Opodatkowanie dochodów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych. - Interpretacja - 0114-KDIP3-2.4011.1107.2023.4.MG

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 15 marca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1107.2023.4.MG

Temat interpretacji

Opodatkowanie dochodów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 grudnia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 7 grudnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania dochodów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 15 lutego 2024 r. (wpływ 19 lutego 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Obecny stan faktyczny:

Obecnie prowadzi Pan gospodarstwo rolne (rybackie) pod nazwą Gospodarstwo Rybackie (…). Podstawowym składnikiem tego gospodarstwa są grunty rolne - (grunty pod stawami klasyfikacja gruntów "wsr" grunty pod stawami) zabudowane budynkami stanowiącymi bazę i zaplecze gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo jest prowadzone na gruntach dzierżawionych od Skarbu Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jak też na gruntach własnych będących Pana własnością. Wskazał Pan, że każdy z kompleksów gruntów własnych wchodzących obecnie w skład gospodarstwa rolnego ma powierzchnię większą niż 1ha. Gospodarstwo Rybackie (…) jest podatnikiem VAT, prowadzi Pan działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy VAT zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Opis zdarzeń przyszłych:

Najpewniej w 2024 r. przejdzie Pan na emeryturę i zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rybackiego. Zostanie Pan też wykreślony z rejestru przedsiębiorców i nie będzie prowadził Pan żadnej działalności gospodarczej, także działalności rolnej. W tym stanie grunty dzierżawione od Skarbu Państwa zostaną przekazane nowym prowadzącym to gospodarstwo. Na nowych gospodarzy przejdzie też własność rzeczy ruchomych tworzących to gospodarstwo. Zamierza Pan też nowym gospodarzom odpłatnie wydzierżawić grunty rolne stanowiące Pana własność. Wydzierżawienie nastąpi w celu prowadzenia na tych gruntach działalności rolniczej w zakresie hodowli/produkcji ryb.

Pytania

1.Czy dochód lub przychód z dzierżawienia gruntów rolnych na cele dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

2.Czy przychód z tytułu czynszu podlegać będzie podatkowi VAT?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie pytania nr 2 dotyczącego podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Pana stanowisko w sprawie

Ad. 1

Pana zdaniem dochód z tytułu czynszu dzierżawnego od dzierżawy gruntów rolnych na cele dalszego prowadzenia działalności rybackiej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ani też zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych, produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Z powyższego przepisu wynika, że przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dzierżawa składników gospodarstwa rolnego, które będą wykorzystane na cele nierolne lub na cele prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. Jak wskazał Pan w opisie stanu faktycznego, zamierza Pan wydzierżawić grunty rolne na cele działalności rybackiej, czyli na cele rolne. Dodatkowo działalność rybacka nie jest działem specjalnym produkcji rolnej. W tym stanie dzierżawa takiego gruntu rolnego nie stanowi źródła przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy, została z tego podatku wyłączona. Powyższe jest też zbieżne z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 , który z opodatkowania tą ustawą wyłącza przychody z działalności rolniczej z wyłączeniem działów specjalnej produkcji rolnej. Zważył Pan, że jako właściciel takich gruntów rolnych, podlega Pan od nich podatkowi rolnemu. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, podatnikami tego podatku są właściciele lub posiadacze samoistnych gruntów rolnych. W przypadku wydzierżawienia takiego gruntu, dzierżawca będzie posiadaczem zależnym a nie samoistnym. Zatem dzierżawa gruntu rolnego prywatnego nie powoduje zmiany podatnika w podatku rolnym. Jak wskazał Pan w przedstawionym stanie faktycznym, Pana grunty są klasyfikowane jako grunty rolne, tj. grunty pod stawami. W każdym z kompleksów gruntów ich powierzchnia wynosi więcej niż 1 ha. Zatem takie grunty rolne podlegają podatkowi rolnemu zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym.

W tym stanie z tytułu dzierżawy takich gruntów rolnych na cele rolne, podlegać będą podatkowi rolnemu a nie podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Nieuprawnione jest też pobieranie dwóch podatków dochodowych od jednego źródła dochodu/przychodu.

Pana zdaniem, nie podlega Pan też zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, o którym mowa w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z art. 1 pkt 2 tej ustawy, podatkowi zryczałtowanemu podlegają przychody o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak to zostało wskazane wyżej, powołany art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi podstawy do przyjęcia, że dzierżawa gruntu rolnego na cele rolne (inne niż działy specjalne produkcji rolnej, stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Nie może więc też stanowić podstawy opodatkowania podatkiem zryczałtowanym.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.):

Przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1)miesiąc – w przypadku roślin,

2)16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3)6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4)2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Z tego przepisu wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie, co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w tym przepisie ma charakter wyczerpujący.

Zgodnie z przedstawioną wyżej definicją działalności rolniczej – podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej – nie stanowią przychodów z tej działalności.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Źródłem przychodów jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;

Zatem do przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy ustawodawca zalicza między innymi dzierżawę gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. Nie stanowi jednak źródła przychodów, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dzierżawa gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele rolnicze.

Przy określaniu zakresu wspomnianego wyłączenia z katalogu źródeł przychodów należy uwzględnić definicję gospodarstwa rolnego, sformułowaną w ustawie o podatku rolnym.

Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.):

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym:

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze nie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych to przedmiotem najmu, dzierżawy (czy też innych umów wymienionych w cytowanym już art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) musi być gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy lub jego składniki i w wyniku zawartej umowy musi być wykorzystywane na cele rolnicze.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że prowadzi Pan gospodarstwo rolne (rybackie). Podstawowym składnikiem tego gospodarstwa są grunty rolne - (grunty pod stawami klasyfikacja gruntów "wsr" grunty pod stawami) zabudowane budynkami stanowiącymi bazę i zaplecze gospodarstwa rolnego. Wskazał Pan, że każdy z kompleksów gruntów własnych wchodzących obecnie w skład gospodarstwa rolnego ma powierzchnię większą niż 1ha. Planuje Pan przejście na emeryturę i zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rybackiego. Zostanie Pan też wykreślony z rejestru przedsiębiorców i nie będzie prowadził Pan żadnej działalności gospodarczej, także działalności rolnej. Zamierza Pan nowym gospodarzom odpłatnie wydzierżawić grunty rolne stanowiące Pana własność. Wydzierżawienie nastąpi w celu prowadzenia na tych gruntach działalności rolniczej w zakresie hodowli/produkcji ryb.

Zatem, kwota z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, spełniających ustawowe kryteria definicji gospodarstwa rolnego, nie stanowi źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód uzyskany przez Pana z tej dzierżawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ani zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Pana stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

  • Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.
  • Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

  • Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…).

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; (dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

  • w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA),

albo

  • w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).