Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu. - Interpretacja - 0112-KDIL3.4012.120.2023.1.NS

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 27 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.120.2023.1.NS

Temat interpretacji

Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 lutego 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 23 lutego 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „(…)”. Uzupełnili go Państwo pismem z 25 kwietnia 2023 r. (wpływ 25 kwietnia 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu do wniosku z 25 kwietnia 2023 r.)

Spis oznaczeń:

-ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) – dalej: u.o.p.;

-ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) – dalej: u.f.p.u.;

-ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) – dalej: u.p.t.u.

Wnioskodawca jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych.

Rodzaj działalności według PKD 91.04.Z – działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody.

Do zadań Wnioskodawcy należy w szczególności:

1.prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów;

2.udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego;

3.prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Wnioskodawca w procesie realizacji zadań, o których mowa w pkt 1-3 dokonuje sprzedaży towarów, materiałów i usług, jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Wykonywane czynności są zarówno opodatkowane stawkami VAT, jak również korzystają ze zwolnień przedmiotowych, przewidzianych w art. 43 ustawy o VAT. Wnioskodawca prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z uzyskanych środków i pozyskanych przychodów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie przyrody.

Wnioskodawca uzyskuje przychody:

1.opodatkowane: z najmu obiektów na cele inne niż mieszkaniowe, ze sprzedaży drewna, tusz zwierzyny, usług i sprzedaży wydawnictw, z dzierżawy gruntów na cele inne niż rolnicze, z udostępniania terenu i obiektów parku, z noclegów w pokojach gościnnych;

2.zwolnione: z najmu obiektów na cele mieszkaniowe, dzierżawy gruntów rolnych na cele rolnicze;

3.związane z wykonywaniem działalności ustawowej w zakresie działalności bieżącej i majątkowej (inwestycyjnej), dotacje celowe z budżetu państwa na funkcjonowanie  Parku Narodowego oraz finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków unijnych, dofinansowanie z Funduszu Leśnego PGL Lasy Państwowe, dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wnioskodawca planuje realizować projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie edukacji pt.: „(…)”, której celem jest:

-ukazanie swoistego krajobrazu  jako efektu działalności ludności miejscowej i wzbudzenie dumy z jego piękna,

-przekazanie podstawowych informacji umożliwiających prawidłowe zarządzanie środowiskiem we własnym gospodarstwie, wsi, gminie dla trwałego rozwoju,

-zapoznanie z celami i zasadami ochrony przyrody,

-uzyskanie akceptacji dla istnienia PN,

-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się propagowaniem ochrony przyrody,

-ukazanie znaczenia PN dla kraju, województwa, gmin,

-nakłanianie do samodzielnego myślenia i aktywnej działalności skierowanej na rozwiązywanie problemów środowiskowych.

„(…)” składa się z dwóch elementów:

1.W pierwszym roku projektu wykonane zostaną dwa krótkie filmy edukacyjne poruszające istotne zagadnienia dotyczące powstawania i ochrony krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego:

a)film (…),

b)film (…).

2.W kolejnych latach realizacji projektu przeprowadzone zostaną zajęcia przyrodnicze dla uczniów klas V i VIII szkół podstawowych z gmin, na których terenie leży PN. Dla klas V zostaną przeprowadzone warsztaty (...). W obu tematach zostaną użyte wyżej wymienione filmy jako pomoce dydaktyczne.

W ramach realizacji powyższego projektu zostaną poniesione koszty na następujące elementy:

-opracowanie scenariusza i realizacja filmu „(…)”,

-wykupienie praw do materiałów archiwalnych z przeznaczeniem do wykorzystania przy realizacji ww. filmu,

-nadzór merytoryczny nad realizacją ww. filmu,

-opracowanie scenariusza i realizacja filmu „(…)”,

-nadzór merytoryczny nad realizacją ww. filmu,

-zakup telewizorów do wyświetlania ww. filmów,

-przewóz uczestników na zajęcia.

Ponieważ czynności edukacyjne nie generują przychodu opodatkowanego, towary i usługi zakupione w ramach projektu nie będą wykorzystywane przez Park do wykonywania czynności opodatkowanych (nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną usług i dostaw, którą prowadzi Wnioskodawca).

Pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku z 25 kwietnia 2023 r.)

Czy Parkowi Narodowemu, posiadającemu aktualnie status państwowej osoby prawnej, przysługuje prawo do odliczenia bądź zwrotu podatku w jakiejkolwiek formie, w związku z realizacją projektu finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „(…)”?

Państwa stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku z 25 kwietnia 2023 r.)

W Państwa ocenie, nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) zawartego w cenie nabywanych towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu.

Wszystkie usługi i dostawy w tym wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „(…)” dotyczą zadania  PN, jakim jest prowadzenie działań edukacyjnych zgodnie z art. 8b pkt 1 ppkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, tekst jednolity). Nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną usług i dostaw, którą prowadzi Wnioskodawca.

Ponieważ czynności edukacyjne nie generują przychodu opodatkowanego, towary i usługi zakupione w ramach projektu nie będą wykorzystywane przez Park do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione jest od zakresu, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podatek ten w całości stanowi koszt.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanej dalej ustawą:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6l ustawy.

Jak wynika z powołanych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wskazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Stosownie zatem do cytowanych przepisów na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że są Państwo zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Planują Państwo realizować projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie edukacji pn.: „(…)”. W ramach realizacji powyższego projektu zostaną poniesione koszty na następujące elementy:

-opracowanie scenariusza i realizacja filmu „(…)”,

-wykupienie praw do materiałów archiwalnych z przeznaczeniem do wykorzystania przy realizacji ww. filmu,

-nadzór merytoryczny nad realizacją ww. filmu,

-opracowanie scenariusza i realizacja filmu „(…)”,

-nadzór merytoryczny nad realizacją ww. filmu,

-zakup telewizorów do wyświetlania ww. filmów,

-przewóz uczestników na zajęcia.

Państwa wątpliwości dotyczą wskazania, czy Parkowi Narodowemu, przysługuje prawo do odliczenia bądź zwrotu podatku VAT, w związku z realizacją projektu finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „(…)”.

W świetle przywołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, ponieważ – jak wskazali Państwo w opisie sprawy – towary i usługi zakupione w ramach projektu nie będą wykorzystywane przez Park do wykonywania czynności opodatkowanych (nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną usług i dostaw, którą prowadzi Wnioskodawca).

Zatem w analizowanej sprawie podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione. Tym samym, w odniesieniu do projektu – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – nie będą mieli Państwo możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego. W konsekwencji, nie będzie Państwu przysługiwać prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków nie mają Państwo również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 80 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ nie spełniają Państwo tych warunków, nie będą mieć Państwo zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, nie będzie przysługiwało Państwu prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT, w związku z realizacją projektu pn.: „(…)”.

W związku z powyższym, Państwa stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego), w szczególności, z Państwa wskazaniem, że „towary i usługi zakupione w ramach projektu nie będą wykorzystywane przez Park do wykonywania czynności opodatkowanych (nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną usług i dostaw, którą prowadzi Wnioskodawca)”. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).