Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących koszty związane z inwestycją pn. „……”. - Interpretacja - 0111-KDIB3-2.4012.210.2023.1.AR

shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 27 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.210.2023.1.AR

Temat interpretacji

Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących koszty związane z inwestycją pn. „……”.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 marca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 28 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących koszty związane z inwestycją pn. „……”. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W roku 2022 Gmina realizowała zadanie inwestycyjne pn. „…..”. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł …. zł brutto. Kwota netto zadania wyniosła …..zł a podatku VAT to kwota …..zł. Na realizację budowy kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym, Gmina wydatkowała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) kwocie ….zł. Inwestycja ta była niezbędna do realizacji ze względu na niskie ciśnienie wody w istniejącym odcinku wodociągu oraz brakiem możliwości zapewnienia dostawy wody dla przyłączenia nowych mieszkańców (odbiorców zewnętrznych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 cyt. ustawy należy m.in. zaspokajanie potrzeb wspólnoty.

Gmina nie posiada wyodrębnionego Zakładu Komunalnego. Sama funkcjonuje jako przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne i jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W związku z czym Urząd Gminy jako jednostka budżetowa prowadzi sprzedaż opodatkowaną, zwolnioną i niepodlegającą opodatkowaniu. Na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z odbiorcami świadczy usługi dostarczania wody. Z tytułu realizacji ww. umów wystawia na rzecz odbiorców faktury VAT i rozlicza podatek należny. Przedmiotowa inwestycja służy zwiększeniu możliwości zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłącznie dla gospodarstw domowych czyli odbiorców indywidualnych (zewnętrznych). Usługa zaopatrzenia w wodę jest opodatkowana stawką 8%. Odbiorcy indywidualni są bezpośrednio fakturowani za dostarczona wodę i VAT od tej działalności jest odprowadzany do urzędu skarbowego zgodnie z właściwością. Efekty inwestycji są wykorzystywane przez Gminę wyłącznie do działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Pytanie

Czy Gmina w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „…..” ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od faktur dokumentujących koszty realizacji ww. inwestycji?

Państwa stanowisko w sprawie

Naszym zdaniem Gmina ma prawo do odliczenia całości podatku VAT od zrealizowanej inwestycji pn. „…..”.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. u. z 2022r. poz. 931 ze zm.) w zakresie jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 , przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 1, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kontenerowa pompownia wody ze zbiornikiem retencyjnym zrealizowana w ramach przedmiotowej inwestycji jest niezbędnym elementem sieci wodociągowej i służy wyłącznie  sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

Stosownie do art. ust. 2 pkt. 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Gmina jako czynny zarejestrowany podatnik dokonuje odliczeń kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi z którymi podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Reasumując , jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek są wykorzystywane w całości do prowadzenia działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanej dalej ustawą:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do  wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w  ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto, ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Art. 88 ustawy określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak już wskazano, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.):

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów

Jak stanowi art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Z opisu sprawy wynika, że w 2022 r. zrealizowali Państwo zadanie inwestycyjne pn. „…..”. Gmina sama funkcjonuje jako przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne i jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W związku z czym Urząd Gminy jako jednostka budżetowa prowadzi m.in. sprzedaż opodatkowaną na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z odbiorcami świadcząc usługi dostarczania wody. Z tytułu realizacji ww. umów wystawia na rzecz odbiorców faktury VAT i rozlicza podatek należny. Inwestycja, która została zrealizowana służy zwiększeniu możliwości zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłącznie dla gospodarstw domowych czyli odbiorców indywidualnych (zewnętrznych), a usługa zaopatrzenia w wodę jest opodatkowana stawką 8%. Efekty inwestycji są wykorzystywane przez Gminę wyłącznie do działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Na tle przedstawionego opisu sprawy Państwa wątpliwości dotyczą kwestii prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących koszty realizacji inwestycji pn. „…..”.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Odnosząc się zatem do Państwa wątpliwości dotyczących prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT wynikającej z faktur dokumentujących koszty związane z zrealizowaną inwestycją, należy wskazać, że analiza treści wniosku oraz przepisów mających zastosowanie w niniejszej sprawie prowadzi do stwierdzenia, że w przedstawionych okolicznościach warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, są spełnione. Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, a nabywane w ramach inwestycji towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Inwestycja służy zwiększeniu możliwości zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłącznie dla gospodarstw domowych, a usługi te Gmina świadczy na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Efekty przedmiotowej inwestycji wykorzystywane są wyłącznie do działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności sprawy oraz przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Gminie przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT naliczonego z tytułu zrealizowanej inwestycji pn. „….”, a prawo to przysługuje w przypadku niezaistnienia przesłanek negatywnych o których mowa w art. 88 ustawy.

Tym samym Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w….. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).