Opodatkowanie kwalifikowanych dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową oraz podstawy oblicze... - Interpretacja - 0113-KDIPT2-2.4011.251.2021.12.EC

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 22 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.251.2021.12.EC

Temat interpretacji

Opodatkowanie kwalifikowanych dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową oraz podstawy obliczenia daniny solidarnościowej.

Interpretacja indywidualna po wyroku sądu – stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie:

1)ponownie rozpatruję sprawę Pana wniosku z 12 lutego 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej – uwzględniam przy tym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 6 maja 2022 r., sygn. akt I SA/Gl 121/22 oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 czerwca 2023 r., sygn. akt II FSK 1165/22 i;

2)stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

18 lutego 2021 r. wpłynął Pana wniosek z 12 lutego 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania kwalifikowanych dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową oraz podstawy obliczenia daniny solidarnościowej. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 7 czerwca 2021 r. (wpływ 7 czerwca 2021 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

1.Opis działalności Wnioskodawcy

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: ustawa o PIT).

Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą od dnia 15 kwietnia 2009 r. (data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z danymi ujawnionymi  w CEIDG).

Od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawca prowadził działalność spełniającą w Jego ocenie kryterium prac rozwojowych. Wnioskodawca prowadził również działalność gospodarczą w takim zakresie w 2020 r. (przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy była działalność związana  z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca tworzył i komercjalizował (poprzez udzielenie licencji) programy i dodatki graficzne wspomagające i automatyzujące pracę edytorów wideo, wykorzystujących gotowe programy od takich producentów np. (...). Produktami Wnioskodawcy były tzw. szablony graficzne oraz „wtyczki” umożliwiające uzyskanie efektu wizualnego, który nie jest możliwy do uzyskania wbudowanymi funkcjami ww. programów do edycji wideo. Produkty końcowe (rozwiązania opracowywane przez Wnioskodawcę) są zależne od producentów programów ... - tj. programów, pod które przygotowywane jest oprogramowanie przez Wnioskodawcę. Upraszczając terminologię techniczną można stwierdzić, że przedmiotem działalności Wnioskodawcy było tworzenie oprogramowania stanowiącego „nakładki”  na oprogramowanie dostępne powszechnie na rynku.

Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza, w ramach której tworzył nowe lub ulepszał już istniejące produkty (rozwiązania) w postaci tzw. narzędzi wspomagających pracę edytorów wideo, stanowiła działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o PIT.

2.Rozwiązania (produkty) tworzone/ulepszane przez Wnioskodawcę

Rozwiązania (produkty) opracowywane przez Wnioskodawcę są określane jako narzędzia wspomagające pracę edytorów wideo.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, zarówno tworzył dany produkt (rozwiązanie) w ramach procesu twórczego od podstaw i wprowadzał go do obrotu (komercjalizował), jak również podejmował działania mające na celu ulepszenie i rozwinięcie już skomercjalizowanych przez Niego rozwiązań.

Produkty (rozwiązania) tworzone/ulepszane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej można podzielić na następujące kategorie:

(i)Szablony graficzne (templates)

Proces powstawania szablonu graficznego jest procesem twórczo-artystycznym. Na proces ten składa się m.in.: analiza trendów graficznych, a także stworzenie koncepcji graficznej  z udziałem zespołu oraz dyrektora artystycznego. Szablony graficzne (templates) są opracowywane przez grafików komputerowych. Osoby dedykowane do stworzenia szablonu graficznego (templates) używają w swojej pracy dostępnego na rynku oprogramowania  do tworzenia grafiki komputerowej i animacji.

Wynikiem ich prac jest stworzenie animowanej prezentacji, tj. wprawionych w ruch elementów grafiki, które są unikatowe i oryginalne. Finalnie produkt ten podlega komercjalizacji poprzez udzielenie licencji na jego używanie odbiorcom końcowym. Użytkownicy szablonów graficznych (templates) mają możliwość pełnego zarządzania nimi (w tym ich modyfikacji).

W praktyce szablony graficzne (templates) są wykorzystywane przez użytkowników  do tworzenia plików wideo za pomocą dostępnego na rynku oprogramowania. Szablony graficzne (templates) mogą być użyte np. do stworzenia czołówki telewizyjnej lub czołówki animowanej na kanale ....

(ii)Wtyczki (pluginy) graficzne

Proces powstawania, a następnie komercjalizacji wtyczek (pluginów) graficznych wygląda tak samo jak w przypadku szablonów graficznych (templates). Z tą różnicą, że wtyczki (pluginy) stanowią zbiór od kilku do kilkudziesięciu małych szablonów zebranych i komercjalizowanych jako jeden produkt.

Wtyczki graficzne - podobnie jak szablony graficzne - są tworzone przy pomocy dostępnych na rynku narzędzi do grafiki komputerowej oraz animacji. Mają one charakter unikatowy  i oryginalny. Niektóre z wtyczek (pluginów) graficznych są również wspomagane przez użycie kodu źródłowego. W praktyce zastosowanie wtyczek (pluginów) graficznych polega na dodaniu (wzbogaceniu) plików wideo o dodatkowe elementy graficzne, w skład których mogą wchodzić takie efekty jak np. zniekształcenia obrazu, efekty tekstowe, przejścia  z wideo „A” do wideo „B”. Plugin to każdy element graficzny wzbogacający lub zmieniający materiał wideo w post-procesie lub procesie edycji wideo. Podobnie jak szablony graficzne (templates), wtyczki (pluginy) graficzne podlegają komercjalizacji poprzez udzielenie licencji na ich używanie odbiorcom końcowym. Zastosowanie pluginów można zaobserwować m.in. w wideo dostępnych na kanale ..., w programach telewizyjnych, a nawet filmach pełnometrażowych.

(iii)Wtyczki (pluginy) programistyczne

Wtyczki (pluginy) programistyczne - w przeciwieństwie do wcześniej opisanych produktów - są tworzone przez zespół programistów w procesie programowania. W procesie powstawania wtyczek (pluginów) programistycznych nie jest wykorzystywane komercyjne, już istniejące oprogramowanie. Każda część, element czy algorytm składające się na wtyczkę (plugin) programistyczny musi być napisana przez programistę w wybranym (ustalonym przez dedykowany zespół programistów) języku programowania. Elementem składowym wtyczek (pluginów) programistycznych jest indywidualny i unikalny kod źródłowy, opracowany na potrzeby realizacji danego projektu.

Wtyczki (pluginy) programistyczne działają z tzw. aplikacją … (tj. ogólnie dostępnym na rynku oprogramowaniem do edycji plików wideo) i stanowią dodatek do tej aplikacji, modyfikujący jej funkcjonalność poprzez zmianę lub dodanie nowych funkcji do funkcji podstawowych tej aplikacji. Każda z opracowywanych wtyczek (pluginów) programistycznych ma charakter innowacyjny i niepowtarzalny. W praktyce zastosowanie wtyczek (pluginów) programistycznych pozwala na modyfikację lub zmianę wyglądu obrazu wideo przez np. modyfikację kolorów, zniekształcenia obrazu lub przez dodanie do obrazu dodatkowych elementów wizualnych.

(iv)         ...

... są to pliki wideo nakręcone specjalistyczną kamerą rejestrującą materiał wideo w wysokiej rozdzielczości, z prędkością od kilkuset do kilku tysięcy klatek na sekundę. Materiał, który jest kręcony, to specyficzne zachowania natury jak np. poruszający się kurz, śnieg, woda, ogień czy krople deszczu, które można użyć w późniejszym procesie produkcji plików wideo do wkomponowania w inny materiał przy użyciu dedykowanego  do tego celu programu do edycji plików wideo. Proces twórczy podejmowany przez Wnioskodawcę polega m.in. na zaplanowaniu ujęć, zbadaniu czy dany element natury da się sfilmować, przygotowaniu scenerii w studio oraz dobraniu narzędzi, które posłużą do wyprodukowania takiego efektu jak np. latający w powietrzu kurz czy wybuch ognia. Często narzędzia te są specjalnie budowane na potrzeby danych ujęć oraz w celu uzyskania danego efektu filmowanego. Materiał po sfilmowaniu zapisywany jest w indywidualnych plikach wideo, które sprzedawane są jako zbiór około 50 plików (jako jeden produkt). Opracowane w powyższy sposób rozwiązanie (produkt) ma charakter unikatowy i oryginalny.

Wszystkie wyżej wymienione produkty (rozwiązania) tworzone lub ulepszane przez Wnioskodawcę wzbogacają dostępne na rynku oprogramowanie do edycji plików wideo,  tj. ulepszają (modyfikują) podstawową funkcjonalność programów komercyjnych. Bez zastosowania danego produktu (rozwiązania) stworzonego lub ulepszonego przez Wnioskodawcę dany efekt przy edycji pliku wideo przez użytkowników nie byłby możliwy do osiągnięcia. Zastosowanie produktów (rozwiązań) Wnioskodawcy zawsze zmierza  do poprawy użyteczności lub funkcjonalności dostępnego na rynku oprogramowania komercyjnego do edycji plików wideo.

3.Twórczy charakter działalności Wnioskodawcy

Rezultatem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę było powstanie produktów (rozwiązań): o ustalonym charakterze, tj. uzewnętrznionej formie i podlegających wyodrębnieniu, o indywidualnym charakterze, tj. będących wynikiem procesów myślowych, wymagających kreatywności, a nie prac powtarzalnych, rutynowych, oraz o oryginalnym charakterze, co oznacza, że powstaje subiektywnie nowy wytwór intelektu.

Tym samym produkty (rozwiązania) opracowywane lub ulepszane przez Wnioskodawcę  w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, tj.: (i) szablony graficzne (templates), (ii) wtyczki (pluginy) graficzne, (iii) wtyczki (pluginy) programistyczne oraz  (iv) ... spełniały definicję utworu w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U.2019 poz. 1231.  ze zm.; dalej: „PAut”).

Działalność gospodarcza Wnioskodawcy spełniała znamiona działalności o charakterze twórczym (co najmniej w skali przedsiębiorstwa). Twórcza działalność Wnioskodawcy przejawiała się co najmniej w opracowaniu nowych lub ulepszeniu już istniejących produktów (rozwiązań), które nie występowały dotychczas w Jego praktyce gospodarczej lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już w Jego działalności funkcjonujących.

Ponadto, w ocenie Wnioskodawcy, Jego produkty (rozwiązania) były na tyle oryginalne  i innowacyjne, że często wyznaczały trendy w zakresie grafiki komputerowej na skalę światową.

4.Prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej

Wnioskodawca, w ramach prowadzonej przez Niego działalności, wykorzystywał dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej, jak również inną wiedzę  i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów (rozwiązań). Innymi słowy Wnioskodawca, w ramach prowadzonej przez Niego działalności, poprzez tworzenie nowych lub rozwijanie już istniejących produktów (rozwiązań), łączył dotychczas istniejącą wiedzę oraz opracowywał nową wiedzę w celu stworzenia produktów (rozwiązań) dotychczas niedostępnych na rynku i ulepszenia tych już oferowanych, w sposób polegający na dokonaniu znacznych usprawnień. Rezultatem tej działalności było opracowanie przez Wnioskodawcę nowych lub ulepszenie już istniejących następujących kategorii produktów (rozwiązań): (i) szablonów graficznych (templates), (ii) wtyczek (pluginów) graficznych, (iii) wtyczek (pluginów) programistycznych oraz (iv) ....

Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, że prace te nie mają charakteru prac rutynowych  i okresowych zmian wprowadzanych do już istniejących produktów (rozwiązań) Wnioskodawcy.

Działania podejmowane w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy prowadzące  do opracowania nowych lub ulepszenia już istniejących produktów (rozwiązań) w postaci tzw. narzędzi wspomagających pracę edytorów wideo, różniły się w zależności od kategorii tych produktów (rozwiązań).

W przypadku (i) szablonów graficznych (templates), które nie są wspomagane przez użycie kodu źródłowego, (ii) wtyczek (pluginów) graficznych oraz (iii) ... prace podejmowane w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy koncentrowały się m.in. na badaniu aktualnych trendów graficznych, tworzeniu koncepcji graficznych oraz rozwiązań zgodnych z aktualnymi trendami w grafice, próbach interpretacji wizji artystycznych i ich zastosowaniu w praktyce w ww. produktach (rozwiązaniach), próbach tworzenia nowych trendów i ich wyznaczania w skali światowej.

W przypadku (i) wtyczek (pluginów) graficznych wspomaganych przez użycie kodu źródłowego oraz (ii) wtyczek (pluginów) programistycznych, prace podejmowane w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy koncentrowały się na opracowaniu nowej lub ulepszeniu już istniejącej technologii. Prace te miały charakter prac programistycznych i były związane m.in. z opracowaniem kodów źródłowych oraz aplikacji.

Dotyczyły one opracowania autorskich rozwiązań lub koncepcji i obejmowały przykładowo stworzenie projektu rozwiązania, przeprowadzenie testów, a także czynności programistyczne takie jak autorskie tworzenie kodu źródłowego oraz weryfikację, modyfikację i udoskonalanie dostępnych rozwiązań programistycznych. Były one wykonywane w sposób zaplanowany, zorganizowany, systematyczny i ciągły. Ponadto prace podejmowane w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy charakteryzowały się wysoką niepowtarzalnością, indywidualnością oraz oryginalnością (nie stanowią rutynowych zmian dokonywanych okresowo w funkcjonującym już systemie, tzw. czynności utrzymania). W praktyce na co dzień Wnioskodawca musiał w drodze doświadczeń oraz testów zdobywać, poszerzać i łączyć wiedzę z nauk podstawowych (jak np. matematyka, fizyka czy statystyka), jak i stosowanych (informatyka), tak aby następnie móc wykorzystywać ją przy tworzeniu lub ulepszaniu swoich produktów (rozwiązań).

Stałym elementem każdego realizowanego przez Wnioskodawcę projektu - tj. tworzenia lub ulepszania (i) szablonów graficznych (templates), (ii) wtyczek (pluginów) graficznych, (iii) wtyczek (pluginów) programistycznych czy też (iv) ... było przeprowadzenie testów sprawdzających poprawność użytych elementów i całości aplikacji w środowisku, w którym ma ono funkcjonować. W toku tych czynności sprawdzeniu podlega kompatybilność produktów (rozwiązań) Wnioskodawcy z istniejącymi aplikacjami  

i programami oraz wpływ tych produktów (rozwiązań) na działanie innych programów. Prowadzone testy pozwalają również na wyeliminowanie działań niepożądanych.

W toku prac nad tworzeniem lub ulepszaniem danego produktu (rozwiązania) przez Wnioskodawcę, produkty (rozwiązania) Wnioskodawcy podlegały adaptacji do tzw. aplikacji ……….., z którymi mają docelowo funkcjonować i które posiadają ograniczenia techniczne narzucone oryginalnie przez ich producenta. W praktyce nie każdy produkt (rozwiązanie) opracowane przez Wnioskodawcę podlegało komercjalizacji. Przeprowadzane przez Wnioskodawcę testy w praktyce odpowiadały na pytanie czy dany produkt (rozwiązanie) znajdzie praktyczne zastosowanie oraz czy działa prawidłowo.

Realizacja powyżej opisanych prac następowała w sposób zaplanowany przez Wnioskodawcę oraz według opracowanej przez Niego metody. Wnioskodawca prowadził swoją działalności w sposób systematyczny i metodyczny, a także rozwijał specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie automatyzacji procesów biznesowych przedsiębiorstw (w tym przez zatrudnione lub współpracujące z nim osoby). Zatrudnione lub współpracujące  z Wnioskodawcą osoby wykonywały zlecone im przez Wnioskodawcę fragmentaryczne prace, nie wiedząc często jaki będzie końcowy rezultat połączenia ich w jedną spójną całość.

5.Koszty prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Wnioskodawcę

W ramach działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, powyżej opisane prace wykonywane były przez osoby:

-zatrudnione u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę, lub

-przez niezależne podmioty (prowadzące działalność gospodarczą), z którymi Wnioskodawca zawarł umowy o współpracę (tj. kontrakty B2B).

Majątkowe prawa autorskie do utworów powstałych w ramach prac wykonywanych przez pracowników lub współpracowników Wnioskodawcy były przenoszone przez wykonawców na Jego rzecz.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, ponosił m.in. następujące koszty:

a)koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

b)koszty wynagrodzeń osób, z którymi Wnioskodawca zawarł umowę o współpracy (tj. kontrakty B2B),

c)koszty nabycia licencji na oprogramowanie, niezbędne do realizacji danego produktu (rozwiązania) przez Wnioskodawcę,

d)koszty usług związanych z realizacją materiałów wideo,

e)koszty związane z podróżami w zakresie, w jakim koszty te dotyczą realizacji poszczególnych produktów (rozwiązań),

f)koszty reklamy.

Wskazane powyżej koszty stanowią jedynie przykładowy katalog wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej. Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, że wymienione koszty były wydatkami, bez których poniesienia Wnioskodawca w ramach działalności przedsiębiorstwa nie byłby w stanie prowadzić działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu przepisów Ustawy o PIT.

W księgach rachunkowych Wnioskodawcy ponoszone przez Niego poszczególne koszty związane z realizacją danego produktu (rozwiązania) są odpowiednio alokowane, tak aby możliwe było ustalenie jaki przychód oraz jakie koszty wiążą się z danym projektem realizowanym przez Wnioskodawcę (produktem wytworzonym lub ulepszonym przez Wnioskodawcę). Wnioskodawca alokował koszty zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o PIT, tj. na podstawie ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy możliwe jest ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

6.Komercjalizacja produktów (rozwiązań) tworzonych i ulepszanych przez Wnioskodawcę

Produkty (rozwiązania) tworzone lub ulepszane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, w tym też po dniu 1 stycznia 2019 r., były następnie komercjalizowane, tj. wprowadzane do obrotu. Użytkownicy mogli nabywać produkty (rozwiązania) Wnioskodawcy za pośrednictwem sklepu internetowego online. Instalacja produktów następowała przez „chmurowe” rozwiązanie o nazwie ... - autorski program Wnioskodawcy do instalacji i zarządzania licencjami zakupionych produktów.

Z chwilą nabycia przez użytkowników produktów (rozwiązań) Wnioskodawcy, tj.  (i) szablonów graficznych (templates), (ii) wtyczek (pluginów) graficznych, (iii) wtyczek (pluginów) programistycznych czy też (iv) ..., pomiędzy użytkownikami a Wnioskodawcą dochodziło do zawarcia umowy licencji niewyłącznej. Na podstawie zawartej umowy licencji użytkownicy mogli wykorzystywać nabyte produkty (rozwiązania) Wnioskodawcy na własny użytek i nie mogli przenosić praw z tej umowy (dokonywać cesji) na rzecz innych podmiotów. Korzystanie przez użytkowników z produktów (rozwiązań) Wnioskodawcy odbywało się na warunkach określonych przez umowę licencyjną i zaakceptowanych przez użytkowników w momencie nabycia danego produktu (rozwiązania). W praktyce ten sam produkt (rozwiązanie) oferowane do sprzedaży przez Wnioskodawcę mogło być wielokrotnie nabywane (używane) przez różnych odbiorców końcowych.

Tym samym, Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej - z tytułu komercjalizacji wytworzonych lub ulepszonych przez Niego produktów (rozwiązań) - uzyskiwał przychody z tytułu opłat licencyjnych. Przychody z tytułu licencji stanowiły główne źródło przychodów w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę.

Co do zasady model biznesowy działalności gospodarczej Wnioskodawcy opierał się na zawieraniu z użytkownikami (odbiorcami końcowymi) umów licencji i pobieraniu z tego tytułu opłat. Wnioskodawca zaznacza jednak, że Jego działalność opierała się na współpracy z firmą ……, która pełniła dla Wnioskodawcy funkcję tzw. „...”. ... jest pośrednikiem sprzedaży produktów (rozwiązań) Wnioskodawcy. W praktyce współpraca Wnioskodawcy z ... oznaczała, że na stronie internetowej (w sklepie internetowym) oferowane były przez Wnioskodawcę Jego produkty (rozwiązania),  tj. (i) szablony graficzne (templates), (ii) wtyczki (pluginy) graficzne, (iii) wtyczki (pluginy) programistyczne czy też (iv) ..., ale w momencie kiedy dochodziło do ich nabycia przez użytkowników i zawarcia umowy licencji, podmiotem odpowiedzialnym   za przyjęcie płatności z tytułu opłaty licencyjnej od użytkowników nie był Wnioskodawca, ale ... Po realizacji transakcji (zaksięgowaniu płatności) ... wystawiał faktury bezpośrednio na rzecz użytkowników, którzy nabyli produkty (rozwiązania) Wnioskodawcy.

Z kolei Wnioskodawca w okresie miesięcznym rozliczał się z ... za świadczone usługi tj.:

a)Wnioskodawca wystawiał na rzecz ... fakturę za dany miesiąc, która uwzględniała wszystkie transakcje - opłaty licencyjne uiszczone przez użytkowników za nabyte produkty (rozwiązania) Wnioskodawcy,

b)... wystawiała na rzecz Wnioskodawcy fakturę za świadczone usługi pośrednika sprzedaży (tj. prowizję należną ... od sprzedanych produktów (rozwiązań) Wnioskodawcy).

Pomimo zatem, że produkty (rozwiązania) Wnioskodawcy były nabywane przez różnych użytkowników, którzy uiszczali z tego tytułu opłaty licencyjne, faktyczne rozliczenie finansowe następowało tylko pomiędzy Wnioskodawcą a … Wnioskodawca nie wystawiał bezpośrednio faktur z tytułu opłat licencyjnych na rzecz odbiorców końcowych.

7.Zbycie ZCP Wnioskodawcy

Mając na uwadze rozwój biznesu, Wnioskodawca pozyskał w grudniu 2020 r. zewnętrznego inwestora (dalej: „Inwestor”). Przystąpienie Inwestora nastąpiło w formie transakcji …, polegającej na zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) Wnioskodawcy na rzecz Inwestora na podstawie umowy sprzedaży z dnia 17 grudnia 2020 r.

Momentem przeniesienia własności ZCP Wnioskodawcy na rzecz Inwestora był moment zawarcia umowy sprzedaży. W umowie sprzedaży został opisany przedmiot sprzedaży,  tj. zbywane ZCP, w tym w szczególności zostały opisane poszczególne składniki niematerialne i materialne wchodzące w jego/jej skład.

Przedmiotem sprzedaży była zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o PIT i Kodeksu cywilnego, tj. wyodrębniony w ramach danego przedsiębiorstwa zespół składników materialnych i niematerialnych, który charakteryzuje się pewnym stopniem wyodrębnienia lokalizacyjnego, majątkowego czy też organizacyjnego.

W wyniku transakcji sprzedaży ZCP Wnioskodawcy na rzecz Inwestora zostały przeniesione m.in. nazwa przedsiębiorstwa, własność ruchomości, prawa i obowiązki wynikające z umów, wierzytelności i środki pieniężne, prawa własności intelektualnej (w tym majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne), tajemnica przedsiębiorstwa.

W szczególności w wyniku transakcji doszło do zbycia majątkowych praw autorskich do produktów (rozwiązań) stworzonych lub ulepszonych przez Wnioskodawcę w wyniku prowadzonych przez Niego prac badawczo-rozwojowych w ramach działalności przedsiębiorstwa, tj.: majątkowych praw autorskich do: (i) szablonów graficznych (templates), (ii) wtyczek (pluginów) graficznych, (iii) wtyczek (pluginów) programistycznych. (iv) ....

Mając na uwadze model biznesowy przyjęty przez Wnioskodawcę oraz charakter branży,  w której działała firma Wnioskodawcy, głównym aktywem przedsiębiorstwa Wnioskodawcy były składniki niematerialne w postaci praw własności intelektualnej. Tym samym rynkowa wycena majątkowych praw autorskich do: (i) szablonów graficznych (templates), (ii) wtyczek (pluginów) graficznych, (iii) wtyczek (pluginów) programistycznych, (iv) ... stworzonych lub ulepszonych przez Wnioskodawcę w wyniku prowadzonych przez Niego prac badawczo-rozwojowych w ramach przedsiębiorstwa, była zasadniczym elementem składowym ceny ustalonej jako cena sprzedaży ZCP na rzecz Inwestora.

Wnioskodawca na potrzeby przeprowadzenia transakcji posiadał wycenę sporządzoną przez niezależny podmiot.

Wobec powyższego po stronie Wnioskodawcy powstała wątpliwość, jak powinien zostać opodatkowany osiągnięty przez Niego dochód:

-uzyskiwany od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia sprzedaży ZCP z tytułu udzielanych licencji,

-ze sprzedaży ZCP, w części w jakiej dochód ten będzie stanowił dochód z tytułu zbycia majątkowych praw autorskich do: (i) szablonów graficznych (templates), (ii) wtyczek (pluginów) graficznych, (iii) wtyczek (pluginów) programistycznych, (iv) ..., stanowiących kwalifikowane prawa własności intelektualnej, w rozumieniu ustawy o PIT.

Uzupełnienie zdarzenia przyszłego

Rezultatem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jest powstanie produktów (rozwiązań):

a)o ustalonym charakterze, tj. uzewnętrznionej formie i podlegających wyodrębnieniu,

b)o indywidualnym charakterze, tj. będących wynikiem procesów myślowych, wymagających kreatywności, a nie prac powtarzalnych, rutynowych, oraz

c)o oryginalnym charakterze, co oznacza, że powstaje subiektywnie nowy wytwór intelektu.

Tym samym, produkty (rozwiązania) opracowywane lub ulepszane przez Wnioskodawcę  w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, tj.: (i) szablony graficzne (templates), (ii) wtyczki (pluginy) graficzne, (iii) wtyczki (pluginy) programistyczne oraz (iv) ... spełniają definicję utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności, wykorzystywał dostępną wiedzę  z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej, jak również inną wiedzę  i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów (rozwiązań). Innymi słowy Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności, poprzez tworzenie nowych lub rozwijanie już istniejących produktów (rozwiązań), łączył dotychczas istniejącą wiedzę oraz opracowywał nową wiedzę w celu stworzenia produktów (rozwiązań) dotychczas niedostępnych na rynku i ulepszeniu tych już oferowanych, w sposób polegający na dokonaniu znacznych usprawnień.

Wnioskodawca podkreśla, że prace te nie mają charakteru prac rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do już istniejących produktów (rozwiązań) Wnioskodawcy.

Działania podejmowane w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy prowadzące  do opracowania nowych lub ulepszenia już istniejących produktów (rozwiązań) w postaci tzw. narzędzi wspomagających pracę edytorów wideo różnią się w zależności od kategorii tych produktów (rozwiązań).

W przypadku (i) szablonów graficznych (templates), które nie są wspomagane przez użycie kodu źródłowego, (ii) wtyczek (pluginów) graficznych oraz (iii) ... prace podejmowane w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy koncentrują się m.in.  na badaniu aktualnych trendów graficznych, tworzeniu koncepcji graficznych oraz rozwiązań zgodnych z aktualnymi trendami w grafice, próbach interpretacji wizji artystycznych i ich zastosowaniu w praktyce w ww. produktach (rozwiązaniach), próbach tworzenia nowych trendów i ich wyznaczania w skali światowej.

W przypadku (i) wtyczek (pluginów) graficznych wspomaganych przez użycie kodu źródłowego oraz (ii) wtyczek (pluginów) programistycznych, prace podejmowane w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy koncentrują się na opracowaniu nowej lub ulepszeniu już istniejącej technologii. Prace te mają charakter prac programistycznych  i są związane m.in. z opracowaniem kodów źródłowych oraz aplikacji.

Prace prowadzone przez Wnioskodawcę dotyczą opracowania autorskich rozwiązań lub koncepcji i obejmują przykładowo stworzenie projektu rozwiązania, przeprowadzenie testów, a także czynności programistyczne takie jak autorskie tworzenie kodu źródłowego oraz weryfikację, modyfikację i udoskonalanie dostępnych rozwiązań programistycznych. Są one wykonywane w sposób zaplanowany, zorganizowany, systematyczny i ciągły. Ponadto prace podejmowane w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy charakteryzują się wysoką niepowtarzalnością, indywidualnością oraz oryginalnością (nie stanowią tzw. czynności utrzymania).

W praktyce na co dzień Wnioskodawca musiał w drodze doświadczeń oraz testów zdobywać, poszerzać i łączyć wiedzę z nauk podstawowych (jak np. matematyka, fizyka czy statystyka), jak i stosowanych (informatyka), tak aby następnie móc wykorzystywać ją przy tworzeniu lub ulepszaniu swoich produktów (rozwiązań).

Realizacja powyżej opisanych prac następuje w sposób zaplanowany przez Wnioskodawcę oraz według opracowanej przez Niego metody. Wnioskodawca prowadził swoją działalność w sposób systematyczny i metodyczny, a także rozwijał specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie automatyzacji procesów biznesowych przedsiębiorstw (w tym przez zatrudnione lub współpracujące z nim osoby). Zatrudnione lub współpracujące  z Wnioskodawcą osoby wykonywały zlecone im przez Wnioskodawcę fragmentaryczne prace, nie wiedząc często jaki będzie końcowy rezultat połączenia ich w jedną spójną całość.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności musiał stale rozwijać posiadaną wiedzę, tak aby jego działalność była na bieżąco z trendami oraz nowościami technologicznymi  w zakresie grafiki komputerowej. Ponadto każdy produkt (rozwiązanie) tworzone lub ulepszane w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy wymagało opracowania unikatowych koncepcji dotyczących rozwiązywania teoretycznych i praktycznych problemów związanych z ich funkcjonowaniem. Dzięki temu produkty (rozwiązania) Wnioskodawcy były dopasowane do oczekiwań użytkowników oraz miały indywidualny i innowacyjny charakter ze względu na zastosowane autorskie rozwiązania (po ich uprzednim przetestowaniu).

Rezultatem wyżej opisanych prac prowadzonych przez Wnioskodawcę jest opracowanie nowych lub ulepszenie już istniejących produktów (rozwiązań): (i) szablonów graficznych (templates), (ii) wtyczek (pluginów) graficznych, (iii) wtyczek (pluginów) programistycznych oraz (iv) ..., które nie występowały dotychczas w Jego praktyce gospodarczej lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już w Jego działalności funkcjonujących. Ponadto, w ocenie Wnioskodawcy, Jego produkty (rozwiązania) są na tyle oryginalne i innowacyjne, że często wyznaczają trendy w zakresie grafiki komputerowej na skalę światową.

Wobec powyższego, działalność gospodarcza Wnioskodawcy jest działalnością o charakterze twórczym (co najmniej w skali przedsiębiorstwa Wnioskodawcy), obejmuje prace rozwojowe i jest podejmowana w sposób systematyczny (tj. metodyczny, zaplanowany  i uporządkowany), w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Niezależnie od powyższego ustosunkowania się Wnioskodawcy do pytania Organu, Wnioskodawca wskazuje, że ocena, czy prowadzona przez Niego działalność spełnia definicję działalności badawczo rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 w zw. z pkt 39 i 40 ustawy  o PIT powinna być dokonana przez Organ. Powyższe znajduje potwierdzenie w wyrokach wojewódzkich sądów administracyjnych, przykładowo, Wojewódzki Sąd Administracyjny  w Krakowie w wyroku z 18 marca 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 178/21 wskazał, że ewentualne wezwanie do sprecyzowania wniosku nie mogło prowadzić do żądania, aby to sam wnioskodawca przesądził rzeczoną kwestię, o którą wszak wprost zapytał, lecz jedynie  do sprecyzowania danych faktycznych dotyczących prowadzonej działalności niezbędnych  do ich oceny w kontekście definicji owej działalności. Następnie na gruncie obowiązujących przepisów należało ocenić ten rodzaj działalności (...) Skoro wnioskodawca dokładnie opisał swoją działalność przez pryzmat cech działalności badawczo-rozwojowej, to organ miał obowiązek udzielić odpowiedzi na przedstawioną wątpliwość. W ocenie Wnioskodawcy prowadzona przez niego działalność obejmuje działania polegające w głównej mierze na pracach badawczo-rozwojowych na co Wnioskodawca wyraźnie i jednoznacznie wskazał  w punkcie 1.4 Opisu Stanu Faktycznego Wniosku o interpretację.

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie  i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania  i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług,  z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Działania podejmowane w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy prowadzące do opracowania nowych lub ulepszenia już istniejących produktów (rozwiązań) w postaci tzw. narzędzi wspomagających pracę edytorów wideo różnią się w zależności od kategorii tych produktów (rozwiązań).

W przypadku (i) szablonów graficznych (templates), które nie są wspomagane przez użycie kodu źródłowego, (ii) wtyczek (pluginów) graficznych oraz (iii) ..., prace podejmowane w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy koncentrują się m.in.  na badaniu aktualnych trendów graficznych, tworzeniu koncepcji graficznych oraz rozwiązań zgodnych z aktualnymi trendami w grafice, próbach interpretacji wizji artystycznych i ich zastosowaniu w praktyce w ww. produktach (rozwiązaniach), próbach tworzenia nowych trendów i ich wyznaczania w skali światowej.

W przypadku (i) wtyczek (pluginów) graficznych wspomaganych przez użycie kodu źródłowego oraz (ii) wtyczek (pluginów) programistycznych, prace podejmowane w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy koncentrują się na opracowaniu nowej lub ulepszeniu już istniejącej technologii. Prace te mają charakter prac programistycznych i są związane m.in. z opracowaniem kodów źródłowych oraz aplikacji.

Prace prowadzące do opracowania lub ulepszenia ww. produktów (rozwiązań) zostały przez Wnioskodawcę opisane we wniosku. Dotyczą one opracowania autorskich rozwiązań lub koncepcji i obejmują przykładowo stworzenie projektu rozwiązania, przeprowadzenie testów, a także czynności programistyczne takie jak autorskie tworzenie kodu źródłowego oraz weryfikację, modyfikację i udoskonalanie dostępnych rozwiązań programistycznych. Są one wykonywane w sposób zaplanowany, zorganizowany, systematyczny i ciągły. Ponadto prace podejmowane w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy charakteryzują się wysoką niepowtarzalnością, indywidualnością oraz oryginalnością (nie stanowią rutynowych zmian dokonywanych okresowo w funkcjonującym już systemie, tzw. czynności utrzymania). W praktyce na co dzień Wnioskodawca musi w drodze doświadczeń oraz testów zdobywać, poszerzać i łączyć wiedzę z nauk podstawowych (jak np. matematyka, fizyka czy statystyka), jak i stosowanych (informatyka), tak aby następnie móc wykorzystywać ją przy tworzeniu lub ulepszaniu swoich produktów (rozwiązań).

Realizacja powyżej opisanych prac następuje w sposób zaplanowany przez Wnioskodawcę oraz według opracowanej przez Niego metody. Wnioskodawca prowadzi swoją działalność w sposób systematyczny i metodyczny, a także rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie automatyzacji procesów biznesowych przedsiębiorstw (w tym przez zatrudnione lub współpracujące z nim osoby). Zatrudnione lub współpracujące  z Wnioskodawcą osoby wykonują zlecone im przez Wnioskodawcę fragmentaryczne prace, nie wiedząc często jaki będzie końcowy rezultat połączenia ich w jedną spójną całość.

Rezultatem wyżej opisanych prac prowadzonych przez Wnioskodawcę jest opracowanie nowych lub ulepszenie już istniejących produktów (rozwiązań), które nie występowały dotychczas w jego praktyce gospodarczej lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już w Jego działalności funkcjonujących. Ponadto w ocenie Wnioskodawcy, Jego produkty (rozwiązania) są na tyle oryginalne i innowacyjne, że często wyznaczają trendy w zakresie grafiki komputerowej na skalę światową.

Wnioskodawca ze względu na rozmiar działalności prowadzi księgi rachunkowe.

W księgach rachunkowych Wnioskodawcy ponoszone przez Niego poszczególne koszty związane z realizacją danego produktu (rozwiązania) są odpowiednio alokowane, tak aby możliwe było ustalenie jaki przychód oraz jakie koszty wiążą się z danym projektem realizowanym przez Wnioskodawcę (produktem wytworzonym lub ulepszonym przez Wnioskodawcę).

Odrębne zapisy w powyższym zakresie prowadzone były w trakcie 2020 r., ale zapewniają wyodrębnienie poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej również  za 2019 r. w sposób, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym  od osób fizycznych.

W celu poprawnego zastosowania preferencji IP Box, wobec autorskiego prawa do programu komputerowego, należy nadać mu znaczenia funkcjonalne, celowościowe i rozszerzające,  w zgodzie z najbardziej istotnym międzynarodowym kontekstem przepisów o IP Box, czyli Raportem OECD BEPS Plan Działania nr 5. Zgodnie z akapitem 34 tego Raportu, copyrighted software, to nie tylko program komputerowy chroniony prawem autorskim, ale szerzej oprogramowanie chronione prawem autorskim, może zawierać się w katalogu kwalifikowanych IP jako aktywo funkcjonalnie ekwiwalentne do patentu. OECD wskazuje,  że oprogramowanie chronione prawem autorskim dzieli podstawowe cechy patentów, ponieważ jest nowatorskie, nieoczywiste i użyteczne, a zatem zasadniczo wynika  z prowadzenia innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej, której prowadzenie powinny stymulować przepisy o IP Box. OECD stwierdza także, że nie wszystkie jurysdykcje zapewniają ochronę patentową oprogramowania i dlatego wielu podatników, którzy wytwarzają oprogramowanie, musi posiadać prawa autorskie, zamiast polegać na ochronie patentowej. Włączenie oprogramowania chronionego prawem autorskim do definicji funkcjonalnie równoważnych kwalifikowanych IP zapewnia również, że różne traktowanie oprogramowania na mocy prawa patentowego różnych jurysdykcji nie ma wpływu na to, czy dochody z oprogramowania mogą korzystać z różnych regulacji IP Box.

W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki zgodnie z art. 1 PAut, oprogramowanie może być, zgodnie z wykładnią celowościową i kontekstualną (ww. Raport OECD), uznane za kwalifikowane IP w świetle rozszerzającej wykładni art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Powyższa interpretacja programu komputerowego dla celów IP Box znajduje potwierdzenie również w Objaśnieniach IP Box.

Mając na uwadze, że produkty (rozwiązania) opracowywane lub ulepszane przez Wnioskodawcę, tj. (i) szablony graficznych (templates), (ii) wtyczki (pluginy) graficzne, (iii) wtyczki (pluginy) programistyczne oraz (iv) ...:

a)mają na celu umożliwienie uzyskania efektu wizualnego, który nie jest możliwy  do uzyskania przy zastosowaniu komercyjnych programów do edycji wideo, tj. ich celem jest:

·ułatwienie lub udoskonalanie obsługi standardowych programów do edycji plików wideo, lub

·umożliwienie połączenia funkcjonalności standardowych programów do edycji plików wideo z rozwiązaniami (produktami) tworzonymi lub ulepszanymi przez Wnioskodawcę, oraz

b)podlegają ochronie prawnej jako utwór literacki z art. 1 PAut.,

to w świetle rozszerzającej wykładni programu komputerowego na gruncie przepisów o IP Box, która mówi o holistycznym podejściu do definicji programu komputerowego, należy je kwalifikować jako oprogramowanie.

Jednocześnie Wnioskodawca podkreśla, że zgodnie z powyższą interpretacją, oprogramowanie będą stanowić nie tylko nowe produkty (rozwiązania), ale również ich ulepszenia same w sobie.

Wtyczki (pluginy) programistyczne oraz wtyczki (pluginy) graficzne, które są wspomagane kodem źródłowym - zarówno nowe, jak i ich ulepszenia, stanowią w ocenie Wnioskodawcy program komputerowy, który podlega ochronie na podstawie art. 74 PAut.

Co do zasady, przesłanki tej nie spełniają same w sobie szablony (templates) graficzne, wtyczki (pluginy) graficzne, które nie są wspomagane kodem źródłowym oraz ... - zarówno nowe, jak i ich ulepszenia. Mając jednak na uwadze ich przeznaczenie  do wykorzystania w aplikacjach .... i połączenie z kodem źródłowym, również podlegają one w ocenie Wnioskodawcy ochronie jako program komputerowy w rozumieniu art. 74 Paut, zgodnie z holistycznym podejściem do definicji programu komputerowego stosowanym dla celów IP Box.

Na marginesie, jakkolwiek Wnioskodawca przedstawił powyżej odpowiedź na pytanie Organu, to należy wskazać, że mimo tego, że zagadnienie przedstawione w pytaniu dotyczy przepisów prawa autorskiego, organ jest uprawniony do dokonania wykładni tych przepisów, jeżeli wpływa to na interpretację przepisów prawa podatkowego. Powyższe potwierdzają również sądy administracyjne, przykładowo, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 25 marca 2021 r., sygn. I SA/Po 741/20 wskazał, że: Ustalenie, czy dany wytwór pracy spełnia definicję autorskiego prawa komputerowego ma zasadnicze znaczenie dla określenia, czy podatnik ma prawo do zastosowania stawki 5% z tytułu uzyskiwania dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Regulacje zawarte w przepisach prawa autorskiego podlegają zatem wykładni w toku postępowania interpretacyjnego o tyle, o ile wpływają na interpretację przepisów prawa podatkowego. Podobne stanowisko wyrażał wielokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny, przykładowo w wyroku z 15 marca 2017 r., sygn. II FSK 475/15 wskazał, że ocena prawidłowości stosowania tych odrębnych przepisów ma znaczenie dla prawnopodatkowej kwalifikacji zdarzeń, z zaistnieniem których ustawa podatkowa wiąże powinność przymusowego świadczenia pieniężnego; regulacje zawarte  w tych przepisach podlegają zatem wykładni w toku postępowania interpretacyjnego, o tyle, o ile wpływają na interpretację przepisów prawa podatkowego.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej zarówno tworzy dany produkt (rozwiązanie) w ramach procesu twórczego od podstaw i wprowadza go do obrotu (komercjalizuje), jak również podejmuje działania mające na celu ulepszenie  i rozwinięcie już skomercjalizowanych przez niego rozwiązań.

Produkty (rozwiązania) tworzone/ulepszane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej można podzielić na następujące kategorie: (i) szablony graficzne (templates), (ii) wtyczki (pluginy) graficzne, (iii) wtyczki (pluginy) programistyczne, (iv) ....

Zatem przedmiotem wniosku jest kwestia możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę 5% stawki od dochodu uzyskiwanego z tytułu przenoszenia autorskich praw majątkowych zarówno do oprogramowania wytworzonego, jak też do oprogramowania rozwiniętego lub ulepszonego przez Wnioskodawcę.

Produkty (rozwiązania) tworzone lub ulepszane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, komercjalizowane, tj. wprowadzane do obrotu na podstawie umów licencji. Użytkownicy nabywali produkty (rozwiązania) Wnioskodawcy  za pośrednictwem sklepu internetowego. Instalacja produktów następowała przez chmurowe rozwiązanie o nazwie ... - autorski program Wnioskodawcy do instalacji  i zarządzania licencjami zakupionych produktów. Na nabywców nie były przenoszone autorskie prawa majątkowe zarówno do oprogramowania wytworzonego, jak też do oprogramowania rozwiniętego lub ulepszonego przez Wnioskodawcę. Do czasu zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Wnioskodawca był właścicielem wytworzonych praw majątkowych.

Autorskie prawa majątkowe zarówno do oprogramowania wytworzonego, jak też  do oprogramowania rozwiniętego lub ulepszonego przez Wnioskodawcę, zostały ostatecznie zbyte przez Wnioskodawcę na rzecz inwestora na podstawie umowy z dnia  17 grudnia 2020 r.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zarówno rozwija i ulepsza oprogramowanie będące rezultatem własnej pracy twórczej, jak też rozwija i ulepsza istniejące już oprogramowanie autorstwa innych osób. W ramach działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, powyżej opisane prace wykonywane są przez osoby zatrudnione u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę, lub przez niezależne podmioty (prowadzące działalność gospodarczą), z którymi Wnioskodawca zawarł umowy  o współpracę (tj. kontrakty B2B).

Majątkowe prawa autorskie do utworów powstałych w ramach prac wykonywanych przez pracowników i/lub współpracowników Wnioskodawcy są przenoszone przez wykonawców na Jego rzecz.

Wszystkie wyżej wymienione produkty (rozwiązania) tworzone lub ulepszane przez Wnioskodawcę, wzbogacają dostępne na rynku oprogramowanie do edycji plików wideo,  tj. ulepszają (modyfikują) podstawową funkcjonalność programów komercyjnych. Bez zastosowania danego produktu (rozwiązania) stworzonego lub ulepszonego przez Wnioskodawcę dany efekt przy edycji pliku wideo przez użytkowników nie byłby możliwy  do osiągnięcia.

Zastosowanie produktów (rozwiązań) Wnioskodawcy zawsze zmierza do poprawy użyteczności lub funkcjonalności dostępnego na rynku oprogramowania komercyjnego  do edycji plików wideo.

W przypadku rozwijania lub ulepszania oprogramowania innych osób, Wnioskodawcy przysługuje własność tego prawa. Jak wskazano, majątkowe prawa autorskie do utworów powstałych w ramach prac wykonywanych przez pracowników lub współpracowników Wnioskodawcy są przenoszone przez ich twórców/wykonawców na Jego rzecz.

Wnioskodawca nie zawierał umów licencji wyłącznych do korzystania  z rozwijanego/ulepszanego prawa.

Do czasu zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na rzecz Inwestora, rozwijanie lub ulepszanie oprogramowania tworzonego przez Wnioskodawcę odbywało się zarówno przed  i jak i po jego komercjalizacji, polegającej na udzielaniu licencji na korzystanie  z poszczególnych produktów na rzecz klientów. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawca nie zbywał (nie przenosił własności) tworzonych praw majątkowych, mógł je więc rozwijać i ulepszać, gdyż prawa autorskie majątkowe stanowiły jego wyłączną własność.

Zbycie praw majątkowych do stworzonego oprogramowania nastąpiło jednorazowo  na podstawie umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, która miała miejsce w dniu 17 grudnia 2020 r. Od tego dnia Wnioskodawcy nie przysługują już prawa majątkowe do wytworzonych produktów. Nie przysługuje Mu też wyłączna licencja do korzystania z rozwijanego lub ulepszonego prawa. Wnioskodawca rozwijał lub ulepszał oprogramowanie, którego był właścicielem.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. do dnia zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w dniu 17 grudnia 2020 r., Wnioskodawca z tytułu komercjalizacji wytworzonych lub ulepszonych przez Niego rozwiązań uzyskiwał przychody z tytułu opłat licencyjnych.

Nadto, Wnioskodawca uzyskał przychód z tytułu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Dochód ten pochodził w części z tytułu zbycia majątkowych praw autorskich do:

(i)        szablonów graficznych (templates)

(ii)       wtyczek (pluginów) graficznych,

(iii)      wtyczek (pluginów) programistycznych,

(iv)      ....

W związku z ulepszaniem/rozwinięciem ww. oprogramowania, Wnioskodawca osiągał dochód:

-z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, do dnia 17 grudnia 2020 r.,

-ze sprzedaży prawa własności intelektualnej na podstawie umowy sprzedaży  z dnia 17 grudnia 2020 r.

Pytania

1.Czy od dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę z działalności gospodarczej prowadzonej od 1 stycznia 2019 r. do dnia zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, w części, w jakiej stanowił on dochód uzyskany z tytułu opłat licencyjnych z tytułu udzielania licencji na:

(i)szablony graficzne (templates),

(ii)wtyczki (pluginy) graficzne,

(iii)      wtyczki (pluginy) programistyczne,

(iv)...,

stworzonych lub ulepszonych w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy, zastosowanie będzie mieć 5% stawka PIT, zgodnie z art. 30ca ust. 1 w zw. z ust. 7 pkt 2 Ustawy o PIT, jako dochodu ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej (pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)?

2.Czy dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę w wyniku opisanej w stanie faktycznym transakcji (tj. sprzedaży ZCP Inwestora), w części w jakiej stanowi dochód Wnioskodawcy z tytułu zbycia majątkowych praw autorskich do:

(i)szablonów graficznych (templates),

(ii)wtyczek (pluginów) graficznych,

(iii)wtyczek (pluginów) programistycznych,

(iv)         ...,

stworzonych lub ulepszonych w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy, będzie podlegać opodatkowaniu 5% stawką PIT, zgodnie z art. 30ca ust. 1 w zw. z ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT, jako dochód ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej?

3.Czy dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, będzie stanowić podstawę obliczenia daniny solidarnościowej, zgodnie z art. 30h ust. 1 i ust. 2 ustawy o PIT?

Pana stanowisko w sprawie

1. W ocenie Wnioskodawcy, prowadzone przez Niego w ramach Jego działalności gospodarczej, prace nad tworzeniem lub ulepszaniem: (i) szablonów graficznych (templates), (ii) wtyczek (pluginów) graficznych, (iii) wtyczek (pluginów) programistycznych,  (iv) ..., stanowiły prace badawczo-rozwojowe, w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o PIT.

2. W ocenie Wnioskodawcy, (i) szablony graficzne (templates), (ii) wtyczki (pluginy) graficzne, (iii) wtyczki (pluginy) programistyczne, (iv) ... tworzone lub ulepszane  w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę od 1 stycznia 2019 r. stanowiły kwalifikowane prawa własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT, a osiągnięte przez Wnioskodawcę dochody z tytułu udzielonych licencji podlegały opodatkowaniu 5% stawką PIT zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT. W związku  z powyższym w ocenie Wnioskodawcy, przysługuje Mu prawo dokonania korekty rozliczeń  w zakresie podatku PIT za okres od dnia 1 stycznia 2019 r., tj. od daty od kiedy obowiązują wskazane przepisy w zakresie tzw. ulgi IP Box.

3. W ocenie Wnioskodawcy, osiągnięty przez Niego dochód - w wyniku opisanej w stanie faktycznym transakcji (tj. sprzedaży ZCP Wnioskodawcy na rzecz Inwestora), w części w jakiej stanowi dochód Wnioskodawcy z tytułu zbycia majątkowych praw autorskich do (i) szablonów graficznych (templates), (ii) wtyczek (pluginów) graficznych, (iii) wtyczek (pluginów) programistycznych, (iv) ... - stworzonych lub ulepszonych w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy, będzie podlegać opodatkowaniu 5% stawką PIT, zgodnie z art. 30ca ust. 1 w zw. z ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT, jako dochód  ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

4. W ocenie Wnioskodawcy, dochód osiągnięty przez Niego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej,  nie będzie stanowić podstawy obliczenia daniny solidarnościowej, zgodnie z art. 30h ust. 1 i ust. 2 ustawy o PIT.

UZASADNIENIE

Ad 1 i 2

Zgodnie zaś z art. 30ca ust. 7 ustawy o PIT, dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

a)z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

b)ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

c)z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,

d)z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Przepisy dotyczące ulgi lnnovation Box (tzw. ulgi IP Box), stanowią zatem lex specialis  w stosunku do przepisów ogólnych dotyczących zasad ustalania dochodu do opodatkowania osiągniętego ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Podatnicy osiągający w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej nie opodatkowują go według zasad ogólnych, ale przy zastosowaniu przepisów Ustawy o PIT dotyczących IP Box (pod warunkiem spełnienia ustawowych przestanek do ich zastosowania).

Zbycie ZCP jako przychód ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza

Zgodnie z art. 5a pkt 3 Ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Z kolei zgodnie z art 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności

-oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),

-własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów  i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,

-prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości, wynikające z innych stosunków prawnych,

-wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,

-koncesje, licencje i zezwolenia,

-patenty i inne prawa własności przemysłowej,

-majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,

-tajemnice przedsiębiorstwa,

-księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zaznaczyć należy, że wymieniony w przepisach Kodeksu cywilnego katalog składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa ma charakter jedynie przykładowy (tj. otwarty). Z perspektywy oceny, czy dany zespół składników materialnych  i niematerialnych stanowi przedsiębiorstwo istotne jest, czy za ich pomocą możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej. Tym samym zbycie przedsiębiorstwa powinno obejmować co najmniej te składniki, które determinują pełnioną przez przedsiębiorstwo funkcję.

Przepisy Kodeksu cywilnego nie zawierają definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Cywilistycznie przyjmuje się jednak, że w obrębie przedsiębiorstwa mogą istnieć zorganizowane części przedsiębiorstwa, które stanowią wyodrębnione zespoły składników materialnych i niematerialnych. Ustawa o PIT (art. 5a pkt 4 ustawy o PIT) definiuje z kolei zorganizowaną część przedsiębiorstwa jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony  w danym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych, który razem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Sprzedaż przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tzw. ……..,  tj. transakcja na aktywach) w praktyce oznacza zatem zbycie składników materialnych  i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Sprzedaż przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie stanowi odrębnej kategorii źródła przychodów w PIT. Przychód uzyskany ze sprzedaży przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy zaliczyć do wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT źródła przychodu jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 9 ust. 2 ustawy o PIT, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności, o której mowa  w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Jednocześnie ustawa o PIT zawiera przepisy szczególne dotyczące zasad opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, jeżeli podatnicy w ramach tej działalności osiągają dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Art. 30ca ustawy o PIT stanowi,  że podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Podstawą opodatkowania preferencyjną 5% stawką PIT jest suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym. Natomiast wysokość kwalifikowanego dochodu ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego  w roku podatkowym i tzw. wskaźnika Nexus.

Działalność badawczo-rozwojowa

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 5a pkt 38 ustawy o PIT, działalność badawczo-rozwojowa stanowi działalność twórczą, obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Natomiast prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie  i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania  i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług,  z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zgodnie z przywołanymi powyżej definicjami, prowadzona przez podatnika działalność, aby mogła zostać uznana za działalność badawczo-rozwojową, musi spełniać następujące przesłanki:

a)musi mieć charakter twórczy,

b)być podejmowana w sposób systematyczny,

c)musi obejmować jedną z dwóch kategorii czynności - badania naukowe lub prace rozwojowe,

d)musi być podejmowana w celu zwiększenia oraz wykorzystania wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Termin twórczy oznacza kreowanie nowych rozwiązań, które do tej pory nie zostały opracowane. Przepisy nie wskazują co konkretnie ma być wynikiem procesu twórczego. Rozwiązaniem o charakterze twórczym może być zarówno produkt, materiał, usługa, narzędzie jak i receptura czy też program. W charakterze pomocniczym dla zrozumienia pojęcia twórczy można odwołać się do definicji utworu na gruncie Pr. Aut. Zgodnie  z art. 1 ust. 1 Pr. Aut., przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W efekcie działalności podatnika, który może stanowić utwór, a więc mieć charakter twórczy, jest bardzo szeroka.

Pojęcie systematyczny oznacza robiący coś regularnie, starannie, w sposób uporządkowany, według pewnego systemu czy też harmonogramu. Pojęcie prac rozwojowych (podobnie jak pojęcie charakter twórczy) należy rozumieć szeroko. Prowadzone przez podatnika prace rozwojowe mogą się wiązać zarówno z nabywaniem, jak i przetwarzaniem wiedzy, w celu kreowania ulepszonych produktów lub usług. Ustawodawca wprost z działalności rozwojowej wykluczył jedynie działalność obejmującą rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Przepisy ustawy o PIT  nie przewidują w jaki sposób podatnicy powinni weryfikować,  czy podejmowane przez niego działania stanowią prace badawczo-rozwojowe. Odnosząc się do kontekstu znaczeniowego tego pojęcia w języku powszechnym należy wskazać, że prace, w kontekście prac badawczo-rozwojowych, to ogół czynności wykonywanych przez grupę ludzi realizujących jakieś zadanie, celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr, a badawczo-rozwojowe to związane z badaniami, z rozwojem, planowaniem badań i rozwoju. Rozwój z kolei należy rozumieć jako proces zmian, który prowadzi do udoskonalenia.

Innymi słowy, w ocenie Wnioskodawcy, działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań - często o charakterze unikatowym - które nie mają odtwórczego charakteru i są podejmowane w celu zwiększenia oraz wykorzystania wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Odnosząc powyższe regulacje na grunt opisanego zdarzenia przyszłego, mając na uwadze okoliczność, że:

-działalność podejmowana przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonego przez Niego przedsiębiorstwa ma walor twórczy (co najmniej na skalę przedsiębiorstwa),

-prowadzona jest w sposób systematyczny (tj. w sposób metodyczny, zaplanowany  i uporządkowany),

-obejmuje co najmniej badania rozwojowe,

-z wykorzystaniem posiadanych zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań (co najmniej w kontekście przedsiębiorstwa),

-prace prowadzone przez Wnioskodawcę w ramach Jego działalności gospodarczej, polegające na tworzeniu lub ulepszaniu: (i) szablonów graficznych (templates), (ii) wtyczek (pluginów) graficznych, (iii) wtyczek (pluginów) programistycznych, (iv) ..., spełniały definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w przepisach ustawy o PIT.

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, w myśl art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT są:

-patent,

-prawo ochronne na wzór użytkowy,

-prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

-prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

-dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

-prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

-wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

-autorskie prawo do programu komputerowego,

podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Program komputerowy na gruncie polskich regulacji - w przeciwieństwie np. do patentu,  czy znaku towarowego - nie podlega zgłoszeniu ani wpisowi do dedykowanego rejestru.  W Polsce program komputerowy jest chroniony przepisami prawa autorskiego. Z kolei  Pr. Aut. nie przewiduje żadnych formalnych wymogów, jakie program komputerowy musi spełnić, aby taką ochronę uzyskać (jak to ma miejsce np. w przypadku patentu, który podlega zgłoszeniu do rejestru).

Na gruncie przepisów Ustawy o PIT, ustawodawca nie stworzył odrębnej definicji „autorskiego prawa do programu komputerowego”. Podobnie na gruncie innych regulacji obowiązujących w polskim prawie, brak precyzyjnego wskazania co należy rozumieć pod pojęciem „autorskie prawo do programu komputerowego”.

Ustawodawca zawarł szczególne uregulowania dotyczące ochrony programu komputerowego w art. 74 ust. 1 i następne. Zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 Pr. Aut., programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

W celu poprawnego zastosowania preferencji IP Box wobec autorskiego prawa do programu komputerowego, należy nadać mu znaczenia funkcjonalne, celowościowe i rozszerzające,  w zgodzie z najbardziej istotnym międzynarodowym kontekstem przepisów o IP Box, czyli Raportem OECD BEPS Plan Działania nr 5. Zgodnie z akapitem 34 tego Raportu, copyrighted software to nie tylko program komputerowy chroniony prawem autorskim, ale szerzej oprogramowanie chronione prawem autorskim, może zawierać się w katalogu kwalifikowanych IP jako aktywo funkcjonalnie ekwiwalentne do patentu. OECD wskazuje,  że oprogramowanie chronione prawem autorskim dzieli podstawowe cechy patentów, ponieważ jest nowatorskie, nieoczywiste i użyteczne, a zatem zasadniczo wynika z prowadzenia innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej, której prowadzenie powinny stymulować przepisy o IP Box. OECD stwierdza także, że nie wszystkie jurysdykcje zapewniają ochronę patentową oprogramowania i dlatego wielu podatników, którzy wytwarzają oprogramowanie, musi posiadać prawa autorskie, zamiast polegać na ochronie patentowej. Włączenie oprogramowania chronionego prawem autorskim do definicji funkcjonalnie równoważnych kwalifikowanych IP zapewnia również, że różne traktowanie oprogramowania na mocy prawa patentowego różnych jurysdykcji nie ma wpływu na to, czy dochody z oprogramowania mogą korzystać z różnych regulacji IP Box.

W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów podlega ochronie jak utwór literacki zgodnie z art. 1 PAut, oprogramowanie może być, zgodnie z wykładnią celowościową i kontekstualną (ww. Raport OECD) uznane za kwalifikowane IP w świetle rozszerzającej wykładni art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Powyższa interpretacja programu komputerowego dla celów IP Box znajduje potwierdzenie również w Objaśnieniach IP Box (Objaśnienia podatkowe z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP Box). Zgodnie z Objaśnieniami, pojęcie „program komputerowy” nie powinno być rozumiane wąsko lecz szeroko, w szczególności obejmując interfejs, gdy ten spełnia warunek interoperacyjności programu komputerowego z oprogramowaniem  i sprzętem komputerowym. Holistycznie i funkcjonalnie, program komputerowy obejmuje więc jego funkcjonalne części składowe, takie jak: kod źródłowy, opis procedur operacyjnych, zestawienie danych w informacjach konwersacyjnych i dialogowych oraz kod wynikowy/interfejs. Według Objaśnień podatnicy powinni posługiwać się wykładnią rozszerzającą pojęcia „program komputerowy” dla potrzeb stosowania ulgi IP Box na gruncie przepisów ustawy o PIT.

Przez interfejs należy rozumieć część składową oprogramowania lub aplikacji, podlegającą ochronie prawnej na tych samych zasadach co program komputerowy. Jeśli prace polegają na opracowaniu interfejsu, którego zadaniem jest:

(i)        ułatwienie lub udoskonalenie obsługi programów komputerowych funkcjonujących na rynku, lub

(ii)       umożliwienie połączenia funkcjonalności programu już istniejącego (lub kilku programów już istniejących) z nowymi narzędziami, aplikacjami lub oprogramowaniem,

to w ramach takich prac powstaje nowy utwór w rozumieniu art. 74 Pr. Aut.

Mając na uwadze, że produkty (rozwiązania) opracowywane lub ulepszane przez Wnioskodawcę, tj. (i) szablony graficznych (templates), (ii) wtyczki (pluginy) graficzne, (iii) wtyczki (pluginy) programistyczne oraz (iv) ...:

a)mają na celu umożliwienie uzyskania efektu wizualnego, który nie jest możliwy do uzyskania przy zastosowaniu komercyjnych programów do edycji wideo, tj. ich celem jest:

-ułatwienie lub udoskonalanie obsługi standardowych programów do edycji plików wideo, lub

-umożliwienie połączenia funkcjonalności standardowych programów do edycji plików wideo z rozwiązaniami (produktami) tworzonymi lub ulepszanymi przez Wnioskodawcę, oraz

b)podlegają ochronie prawnej jako utwór literacki z art. 1 PAut., to w świetle rozszerzającej wykładni programu komputerowego na gruncie przepisów o IP Box, która mówi o holistycznym podejściu do definicji programu komputerowego, należy je kwalifikować jako oprogramowanie.

Jednocześnie Wnioskodawca podkreśla, że zgodnie z powyższą interpretacją oprogramowanie stanowiły nie tylko nowe produkty (rozwiązania), ale również ich ulepszenia same w sobie. Wtyczki (pluginy) programistyczne oraz wtyczki (pluginy) graficzne, które są wspomagane kodem źródłowym - zarówno nowe, jak i ich ulepszenia - stanowią  w ocenie Wnioskodawcy, program komputerowy, który podlega ochronie na podstawie  art. 74 PAut. Co do zasady, przesłanki tej nie spełniają same w sobie szablony (templates) graficzne, wtyczki (pluginy) graficzne, które nie są wspomagane kodem źródłowym oraz ... - zarówno nowe, jak i ich ulepszenia. Mając jednak na uwadze ich przeznaczenie do wykorzystania w aplikacjach ……… i połącznie z kodem źródłowym, również podlegają one w ocenie Wnioskodawcy ochronie jako program komputerowy w rozumieniu art. 74 PAut., zgodnie z holistycznym podejściem do definicji programu komputerowego stosowanym dla celów IP Box.

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy opracowywane lub ulepszane przez Niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: (i) szablony graficzne (templates), (ii) wtyczki (pluginy) graficzne, (iii) wtyczki (pluginy) programistyczne, (iv) ... należy uznać za kwalifikowane prawa własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT.

Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że w Jego ocenie ww. produkty (rozwiązania) -  w zakresie ich kwalifikacji jako oprogramowania - można porównać do kategorii gry komputerowej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych na wniosek podatników interpretacjach indywidualnych w zakresie stosowania ulgi IP Box potwierdza,  że gra komputerowa stanowi program komputerowy i może być uznana za kwalifikowane prawa własności intelektualnej na gruncie obowiązujących w podatkach dochodowych przepisów.

Tak np.:

-w interpretacji indywidualnej  z dnia 17 czerwca 2020 r., znak 0111-KDIB1-1.4010.72.2020.2.NL,

-w interpretacji indywidualnej  z dnia 17 czerwca 2020 r., znak 0111-KDIB1-1.4010.71.2020.3.BK,

-w interpretacji indywidualnej  z dnia 16 czerwca 2020 r., znak 0111-KDIB1-1.4010.70.2020.2.SG.

Zważywszy na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, do podatkowania dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę:

a)z tytułu licencji udzielonych od 1 stycznia 2019 r. do dnia zbycia ZCP,

b)ze sprzedaży ZCP,

w części w jakiej stanowił on dochód z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczyły kwalifikowanego prawa własności intelektualnej i zbycia kwalifikowanych praw własności intelektualnych, zastosowanie będzie mieć 5% stawka PIT, zgodnie z art. 30ca ust. 1 w zw. z ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT, jako dochód ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Na skutek zawarcia umowy sprzedaży ZCP Wnioskodawcy, pomiędzy Wnioskodawcą (jako sprzedającym) a Inwestorem (jako kupującym) doszło do zbycia poszczególnych składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład tego ZCP i podlegających wyszczególnieniu w umowie sprzedaży. W tym w szczególności w wyniku sprzedaży doszło do zbycia wchodzących w skład ZCP majątkowych praw autorskich do produktów (rozwiązań) stworzonych lub ulepszonych przez Wnioskodawcę w ramach Jego działalności gospodarczej, tj. majątkowych praw autorskich do: (i) szablonów graficznych (templates), (ii) wtyczek (pluginów) graficznych, (iii) wtyczek (pluginów) programistycznych, (iv) ....

Mając zatem na uwadze, że:

-zbycie ZCP nie stanowi odrębnej kategorii źródła przychodów w ustawie o PIT, ale stanowi przychód ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, osiągnięty przez Wnioskodawcę dochód ze zbycia ZCP stanowi dochód ze zbycia poszczególnych składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, a sposób ustalania dochodu ze sprzedaży poszczególnych składników uzależniony jest od rodzaju tego składnika, oraz

-przepisy Ustawy o PIT dotyczące ulgi IP Box stanowią przepisy lex specialis  w stosunku do ogólnych zasad opodatkowania i pozwalają na opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej osiąganych przez podatnika  w ciągu roku podatkowego wg preferencyjnej stawki 5% - w części w jakiej osiągnięty przez podatnika dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej,

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że osiągnięty przez Niego dochód ze sprzedaży jego ZCP (jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej), w części w jakiej będzie on stanowił dochód ze zbycia autorskich praw majątkowych do produktów (rozwiązań) stworzonych lub ulepszonych przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy,  tj. (i) szablonów graficznych (templates), (ii) wtyczek (pluginów) graficznych, (iii) wtyczek (pluginów) programistycznych, (iv) ... - będzie stanowić dla Wnioskodawcy dochód ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podlegający opodatkowaniu 5% stawką PIT, zgodnie z art. 30ca ust. 1 w zw. z ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do zastosowania 5% stawki PIT, zgodnie z art. 30ca ust. 1  w zw. z ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT, przysługuje do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. czyli od momentu wprowadzenia ulgi. Powoduje to, że Wnioskodawcy przysługuje prawo dokonania stosownych korekt i wystąpienia o zwrot nadpłaconego podatku PIT za ten okres. Wyroki sądów administracyjnych potwierdzają, że odrębna ewidencja dla celów zastosowania 5-proc. stawki PIT lub CIT od dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej nie musi być prowadzona na bieżąco w (WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 30 lipca 2020 r. (sygn. akt I SA/Go 115/20). W wyroku z 26 sierpnia 2020 r. WSA we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 170/20), stwierdził, że skoro rozliczenie ulgi następuje na koniec roku, to niezasadne jest wymaganie od podatnika, aby ewidencja ta była prowadzona na bieżąco. Oba powołane wyroki umożliwiają rozliczenie ulgi za okres kiedy ulga przysługiwała poprzez korektę deklaracji.

Ad 3

Zgodnie z art. 30h ust. 1 i ust. 2 ustawy o PIT, osoby fizyczne są zobowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy jej obliczania.

Art. 30h ust. 2 ustawy o PIT stanowi, że podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi wyłącznie nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu, na zasadach określonych w art. 27 (skala podatkowa) ust. 1, 9 i 9a, art. 30b (podatek zryczałtowany od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, instrumentów finansowych), art. 30c (podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej) oraz art. 30f (podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej) po ich pomniejszeniu o:

-kwoty składek, o których mowa w art. 26 (podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych) ust. 1 pkt 2 i 2a,

-kwoty, o których mowa w art. 30f (podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej) ust. 5

odliczone od tych dochodów.

Art. 30h ustawy o PIT, zawiera zamknięty katalog dochodów podlegających daninie solidarnościowej. W katalogu tym nie zostały wymienione dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, opodatkowane zgodnie z art. 30ca ustawy o PIT, tym samym dochody te nie podlegają wliczeniu do sumy dochodów stanowiących podstawę obliczenia daniny solidarnościowej.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy osiągnięty przez Niego dochód  z kwalifikowanych praw własności intelektualnej nie będzie się wliczał do sumy dochodów stanowiącej podstawę obliczenia daniny solidarnościowej, zgodnie z art. 30h ust. 1 i ust. 2 ustawy o PIT. W tym w szczególności podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy osiągnięty przez Niego dochód z tytułu licencji udzielonych  od 1 stycznia 2019 r. do dnia zbycia ZCP i ze zbycia majątkowych praw autorskich do:  (i) szablonów graficznych (templates), (ii) wtyczek (pluginów) graficznych, (iii) wtyczek (pluginów) programistycznych (iv) ..., w części w jakiej będzie on stanowił dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu zbycia jego przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Inwestora w ramach opisanej w zdarzeniu przyszłym transakcji.

Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że przedstawione przez Niego powyżej stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych  przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek podatników  Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lutego 2020 r., znak:  0112-KDIL2-1.4011.110.2019.1.AMN Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że: „Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca osiąga przychody z prowadzonej działalności gospodarczej w związku z opłatami licencyjnymi  z tytułu KPWI - autorskie prawo do programu komputerowego opodatkowane zgodnie  z art. 30ca ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałe dochody opodatkowane zgodnie z art. 30c ww. ustawy. Ponadto Zainteresowany jako osoba fizyczna osiąga dochody opodatkowane według skali podatkowej na podstawie art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także dochody z papierów wartościowych opodatkowane w oparciu o art. 30b tej ustawy. Biorąc pod uwagę wskazane powyżej uregulowania prawne oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy stwierdzić należy, że przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej do sumy dochodów podlegających opodatkowaniu daniną solidarnościową nie uwzględnia się dochodów opodatkowanych, zgodnie z art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, bowiem dochody te nie zostały wymienione w treści art. 30h ww. ustawy.”

Mając na uwadze przedstawioną w niniejszym wniosku argumentację, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 pytania nr 2 oraz pytania nr 3 należy uznać  za prawidłowe.

Postanowienie

Rozpatrzyłem Pana wniosek – 13 sierpnia 2021 r. wydałem postanowienie  nr 0113-KDIPT2-2.4011.251.2021.2.EC o pozostawieniu wniosku z 12 lutego 2021 r. bez rozpatrzenia.

Postanowienie doręczono Panu 30 sierpnia 2021 r.

9 września 2021 r. wpłynęło Pana zażalenie na postanowienie z 13 sierpnia 2021 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.251.2021.2.EC.

Postanowieniem z 9 listopada 20231 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.251.2021.3.ACZ, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej utrzymał w mocy skarżone postanowienie I instancji. Ww. postanowienie zostało Panu doręczone 25 listopada 2021 r.

Skarga na postanowienie

22 grudnia 2021 r. wniósł Pan skargę na to postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skarga wpłynęła do mnie 24 grudnia 2021 r.

Wniósł Pan o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego je postanowienia, które zostały wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach – wyrokiem z 6 maja 2022 r., sygn. akt I SA/Gl 121/22 uchylił zaskarżone postanowienie  nr 0113-KDIPT2-2.4011.251.2021.3.ACZ oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 sierpnia 2021 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.251.2021.2.EC.

Wniosłem skargę kasacyjną od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny – wyrokiem z 1 czerwca 2023 r., sygn. akt II FSK 1165/22 oddalił skargę kasacyjną.

22 września 2023 r. do Organu podatkowego wpłynął odpis ww. prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Ponowne rozpatrzenie wniosku – wykonanie wyroku  

Zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.):

Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wykonuję obowiązek, który wynika z tego przepisu, tj.:

uwzględniam ocenę prawną i wskazania dotyczące postępowania, które wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oraz Naczelny Sąd Administracyjny w ww. wyrokach;

ponownie rozpatruję Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej – stwierdzam, że stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.):

opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy:

jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

a)środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

b)składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,

c)składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

d)składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

– wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 5a pkt 6 tejże ustawy:

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

a)wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie,  z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny  w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy :

ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.)

b)badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one:

prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –  Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.):

badania naukowe są działalnością obejmującą:

a)badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

b)badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy:

prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie  i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Z opisu sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej tworzył  i komercjalizował (poprzez udzielenie licencji) Pan programy i dodatki graficzne wspomagające i automatyzujące pracę edytorów wideo, wykorzystujących gotowe programy od takich producentów np. jak ……. czy ……... Produktami były tzw. szablony graficzne oraz „wtyczki” umożliwiające uzyskanie efektu wizualnego, który nie jest możliwy do uzyskania wbudowanymi funkcjami ww. programów do edycji wideo.

Produkty (rozwiązania) tworzone/ulepszane przez Pana w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej można podzielić na następujące kategorie:

(i)Szablony graficzne (templates),

(ii)Wtyczki (pluginy) graficzne,

(iii)Wtyczki (pluginy) programistyczne,

(iv)....

Jednocześnie wskazał Pan, że działalność gospodarczą prowadzi od 15 kwietnia 2009 r.

Na wstępie trzeba podkreślić, że z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki ,technologii oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszenia istniejących  produktów/usług. Wobec powyższego ocena czy prowadzone przez Pana prace programistyczne stanowią działalność badawczo-rozwojową dokonana zostanie w kontekście wskazanych przez Pana efektów tych prac (programów opisanych we wniosku). 

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność – zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy – mający na celu tworzenie, tworzyć – powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że „ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia”. Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

W opisie sprawy wskazał Pan, że produkty (rozwiązania) opracowywane lub ulepszane przez Pana elementy spełniały definicję utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Działalność gospodarcza spełniała znamiona działalności o charakterze twórczym (co najmniej w skali przedsiębiorstwa). Twórcza działalność przejawiała się co najmniej w opracowaniu nowych lub ulepszeniu już istniejących produktów (rozwiązań), które nie występowały dotychczas w Jego praktyce gospodarczej lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już w Jego działalności funkcjonujących. W Pana ocenie, produkty (rozwiązania) były na tyle oryginalne  i innowacyjne, że często wyznaczały trendy w zakresie grafiki komputerowej na skalę światową. Prace podejmowane w ramach Pana działalności gospodarczej charakteryzowały się wysoką niepowtarzalnością, indywidualnością oraz oryginalnością (nie stanowią rutynowych zmian dokonywanych okresowo w funkcjonującym już systemie, tzw. czynności utrzymania).

Zatem prowadzona przez Pana działalność  w zakresie tworzenia wymienionych programów komputerowych ma twórczy charakter.

Kolejnym kryterium działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzenie tej działalności w sposób systematyczny. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN, słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo „systematyczny” występuje w sformułowaniu „podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny”, a więc odnosi się do „działalności”, czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium „systematyczności” danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Wyjaśnił Pan, że realizacja prac następuje w sposób przez Pana zaplanowany oraz według opracowanej przez Pana metody. Prowadził Pan swoją działalność w sposób systematyczny i metodyczny, a także rozwijał specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie automatyzacji procesów biznesowych przedsiębiorstw (w tym przez zatrudnione lub współpracujące z nim osoby). Pana działalność gospodarcza jest działalnością o charakterze twórczym (co najmniej w skali przedsiębiorstwa), obejmuje prace rozwojowe i jest podejmowana w sposób systematyczny (tj. metodyczny, zaplanowany i uporządkowany), w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Prace były wykonywane w sposób zaplanowany, zorganizowany, systematyczny i ciągły.

Zatem kolejne kryterium definicji działalności badawczo-rozwojowej w odniesieniu do wskazanych przez Pana programów komputerowych jest spełnione.

Powyżej omówione dwa kryteria działalności badawczo-rozwojowej dotyczą charakteru i organizacji prowadzenia tej działalności, podczas gdy ostatnie, trzecie kryterium, dotyczy rezultatu prowadzenia tej działalności, tj. zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W konsekwencji – głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy do nowych zastosowań. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmuje szereg działań, w tym określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu.

Z opisu sprawy wynika, że w ramach prowadzonej przez Pana działalności, wykorzystywał Pan dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej, jak również inną widzę i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów (rozwiązań). Poprzez tworzenie nowych lub rozwijanie już istniejących produktów (rozwiązań), łączył Pan dotychczas istniejącą wiedzę oraz opracowywał nową wiedzę w celu stworzenia produktów (rozwiązań) dotychczas niedostępnych na rynku i ulepszenia tych już oferowanych, w sposób polegający na dokonaniu znacznych usprawnień. W praktyce na  co dzień musiał Pan w drodze doświadczeń oraz testów zdobywać, poszerzać i łączyć wiedzę z nauk podstawowych (jak np. matematyka, fizyka czy statystyka), jak i stosowanych (informatyka), tak aby następnie móc wykorzystywać ją przy tworzeniu lub ulepszaniu swoich produktów (rozwiązań). W ramach prowadzonej działalności musiał Pan stale rozwijać posiadaną wiedzę, tak aby działalność była na bieżąco z trendami oraz nowościami technologicznymi w zakresie grafiki komputerowej. Ponadto każdy produkt (rozwiązanie) tworzone lub ulepszane w ramach działalności gospodarczej wymagało opracowania unikatowych koncepcji dotyczących rozwiązywania teoretycznych i praktycznych problemów związanych z ich funkcjonowaniem.

Zatem powyższe pozwala uznać, że wykorzystuje Pan istniejące zasoby wiedzy w celu tworzenia nowych zastosowań.

Kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.:

-badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz

-prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Należy zwrócić uwagę na wyłączenie zawarte w art. 4 ust. 3 tej ustawy, mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu działalności badawczo-rozwojowej tych przejawów aktywności podatnika, które mimo ulepszenia istniejących procesów lub usług, z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość), nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Pojęcie działalności badawczo-rozwojowej obejmuje również prace rozwojowe w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Prace rozwojowe polegają na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności – przy czym użyty przez ustawodawcę spójnik „i” wskazuje, że aby uznać działania za prace rozwojowe konieczne jest zaistnienie wszystkich tych czynności, tj.:

·nabycia dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;

·łączenia dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;

·kształtowania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;

·wykorzystania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności.

Prace rozwojowe bazują zatem na dostępnej wiedzy – w zależności od celów, jakie przyjęto dla prowadzenia prac, będzie to wiedza z określonej dziedziny lub dziedzin. Prace te obejmują kolejno:

·nabycie wiedzy i umiejętności, czyli pozyskanie wiedzy/umiejętności, zapoznanie się z wiedzą, zrozumienie jej;

·łączenie wiedzy i umiejętności, czyli znalezienie takich zależności pomiędzy wiedzą z różnych zakresów, dziedzin lub wiedzy wynikającej z różnych badań naukowych oraz pomiędzy umiejętnościami, które są istotne z punktu widzenia postawionych celów badan rozwojowych;

·kształtowanie wiedzy i umiejętności, czyli takie „ułożenie” efektów nabywania i łączenia wiedzy i umiejętności lub takie sformułowanie wniosków płynących z tych procesów, aby można je było wykorzystać dla realizacji postawionych celów prac rozwojowych;

·wykorzystanie wiedzy i umiejętności, czyli ich użycie, posłużenie się nimi dla osiągnięcia celów prac rozwojowych.

Co istotne, całość ww. czynności służy:

·planowaniu produkcji oraz

·projektowaniu i tworzeniu zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.

Chodzi przy tym o konkretne produkty, konkretne procesy lub konkretne usługi albo konkretne rodzaje produktów, procesów lub usług. Podmiot prowadzący prace rozwojowe organizuje je z uwzględnieniem specyfiki konkretnych produktów, procesów lub usług – od niej zależą potrzeby prowadzenia prac rozwojowych i ich zakres. 

Jednocześnie ustawodawca wyłączył z definicji prac rozwojowych działalność obejmującą rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, procesów lub usług, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. O tym, jakie zmiany do produktów, procesów lub usług mają charakter rutynowy (wykonywany często i niemal automatycznie) i okresowy (powtarzający się, występujący co pewien czas) będzie każdorazowo decydował charakter konkretnych produktów, procesów bądź usług.

Jak sam Pan wskazuje we wniosku, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wykorzystywał Pan dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej, jak również inną wiedzę i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów (rozwiązań). Realizacja powyżej opisanych prac następuje w sposób zaplanowany przez Pana oraz według opracowanej przez Pana metody. Prowadził Pan swoją działalność w sposób systematyczny i metodyczny, a także rozwijał specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie automatyzacji procesów biznesowych przedsiębiorstw (w tym przez zatrudnione lub współpracujące z nim osoby). Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania,  do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe  i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Ponadto prace podejmowane w ramach Pana działalności gospodarczej charakteryzują się wysoką niepowtarzalnością, indywidualnością oraz oryginalnością (nie stanowią rutynowych zmian dokonywanych okresowo w funkcjonującym już systemie, tzw. czynności utrzymania).

Działania podejmowane w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy prowadzące  do opracowania nowych lub ulepszenia już istniejących produktów (rozwiązań) w postaci tzw. narzędzi wspomagających pracę edytorów wideo, różniły się w zależności od kategorii tych produktów (rozwiązań).

W przypadku (i) szablonów graficznych (templates), które nie są wspomagane przez użycie kodu źródłowego, (ii) wtyczek (pluginów) graficznych oraz (iv) ... prace podejmowane w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy koncentrowały się m.in. na badaniu aktualnych trendów graficznych, tworzeniu koncepcji graficznych oraz rozwiązań zgodnych z aktualnymi trendami w grafice, próbach interpretacji wizji artystycznych i ich zastosowaniu w praktyce w ww. produktach (rozwiązaniach), próbach tworzenia nowych trendów i ich wyznaczania w skali światowej.

W przypadku (ii) wtyczek (pluginów) graficznych wspomaganych przez użycie kodu źródłowego oraz (iii) wtyczek (pluginów) programistycznych, prace podejmowane w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy koncentrowały się na opracowaniu nowej lub ulepszeniu już istniejącej technologii. Prace te miały charakter prac programistycznych i były związane m.in. z opracowaniem kodów źródłowych oraz aplikacji.

Rezultatem wyżej opisanych prac prowadzonych przez jest opracowanie nowych lub ulepszenie już istniejących produktów (rozwiązań): (i) szablonów graficznych (templates), (ii) wtyczek (pluginów) graficznych, (iii) wtyczek (pluginów) programistycznych oraz (iv) ..., które nie występowały dotychczas w Jego praktyce gospodarczej lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już w Jego działalności funkcjonujących. Ponadto, produkty (rozwiązania) są na tyle oryginalne i innowacyjne, że często wyznaczają trendy w zakresie grafiki komputerowej na skalę światową.

Zatem powyższe pozwala uznać, że opisana działalność w zakresie tworzenia wymienionych programów i dodatków graficznych wspomagających i automatyzujących pracę edytorów wideo, wykorzystujących gotowe programy, tzw. szablony graficzne oraz „wtyczki” umożliwiające uzyskanie efektu wizualnego, który nie jest możliwy do uzyskania wbudowanymi funkcjami ww. programów do edycji wideo, spełnia warunki do uznania jej za prace rozwojowe.

Należy przy tym podkreślić, że działalnością badawczo-rozwojową nie jest całość usług świadczonych przez Pana ani też całość prowadzonej przez Pana działalności programistycznej, ale wyłącznie te działania, które ściśle dotyczą tworzenia innowacyjnych rozwiązań służących stworzeniu nowego produktu - takich jak te, które zostały wymienione we wniosku i jego uzupełnieniu i w warunkach działalności wynikające z wniosku i jego uzupełnienia.

W konsekwencji, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy, działalność polegająca na opracowywaniu lub ulepszaniu produktów: (i) szablonów graficznych (templates), (ii) wtyczek (pluginów) graficznych, (iii) wtyczek (pluginów) programistycznych oraz (iv) ..., spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej  w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy:

kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej (czyli tzw. kwalifikowanymi IP) są:

1)patent,

2)prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8)autorskie prawo do programu komputerowego

- podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1231 ze zm.).

Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy:

ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, nie podlegają ochronie.

W Polsce oprogramowanie – definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów – podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy  o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

W treści wniosku wskazano, że produkty (rozwiązania) opracowywane lub ulepszane przez Pana, tj. (i) szablony graficznych (templates), (ii) wtyczki (pluginy) graficzne, (iii) wtyczki (pluginy) programistyczne oraz (iv) ...:

a)mają na celu umożliwienie uzyskania efektu wizualnego, który nie jest możliwy  do uzyskania przy zastosowaniu komercyjnych programów do edycji wideo, tj. ich celem jest:

·ułatwienie lub udoskonalanie obsługi standardowych programów do edycji plików wideo, lub

·umożliwienie połączenia funkcjonalności standardowych programów do edycji plików wideo z rozwiązaniami (produktami) tworzonymi lub ulepszanymi przez Wnioskodawcę, oraz

b)podlegają ochronie prawnej jako utwór literacki z art. 1 Prawa autorskiego,

to w świetle rozszerzającej wykładni programu komputerowego na gruncie przepisów o IP Box, która mówi o holistycznym podejściu do definicji programu komputerowego, należy je kwalifikować jako oprogramowanie.

Zgodnie z powyższą interpretacją, oprogramowanie będą stanowić nie tylko nowe produkty (rozwiązania), ale również ich ulepszenia same w sobie. Wtyczki (pluginy) programistyczne oraz wtyczki (pluginy) graficzne, które są wspomagane kodem źródłowym - zarówno nowe, jak i ich ulepszenia, stanowią w Pana ocenie program komputerowy, który podlega ochronie na podstawie art. 74 Prawa autorskiego. Co do zasady, przesłanki tej nie spełniają same w sobie szablony (templates) graficzne, wtyczki (pluginy) graficzne, które nie są wspomagane kodem źródłowym oraz ... - zarówno nowe, jak i ich ulepszenia. Mając jednak na uwadze ich przeznaczenie  do wykorzystania w aplikacjach ......... i połączenie z kodem źródłowym, również podlegają one w Pana ocenie ochronie jako program komputerowy w rozumieniu art. 74 Prawa autorskiego, zgodnie z holistycznym podejściem do definicji programu komputerowego stosowanym dla celów IP Box.

Zgodnie z art. 30ca ust. 3 ustawy:

podstawę opodatkowania preferencyjną 5% stawką podatku w ramach ulgi IP-BOX stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym

Stosownie natomiast do art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a+b) x 1,3

a+b+c+d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a)prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b)nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c)nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d)nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

W myśl art. 30ca ust. 5 ww. ustawy:

do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Zgodnie z art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy:

dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie  z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

W myśl art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej,  a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do art. 30cb ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Zatem, podatnik, który osiągnął w ciągu roku dochód z kwalifikowanego IP i decyduje,  że wobec tego dochodu będzie stosował 5% stawkę podatku, jest zobowiązany do wykazania tego dochodu w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym ten dochód został osiągnięty. Podatnik ma prawo stosować 5% stawkę podatkową do dochodu z tego konkretnego kwalifikowanego IP w okresie, w którym kwalifikowane IP posiada ochronę prawną.

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który chce skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Podkreślić należy, że w celu skorzystania z opodatkowania dochodów na podstawie art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik prowadzący księgi rachunkowe, jest zobowiązany do wyodrębnienia w tych księgach wszystkich elementów określonych w art. 30cb ust. 1 ww. ustawy.

Mając na uwadze powyższe, skoro jak wskazał Pan w treści wniosku, że ze względu  na rozmiar działalności prowadzi Pan księgi rachunkowe, w których poszczególne koszty ponoszone przez Pana, związane z realizacją danego produktu (rozwiązania), są odpowiednio alokowane, tak aby możliwe było ustalenie jaki przychód oraz jakie koszty wiążą się z danym projektem realizowanym przez Pana (produktem wytworzonym lub ulepszonym),  a odrębne zapisy w powyższym zakresie prowadzone były w trakcie 2020 r., ale zapewniają wyodrębnienie poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej również  za 2019 r. w sposób, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym  od osób fizycznych, to nie można zgodzić się z Pana twierdzeniem, że prawo do zastosowania 5% stawki podatku, zgodnie z art. 30ca ust. 1 w zw. z ust. 7 pkt 2 ww. ustawy, przysługuje Panu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r., czyli od momentu wprowadzenia ulgi. Nie będzie Pan miał możliwości skorzystania z preferencyjnej 5% stawki opodatkowania w odniesieniu do dochodu z tytułu udzielonych licencji do szablonów graficznych, wtyczek (pluginów) graficznych, wtyczek (pluginów) programistycznych, ..., stworzonych lub ulepszonych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej od 1 stycznia 2019 r. do końca tego roku, gdyż odrębne zapisy wyodrębniające poszczególne kwalifikowane prawa własności intelektualnej prowadzone były w 2020 r., w związku z tym nie spełniono obowiązku wynikającego z art. 30cb ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącego wyodrębnienia każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych.

Natomiast do dochodów z tytułu udzielonych licencji do szablonów graficznych, wtyczek (pluginów) graficznych, wtyczek (pluginów) programistycznych, ..., stworzonych lub ulepszonych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w 2020 r. do dnia zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiących kwalifikowane prawa własności intelektualnej (autorskie prawa do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim  i prawach pokrewnych), od chwili dokonania zapisów w 2020 r. wyodrębniających poszczególne kwalifikowane prawa własności intelektualnej, ma Pan możliwość skorzystania z ulgi IP BOX, a więc zastosowania 5% stawki podatku, zgodnie z art. 30ca ust. 1 w związku  z ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wchodzących  w skład ZCP, stworzonych lub ulepszonych przez Pana w ramach działalności gospodarczej, powstałych w 2019 r., które to prawa nie były wyodrębnione w księgach rachunkowych, zgodnie z art. 30cb ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób, stwierdzić należy, że dochód w tej części nie korzysta z opodatkowania 5% stawką podatku, zgodnie z art. 30ca ust. 1 w związku z ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w odniesieniu do sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej wchodzących w skład ZCP, stworzonych lub ulepszonych przez Pana w ramach działalności gospodarczej, które zostały wyodrębnione w księgach rachunkowych w 2020 r., należy stwierdzić, że uzyskany z ww. sprzedaży dochód będzie Pan mógł opodatkować 5% stawką podatku, zgodnie z art. 30ca ust. 1 w związku z ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30h ust. 1 i 2 ustawy:

osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1.000.000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o:

1)kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a,

2) kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5

- odliczone od tych dochodów.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej uregulowania prawne oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy stwierdzić należy, że przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej do sumy dochodów podlegających opodatkowaniu daniną solidarnościową nie uwzględnia się dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, bowiem dochody te nie zostały wymienione w treści art. 30h ww. ustawy, tj. w Pana przypadku dochodów z tytułu udzielonych licencji do szablonów graficznych, wtyczek (pluginów) graficznych, wtyczek (pluginów) programistycznych, ... uzyskanych w 2020 r. oraz dochodów uzyskanych w 2020 r. ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Jednakże w związku z tym, że nie ma Pan możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania uzyskiwanych dochodów w 2019 r. z tytułu udzielonych licencji  do szablonów graficznych, wtyczek (pluginów) graficznych, wtyczek (pluginów) programistycznych, ... oraz dochodów uzyskanych w 2020 r.  ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej w ramch ZCP wytworzonych  w 2019 r., to dochody te będą stanowić podstawę obliczenia daniny solidarnościowej zgodnie z art. 30h ustawy.

Wobec powyższego, Pana stanowisko w którym stwierdzono, że cały dochód  z kwalifikowanych praw własności intelektualnej uzyskany w latach 2019-2020 korzysta  z ulgi IP Box oraz ten dochód nie będzie stanowić podstawy obliczenia daniny solidarnościowej należało uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Należy zastrzec, że interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku w kontekście zadanych pytań, natomiast nie rozstrzyga innych kwestii wynikających z opisu sprawy, które nie były przedmiotem pytania i własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej.

Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej ma na celu wyjaśnienie wątpliwości co do sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego materialnego  do określonego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383) jest sam przepis prawa. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez wnioskodawcę. Jeżeli zatem, przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pana chroniła w zakresie rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Końcowo – odnosząc się do treści Pana stanowiska zawartego we wniosku, w którym odnosi się Pan do interpretacji indywidualnych i wyroków Sądów, tutejszy Organ zaznacza, że przeanalizował rozstrzygnięcia w nich zawarte. Należy jednak stwierdzić,  że w świetle art. 87 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z poźn. zm.), wyroki nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie mogą być wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację, nawet jeżeli kształtują określoną linię orzeczniczą. Zgodnie  z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.), ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383).