Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT wykonywanych przez Pana powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz Spółki. - Interpretacja - 0113-KDIPT1-1.4012.256.2023.2.ŻR

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 5 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.256.2023.2.ŻR

Temat interpretacji

Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT wykonywanych przez Pana powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz Spółki.

Interpretacja indywidualna – stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 kwietnia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 20 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy niepodlegania opodatkowaniu podatkiem VAT wykonywanych przez Pana powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz Spółki.

Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 23 maja 2023 r. (data wpływu 24  maja 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i posiada 50% udziałów Spółki. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, zmieniającej umowę Spółki (podjętej w formie aktu notarialnego - zmiana została wpisana do KRS), został Pan zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz Spółki, m.in. do:

a.gromadzenia i opisywania dokumentacji finansowej w postaci faktur i rachunków;

b.przygotowywania dokumentów i ofert dla klientów oraz ich prezentacji;

c.negocjacji z klientami oraz udzielania wszelkich informacji dla potencjalnych klientów;

d.koordynacji współpracy z Kancelariami Notarialnymi oraz przygotowywania niezbędnych dokumentów do umów;

e.podpisywania umów z klientami;

f.poszukiwania i wyboru dostawców materiałów i usług budowlanych;

g.uzyskania warunków przyłączeniowych mediów;

h.współpracy z dostawcami mediów w zakresie uzgodnień technicznych oraz umów;

i.współpracy z architektem i kierownikiem budowy;

j.negocjacji z dostawcami usług i materiałów budowlanych;

w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin miesięcznie. Ostateczny wymiar godzin, jakie w  miesiącu muszą poświęcić udziałowcy na wykonanie osobistych świadczeń, wysokość wynagrodzenia za świadczenia osobiste, zasady wykonania osobistych świadczeń na rzecz Spółki ustalone zostają w umowach zawartych między Spółką a jej udziałowcami. Za  wykonywanie usługi otrzymuje Pan stałe wynagrodzenie miesięczne - obecnie (...) zł. Prowadzi Pan jednocześnie działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

W Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest Pan wspólnikiem i pełni również funkcję wiceprezesa Zarządu. Zakres czynności w ramach pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu nie jest tożsamy z zakresem czynności wykonywanych w ramach świadczeń niepieniężnych - ich zakres nie pokrywa się, ponieważ jako wiceprezes zarządu zajmuje się Pan reprezentowaniem Spółki. Zakres czynności składających się na świadczenie niepieniężne wynika z uchwały Zgromadzenia Wspólników. Wspólnikami Spółki są wyłącznie osoby fizyczne - polscy rezydenci podatkowi.

Wykonując świadczenia niepieniężne wobec Spółki wynikające z uchwały Zgromadzenia Wspólników, działa Pan samodzielnie, tzn. inne osoby nie określają, kiedy dokładnie ma  Pan wykonywać swoje czynności. Ryzyko gospodarcze za czynności wykonywane przez Pana (w  zakresie uchwały) na rzecz Spółki będzie ponosić Spółka. Odpowiedzialność za świadczone usługi ponosi więc wobec Zgromadzenia Wspólników, które może zmienić uchwała w  zakresie świadczonych świadczeń i wynagrodzenia z tego tytułu. Sam decyduje Pan o  sposobie i czasie wykonywania świadczeń - może je wykonywać w siedzibie Spółki lub  w  innym, wybranym przez siebie miejscu. Świadczenia niepieniężne wykonuje Pan  osobiście, bez pomocy innych osób i stara się je wykonywać najlepiej jak potrafi, z  zachowaniem należytej staranności.

W uzupełnieniu wniosku wskazał Pan, że świadcząc usługi objęte zakresem pytania, nie  wyraża Pan oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Spółki.

Wynagrodzenie otrzymywane z tytułu świadczenia ww. usług na rzecz Spółki nie stanowi przychodu, o którym mowa w przepisach art. 12 ust. 1 -6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie otrzymywane z tytułu świadczenia ww. usług na rzecz Spółki nie stanowi przychodu, o którym mowa w przepisach art. 13 pkt 2-9 ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wynagrodzenie, które otrzymuje Pan z tytułu świadczenia ww. usług na rzecz Spółki jest  stałym wynagrodzeniem. Nie występuje część zmienna tego wynagrodzenia. Wprawdzie w umowie Spółki zostało zawarte postanowienie, że ostateczny wymiar godzin, jakie w  miesiącu muszą poświęcić udziałowcy na wykonanie osobistych świadczeń, wysokość wynagrodzenia za świadczenia osobiste, zasady wykonania osobistych świadczeń na rzecz Spółki, ustalone zostaną w umowach zawartych między Spółką z jej udziałowcami, ale do tej pory wysokość wynagrodzenia nie była zmieniana. Nie ma Pan wpływu na wysokość wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług na rzecz spółki.

Umowa Spółki nie określa uprawnień Spółki ani innego podmiotu, do instruowania Wspólników odnośnie sposobu wykonywania świadczeń niepieniężnych wobec czego każdy ze Wspólników samodzielnie i niezależnie decyduje o sposobie wykonywania świadczeń niepieniężnych.

W umowie Spółki nie zawarto postanowień o odpowiedzialności Pana  wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez Pana na rzecz Spółki. Ryzyko gospodarcze za czynności wykonywane przez Wspólników będzie więc ponosiła Spółka.

Nie angażuje Pan samodzielnie zasobów ludzkich lub materialnych do wykonywania usług na  rzecz Spółki. Zgodnie z umową Spółki, Wspólnicy będą dokonywać powtarzających się  świadczeń niepieniężnych na rzecz Spółki. W tym zakresie można potencjalnie uznać, że  Wspólnicy będą wykorzystywać zasoby Spółki, niemniej jedynie w ograniczonym zakresie, tj. w czasie spotkań w siedzibie Spółki i w tym zakresie będzie wykorzystywana przestrzeń biurowa Spółki czy też infrastruktura techniczna, jak np. urządzenia biurowe. Należy zaznaczyć, że spotkanie wewnętrzne Spółki w jej siedzibie ma na celu odebranie przez Spółkę wyników czynności podejmowanych przez Wspólników a nie prowadzenie tych czynności przez Wspólników w siedzibie Spółki. W związku z tym należy uznać, że zapewnienie odpowiednich zasobów niezbędnych dla wykonywania czynności określonych w umowie Spółki pozostaje w gestii Wspólników.

Pytanie

Czy w opisanym stanie faktycznym powinien Wnioskodawca usługę - świadczenie niepieniężne - wykonywane na rzecz Spółki rozpoznać jako czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, uznając go za podatnika w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT?

Pana stanowisko w sprawie

Uważa Pan, że w opisanym stanie faktycznym wykonywane przez Pana czynności nie  podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Na podstawie art. 176 § 1 i 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do  powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i  zakres takich świadczeń. Wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest  wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

Pana zdaniem, wykonując na rzecz Spółki powtarzające się świadczenie niepieniężne, nie  będzie Pan działał w charakterze podatnika podatku VAT, a tym samym, wykonywane świadczenia na rzecz Spółki, nie mogą być uznane za odpłatne świadczenie usług na  terytorium kraju, o którym mowa w art. 8 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei wedle art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosunki korporacyjne, do których należą porozumienia cywilnoprawne wspólnika ze spółką ustalone na podstawie art. 176 § 1 Ksh, nie spełniają definicji działalności gospodarczej w  rozumieniu ustawy o VAT, a w konsekwencji, nie działa Pan w charakterze podatnika podatku VAT. Świadczenia niepieniężne, których obowiązek wynika z umowy spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością kreują specjalny, obligacyjno-organizacyjny charakter "przywiązania" obowiązku do udziału, w rozumieniu stosunku prawnego członkostwa w  spółce, którego elementami, obok praw, są również obowiązki. Obowiązek świadczeń niepieniężnych związany jest zatem z celem, dla którego utworzona została spółka i  obowiązek ten składa się na treść uczestnictwa wspólnika w spółce. W umowie Spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz przez współdziałanie w inny określony w umowie spółki sposób. Planowane Pana świadczenia, Spółka będzie wykorzystywała przy realizacji usług w obrocie gospodarczym na rzecz swoich klientów i w tym sensie to Spółka będzie występować w charakterze podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT.

Porozumienie między wspólnikiem a Spółką, zawarte na podstawie art. 176 Ksh ma zatem charakter obowiązków korporacyjnych i jest obowiązkiem wspólnika związanym z jego udziałem. Nie można tym samym tych obowiązków traktować jako czynności wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy VAT.

Reasumując, wykonując na rzecz Spółki powtarzające się świadczenie niepieniężne, nie  działa Pan w charakterze podatnika podatku VAT, a w konsekwencji, wykonywane świadczenia, nie mogą stanowić odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jak wynika z powyższych przepisów ustawy, pojęcie usługi zostało zdefiniowane bardzo uniwersalnie. Usługą jest świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy. Nie ma więc znaczenia osoba odbiorcy świadczenia. Usługami są zarówno świadczenia wykonane na rzecz konsumentów, jak i dla przedsiębiorców, a usługą będzie takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący z niego korzyść. Powyższe oznacza, że świadczeniem usług podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT jest każde świadczenie odpłatne, które powoduje powstanie przysporzenia po stronie odbiorcy na skutek działania wykonawcy świadczenia.

Należy wyjaśnić, że przepis art. 8 ust. 1 ustawy jest niejako dopełnieniem art. 7 ust. 1 ustawy i ma na celu objęcie opodatkowaniem każdej transakcji wykonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która nie stanowi dostawy towarów, przez co realizowana jest w ten sposób zasada powszechności opodatkowania.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 5 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 3 ustawy:

Zgodnie z art. 15 ust. 3a ustawy:

Przepis ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów wykonawców w  rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Z przywołanego wyżej przepisu art. 15 ust. 3 ustawy wynika, że warunkiem dla uznania, że  określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o  podatku od towarów i usług, jest uznanie przychodów osiąganych z tytułu wykonywanych czynności za przychody wymienione w art. 12 ust. 1-6 (przychody z wykonywanej pracy) lub  w art. 13 pkt 2-9 (przychody z działalności wykonywanej osobiście) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, jak wynika z treści art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy , dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest łączne spełnienie wszystkich elementów wymienionych w tym przepisie, tj.  związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym a wykonującym zlecane czynności co  do  warunków:

-wykonywania tych czynności,

-wynagrodzenia oraz

-odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Z opisu sprawy wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Jest Pan wspólnikiem w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i posiada 50% udziałów Spółki. Na  podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, został Pan zobowiązany do  powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki, m.in. do:

a.gromadzenia i opisywania dokumentacji finansowej w postaci faktur i rachunków;

b.przygotowywania dokumentów i ofert dla klientów oraz ich prezentacji;

c.negocjacji z klientami oraz udzielania wszelkich informacji dla potencjalnych klientów;

d.koordynacji współpracy z Kancelariami Notarialnymi oraz przygotowywania niezbędnych dokumentów do umów;

e.podpisywania umów z klientami;

f.poszukiwania i wyboru dostawców materiałów i usług budowlanych;

g.uzyskania warunków przyłączeniowych mediów;

h.współpracy z dostawcami mediów w zakresie uzgodnień technicznych oraz umów;

i.współpracy z architektem i kierownikiem budowy;

j.negocjacji z dostawcami usług i materiałów budowlanych.

Wykonując świadczenia niepieniężne wobec Spółki wynikające z uchwały Zgromadzenia Wspólników, działa Pan samodzielnie, tzn. inne osoby nie określają, kiedy dokładnie ma  wykonywać swoje czynności. Ryzyko gospodarcze za czynności wykonywane przez Pana (w zakresie uchwały) na rzecz Spółki będzie ponosić Spółka. Świadcząc usługi objęte zakresem pytania, nie wyraża Pan oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Spółki. Wynagrodzenie otrzymywane z tytułu świadczenia ww. usług na rzecz Spółki nie stanowi przychodu, o którym mowa w przepisach art. 12 ust. 1-6 ustawy o podatku dochodowym od  osób fizycznych. Wynagrodzenie otrzymywane z tytułu świadczenia ww. usług na rzecz Spółki nie stanowi przychodu, o którym mowa w przepisach art. 13 pkt 2-9 ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie, które otrzymuje Pan z tytułu świadczenia ww. usług na rzecz Spółki jest stałym wynagrodzeniem. Nie występuje część zmienna tego wynagrodzenia. Nie ma Pan wpływu na wysokość wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług na rzecz Spółki. W umowie Spółki nie zawarto postanowień o odpowiedzialności Pana  wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez Pana na rzecz Spółki. Ryzyko gospodarcze za czynności wykonywane przez Wspólników będzie więc ponosiła Spółka. Nie  angażuje Pan samodzielnie zasobów ludzkich lub materialnych do wykonywania usług na  rzecz Spółki.

Z powołanych przepisów wynika, że możliwość stosowania ww. przepisu art. 15 ust. 3 ustawy i tym samym możliwość wyłączenia z grona podatników osoby fizycznej będącej Wspólnikiem Spółki, wymaga zaliczenia przychodów do art. 12 pkt 1-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź zaliczenia przychodów do art. 13 pkt 2-9 ustawy o   podatku dochodowym od osób fizycznych i  łącznego spełnienia wszystkich wymienionych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy kryteriów.

We wniosku wskazał Pan, że wynagrodzenie otrzymywane z tytułu świadczenia ww. usług na  rzecz Spółki nie stanowi przychodu, o którym mowa w przepisach art. 12 ust. 1 -6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nie stanowi przychodu, o którym mowa w  przepisach art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem w  opisanych okolicznościach nie jest spełniony podstawowy warunek zawarty w art. 15 ust.  3 pkt 3 ustawy pozwalający wyłączyć Pana z grona podatników podatku VAT. Wobec powyższego należy Pana uznać za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, wykonującego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a świadczenia wykonywane przez Pana na rzecz Spółki, za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem, w związku z wykonywaniem na rzecz Spółki opisanych we wniosku świadczeń niepieniężnych działa Pan w charakterze podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Tym samym powtarzające się świadczenia wykonywane przez Pana na rzecz Spółki są odpłatnym świadczeniem usług wykonywanym w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu powołanego wyżej art. 15 ust. 2 ustawy, a  w konsekwencji podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust.  1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy.

Wobec powyższego Pana stanowisko jest nieprawidłowe. 

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Wydając niniejszą interpretację tut. Organ jako element stanu faktycznego przyjął wskazane w opisie sprawy okoliczności, że wynagrodzenie otrzymywane z tytułu świadczenia ww. usług na rzecz Spółki nie stanowi przychodu, o którym mowa w  przepisach art. 12 ust. 1 -6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz  że  wynagrodzenie otrzymywane z tytułu świadczenia ww. usług na rzecz Spółki nie  stanowi przychodu, o którym mowa w przepisach art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako „PPSA”). 

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, ze zm.).