchomości 2 (adekwatnie Nieruchomości 3 i Nieruchomości 4) w zakresie, w którym jej dostawa przez Spółkę-Sprzedającą na rzecz Spółki-Kupującej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, Spółka-Kupująca będzie uprawniona do odliczenia owego podatku VAT, w razie dostarczenia jej przez Spółkę-Sprzedającą stosownych faktur VAT, dokumentujących opisaną dostawę Nieruchomości 2 (adekwatnie Nieruchomości 3 i Nieruchomości 4) na rzecz Spółki-Kupującej?”.

Również stanowisko Zainteresowanych do ww. pytań brzmi: „W przypadku Nieruchomości 2 (adekwatnie Nieruchomości 3 i Nieruchomości 4) w zakresie, w którym jej dostawa przez Spółkę-Sprzedającą na rzecz Spółki-Kupującej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, Spółka-Kupująca będzie uprawniona do odliczenia owego podatku VAT, w razie dostarczenia jej przez Spółkę-Kupującą stosownych faktur VAT, dokumentujących opisaną dostawę Nieruchomości 2 (adekwatnie Nieruchomości 3 i Nieruchomości 4) na rzecz Spółki-Kupującej”, a powinno brzmieć: „W przypadku Nieruchomości 2 (adekwatnie Nieruchomości 3 i Nieruchomości 4) w zakresie, w którym jej dostawa przez Spółkę-Sprzedającą na rzecz Spółki-Kupującej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, Spółka-Kupująca będzie uprawniona do odliczenia owego podatku VAT, w razie dostarczenia jej przez Spółkę-Sprzedającą stosownych faktur VAT, dokumentujących opisaną dostawę Nieruchomości 2 (adekwatnie Nieruchomości 3 i Nieruchomości 4) na rzecz Spółki-Kupującej.”

Dokonałem więc stosownych zmian w treści pytań i stanowiska do nich.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazuję, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywało się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Zainteresowany będący stroną postępowania – art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).