Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości. - Interpretacja - 0114-KDIP4-3.4012.141.2023.1.DS

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 12 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-3.4012.141.2023.1.DS

Temat interpretacji

Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

16 marca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 10 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości zwolnienia od podatku dostawy zabudowanej nieruchomości.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy był hurtowy i detaliczny obrót gazem i energią elektryczną.

W dniu 4 lutego 2020 roku, w formie aktu notarialnego, nastąpiło przeniesienie na Wnioskodawcę przedsiębiorstwa w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego, w celu zwolnienia z długu jednego z kontrahentów. Wnioskodawcy zatem, nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z treścią aktu notarialnego, przedsiębiorstwo owe stanowi:

-nieruchomość gruntowa położona w miejscowości (...), gminie (...), powiecie (...), województwie (...), stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 1, objęta księgą wieczystą o numerze (…),

-ruchomości (urządzenia, materiały, towary i wyroby oraz inne prawa rzeczowe),

-wszelkie koncesje, zezwolenia, licencje i ulgi.

12 marca 2020 r. Sąd Rejonowy (…) w (…), XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Wnioskodawcy i wyznaczył syndyka w osobie T.S. Nieruchomość opisana powyżej weszła w skład masy upadłości.

W toku postępowania upadłościowego przeprowadzono inwentaryzację stanu nieruchomości i sporządzono operat szacunkowy. Ustalono, że na nieruchomości znajduje się nieczynna instalacja skraplania gazu LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kontenerami biurowo-socjalnymi.

Podstawą realizacji inwestycji była Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla której następnie wydano Decyzję z 25 czerwca 2007 roku, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Projekt obejmował m.in. urządzenia technologiczne (bloki oczyszczania i skraplania gazu osadzone na fundamentach), zbiorniki magazynowe, pompę załadunkową, wieże wody chłodzącej, zbiorniki p.poż., punkt spalania gazu, dwie studnie głębinowe oraz przyłącza mediów i gazociąg podziemny. Gaz planowano pobierać z gazociągu przesyłowego (…), znajdującego się na terenie (…), miejsce włączenia miało zostać opracowane odrębnym dokumentem.

Do dnia dzisiejszego do odpowiedniego organu nie wpłynęło zawiadomienie o zakończeniu robót, a obiekt nie uzyskał formalnego pozwolenia na użytkowanie, A. zaś w piśmie z 11 maja 2016 r. poinformowało, że na tą datę nie ma możliwości zagwarantowania dostaw gazu ziemnego na potrzeby instalacji.

Na chwilę obecną, na nieruchomości znajdują się następujące naniesienia: ogrodzenie (siatka na słupkach), dwie bramy wjazdowe, bloki instalacji, kontenery biurowo-socjalne, plac manewrowy i drogi wewnętrzne (od kilku lat nieużytkowane, częściowo porośnięte roślinnością), waga samochodowa, studnia głębinowa (nie ma pewności czy automatyka studni jest sprawna), zbiornik na ścieki, zbiornik retencyjny, zbiorniki wody p.poż. oraz stacja transformatorowa. Istniejąca instalacja nie nadaje się do użytkowania.

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W toku postępowania upadłościowego nieruchomość będzie podlegać zbyciu.

Pytanie

Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z art. 43 ust. 1 pkt 10a, w związku z art. 29a ust. 8 ustawy?

Państwa stanowisko w sprawie

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z art. 43 ust. 1 pkt 10a, w związku z art. 29a ust. 8 ustawy, ponieważ:

1.Na nieruchomości znajdują się naniesienia trwale związane z gruntem, jak place, drogi, studnie czy zbiorniki oraz bloki instalacji na fundamentach - sprzedaż zatem należy rozpatrywać w kategorii sprzedaży budowli, nie wyodrębniając z postawy opodatkowania wartości gruntu.

2.W stosunku do obiektów budowlanych posadowionych na nieruchomości Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

3.Instalacja nie została formalnie oddana do użytku, nie nastąpiło zatem zasiedlenie w rozumieniu ustawy o VAT, nieruchomość nie była również przedmiotem umów najmu czy dzierżawy - Wnioskodawca na tej nieruchomości nie prowadził żadnej działalności gospodarczej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach – rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, (…).

W świetle art. 2 pkt 22 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży – rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do powołanych powyżej przepisów budynki, budowle oraz grunt spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług zwolnienie od podatku. Zastosowanie zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Odnosząc się do kwestii sposobu opodatkowania gruntów zabudowanych należy wskazać, że dla sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami, budowlami lub ich częściami ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10, pkt 10a lub pkt 2 ustawy.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków i budowli, jeżeli w stosunku do nich doszło do ich pierwszego zasiedlenia, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o pierwszym zasiedleniu – rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a)wybudowaniu lub

b)ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższego przepisu wynika, że pierwszym zasiedleniem jest pierwsze zajęcie nieruchomości do używania. „Pierwsze zasiedlenie” budynku, budowli lub ich części ma więc miejsce zarówno w sytuacji, w której po wybudowaniu budynku, budowli lub ich części oddano go w najem, jak i w przypadku wykorzystywania budynku, budowli lub ich części na potrzeby własnej działalności gospodarczej podatnika – bowiem w obydwu przypadkach doszło do korzystania z budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 10 ustawy:

Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1)są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2)złożą:

a)przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub

b)w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów

- zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy:

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1)imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2)planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części - w przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. a;

3)adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, po spełnieniu określonych warunków – możliwość rezygnacji ze zwolnienia od podatku i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Przy czym podkreślić należy, że niniejsze prawo zostało zawężone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

a)w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b)dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Nadmienić w tym miejscu należy, że dla dostawy nieruchomości, które nie spełniają przesłanek do objęcia ich zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy, ustawodawca przewidział możliwość zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego:

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Co do zasady zatem, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

W celu ustalenia, czy w analizowanej sprawie dla dostawy opisanej nieruchomości zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku od towarów i usług należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy i kiedy w odniesieniu do budynków, budowli lub ich części miało miejsce pierwsze zasiedlenie.

W tym miejscu należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „budynku”, „budowli”. W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

W myśl art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,

ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym, należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,

ilekroć w ustawie jest mowa o budynku, należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Jak stanowi art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane,

pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Stosownie do art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane,

przez obiekt liniowy należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, droga kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane,

ilekroć w ustawie jest mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe.

Jak natomiast stanowi art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane,

przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Z opisu sprawy wynika, że są Państwo czynnym podatnikiem VAT. Przedmiotem Państwa działalności był hurtowy i detaliczny obrót gazem i energią elektryczną.

4 lutego 2020 roku, w formie aktu notarialnego, nastąpiło przeniesienie na Państwa przedsiębiorstwa w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego, w celu zwolnienia z długu jednego z Państwa kontrahentów. Zatem, nie przysługiwało Państwu prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z tą transakcją.

Zgodnie z treścią aktu notarialnego, przedsiębiorstwo owe stanowi nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 1, ruchomości (urządzenia, materiały, towary i wyroby oraz inne prawa rzeczowe), oraz wszelkie koncesje, zezwolenia, licencje i ulgi.

12 marca 2020 r. Sąd Rejonowy ogłosił Państwa upadłość. Opisana powyżej nieruchomość weszła w skład masy upadłości. W toku postępowania upadłościowego przeprowadzono inwentaryzację stanu nieruchomości i sporządzono operat szacunkowy. Ustalono, że na nieruchomości znajduje się nieczynna instalacja skraplania gazu LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kontenerami biurowo-socjalnymi. Do dnia dzisiejszego do odpowiedniego organu nie wpłynęło zawiadomienie o zakończeniu robót, a obiekt nie uzyskał formalnego pozwolenia na użytkowanie, PGNiG zaś w piśmie z 11 maja 2016 r. poinformowało, że na tą datę nie ma możliwości zagwarantowania dostaw gazu ziemnego na potrzeby instalacji.

Na chwilę obecną, na nieruchomości znajdują się następujące naniesienia: ogrodzenie (siatka na słupkach), dwie bramy wjazdowe, bloki instalacji, kontenery biurowo-socjalne, plac manewrowy i drogi wewnętrzne (od kilku lat nieużytkowane, częściowo porośnięte roślinnością), waga samochodowa, studnia głębinowa (nie ma pewności czy automatyka studni jest sprawna), zbiornik na ścieki, zbiornik retencyjny, zbiorniki wody p.poż. oraz stacja transformatorowa. Nie ponosili Państwo wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których mieli Państwo prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Istniejąca instalacja nie nadaje się do użytkowania. W toku postępowania upadłościowego planują Państwo zbyć nieruchomość.

Państwa wątpliwości w analizowanej sprawie dotyczą ustalenia, czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu od podatku.

Niewątpliwie naniesienia znajdujące się na działce, tj. nieczynna instalacja skraplania gazu LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kontenerami biurowo-socjalnymi, stanowią obiekty budowlane w myśl art. 3 pkt 1 i następne ustawy Prawo Budowlane. Część z tych obiektów, tj. bloki instalacji, zbiornik na ścieki, zbiornik retencyjny, zbiorniki wody p.poż. oraz stacja transformatorowa – jako wymienione w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane – stanowią budowle. Drogi wewnętrzne znajdujące się na przedmiotowej działce stanowią - według art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane - obiekty liniowe. Pozostałe obiekty budowlane, tj. plac manewrowy, waga samochodowa oraz studnia głębinowa - stanowią urządzenia budowlane. Wskazać należy, że urządzenia budowlane stanowią urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jednakże nie są to samodzielne budowle zdefiniowane w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, które uznaje się za towar na gruncie podatku od towarów i usług. Podobnie kontenery biurowo-socjalne nie stanowią samodzielnych budowli, według ustawy Prawo budowlane, stanowią tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem.

W pierwszej kolejności należy zatem rozstrzygnąć, czy i kiedy w odniesieniu znajdujących się na działce 1 budowli lub ich części miało miejsce pierwsze zasiedlenie. Jak wynika z opisu sprawy, do dnia dzisiejszego do odpowiedniego organu nie wpłynęło zawiadomienie o zakończeniu robót, a obiekt nie uzyskał formalnego pozwolenia na użytkowanie, PGNiG zaś w piśmie z 11 maja 2016 r. poinformowało, że na tę datę nie ma możliwości zagwarantowania dostaw gazu ziemnego na potrzeby instalacji. Zatem w odniesieniu do budowli znajdujących się na ww. działce nie doszło jeszcze do pierwszego zasiedlenia, gdyż nie zostały one oddane do użytkowania. Zatem dostawa tych budowli przyszłemu nabywcy będzie się odbywała w ramach pierwszego zasiedlenia, tym samym nie znajdzie w tym przypadku zastosowania zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Skoro dostawa przedmiotowej nieruchomości nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, to należy przeanalizować warunki do zastosowania zwolnienia od podatku dla tej dostawy na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy wynika, że prawo do zwolnienia od podatku przysługuje wówczas, gdy w stosunku do obiektów będących przedmiotem sprzedaży nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ulepszenie tych obiektów, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jak wskazali Państwo w opisie sprawy, nie przysługiwało Państwu prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości. Nie ponosili Państwo również wydatków na ulepszenie znajdujących się na nieruchomości naniesień, w stosunku do których mieliby Państwo prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem spełnione zostaną warunki wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, tym samym dostawa budowli znajdujących się na działce nr 1 będzie zwolniona od podatku na podstawie tego przepisu. Stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy, zwolnieniu będzie podlegała także dostawa gruntu, na którym przedmiotowe budowle są posadowione.

Z uwagi na fakt, że dostawa ww. nieruchomości (budowli i gruntu) będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, to analiza zwolnienia tej dostawy wynikająca z przepisów art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy jest bezzasadna.

Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

-Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

-Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

-     Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

-w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

-w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).