Skutki podatkowe otrzymania wypłaty pieniężnej w związku z udziałem w programie motywacyjnym. - Interpretacja - 0114-KDIP3-1.4011.970.2023.1.PT

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 14 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.970.2023.1.PT

Temat interpretacji

Skutki podatkowe otrzymania wypłaty pieniężnej w związku z udziałem w programie motywacyjnym.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

1 listopada 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 1 listopada 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania wypłaty pieniężnej w związku z udziałem w programie motywacyjnym (...).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Jest Pan obywatelem polskim oraz polskim rezydentem podatkowym, zatrudnionym w A. sp. z o.o. („Spółka”, „Spółka polska”), będącej podmiotem prawa polskiego, z siedzibą w Polsce, częścią międzynarodowej Grupy B. (dalej: „Grupa”), będącej czołowym producentem, dystrybutorem i sprzedawcą produktów z branży (...). Na czele Grupy stoi C. („Spółka amerykańska”) z siedzibą w (…) w USA, podmiot prawa amerykańskiego, notowany na (…) Giełdzie Papierów Wartościowych (…). Spółka amerykańska jest jednostką dominującą wobec Spółki polskiej w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217; dalej: „Ustawa o rachunkowości”).

W celu stworzenia wspólnoty interesów pomiędzy Grupą B. a pracownikami spółek wchodzących w jej skład, w tym pomiędzy Spółką polską a zatrudnionymi w niej osobami, a także w celu zwiększenia ich motywacji i realizacji krótkoterminowych celów, Spółka amerykańska oferuje pracownikom spółek wchodzących w skład Grupy B. uczestnictwo w pracowniczym programie motywacyjnym przewidującym m.in. możliwość nabycia akcji Spółki amerykańskiej ((…) dalej: „Plan” lub „(...)”).

Został objęty Pan Planem jako pracownik Spółki polskiej.

Celem Planu jest motywowanie i nagradzanie pracowników spółek z Grupy B. (w tym Pana jako pracownika Spółki polskiej), w związku z realizacją przez nich celów krótkoterminowych. Zgodnie z ogólnymi zasadami Planu, prawo do uczestnictwa w nim mają pracownicy spółek wchodzących w skład Grupy B., w tym Spółki polskiej, zatrudnieni na określonych stanowiskach przez dany okres (nie krótszy niż 28 dni). Zgodnie z zasadami Planu, są oni uprawnieni do otrzymania bonusu pieniężnego lub opcji na akcje Spółki amerykańskiej. Pracownicy, którzy są zatrudnieni w jakiejkolwiek spółce Grupy B. na świecie przez część roku, są uprawnieni do otrzymania proporcjonalnej części nagrody. Jest Pan zatrudniony w Spółce polskiej od 3 lutego 2020 r., spełnia zatem przesłanki objęcia Planem.

Nagrody z Planu (...) uczestnicy otrzymują co roku. W pierwszym roku uczestnictwa w Planie, uczestnicy otrzymują wyłącznie nagrodę w formie wypłaty pieniężnej, natomiast w kolejnych latach mogą dokonać wyboru co do formy nagrody: może to nadal być gotówka lub opcje na akcje Spółki amerykańskiej lub obie te formy w wybranych proporcjach. Zasady i warunki uczestnictwa w Planie ustala Komitet powołany przez Spółkę Amerykańską (dalej jako „Komitet"). Plan nie został zatwierdzony uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki amerykańskiej, ale zasady przyznawania opcji na akcje w ramach Planu (...) podlegają regulacjom planu akcyjnego obowiązującego w Spółce ((…) Plan), który został przyjęty uchwałą akcjonariuszy Spółki amerykańskiej - organu będącego odpowiednikiem walnego zgromadzenia akcjonariuszy polskich spółek handlowych i zatwierdzony przez zarząd Spółki amerykańskiej.

Uprawnienie do uczestnictwa w Planie nie wynika z umowy o pracę zawartej przez Pana ze spółką polską. Regulamin wynagradzania oraz inne akty prawa pracy obowiązujące w Spółce polskiej również nie referują do Pana prawa i innych uczestników do udziału w Planie. Nie łączy Pana ze Spółką Amerykańską stosunek prawny o charakterze umowy o pracę, ani żaden inny do niego zbliżony.

Wypłata pieniężna

Wypłata pieniężna w ramach Programu (...) uzależniona jest od zatrudnienia w jednej ze spółek Grupy B. przez okres co najmniej 28 dni. Wartość nagrody w formie wypłaty pieniężnej jest kalkulowana według wzoru, uwzględniającego wysokość wynagrodzenia danego uczestnika i jego stanowisko (ang. Band), a także wyniki finansowe departamentu, do którego organizacyjnie jest przydzielony, jak również całej grupy B. Wartość nagrody jest kalkulowana przez Spółkę amerykańską i przekazywana zespołowi kadrowo - płacowemu Spółki polskiej, który realizuje płatności zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.

Warunkami wypłaty pieniężnej są zatem:

 • odpowiednio długi okres zatrudnienia w jakiejkolwiek spółce z grupy B. na świecie na określonym stanowisku;
 • osiągnięcie określonego poziomu wyników przez departament, do którego jest Pan organizacyjnie przydzielony, oraz
 • osiągnięcie określonego poziomu wyników przez całą grupę B.
 • wypłaty dokonuje Spółka polska, jednak jest to jedynie czynność techniczna, ponieważ kalkulacja należności jest dokonywana przez spółkę amerykańską.

Opcje na akcje

 • Wartość opcji na akcje należnych uczestnikom, którzy wybrali tę formę nagrody jest kalkulowana globalnie, a procesowana przez lokalne zespoły kadrowo-placowe. Niniejszy wniosek nie dotyczy tej formy przyznania nagrody.
 • Koszty Planu w części dotyczącej pracowników Spółki polskiej są przez nią pokrywane.

Pytanie

Czy w przypadku otrzymania nagrody lub jej części w formie wypłaty pieniężnej, stanowi ona dla Pana tzw. przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 Ustawy o PIT pochodzący od Spółki amerykańskiej?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem, w przypadku otrzymania nagrody lub jej części w formie wypłaty pieniężnej, stanowi ona dla niego tzw. przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 Ustawy o PIT pochodzący od Spółki amerykańskiej.

Uzasadnienie Pana stanowiska

Ramy prawne

Art. 10 ust. 1 pkt 9 stanowi, iż źródłami przychodów są inne źródła. Zgodnie z art. 20 ust. 1 za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Zgodnie z art. 12 ust. 1. za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Uzasadnienie Pana stanowiska

Analiza okoliczności stanu faktycznego w kontekście przytoczonych wyżej przepisów prawa wskazuje, iż przychód w postaci wypłaty pieniężnej, związanej z uczestnictwem w Planie (...) nie stanowi dla Pana przychodu ze stosunku pracy. Prawo do otrzymania nagrody nie wynika z umowy o pracę, zawartej przez Pana ze Spółką polską. Plan jest organizowany globalnie i jest związany z uczestnictwem Spółki polskiej w Grupie B., nie zaś z samego faktu pozostawania przez uczestników, w tym przez Panią ze Spółką polską w stosunku zatrudnienia. Prawo do udziału w Planie nie wynika również z innych obowiązujących w Spółce regulacji prawa pracy (np. regulaminu wynagradzania). Sposób kalkulacji nagrody jest również narzucony globalnie przez Grupę. Polski zespół kadrowo-płacowy nie jest zaangażowany w kalkulację wartości wypłaty, ponieważ jest ona komunikowana przez odpowiednie organy spółki amerykańskiej i wyliczana przez te organy w oparciu o wskaźniki związane z wynikami Grupy i (miedzy innymi) Departamentu organizacyjnego Grupy B., do którego Pan należy (jedynie wyplata jest realizowana przez polską Spółkę).

Nie ma Pan możliwości domagania się wypłaty nagrody przez Spółkę polską (pomimo iż wypłata jest realizowana przez polską listę płac), ponieważ Spółka polska nie posiada mocy decyzyjnych w tym zakresie, pełniąc jedynie funkcję podmiotu realizującego płatność. Jak stwierdzono w interpretacji indywidualnej z 12 grudnia 2022 r., sygn. 0112-KDIL2- 1.4011.711.2022.2.TR, „o kwalifikacji danego dochodu do określonego źródła decyduje podstawa prawna do jego osiągnięcia, a nie fakt poniesienia kosztu przez określony podmiot. Jednocześnie należy wyraźnie podkreślić, że fakt poniesienia kosztu premii przez Polską Spółkę nie oznacza, że premia jest wypłacana w ramach stosunku pracy łączącego Pana z Polską Spółką. Decydujące znaczenie w tej sytuacji ma fakt, że nie przysługują Panu wobec Polskiej Spółki żadne roszczenia w związku z premią, która nie jest elementem wynagrodzenia ze stosunku pracy zawartego z Polską Spółką i na wypłatę której Polska Spółka nie ma żadnego wpływu (w przeciwieństwie do wynagrodzeń wypłacanych swoim pracownikom).” Podziela Pan to stanowisko i uważa, że może znaleźć ono zastosowanie w stanie faktycznym będącym przedmiotem wniosku o interpretację. W związku z powyższym, uzasadnione jest stanowisko Pana, zgodnie z którymi wypłata otrzymana przez Pana z tytułu udziału w Planie (...) nie stanowi dla niego przychodu ze stosunku pracy. Jest to tzw. przychód z innych źródeł. Tym samym, w związku z uczestnictwem w (...) i wypłatą nagrody lub jej części w formie pieniężnej, ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po Pana stronie jako przychód nie pochodzący ze stosunku pracy od spółki polskiej, a jako tzw. przychód z innych źródeł. Na zakończenie, podkreślił Pan, iż jego stanowisko potwierdzają liczne interpretacje indywidualne wydane w niedawnym czasie w podobnych stanach faktycznych (tzn. w stosunku do funkcjonujących na podobnych zasadach programach motywacyjnych organizowanych przez spółki amerykańskie). Dla przykładu, powołuje Pan:

 • Interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 grudnia 2022 r., 0112-KDIL2-1.4011.711.2022.2.TR
 • Interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 marca 2020 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.118.2019.2.MT
 • Interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 sierpnia 2019 r., sygn. 0112-KDIL3-3.4011.218.2019.2.MC
 • Interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 października 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.684.2022.2.MZ

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.):

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 215252a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 i 9 ww. ustawy:

Źródłami przychodów są:

1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

9) inne źródła.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy:

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wskazane jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Jak stanowi art. 11 ust. 1 ww. ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem ust. 2c oraz art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Zgodnie z art. 11 ust. 2a ww. ustawy,

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

1)jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;

2)jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;

3)jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;

4)w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Stosownie natomiast do art. 11 ust. 2b ww. ustawy:

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne lub częściowo odpłatne - tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

O uzyskaniu przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można więc mówić w każdej sytuacji, gdy podatnik na skutek otrzymania określonych wartości majątkowych (środków pieniężnych, świadczeń w naturze, czy też innych nieodpłatnych świadczeń), jak również na skutek określonego zdarzenia powodującego zmniejszenie jego zobowiązań wobec innych podmiotów, uzyskuje określone przysporzenie majątkowe.

Z opisu sprawy wynika, że jest Pan obywatelem polskim oraz polskim rezydentem podatkowym, zatrudnionym w Spółce polskiej, będącej częścią międzynarodowej Grupy. Na czele Grupy stoi Spółka amerykańska z siedzibą w USA. Spółka amerykańska jest jednostką dominującą wobec Spółki polskiej w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Spółka amerykańska oferuje pracownikom spółek wchodzących w skład Grupy uczestnictwo w pracowniczym programie motywacyjnym (...) Został Pan objęty Planem jako pracownik Spółki polskiej. Celem Planu jest motywowanie i nagradzanie pracowników spółek z Grupy w związku z realizacją przez nich celów krótkoterminowych. Zgodnie z ogólnymi zasadami Planu, prawo do uczestnictwa w nim mają pracownicy spółek wchodzących w skład Grupy, w tym Spółki polskiej, zatrudnieni na określonych stanowiskach przez dany okres (nie krótszy niż 28 dni). Zgodnie z zasadami Planu, są oni uprawnieni do otrzymania bonusu pieniężnego lub opcji na akcje Spółki amerykańskiej. Pracownicy, którzy są zatrudnieni w jakiejkolwiek spółce Grupy na świecie przez część roku, są uprawnieni do otrzymania proporcjonalnej części nagrody. Jest Pani etatowym pracownikiem Spółki od 3 lutego 2020 r., spełnia zatem przesłanki objęcia Planem. Nagrody z Planu (...). uczestnicy otrzymują co roku. W pierwszym roku uczestnictwa w Planie, uczestnicy otrzymują wyłącznie nagrodę w formie wypłaty pieniężnej, natomiast w kolejnych latach mogą dokonać wyboru co do formy nagrody: może to nadal być gotówka lub opcje na akcje Spółki amerykańskiej lub obie te formy w wybranych proporcjach. Zasady i warunki uczestnictwa w Planie ustala Komitet powołany przez Spółkę Amerykańską. Plan nie został zatwierdzony uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki amerykańskiej, ale zasady przyznawania opcji na akcje w ramach Planu (...) podlegają regulacjom planu akcyjnego obowiązującego w Spółce ((…) Plan), który został przyjęty uchwałą akcjonariuszy Spółki amerykańskiej - organu będącego odpowiednikiem walnego zgromadzenia akcjonariuszy polskich spółek handlowych i zatwierdzony przez zarząd Spółki amerykańskiej. Uprawnienie do uczestnictwa w Planie nie wynika z umowy o pracę zawartej przez Pana ze spółką polską. Regulamin wynagradzania oraz inne akty prawa pracy obowiązujące w Spółce polskiej również nie referują do prawa Pana i innych uczestników do udziału w Planie. Nie łączy Pana ze Spółką Amerykańską stosunek prawny o charakterze umowy o pracę, ani żaden inny do niego zbliżony. Wypłata pieniężna w ramach Programu (...) uzależniona jest od zatrudnienia w jednej ze spółek Grupy przez okres co najmniej 28 dni. Wartość nagrody w formie wypłaty pieniężnej jest kalkulowana według wzoru, uwzględniającego wysokość wynagrodzenia danego uczestnika i jego stanowisko, a także wyniki finansowe departamentu, do którego organizacyjnie jest przydzielony, jak również całej grupy. Wartość nagrody jest kalkulowana przez Spółkę amerykańską i przekazywana zespołowi kadrowo - placowemu Spółki polskiej, który realizuje płatności zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Warunkami wypłaty pieniężnej są zatem:

 • odpowiednio długi okres zatrudnienia w jakiejkolwiek spółce z Grupy na świecie na określonym stanowisku;
 • osiągnięcie określonego poziomu wyników przez departament, do którego Pan jest organizacyjnie przydzielony, oraz
 • osiągnięcie określonego poziomu wyników przez całą grupę B.

Wypłaty dokonuje Spółka polska, jednak jest to jedynie czynność techniczna, ponieważ kalkulacja należności jest dokonywana przez spółkę amerykańską.

W opisanej sprawie:

 • Spółka amerykańska jest organizatorem programu motywacyjnego polegającego na możliwości otrzymania wypłaty pieniężnej;
 • Uprawnienie do uczestnictwa w Planie nie wynika z umowy o pracę zawartej przez Pana ze spółką polską. Regulamin wynagradzania oraz inne akty prawa pracy obowiązujące w Spółce polskiej również nie referują do prawa Pana do udziału w Planie. Nie łączy Pana ze Spółką Amerykańską stosunek prawny o charakterze umowy o pracę, ani żaden inny do niego zbliżony;
 • Wypłata pieniężna w ramach Programu (...) uzależniona jest od zatrudnienia w jednej ze spółek Grupy przez okres co najmniej 28 dni. Wartość nagrody w formie wypłaty pieniężnej jest kalkulowana według wzoru, uwzględniającego wysokość wynagrodzenia danego uczestnika i jego stanowisko, a także wyniki finansowe departamentu, do którego organizacyjnie jest przydzielony, jak również całej grupy. Wartość nagrody jest kalkulowana przez Spółkę amerykańską i przekazywana zespołowi kadrowo - placowemu Spółki polskiej, który realizuje płatności zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.

W takiej sytuacji faktycznej wypłaty dokonuje Spółka polska, jednak jest to jedynie czynność techniczna, ponieważ kalkulacja należności według wzoru, uwzględniającego wysokość wynagrodzenia danego uczestnika i jego stanowisko, a także wyniki finansowe departamentu, do którego organizacyjnie jest przydzielony, jak również całej grupy jest dokonywana przez spółkę amerykańską.

W takim przypadku należy wziąć pod uwagę postanowienia umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31 poz. 178).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 tej umowy:

Osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie może być opodatkowana przez drugie Umawiające się Państwo z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł z tego drugiego Umawiającego się Państwa i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej Umowie.

Przepis art. 5 ust. 2 cyt. Umowy stanowi, że:

Postanowienia niniejszej Umowy nie będą w żaden sposób stwarzały ograniczenia wobec wyłączeń, zwolnień, zmniejszeń, zaliczeń lub innych przywilejów, przyznanych obecnie lub w przyszłości przez:

a)  prawo jednego z Umawiających się Państw przy określeniu podatków pobieranych przez to Umawiające się Państwo lub

b)  przez każdą inną umowę zawartą pomiędzy Umawiającymi się Państwami.

Stosownie do art. 5 ust. 3 Umowy:

Bez względu na postanowienia niniejszej Umowy, z wyłączeniem ustępu 4, Umawiające się Państwo może opodatkować obywatela tego Umawiającego się Państwa lub osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Umawiającym się Państwie (zgodnie z zasadami artykułu 4), tak jakby niniejsza Umowa nie weszła w życie.

W myśl art. 5 ust. 4 Umowy:

Postanowienia ustępu 3 nie mają zastosowania w stosunku do:

a)korzyści przyznanych przez Umawiające się Państwo w artykułach 20, 21 i 22 oraz

b)korzyści przyznanych przez Umawiające się Państwo w artykułach 17, 18, 19 i 24 niniejszej Umowy osobom fizycznym, które nie są ani obywatelami, ani nie mają statusu imigranta w tym Umawiającym się Państwie.

Z przywołanych powyżej przepisów wynika, że państwu rezydencji przysługuje prawo do opodatkowania dochodów osoby mającej na jego terytorium miejsce zamieszkania.

Tym samym należy zgodzić się ze stanowiskiem Pana, że w przypadku otrzymania nagrody lub jej części w formie wypłaty pieniężnej, stanowi ona dla niego tzw. przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pochodzący od Spółki amerykańskiej. Wypłata pieniężna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych według skali podatkowej zgodnie z art. 27 ust. 1 ww. ustawy i jest rozliczana w zeznaniu rocznym oraz podatek jest płatny przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według skali podatkowej.

W myśl art. 45 ust. 1 ww. ustawy:

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Stosownie do art. 45 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy:

Przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatnicy są obowiązani wpłacić:

1) różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1, a sumą zapłaconych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników;

Stanowisko Pana należało zatem uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

 • zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji,
 • stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

 • Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.
 • Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

 • Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan, prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

 • w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo
 • w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383).