Uznanie transferu składników majątkowych ze Spółki dzielonej do Spółki przejmującej w ramach podziału przez wydzielenie za czynność niepodlegającą opo... - Interpretacja - 0114-KDIP1-1.4012.148.2023.1.MM

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 25 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-1.4012.148.2023.1.MM

Temat interpretacji

Uznanie transferu składników majątkowych ze Spółki dzielonej do Spółki przejmującej w ramach podziału przez wydzielenie za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

15 marca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 14 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy uznania zespołu składników majątkowych stanowiących część działalności Spółki dzielonej w zakresie inwestycji i zarządzania nieruchomościami (opisaną w zdarzeniu przyszłym jako Działalność II) za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, a w konsekwencji wyłączenia jego transferu przez Spółkę dzieloną do Spółki przejmującej w ramach podziału przez wydzielenie z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

A sp. z o.o. („Spółka dzielona”, „Wnioskodawca”) jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, posiadającym na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest firmą (…), która pomaga wdrażać rozwiązania (…). Udostępnia (…). Umożliwia ono tworzenie i utrzymywanie (…). Technologia pozwala na (…). Umożliwia budowę najlepszych (…). Wysokie standardy oferowanych rozwiązań firma potwierdziła międzynarodowymi certyfikatami: (…), (…) oraz (…), dotyczącymi (…).

Wspólnikami Spółki dzielonej są osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi, podlegającymi w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Spółka dzielona prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem materialnych i niematerialnych składników majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Działalność gospodarcza Wnioskodawcy koncentruje się na dwóch obszarach:

Działalność IT (m.in. (…)) (dalej: „Działalność I”);

Działalność inwestycyjna i zarządzanie nieruchomościami (dalej: „Działalność II”).

Działalność I polega na (…). Wnioskodawca sprzedaje (…) rozumiane jako kompleksowa usługa, ponieważ klient (…) uzyskuje (…).

Natomiast Działalność II polega na inwestowaniu (lokowaniu nadwyżek finansowych) w zakup nieruchomości, nadzorowaniu procesu transakcyjnego i finalnie zarządzaniu nieruchomością.

W okresie funkcjonowania Spółki dzielonej nabyła ona inwestycyjnie:

2 lokale mieszkalne – (każdy ok. 90 m2 + 2 miejsca parkingowe i składzik), na które poniesiono nakłady inwestycyjne w celu przystosowania do eksploatacji. Aktualnie w połączonych lokalach znajduje się biuro Wnioskodawcy;

nieruchomość w postaci działki 0,75 ha zlokalizowanej w (…) w miejscowości turystycznej w górach (…) blisko (…).

Działalność II jest przede wszystkim prowadzona z wykorzystaniem lokali stanowiących własność Spółki dzielonej poprzez ich wynajem na realizacje wideo czy przeprowadzenie Walnych Zgromadzeń. Taka forma działalności jest konsekwencją zmiany charakteru pracy w Spółce dzielonej, wynikającej z dynamicznego rozwoju nowego trendu pracy zdalnej. Przestrzeń biurowa dotychczas zajmowana przez pracowników, w związku z wykonywaniem zadań głównie w systemie pracy zdalnej, może być wykorzystywana w celach wynajmu. Wnioskodawca spodziewa się, że ten obszar działalności ulegnie dalszemu rozwojowi, a nieruchomość będąca (…), stanowić będzie odpowiedź na wzrastające na rynku zapotrzebowanie na przestrzenie biurowe pod wynajem na zindywidualizowane, krótkoterminowe projekty.

Ponadto, z uwagi na sytuację rynkową, która popularyzuje pracę zdalną, czy popularyzację zjawiska „workation” w branży IT, planowana jest inwestycja w przestrzeń do odpoczynku i pracy zdalnej na nieruchomości znajdującej się w (…) w postaci zaplecza mieszkalnego - domów wakacyjnych na wynajem, które mogą zapewnić komfort z uwagi na ciepły klimat, okoliczne liczne atrakcje turystyczne oraz standard Internetu umożliwiający pracę zdalną.

W tym celu, jak również z uwagi na odrębność m.in. przedmiotową wskazanych rodzajów działalności, w tym ich skalę, strategię i zamierzenia przewidziane dla każdej z działalności, Wnioskodawca planuje dokonać ich formalnego wydzielenia poprzez dokonanie prawnego podziału, w oparciu o regulację art. 529 § 1 pkt 4 ustawy - Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej obejmującej Działalność II na utworzoną w tym celu spółkę z o.o. (dalej: „Spółka przejmująca”) z identyczną strukturą własnościową jak Spółka dzielona - tzw. podział przez wydzielenie (dalej: „Transakcja”). Przeniesienie części majątku przez Spółkę dzieloną na Spółkę przejmującą odbędzie się w zamian za udziały w Spółce przejmującej wydawane wspólnikom Spółki dzielonej, zgodnie z art. 529 KSH. Na moment podziału Wnioskodawca zakłada, że zarówno Spółka dzielona, jak i Spółka przejmująca będą zarejestrowane jako „czynni podatnicy VAT”.

Planowana Transakcja ma na celu rozdzielenie działalności związanej ze świadczeniem usług IT (działalność pozostanie w Spółce dzielonej) od działalności inwestycyjnej i zarządzania nieruchomościami, która zostanie przeniesiona w ramach Transakcji do Spółki przejmującej.

W praktyce zatem po dokonaniu Transakcji w Spółce dzielonej pozostanie działalność związana ze świadczeniem usług IT, a z kolei w Spółce przejmującej realizowana będzie działalności inwestycyjna i zarządzania nieruchomościami. Każda ze spółek będzie wykonywać odmienne czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Na dzień wydzielenia Spółka dzielona oraz Spółka przejmująca będą faktycznie działać jako odrębne podmioty na rynku, przy czym możliwa będzie ich współpraca na warunkach rynkowych. Wnioskodawca planuje bowiem, że po zrealizowaniu podziału Spółka przejmującą wynajmować będzie nieruchomości lokalowe tworzące biuro na rzecz Spółki dzielonej.

Pomimo tego, że zarówno Działalność I, jak i Działalność II prowadzone są obecnie w ramach jednej spółki, oba rodzaje działalności są prowadzone w sposób oddzielny i niezależny od siebie. W związku z powyższym, Transakcja nie będzie miała wpływu na możliwość kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę dzieloną w ramach składników tworzących Działalność I pozostającej u Wnioskodawcy, a które to składniki w ocenie Wnioskodawcy będą tworzyć w dalszym ciągu przedsiębiorstwo Spółki dzielonej. Aktywa i zobowiązania oraz inne składniki pozostające w Spółce dzielonej umożliwią niezależne funkcjonowanie w ramach Działalności I.

Wnioskodawca zakłada, że przedmiotem transferu do Spółki przejmującej będzie zespół składników majątkowych i niemajątkowych przeznaczony do prowadzenia działalności inwestycyjnej i zarządzania nieruchomościami, tj.

wszystkie nieruchomości będące własnością Spółki dzielonej (tzn. 2 lokale mieszkalne - każdy ok. 90 m2 + 2 miejsca parkingowe i składzik) oraz nieruchomość w postaci działki 0,75 ha zlokalizowanej w (…) w miejscowości turystycznej w górach (…) blisko (…),

środki finansowe w wysokości 2,5 mln zł,

majątek trwały i urządzenia, tj. meble (wyposażenie nieruchomości) oraz sprzęt biurowy (z wyłączeniem urządzeń i wyposażenia osobistego pozostających w Spółce dzielonej),

pracownik, który do momentu realizacji Transakcji wykonywać będzie zadania związane z Działalnością II - Wnioskodawca zakłada prowadzenie działalności przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia dotychczasowego pracownika, jak również członków Zarządu Spółki dzielonej, którzy w wyniku podziału przez wydzielenie nabędą udziały w Spółce przejmującej,

wierzytelności i zobowiązania wynikające z wykorzystania nieruchomości lokalowych, w tym z tytułu wynajmowania biura jako nowoczesnej przestrzeni butikowej na eventy/w celu tworzenia biznesowych materiałów video, przy użyciu nowoczesnego sprzętu z profesjonalną obsługą,

dokumentacja, rachunki bankowe związane z Działalnością II,

bazy klientów związane z Działalnością II.

Do momentu transferu powyższe składniki będą wykorzystywane przez Spółkę dzieloną w jej działalności.

Po dokonaniu Transakcji, zdaniem Wnioskodawcy Spółka przejmująca będzie zdolna do prowadzenia kompleksowej działalności w obszarze inwestycji i zarządzania nieruchomościami, tj. na bazie wydzielonej ze Spółki dzielonej Działalności II. Spółka przejmująca będzie posiadała w tym celu odpowiednie zasoby i kompetencje (tj. m.in. zasoby ludzkie, składniki materialne) niezbędne do samodzielnej realizacji funkcji i zachowania ciągłości w zakresie działalności inwestycyjnej i zarządzania nieruchomościami.

Mając na uwadze powyższe, po dokonaniu Transakcji Spółka przejmująca będzie prowadzić w sposób płynny, niezależny i samodzielny działalność realizowaną dotychczas przez Spółkę dzieloną, w szczególności w ramach wynajmu lokali biurowych. Jednocześnie, przeprowadzenie Transakcji nie zakłóci dalszej działalności Spółki dzielonej w obszarze świadczenia usług IT, pozostałej na poziomie Spółki dzielonej. Po dacie Transakcji Spółka dzielona utrzyma bowiem Działalność I przy wykorzystaniu pozostałych aktywów i zobowiązań, które łącznie składać się będą na przedsiębiorstwo, w tym w szczególności:

pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę i pracownicy współpracujący w formie B2B,

majątek trwały i urządzenia pozostające w Spółce dzielonej, w tym komputery, serwery i inne urządzenia techniczne stanowiące zaplecze infrastruktury produkcyjnej i testowej tworzonego przez Spółkę dzieloną oprogramowania (…),

aktywa wykorzystywane przez pracowników i podwykonawców (wyposażenie osobiste), np. komputery osobiste, telefony komórkowe czy inne urządzenia komputerowe,

dostęp do systemu IT, systemu finansowo-księgowego, czy innych systemów o podobnym charakterze,

dostęp do praw własności intelektualnej,

księgi rachunkowe, dokumentacja, rachunki bankowe związane z Działalnością I wraz ze środkami pieniężnymi znajdującymi się na nich (z wyłączeniem kwoty desygnowanej do obsługi Działalności II),

bazy klientów, umowy z klientami i dostawcami wraz z wszelkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z tych umów (związane z Działalnością I),

wierzytelności i zobowiązania związane z Działalnością I nieobjęte zakresem przeniesienia do Spółki przejmującej,

dokumentacja księgowa, handlowa, materiały handlowe i marketingowe.

Wskazane powyżej dwa rodzaje działalności nie są w sposób formalny wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Spółki dzielonej, niemniej jednak, oba segmenty działalności prowadzonej przez Spółkę dzieloną będą w ocenie Wnioskodawcy na etapie Transakcji wyodrębnione w sposób organizacyjny i finansowy. W szczególności na moment Transakcji w Spółce dzielonej będzie prowadzona ewidencja zdarzeń gospodarczych, umożliwiająca przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do Działalności I oraz do Działalności II. Przychody, koszty oraz należności i zobowiązania bezpośrednio związane z Działalnością I oraz Działalnością II będą przypisywane do danego rodzaju działalności. Ponadto istnieć będzie możliwość przypisania określonych umów, zobowiązań, dokumentów, operacji, a także pracowników do wskazanego powyżej rodzaju działalności. Wnioskodawca planuje również podjąć uchwałę w celu zatwierdzenia podziału organizacyjnego Spółki dzielonej w formie schematu organizacyjnego, w ramach którego Działalność I i Działalność II funkcjonować będą jako jednostki organizacyjne realizujące określone funkcje w obrębie wydzielonej struktury.

Po dacie Transakcji Wnioskodawca zamierza kontynuować wcześniej prowadzoną działalność (Działalność I), ale również wzmacniać swoją pozycję rynkową. Planowany podział Wnioskodawcy w zamierzeniach ma umożliwić obu działalnościom bardziej efektywne skoncentrowanie się na realizacji własnych priorytetów i strategii operacyjnych. Dzięki temu każda ze spółek będzie miała możliwość dalszego doskonalenia jakości świadczonych przez siebie usług i dostosowywania się do zmieniających się potrzeb rynku w krótszym czasie.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy w oparciu o przedmiot przenoszony na Spółkę przejmującą oraz część pozostającą w Spółce dzielonej, będzie możliwe samodzielne prowadzenie odrębnych działalności gospodarczych bez konieczności angażowania innych składników majątku.

Pytanie

Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, że zespół składników materialnych i niematerialnych stanowiących część działalności Wnioskodawcy w zakresie inwestycji i zarządzania nieruchomościami (opisaną w przedstawionym zdarzeniu przyszłym jako Działalność II), jaki ma zostać w ramach podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie wyodrębniony do Spółki przejmującej, będzie na dzień podziału stanowić dla celów ustalenia skutków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji, transfer tego zespołu składników materialnych i niematerialnych ze Spółki dzielonej do Spółki przejmującej nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych stanowiących część działalności gospodarczej Wnioskodawcy w zakresie inwestycji i zarządzania nieruchomościami, jaki ma zostać w ramach podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie wyodrębniony do Spółki przejmującej, jak i zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością IT, jaki ma pozostać w Spółce dzielonej, będzie na dzień podziału stanowić dla celów ustalenia skutków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, a do tak planowanego transferu zespołu składników materialnych i niematerialnych składających się na działalność inwestycyjną i zarządzania nieruchomościami, ze Spółki dzielonej do Spółki przejmującej nie będzie mieć zastosowania ustawa o podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Jedną z form reorganizacji przedsiębiorstw jest podział spółek handlowych regulowany przez KSH. Stosownie do postanowień art. 528 § 1 KSH spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Natomiast zgodnie z normą art. 529 § 1 pkt 4 KSH podział może być w szczególności dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (tzw. podział przez wydzielenie). Istotą podziału przez wydzielenie jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje jedynie przeniesienie części jej majątku na inny podmiot.

Zgodnie z normą art. 5 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931, dalej: „ustawa o VAT”), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast w myśl normy zawartej w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jednocześnie w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT ustawodawca wskazał, że nie stosuje się przepisów ustawy o VAT do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W tym kontekście należy wskazać, że zgodnie z ugruntowanym podejściem organów podatkowych pojęcie transakcji zbycia należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów” (w zakresie dotyczącym składników materialnych) oraz do terminu „świadczenie usług” (w zakresie dotyczącym składników niematerialnych). Zatem transakcja zbycia obejmować będzie wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania zbywalnym składnikiem majątku lub majątkiem jak właściciel. W szczególności pojęcie transakcji zbycia obejmować będzie swym zakresem takie czynności jak sprzedaż, zamianę, darowiznę, wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki prawa handlowego poprzez przeniesienie własności wkładu na spółkę w zamian za udziały w niej lub wyemitowane akcje, a także transfer majątku spółki dzielonej do innej spółki w ramach transakcji podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH.

Należy podkreślić, że skoro ustawodawca nie zawarł w ustawie o VAT definicji legalnej pojęcia „transakcja zbycia”, to oznacza to, że nie jest istotna forma w jakiej owo zbycie następuje, lecz samo zadysponowanie w taki sposób, że dochodzi do zmiany podmiotu władającego zbywalnym składnikiem majątku lub majątkiem.

Powyższa wykładnia pojęcia „transakcja zbycia” jest prezentowana również w judykaturze. Przykładowo, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 sierpnia 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 666/08) wskazano, że: „W ocenie Sądu nie budzi wątpliwości, że przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. podział dokonywany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. Złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest ich końcowy efekt - przeniesienie własności. Reasumując, podział spółki przez wydzielenie jest transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 ust. 1 u.p.t.u.”.

Podobne stanowisko prezentują organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych.

Przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 9 maja 2019 r., sygn. 0114-KDIP4.4012.168.2019.2.KS wskazał, że: „Pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej. (...) Przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych podział dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku”.

Mając na uwadze powyższe oraz treść normy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT (zgodnie z którą przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do „transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”), przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do wszelkich czynności (zatem także do transferu majątku spółki dzielonej do innej spółki w ramach transakcji podziału przez wydzielenie), w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jak właściciel. Tym samym, o ile majątek wydzielany w ramach podziału przez wydzielenie stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to jego przeniesienie (wydzielenie) do innej spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako czynność ex lege z zakresu tego opodatkowania wyłączona.

Takie stanowisko zostało wielokrotnie potwierdzone przez organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 30 listopada 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.621.2018.1.AM, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdził iż: „Zatem, mając na uwadze zaprezentowany opis sprawy oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że Pion 2 Spółki Dzielonej stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT oraz czynność polegająca na wydzieleniu i przeniesieniu do Spółki Przejmującej Pionu 2 Spółki Dzielonej, będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT”.

Podobne stanowisko zaprezentowano także:

w interpretacji indywidualnej z 31 marca 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.904.2019.2.MD, wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;

w interpretacji indywidualnej z 6 marca 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.19.2020.3.EW, wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;

w interpretacji indywidualnej z 1 grudnia 2017 r., sygn. 0115-KDIT1-2.4012.744.2017.1.AP wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;

w interpretacji indywidualnej z 10 listopada 2017 r., sygn. 0115-KDIT1-2.4012. 660.2017.1.PS, wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynikająca z ustawy o VAT

Biorąc pod uwagę powyższą analizę oczywistym jest, że dla oceny stanowiska Wnioskodawcy konieczne jest ustalenie, czy Działalność II wydzielana ze Spółki dzielonej do Spółki przejmującej (w ramach Transakcji) spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy VAT ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, iż podstawowym warunkiem uznania określonego zespołu składników za ZCP jest to, aby wystąpiły w nim zarówno składniki materialne jak i niematerialne, w tym zobowiązania. Zespół ten powinien umożliwiać prowadzenie na jego bazie niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego określone zadania. Ponadto powinien być on wydzielony organizacyjnie i finansowo w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Zorganizowana cześć przedsiębiorstwa nie jest zatem jedynie „prostą” sumą składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań. Istotne jest to, aby te składniki były odpowiednio powiązane i umożliwiały samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej. Tym samym, jak przyjmuje się w doktrynie prawa podatkowego, aby można było uznać, że mamy do czynienia z ZCP spełnione powinny być zatem następujące warunki:

zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) musi być finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie; o wyodrębnieniu finansowym może świadczyć nie tylko samodzielne sporządzanie rachunku zysków i strat dla danej części przedsiębiorstwa, ale każde wyodrębnienie, na podstawie którego możemy poznać sytuację finansową części przedsiębiorstwa;

zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) musi być wyodrębniony organizacyjnie;

wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych musi być powiązany funkcjonalnie oraz przeznaczony do realizacji określonych zadań (funkcji) gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne);

po wyodrębnieniu część przedsiębiorstwa musi być niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym te zadania.

W konsekwencji przyjmuje się, że ocena wydzielanego zespołu składników majątkowych pod kątem uznania go za ZCP powinna być dokonywana na trzech płaszczyznach:

wydzielenia organizacyjnego,

wydzielenia finansowego,

wydzielenia funkcjonalnego.

W ocenie Spółki dzielonej, zespół składników majątku, który wchodzić będzie w skład Działalności II (jak również zespół składników majątku wchodzących w skład pozostałej Działalności I Spółki dzielonej) spełnia wszystkie wymienione powyżej kryteria niezbędne do uznania go za ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, wydzielona w ramach podziału Spółki dzielonej część działalności Wnioskodawcy, która związana jest z inwestycjami i zarządzaniem nieruchomościami do Spółki przejmującej obejmować będzie wszystkie składniki związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością w tym zakresie. Wnioskodawca zakłada bowiem, że wyodrębnienie obejmie składniki materialne - nieruchomości (2 lokale mieszkalne - każdy ok. 90 m2 + 2 miejsca parkingowe i składzik) oraz nieruchomość w postaci działki 0,75 ha zlokalizowanej w (...)) będące własnością Wnioskodawcy, środki pieniężne, czy majątek trwały i urządzenia tj. meble (wyposażenie nieruchomości) oraz sprzęt biurowy (z wyłączeniem urządzeń i wyposażenia osobistego pozostających w Spółce dzielonej), jak również składniki niematerialne w postaci m.in. zasobów ludzkich (do części działalności, która ma zostać wyodrębniona do Spółki przejmującej został przypisany pracownik posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie i który w ramach swoich obowiązków wykonuje jedynie zadania związane z tym segmentem prowadzonej działalności), czy wierzytelności i zobowiązań wynikających z wynajmowania nieruchomości lokalowych.

Zdaniem Wnioskodawcy wskazane powyżej składniki majątkowe, tworzyć będą zespół składników wystarczający do samodzielnego i efektywnego prowadzenia działalności inwestycyjnej i zarządzania nieruchomościami. Z kolei część przedsiębiorstwa Spółki dzielonej związana ze świadczeniem usług IT pozostanie w Spółce dzielonej i działalność ta będzie przez Wnioskodawcę kontynuowana w sposób dotychczasowy, w oparciu o wszystkie składniki majątkowe (materialne i niematerialne), związane z prowadzeniem działalności IT.

W Spółce dzielonej pozostaną bowiem takie składniki majątkowe jak:

pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę i pracownicy współpracujący w formie B2B,

majątek trwały i urządzenia pozostające w Spółce dzielonej, w tym komputery, serwery i inne urządzenia techniczne stanowiące zaplecze infrastruktury produkcyjnej i testowej tworzonego przez Spółkę dzieloną oprogramowania SaaS,

aktywa wykorzystywane przez pracowników i podwykonawców (wyposażenie osobiste), np. komputery osobiste, telefony komórkowe, czy inne urządzenia komputerowe,

dostęp do systemu IT, systemu finansowo-księgowego, czy innych systemów o podobnym charakterze,

dostęp do praw własności intelektualnej,

księgi rachunkowe, dokumentacja, rachunki bankowe związane z Działalnością I wraz ze środkami pieniężnymi znajdującymi się na nich (z wyłączeniem kwoty desygnowanej do obsługi Działalności II)

bazy klientów, umowy z klientami i dostawcami wraz z wszelkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z tych umów (związane z Działalnością I),

wierzytelności i zobowiązania związane z Działalnością I nieobjęte zakresem przeniesienia do Spółki przejmującej,

dokumentacja księgowa, handlowa, materiały handlowe i marketingowe.

W ocenie Wnioskodawcy, wskazane we wniosku zorganizowane części przedsiębiorstwa mogą stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwa, samodzielnie i niezależnie realizujące zadania gospodarcze.

Wymienione wyżej składniki zarówno materialne jak i niematerialne, stanowić będą zespoły ścisłe powiązanych ze sobą składników mogących stanowić odrębne przedsiębiorstwo. Zespoły tych składników, według Wnioskodawcy będą w przedsiębiorstwie wyodrębnione na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej, w następujący sposób:

Ad) wyodrębnienie organizacyjne

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że ZCP ma określone miejsce w strukturze organizacyjnej danego przedsiębiorstwa, zważywszy na umiejscowienie zespołu składników majątkowych w ramach struktury tego przedsiębiorstwa oraz ich zorganizowania z punktu widzenia rodzaju działalności, której wykonywaniu mają służyć.

W praktyce organów podatkowych zauważa się, że wyodrębnienie organizacyjne nie musi być rozumiane jako wyodrębnienie formalno-prawne, ani też nie może być uznawane za decydujące dla bytu ZCP (tak np. WSA w Warszawie w wyroku z 21 czerwca 2012 r., sygn. III SA/Wa 2836/11, zob także np. wyrok NSA z 23 listopada 2017 r. sygn. I FSK 327/16).

Określona część przedsiębiorstwa nie musi zatem stanowić samodzielnego podmiotu prawnego, jednostki organizacyjnej lub oddziału. Takie stanowisko potwierdzają m.in. interpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 lutego 2011 r. (sygn. IPPB1/415-1023/10-6/MT i sygn. IPPB1/415-1029/10-4/MT) oraz z 22 sierpnia 2011 r. (sygn. IPPB1/415-622/11-2/EC). Wyodrębnienie organizacyjne sprowadza się również do odmiennego przedmiotu działalności obu zorganizowanych części przedsiębiorstwa w ramach jednej działalności gospodarczej (tak też: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidulanej z 27 września 2011 r., sygn. IPPP2/443-834/11-2/JO). Innymi słowy wyodrębnienie organizacyjne danej części przedsiębiorstwa może mieć wyłącznie charakter faktyczny (tak m.in. B. Brzeziński, Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego, węzłowe problemy, LEX 2013.).

Na uwzględnienie zasługuje również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 listopada 2015 r. (sygn. I SA/Sz 1517/14), w którym to sąd stwierdził, iż uznanie wyodrębnienia pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym nie jest jednakowe dla każdego podmiotu. Formułowanie oceny czy dany zespół składników stanowi ZCP należy dokonać in concreto, z uwzględnieniem struktur przyjętych u danego podmiotu.

W zdarzeniu przyszłym objętym niniejszym wnioskiem nie istnieje formalno-prawne wydzielenie zorganizowanych części przedsiębiorstwa w strukturach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Wydzielenie organizacyjne obu tych działalności ma jednak charakter materialny - występuje w sposób faktyczny i realny poprzez możliwość przypisania określonych umów, zobowiązań, pracowników, dokumentów, operacji oraz innych zdarzeń gospodarczych do dwóch zupełnie odrębnych działalności - inwestycyjnej i zarządzania nieruchomościami (Działalność II) i świadczenia usług IT (Działalność I). Każda z wymienionych części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy ma odmienny przedmiot działalności i stanowić będzie wyodrębnioną w nim komórkę organizacyjną, która realizuje odmienne zadania. Po dokonaniu Transakcji, działania obu części przedsiębiorstwa będą mogłyby być dalej kontynuowane w takim samym zakresie, jak dotychczas, przy czym działalność w zakresie usług IT w ramach funkcjonowania Spółki dzielonej, zaś działalność w zakresie inwestycji i zarządzania nieruchomościami w ramach funkcjonowania Spółki przejmującej. Wyodrębnienie ma zatem charakter faktyczny. Ponadto, odmienność tych działalności, zdaniem Wnioskodawcy także świadczy o organizacyjnym wyodrębnieniu.

Warto również dodać, że w działalności gospodarczej, która jest prowadzona przez Wnioskodawcę nie zawsze funkcjonuje struktura oddziałów, wydziałów lub zakładów. Przepisy prawa nie nakładają obowiązku wydzielenia takiego zespołu składników. Niemniej jednak, w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca dodatkowo wskazuje, że planuje również podjąć uchwałę w celu zatwierdzenia podziału organizacyjnego Spółki dzielonej w formie schematu organizacyjnego, w ramach którego Działalność I i Działalność II funkcjonować będą jako jednostki organizacyjne realizujące określone funkcje w obrębie wydzielonej struktury.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy wskazane powyżej okoliczności w sposób wyraźny wskazują, że zarówno Działalność I jak i Działalność II funkcjonują w strukturze Spółki dzielonej w sposób niezależny od siebie.

W świetle powyższego, pomimo braku formalnego wyodrębnienia poszczególnych segmentów działalności w strukturze organizacyjnej Spółki dzielonej (np. w formie oddziału) należy przyjąć, że segmenty te spełniać będą kryterium wyodrębnienia organizacyjnego, o którym mowa w powołanym na wstępie przepisie ustawy o VAT.

Ad) wyodrębnienie finansowe

Ustawodawca nie zdefiniował w przepisach w zakresie podatku VAT pojęcia „wyodrębnienia finansowego zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie”.

Niemniej jednak w praktyce stosowania prawa (potwierdzonej interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych) uznaje się, iż niniejsza przesłanka oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej danego podmiotu pozwala na przyporządkowanie do zespołu składników (ZCP) przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów. Nie należy jednak utożsamiać pojęcia „wyodrębnienie finansowe” z pełną samodzielnością finansową, która ze względów oczywistych nie może być osiągnięta - jako, że jednostki organizacyjne nie mają odrębnej od Spółki dzielonej podmiotowości prawnej w stosunkach z osobami trzecimi.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 14 lutego 2018 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.726.2017.1.AM) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, iż: „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Zdaniem Wnioskodawcy, pojęcie „wyodrębnienie finansowe” nie oznacza finansowej samodzielności, w tym samodzielnego sporządzania bilansu tylko sytuacje, w której możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP.

Takie stanowisko wyraził m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 23 marca 2017 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Po 1261/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 23 lutego 2016 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Rz 19/16 oraz Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 22 września 2021 r. nr 0115-KDIT1.4011.501.2021.1.MT, czy Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w Interpretacji indywidualnej z 22 grudnia 2014 r., znak ITPP2/443-1577/14/PS.

Przyjmuje się zatem, że przesłanka wyodrębnienia finansowego jest spełniona, jeśli przedsiębiorca prowadzi ewidencję zdarzeń gospodarczych w taki sposób, iż możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 lipca 2012 r., znak ILPP1/443-359/12-4/KG). W konsekwencji do stwierdzenia wyodrębnienia finansowego wystarczające jest prowadzenie odpowiedniej ewidencji zdarzeń gospodarczych, za pomocą której możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do odpowiedniej ZCP.

W kontekście powyższego, należy wskazać, że zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, Wnioskodawca zakłada, że zarówno zespół składników majątku Spółki dzielonej związanych z prowadzeniem działalności inwestycyjnej i zarządzania nieruchomościami (Działalność II), jak również zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością IT, będą w momencie przeniesienia finansowo wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.

W szczególności na moment Transakcji w Spółce dzielonej będzie prowadzona ewidencja zdarzeń gospodarczych, umożliwiająca przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do Działalności I oraz do Działalności II. Przychody, koszty oraz należności i zobowiązania bezpośrednio związane z Działalnością I oraz Działalności II będą przypisywane do danego rodzaju działalności. Ponadto istnieć będzie możliwość przypisania określonych umów, zobowiązań, dokumentów, operacji, a także pracowników do wskazanego powyżej rodzaju działalności.

W konsekwencji należy zdaniem Wnioskodawcy uznać, że na moment Transakcji w Spółce dzielonej będzie prowadzona ewidencja zdarzeń gospodarczych, umożliwiająca przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do Działalności I oraz do Działalności II.

Ponadto istnieć będzie możliwość przypisania określonych umów, zobowiązań, dokumentów, operacji, a także pracowników do wskazanego powyżej rodzaju działalności. W wyniku wyodrębnienia pozostające w Spółce dzielonej, jak wydzielone do Spółki przejmującej składniki majątkowe, będą spełniały kryterium wyodrębnienia finansowego.

Ad) wyodrębnienie funkcjonalne

Ze względu na brak legalnej definicji pojęcia „wyodrębnienia funkcjonalnego danego zespołu składników przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej” należy przywołać ugruntowane stanowisko prezentowane w doktrynie, zgodnie z którym powyższą przesłankę należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa ma bowiem stanowić funkcjonalnie odrębną całość - tj. ma obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze danego przedsiębiorstwa (podmiotu prawnego).

Przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 28 kwietnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.243.2020.1.AZ uznał, że: „Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwo musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.”

Ponadto należy również wskazać na orzecznictwo TSUE w tym zakresie, z którego wynika, że aby można było mówić o transakcji zbycia ZCP nabywca całości lub części majątku podatnika powinien mieć zamiar prowadzenia działalności nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie działać tylko w celu niezwłocznego zlikwidowania danej działalności oraz sprzedaży ewentualnych zapasów (por. wyrok z 27 listopada 2003 r. w sprawie Zita Modes C-497/01).

W analizowanym stanie przyszłym po dokonaniu Transakcji, Spółka przejmująca będzie zdolna do prowadzenia działalności w obszarze inwestycji i zarządzania nieruchomościami na bazie wydzielonej ze Spółki dzielonej Działalności II w takim zakresie, w jakim działalność taką prowadzi aktualnie Spółka dzielona. Spółka przejmująca będzie posiadała w tym celu odpowiednie zasoby i kompetencje (tj. m.in. składniki materialne, pracownika) niezbędne do samodzielnej realizacji funkcji i zachowania ciągłości w zakresie prowadzenia działalności związanej z inwestycjami i zarządzaniem nieruchomościami (Działalność II).

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że po Transakcji Działalność I i Działalność II, będą mogły funkcjonować jako odrębne przedsiębiorstwa, które posiadają własne aktywa trwałe, mogą realizować własne przychody i ponosić koszty związane z działalnością. Takie wyodrębnienie pozwoli na prowadzenie dwóch niezależnych działalności o odmiennym przedmiocie i dalsze kontynuowanie działań gospodarczych.

Mając na uwadze powyższe, po dokonaniu Transakcji, Spółka przejmująca będzie prowadzić w sposób płynny, niezależny i samodzielny dotychczas prowadzoną przez Spółkę dzieloną Działalność II. Jednocześnie, przeprowadzenie Transakcji nie zakłóci dalszej działalności Spółki dzielonej.

Podsumowanie

Mając na uwadze całą przytoczoną powyżej argumentację, Spółka dzielona uważa, że zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością w zakresie inwestycji i zarządzania nieruchomościami, jak i zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością IT, funkcjonujące w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę, spełniać będą przesłanki uznania ich (każdego z nich) za zorganizowane części przedsiębiorstwa. Do prowadzenia każdej z tych działalności Wnioskodawca wykorzystywać będzie odrębny zespół składników materialnych i niematerialnych, działalności te będą wyodrębnione zarówno organizacyjnie, jak i finansowo i będą przeznaczone do realizacji różnych zadań gospodarczych. Po wyodrębnieniu i przeniesieniu Działalności II do innej spółki, zarówno Spółka dzielona, jak i Spółka przejmująca, będą kontynuowały działalność w zakresie odpowiednio działalności IT oraz inwestycyjnej i zarządzania nieruchomościami, a zatem składniki majątkowe, które pozostaną w obu spółkach, stanowić będą niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące własne cele gospodarcze.

W związku z powyższym, w odniesieniu do pytania Wnioskodawcy, uznać należy, że wyodrębniona do przeniesienia część składników majątkowych związanych z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy w zakresie inwestycji i zarządzania nieruchomościami (jak i pozostające w Spółce dzielonej składniki majątkowe związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy w zakresie IT) spełniać będzie (każda z nich) definicję ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Zatem, skoro Działalność II jako wyodrębniony zespół składników majątkowych i niematerialnych odpowiada ustawowemu wzorcowi ZCP, o którym mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, to jego wydzielenie i przeniesienie przez Spółkę dzieloną do Spółki przejmującej w ramach podziału przez wydzielenie (Transakcja), nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki dzielonej obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Spółka dzielona nie będzie zatem także w szczególności zobowiązana do wystawienia faktury VAT w ww. zakresie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą”:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jednocześnie na mocy art. 6 pkt 1 ustawy:

Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zatem, w przypadku, gdy przedmiotem transakcji jest zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czynność ta nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Zagadnienie podziału spółek jest uregulowane w tytule IV dziale II ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.), zwanej dalej k.s.h.

W myśl art. 529 § 1 k.s.h.:

Podział spółki może być dokonany:

1) przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie);

2)  przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek);

3)  przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki);

4) przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Zgodnie z art. 529 § 2 k.s.h.:

Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej.

Podział przez wydzielenie jest instytucją prawa handlowego będącą jedną z form restrukturyzacji, polegającą na rozdrobnieniu majątku spółki dzielonej, które polega na przekazaniu składników majątkowych (pasywów i aktywów) spółki dzielonej bez przeprowadzenia likwidacji, do spółek nowo tworzonych. Instytucję podziału spółek regulują przepisy art. 528-550 k.s.h.

Stosownie do art. 531 § 1 k.s.h.:

Spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału.

W myśl art. 531 § 2 k.s.h.:

Na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z podziałem przechodzą z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 532 § 1 k.s.h.:

Do podziału spółki stosuje się przepis art. 441 § 3 oraz odpowiednio przepisy dotyczące powstania właściwego typu spółki przejmującej albo nowo zawiązanej, z wyłączeniem przepisów o wkładach niepieniężnych, jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej.

Cechą szczególną trybu podziału spółki wskazanego w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, nie traci swojej podmiotowości prawnej, a jedynie zmniejsza swój majątek o część, która jest przenoszona do istniejącego podmiotu (następuje tylko przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną). W takiej sytuacji ma miejsce sukcesja uniwersalna częściowa (art. 531 § 1 k.s.h.), tj. następstwo generalne dotyczące praw i obowiązków związanych z przenoszonymi składnikami majątku (określonymi w planie podziału). Zatem następstwo prawne, w zakresie, o którym mowa powyżej dotyczy tylko i wyłącznie określonej w planie podziału części przenoszonej na inny podmiot (sukcesja uniwersalna częściowa).

Należy wskazać, że ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, powinien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

W myśl art. 2 pkt 27e ustawy:

Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem wynikającym z powyższego przepisu jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

W wyroku z 11 kwietnia 2019 sygn. akt II FSK 79/17, który choć dotyczył ustaleń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, NSA przedstawił wskazówki, co należy rozumieć jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Należy zaznaczyć, że definicja tego pojęcia jest identyczna w dwóch podatkach (podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych). I tak:

1)w przypadku wyodrębnienia organizacyjnego należy mieć m.in. na uwadze, czy zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze podatnika w sposób, w który pozwoli samodzielnie realizować określone zadania gospodarcze;

2)wyodrębnienie finansowe oznacza możliwość prawidłowego przyporządkowania do tej zorganizowanej części przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań. Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie;

3)wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. (…) Składniki majątkowe materialne i niematerialne, wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, powinny zatem umożliwić podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego samodzielnego przedsiębiorstwa. Przy ocenie wyodrębnienia określonych składników majątkowych pod uwagę należy brać sytuację istniejącą w podmiocie wnoszącym wkład, w którym winny one stanowić pewną całość.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

1.istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania;

2.zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;

3.składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;

4.zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Ponadto, przy ocenie czy składniki majątku powinny być uznane za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy, uwzględnić należy następujące okoliczności:

1.zamiar kontynuowania przez nabywcę działalności prowadzonej dotychczas przez zbywcę przy pomocy składników majątkowych będących przedmiotem transakcji oraz

2.faktyczną możliwość kontynuowania tej działalności w oparciu o składniki będące przedmiotem transakcji.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy natomiast zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Zakres powyższego wyłączenia zdefiniował w wyrokach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku z 27 listopada 2003 r. sprawa C-497/01, Zita Modes Sarl stwierdził, że celem ww. opcji jest uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, bądź wniesieniem ich aportem. W wyroku tym przyjęto, że jeżeli państwo członkowskie wprowadziło do swojego systemu VAT opcję zawartą w pierwszym zdaniu art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy uznając, że w przypadku wydania całości majątku nie ma miejsca dostawa towarów w rozumieniu regulacji VAT, to zasada ta ma zastosowanie - nie wyłączając możliwości ograniczenia jej stosowania do okoliczności zawartych w zdaniu drugim tego samego paragrafu - do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa, mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak wyrazić zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów.

W wyroku z 10 listopada 2011 r., w sprawie C-444/10 Finanzamt Ludenscheid przeciwko Christel Schriever, TSUE wywiódł, że regulacja art. 5 (8) VI Dyrektywy Rady (obecnie art. 19 Dyrektywy 112) obejmuje przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części, w tym składników materialnych i ewentualnie niematerialnych, łącznie składających się na przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, nie obejmuje natomiast samego zbycia towarów, jak sprzedaż zapasu produktów. Jak wskazuje Trybunał, stwierdzenie, że nastąpiło przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu art. 19 Dyrektywy 112, wymaga, by całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. W wyroku tym Trybunał wywiódł, że jeżeli działalność gospodarcza tego nie wymaga, przedmiotem zbycia nie muszą być wszystkie składniki z nią związane, aby czynność ta wyłączona była z opodatkowania na podstawie art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy.

Mając na uwadze powyższe orzeczenia TSUE należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana przez pryzmat treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE i w powiązaniu z rozumieniem pojęcia „przekazania całości lub części majątku”, wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych.

Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Trybunał uznał, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka dzielona jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, posiadającym na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej. Spółka dzielona jest firmą (…). Spółka dzielona prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem materialnych i niematerialnych składników majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Działalność gospodarcza Spółki dzielonej koncentruje się na dwóch obszarach:

Działalność IT (m.in. (…)) (dalej: „Działalność I”);

Działalność inwestycyjna i zarządzanie nieruchomościami (dalej: „Działalność II”).

Działalność I polega na (…). Spółka dzielona sprzedaje (…) rozumiane jako kompleksowa usługa, ponieważ klient (…) uzyskuje (…). Natomiast Działalność II polega na inwestowaniu (lokowaniu nadwyżek finansowych) w zakup nieruchomości, nadzorowaniu procesu transakcyjnego i finalnie zarządzaniu nieruchomością.

W okresie funkcjonowania Spółki dzielonej nabyła ona inwestycyjnie:

2 lokale mieszkalne – (każdy ok. 90 m2 + 2 miejsca parkingowe i składzik), na które poniesiono nakłady inwestycyjne w celu przystosowania do eksploatacji. Aktualnie w połączonych lokalach znajduje się biuro Wnioskodawcy;

nieruchomość w postaci działki 0,75 ha zlokalizowanej w (…) w miejscowości turystycznej w górach (…) blisko (…).

Działalność II jest przede wszystkim prowadzona z wykorzystaniem lokali stanowiących własność Spółki dzielonej poprzez ich wynajem na realizacje wideo czy przeprowadzenie Walnych Zgromadzeń. Taka forma działalności jest konsekwencją zmiany charakteru pracy w Spółce dzielonej, wynikającej z dynamicznego rozwoju nowego trendu pracy zdalnej. Przestrzeń biurowa dotychczas zajmowana przez pracowników, w związku z wykonywaniem zadań głównie w systemie pracy zdalnej, może być wykorzystywana w celach wynajmu. Spółka dzielona spodziewa się, że ten obszar działalności ulegnie dalszemu rozwojowi, a nieruchomość będąca butikowym biurem z green boksem i studiem TV przygotowanym na webinary i realizacje TV, stanowić będzie odpowiedź na wzrastające na rynku zapotrzebowanie na przestrzenie biurowe pod wynajem na zindywidualizowane, krótkoterminowe projekty. Ponadto, z uwagi na sytuację rynkową, która popularyzuje pracę zdalną, czy popularyzację zjawiska „workation” w branży IT, planowana jest inwestycja w przestrzeń do odpoczynku i pracy zdalnej na nieruchomości znajdującej się w (…) w postaci zaplecza mieszkalnego - domów wakacyjnych na wynajem, które mogą zapewnić komfort z uwagi na ciepły klimat, okoliczne liczne atrakcje turystyczne oraz standard Internetu umożliwiający pracę zdalną.

Spółka dzielona planuje dokonać formalnego wydzielenia działalności  poprzez dokonanie prawnego podziału, w oparciu o regulację art. 529 § 1 pkt 4 ustawy - Kodeks spółek handlowych, poprzez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej obejmującej Działalność II na utworzoną w tym celu spółkę z o.o. (dalej: „Spółka przejmująca”) z identyczną strukturą własnościową jak Spółka dzielona - tzw. podział przez wydzielenie (dalej: „Transakcja”). Przeniesienie części majątku przez Spółkę dzieloną na Spółkę przejmującą odbędzie się w zamian za udziały w Spółce przejmującej wydawane wspólnikom Spółki dzielonej, zgodnie z art. 529 KSH. Na moment podziału zarówno Spółka dzielona, jak i Spółka przejmująca będą zarejestrowane jako „czynni podatnicy VAT”.

Planowana Transakcja ma na celu rozdzielenie działalności związanej ze świadczeniem usług IT (działalność pozostanie w Spółce dzielonej) od działalności inwestycyjnej i zarządzania nieruchomościami, która zostanie przeniesiona w ramach Transakcji do Spółki przejmującej. Na dzień wydzielenia Spółka dzielona oraz Spółka przejmująca będą faktycznie działać jako odrębne podmioty na rynku, przy czym możliwa będzie ich współpraca na warunkach rynkowych. Spółka dzielona planuje, że po zrealizowaniu podziału Spółka przejmującą wynajmować będzie nieruchomości lokalowe tworzące biuro na rzecz Spółki dzielonej.

Spółka dzielona zakłada, że przedmiotem transferu do Spółki przejmującej będzie zespół składników majątkowych i niemajątkowych przeznaczony do prowadzenia działalności inwestycyjnej i zarządzania nieruchomościami, tj.

wszystkie nieruchomości będące własnością Spółki dzielonej (tzn. 2 lokale mieszkalne - każdy ok. 90 m2 + 2 miejsca parkingowe i składzik) oraz nieruchomość w postaci działki 0,75 ha zlokalizowanej w (…) w miejscowości turystycznej w górach (…) blisko (…),

środki finansowe w wysokości 2,5 mln zł,

majątek trwały i urządzenia, tj. meble (wyposażenie nieruchomości) oraz sprzęt biurowy (z wyłączeniem urządzeń i wyposażenia osobistego pozostających w Spółce dzielonej),

pracownik, który do momentu realizacji Transakcji wykonywać będzie zadania związane z Działalnością II – Spółka dzielona zakłada prowadzenie działalności przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia dotychczasowego pracownika, jak również członków Zarządu Spółki dzielonej, którzy w wyniku podziału przez wydzielenie nabędą udziały w Spółce przejmującej,

wierzytelności i zobowiązania wynikające z wykorzystania nieruchomości lokalowych, w tym z tytułu wynajmowania biura jako nowoczesnej przestrzeni butikowej na eventy/w celu tworzenia biznesowych materiałów video, przy użyciu nowoczesnego sprzętu z profesjonalną obsługą,

dokumentacja, rachunki bankowe związane z Działalnością II,

bazy klientów związane z Działalnością II.

Do momentu transferu powyższe składniki będą wykorzystywane przez Spółkę dzieloną w jej działalności.

W przedmiotowej sprawie Państwa wątpliwości dotyczą tego, czy planowany transfer zespołu składników materialnych i niematerialnych opisanych we wniosku jako Działalność II będzie stanowił transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa i w konsekwencji jego przeniesienie będzie czynnością wyłączoną z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy.

Dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. Oznacza to, że zespół składników materialnych i niematerialnych pozwala z uwagi na swoje zorganizowanie, infrastrukturę, itp., na prowadzenie określonej działalności gospodarczej. Podkreśla się przy tym, że możliwość stanowienia przez ten zespół składników niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze, powinna mieć wymiar rzeczywisty, a nie jedynie potencjalny. Oznacza to, że majątek ten powinien stanowić już w Spółce dzielonej zorganizowany zespół składników gotowy realizować określone zadania gospodarcze jako samodzielne przedsiębiorstwo, a po dokonaniu podziału przez wydzielenie powinno być możliwe kontynuowanie działalności gospodarczej przez Spółkę przejmującą, w oparciu o nabyte składniki.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia Działalność II stanowić będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, ponieważ będzie odznaczać się odrębnością organizacyjną, finansową i funkcjonalną z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Jak wynika z wniosku, na dzień Transakcji Spółka dzielona oraz Spółka przejmująca będą faktycznie działać jako odrębne podmioty na rynku. Spółka dzielona planuje podjąć uchwałę w celu zatwierdzenia podziału organizacyjnego Spółki dzielonej w formie schematu organizacyjnego, w ramach którego Działalność I (Działalność IT) i Działalność II (Działalność inwestycyjna i zarządzanie nieruchomościami) funkcjonować będą jako jednostki organizacyjne realizujące określone funkcje w obrębie wydzielonej struktury. Spółka dzielona zakłada prowadzenie działalności przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia dotychczasowego pracownika, który wykonuje zadania związane z Działalnością II. Tym samym warunek wyodrębnienia organizacyjnego przenoszonego majątku w zakresie inwestycji i zarządzania nieruchomościami należy uznać za spełniony.

Na moment Transakcji w Spółce dzielonej będzie prowadzona ewidencja zdarzeń gospodarczych umożliwiająca przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do Działalności I oraz do Działalności II. Ponadto istnieć będzie możliwość przypisania określonych umów, zobowiązań, dokumentów, operacji, a także pracowników do rodzaju działalności. W konsekwencji, należy uznać, iż warunek wyodrębnienia finansowego przenoszonych składników majątkowych związanych z Działalnością II również został wypełniony.

Natomiast o wyodrębnieniu funkcjonalnym świadczy fakt, że po dokonaniu Transakcji, Spółka przejmująca będzie zdolna do prowadzenia kompleksowej działalności w obszarze inwestycji i zarządzania nieruchomościami, tj. na bazie wydzielonej ze Spółki dzielonej Działalności II. Spółka przejmująca będzie posiadała w tym celu odpowiednie zasoby i kompetencje (tj. m.in. zasoby ludzkie, składniki materialne) niezbędne do samodzielnej realizacji funkcji i zachowania ciągłości w zakresie działalności inwestycyjnej i zarządzania nieruchomościami. Po dokonaniu Transakcji Spółka przejmująca będzie prowadzić w sposób płynny, niezależny i samodzielny działalność realizowaną dotychczas przez Spółkę dzieloną, w szczególności w ramach wynajmu lokali biurowych. Ponadto, w oparciu o przedmiot przenoszony na Spółkę przejmującą będzie możliwe samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej bez konieczności angażowania innych składników majątku. W ramach planowanego transferu zespołu składników majątkowych i niemajątkowych przeznaczonych do prowadzenia Działaności inwestycyjnej i zarzadzania nieruchomościami na Spółkę przejmującą zostaną przeniesione zobowiązania wynikające z wykorzystania nieruchomości lokalowych.

Reasumując, zespół składników majątkowych stanowiących część działalności Spółki dzielonej w zakresie inwestycji i zarządzania nieruchomościami (opisaną w zdarzeniu przyszłym jako Działalność II) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, tym samym jego transfer ze Spółki dzielonej do Spółki przejmującej  w ramach podziału przez wydzielenie będzie stanowił czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy.

Tym samym, Państwa stanowisko należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywało się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Jednocześnie wskazujemy, że interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Państwa. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i musicie się Państwo zastosować do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Macie Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).