Otrzymanie nieruchomości w wyniku rozwiązania spółki jawnej. - Interpretacja - 0114-KDIP3-1.4011.921.2023.1.PT

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 19 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.921.2023.1.PT

Temat interpretacji

Otrzymanie nieruchomości w wyniku rozwiązania spółki jawnej.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 24 października 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 20 października 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jest Pan polskim rezydentem podatkowym. Jest Pan jest wspólnikiem spółki A. spółka jawna, NIP: (…) (dalej: Spółka). Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Spółka prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wspólnikami Spółki są dwie osoby fizyczne. Udział w zysku i stratach Pana spółki wynosi 50%.

Zgodnie z umową Spółki, jako wkład do Spółki wniósł Pan wkład pieniężny w kwocie 1 500 zł oraz wkład niepieniężny w postaci przysługującej Panu bezspornej i wymagalnej wierzytelności wobec Spółki o zwrot pożyczki w kwocie 452 865,25 zł. Dodatkowo Pan wraz z drugim wspólnikiem Spółki, Pana małżonką Panią E.P. wniósł działając łącznie, wkład niepieniężny w postaci należących do ich wspólnego majątku praw do udziału w  nieruchomości położonej przy ul. (…), w miejscowości (…) (kod pocztowy (…)), powiat (…), województwo (…), dla której Sąd Rejonowy w (…), (..) Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze (…)(dalej: Nieruchomość) o wartości łącznej w kwocie 928 817,26 zł. Pozostała cześć praw do udziału w Nieruchomości w wysokości 1/2, została wniesiona przez Panią E.P., jako należąca do jej majątku osobistego. Pani E.P. wniosła do Spółki również wkład pieniężny w kwocie 4 500 zł oraz wkład niepieniężny w postaci przysługującej jej bezspornej i wymagalnej wierzytelności wobec Spółki o zwrot pożyczki w kwocie 296 408,53 zł.

Nieruchomość ta została wniesiona do Spółki na mocy umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego z dnia 28 lutego 2017 r.

Na nieruchomości posadowione są budynek hurtowni zabawek z częścią socjalno-biurową, budynek magazynowy oraz łącznik. Budynki te zostały wybudowane w ramach funkcjonowania "Przedsiębiorstwa handlowego (…) " Spółka cywilna w latach 1997-2000. Od tego czasu budynki te są wykorzystywane do prowadzonej działalności gospodarczej. W 2001 r. istniejące spółka cywilna została przekształcona w spółkę jawną.

Wspólnicy Spółki zamierzają podjąć jednomyślną uchwałę o zakończeniu działalności spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego oraz zawrzeć porozumienie dotyczące sposobu podziału pozostałego majątku Spółki.

Wspólnicy Spółki zamierzają dokonać takiego podziału majątku spółki, że nieruchomość wraz ze znajdującymi się na niej budynkami w całości przypadnie na Pana rzecz.

W dalszym ciągu pozostanie Pan polskim rezydentem podatkowym po rozwiązaniu Spółki.

Pytanie

1.Czy w przypadku likwidacji Spółki i otrzymania przez Pana Nieruchomości, zgodnie z  przyjętym przez wspólników Spółki podziałem jej majątku, przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych powstanie w momencie otrzymania tego składnika majątku Spółki?

Pana stanowisko w sprawie

W przypadku likwidacji Spółki i otrzymania przez Pana Nieruchomości, zgodnie z przyjętym przez wspólników Spółki podziałem jej majątku, przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie powstanie u Pana w momencie otrzymania tego składnika majątku Spółki.

Uzasadnienie

Ustawa o PIT reguluje kwestie powstania przychodu w związku z rozwiązaniem spółki niebędącej osoba prawna w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy PIT oraz w art. 14 ust. 2 pkt 17 Iit. b) ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ustawy o PIT przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, z wyjątkiem składników majątku stanowiących udziały (akcje). papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych pochodne instrumenty finansowe oraz składników majątku, w wyniku otrzymania których Rzeczpospolita Polska trać prawo do opodatkowania dochodów z ich odpłatnego zbycia.

Natomiast zgodnie z art.14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy PIT do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce z wyjątkiem składników majątku stanowiących udziały (akcje) papiery wartościowe tytułu uczestnictwa w funduszach kapitałowych pochodne instrumenty finansowe oraz składników majątku w  wyniku otrzymania których Rzeczpospolita Polska trać prawo do opodatkowania dochodów z  ich odpłatnego zbycia jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła likwidacja prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej spółki niebędącej osobą prawna lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki albo zmniejszenie udziału kapitałowego w takiej spółce do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalność gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Wobec powyższego w przypadku otrzymania Nieruchomości w związku z dokonaną likwidacją Spółki po Pana stronie nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie otrzymania tego majątku.

Taki przychód mógłby powstać w momencie dokonania sprzedaży takiego składnika majątkowego gdyby sprzedaż nastąpią w okresie sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła likwidacja lub odpłatne zbycie nastało by w   wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej:

  • w indywidualnej interpretacji z dnia 1 czerwca 2023 r. 0115-KDIT3 4011 291.2023 1.DP

“W przypadku otrzymania przez wspólnika składników majątku z tytułu wystąpienia ze spółki osobowej, z likwidacji takiej spółki łub ze zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółce w postać udziałów i akcji) papierów wartościowych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych oraz pochodnych instrumentów finansowych jeżeli dochód z odpłatnego zbycia podlega opodatkowaniu w Polsce przychód taki me będzie podlegał opodatkowaniu w  momencie otrzymania tych składników.”

  • w interpretacji indywidualnej z dnia 29 października 2021 r. 0113-KDIPT2-3.4011.798.2021.1.KS:

,,Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, ze w przypadku gdy w wyniku likwidacji/rozwiązania spółki niebędącej osoba prawną podatnik otrzyma określone składniki majątku na moment likwidacji/rozwiązania tej spółki me powstanie przychód z działalność gospodarczej. Przychód ten powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych składników z zastrzeżeniem warunków o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych."

Pogląd takie znajduje również akceptację w orzecznictwo sądów administracyjnych.

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2019 r. II FSK 1494/18:

W przypadku otrzymania w wyniku rozwiązania spółki komandytowej środków pieniężnych przez wspólnika - ich wartość nie stanowił u niego przychodu, choć co do zasady należy zaliczyć je do źródła stanowiącego pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f.). W przypadku innych składników majątku (do których należy zaliczyć wierzytelności nie spełniające wymogów z art. 14 ust. 8 u.p.d.o.f.) - ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) u.p.d.o.f."

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2018 r. II FSK 637/16:

"zakres zastosowania art. 14 ust. 3 pkt 12 u.p.d.o.f. nie może być uzależniony od źródła pochodzenia, rodzaju, czy sposobu wykorzystania przez spółkę składników majątkowych, wydawanych wspólnikowi w wyniku jej likwidacji (rozwiązania), zasługuje na pełną aprobatę. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego nie ulega wątpliwości, że w obydwu wyartykułowanych w skardze kasacyjnej przepisach mowa jest w ujęciu podmiotowym o wspólniku spółki niebędącej osobą prawną. Zgodnie z art. 5a pkt 26 u.p.d.o.f. według stanu na dzień przed i po 1 stycznia 2015 r. (w tym według stanu na dzień wydania interpretacji), przez spółkę niebędącą osobą prawną należało rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego, a więc m.in. spółkę jawną oraz komandytową. W konsekwencji powołane w skardze kasacyjnej przepisy znajdowały zastosowanie także do wspólników takich spółek - w tym skarżącej. Orzecznictwo NSA w tym zakresie można uznać za ugruntowane (zob. np. wyroki NSA z dnia: 17 lutego 2016 r„ II FSK 3775/13, 4 października 2016 r„ II FSK 2538/14, 27 października 2016 r., II FSK 2783/14 i powołane w nich orzecznictwo, CBOSA).”

W związku z powyższym stanowisko Sądu I instancji, z eksponowanym w nim aspektem celowościowym poddanej analizie regulacji, nie mogło zasługiwać na akceptację. Jak trafnie zaznacza się w orzecznictwie NSA, treść art. 14 ust. 3 pkt 10 i art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b u.p.o.f. jest na tyle jasna i precyzyjna, że dla jej zrozumienia w analizowanym zakresie nie jest konieczne odwołanie się do wyników wykładni pozajęzykowej, a wykładnia językowa prowadzi do jednoznacznego rezultatu tożsamego dla wszystkich wspólników likwidowanych spółek niebędących osobami prawnymi (wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2016 r„ II FSK 3360/13, CBOSA)"

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. II FSK 1926/15:

Składniki majątku otrzymane w związku z wystąpieniem ze spółki lub jej likwidacją, są przychodem, w rozumieniu wskazanych przepisów, z momentem ich zbycia, chyba że wspólnik dokona zbycia po okresie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie ze spółki i nie jest ono dokonywane w wykonaniu działalności gospodarczej. Przychód ten powstaje jedynie w przypadku odpłatnego zbycia.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.):

Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna.

Stosownie do przepisu art. 4 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych:

Użyte w ustawie określenia oznaczają: spółka osobowa – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

W myśl art. 58 § 1 ustawy Kodeksu spółek handlowych:

Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki;

2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;

3) ogłoszenie upadłości spółki;

4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;

5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;

6) prawomocne orzeczenie sądu.

Zgodnie z art. 67 § 1 ustawy Kodeksu spółek handlowych:

W przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

W konsekwencji, wskazane w Kodeksie spółek handlowych rozwiązanie spółki osobowej skutkuje zakończeniem działalności gospodarczej, o której mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, w przypadku rozwiązania spółki osobowej przeprowadzanie likwidacji nie jest obligatoryjne. Tym samym, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnoszące się do likwidacji działalności gospodarczej należy interpretować w związku z przepisami Kodeksu spółek handlowych odnoszącymi się do rozwiązania spółki, a nie do samego procesu jej likwidacji.

Zatem, w przypadku rozwiązania spółki osobowej – zarówno w sytuacji przeprowadzenia likwidacji, jak i bez przeprowadzania procesu likwidacji – na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozpoznać należy zdarzenie likwidacji działalności gospodarczej. W związku z tym, należy uznać, że zarówno likwidacja, jak i rozwiązanie spółki osobowej, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wywołują te same konsekwencje podatkowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28.

Natomiast zgodnie z art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o spółce, oznacza to:

a) spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

b) spółkę kapitałową w organizacji,

c) spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,

e) spółkę jawną będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (art. 5a pkt 28 ww. ustawy podatkowej).

Dochody spółek niebędących osobami prawnymi nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników takiej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce niebędącej osobą prawną jest uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Stosownie do art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarczą.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Co do zasady, do kategorii przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej są zaliczane wszystkie przychody osiągane w związku z tą działalnością. Wyjątki od tej zasady wprowadza art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazujący na przysporzenia uzyskiwane w związku z tą działalnością, które nie są uważane za przychody podatkowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:

a) pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie,

b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, z wyjątkiem składników majątku stanowiących udziały (akcje), papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych, pochodne instrumenty finansowe oraz składników majątku, w wyniku otrzymania których Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów z ich odpłatnego zbycia;

Natomiast przepis art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że:

Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:

a) pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej,

b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, z wyjątkiem składników majątku stanowiących udziały (akcje), papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych, pochodne instrumenty finansowe oraz składników majątku, w wyniku otrzymania których Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów z ich odpłatnego zbycia

– jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki albo zmniejszenie udziału kapitałowego w takiej spółce, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Na podstawie powyższego stwierdzam, że w przypadku gdy w wyniku rozwiązania spółki niebędącej osobą prawną podatnik otrzyma określone składniki majątku, na moment rozwiązania tej spółki nie powstanie przychód z działalności gospodarczej. Przychód ten powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych składników, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że jest Pan wspólnikiem spółki jawnej (dalej: Spółka). Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Spółka prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wspólnikami Spółki są dwie osoby fizyczne. Udział w  zysku i stratach Pana spółki wynosi 50%. Zgodnie z umową Spółki, jako wkład do Spółki wniósł Pan wkład pieniężny w kwocie 1500 zł oraz wkład niepieniężny w postaci przysługującej Panu bezspornej i wymagalnej wierzytelności wobec Spółki o zwrot pożyczki w kwocie 452 865,25 zł. Dodatkowo Pan wraz z drugim wspólnikiem Spółki, Pana małżonką Panią E.P. wniósł działając łącznie, wkład niepieniężny w postaci należących do ich wspólnego majątku praw do udziału w nieruchomości położonej przy ul. (…), w miejscowości (…) o wartości łącznej w kwocie 928 817,26 zł. Pozostała cześć praw do udziału w Nieruchomości w wysokości 1/2, została wniesiona przez Panią E.P., jako należąca do jej majątku osobistego. Pani E.P. wniosła do Spółki również wkład pieniężny w kwocie 4500 zł oraz wkład niepieniężny w  postaci przysługującej jej bezspornej i wymagalnej wierzytelności wobec Spółki o zwrot pożyczki w  kwocie 296 408,53 zł. Nieruchomość ta została wniesiona do Spółki na mocy umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego z dnia 28 lutego 2017 r. Na nieruchomości posadowione są budynek hurtowni zabawek z częścią socjalno-biurową, budynek magazynowy oraz łącznik. Budynki te zostały wybudowane w ramach funkcjonowania "Przedsiębiorstwa handlowego (…)" Spółka cywilna w latach 1997-2000. Od tego czasu budynki te są wykorzystywane do prowadzonej działalności gospodarczej. W 2001 r. istniejące spółka cywilna została przekształcona w spółkę jawną. Wspólnicy Spółki zamierzają podjąć jednomyślną uchwałę o zakończeniu działalności spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego oraz zawrzeć porozumienie dotyczące sposobu podziału pozostałego majątku Spółki. Wspólnicy Spółki zamierzają dokonać takiego podziału majątku spółki, że nieruchomość wraz ze znajdującymi się na niej budynkami w całości przypadnie na Pana rzecz. W dalszym ciągu pozostanie Pan polskim rezydentem podatkowym po rozwiązaniu Spółki.

Reasumując na podstawie powyższych przepisów prawa podatkowego oraz przedstawionego opisu sprawy stwierdzam, że nieodpłatne otrzymanie Nieruchomości w  związku z likwidacją Spółki, nie spowoduje powstania przychodu po Pana stronie, który podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w momencie otrzymania tego majątku spółki.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

  • Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzeń przyszłych i zastosuje się Pan do interpretacji.
  • Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

  • Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

  • w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo
  • w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383).