Pobór zaliczki na podatek dochodowy z tytułu opłaconych składek na polisę na ubezpieczenie na życie członków zarządu. - Interpretacja - 0112-KDIL2-1.4011.455.2023.5.MKA

shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 11 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.455.2023.5.MKA

Temat interpretacji

Pobór zaliczki na podatek dochodowy z tytułu opłaconych składek na polisę na ubezpieczenie na życie członków zarządu.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 maja 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 24 maja 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy z tytułu opłaconych składek na polisę na ubezpieczenie na życie. Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 27 lipca 2023 r. (wpływ 31 lipca 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca – A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowany jest przez zarząd wieloosobowy. W skład zarządu Spółki wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. W przypadku rozporządzeń prawem lub zaciągania zobowiązań przekraczających wartość 100 000 Euro wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, a gdy wartość ta przekracza 250 000 Euro wymagana jest uprzednia zgoda zgromadzenia wspólników. Prezes Zarządu Spółki A Sp. z o.o. oraz Wiceprezes Zarządu Spółki A Sp. z o.o. pełnią swoje funkcje w spółce na mocy powołania i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia. Z Wnioskodawcą powiązane są spółki, tj. B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, D oraz E.

Wnioskodawca wykupiła dwie polisy na życie dla Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu na okres 20 lat z miesięczną składką, którą w całości opłaca Wnioskodawca.

Na mocy polisy nr 1 zmienionej aneksami ubezpieczycielem jest F, ubezpieczającym jest Wnioskodawca, natomiast ubezpieczonym G – Prezes Zarządu. Okres ubezpieczenia został wskazany od 30 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2042 r. Sumę ubezpieczenia stanowi kwota 10 000 000 zł na wypadek śmierci, ze składką w wysokości 2 900 zł, która jest opłacana miesięcznie przez Wnioskodawcę. Jako osobę uprawnioną wskazano Pana H – Wiceprezesa Zarządu, natomiast jako osobę uprawnioną zastępczo wskazano Panią I, która jest żoną ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczenia na podstawie polisy nr 1 obejmuje śmierć ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia. Na dzień zawarcia niniejszej umowy ubezpieczenia na podstawie warunków ubezpieczenia świadczenia otrzymywane przez osoby fizyczne z tytułu umowy ubezpieczenia na życie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast świadczenia otrzymywane przez osoby prawne z tytułu umowy ubezpieczenia na życie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia ma wyłącznie charakter ochronny a nie inwestycyjny. W przypadku jej rozwiązania żadna ze stron umowy ubezpieczenia ani żadna osoba uprawniona nie nabywa prawa do świadczenia z tytułu wykupu.

Na mocy drugiej polisy nr 2 ubezpieczycielem jest F, ubezpieczającym jest Wnioskodawca, natomiast ubezpieczonym H – Wiceprezes Zarządu. Okres ubezpieczenia został wskazany od 11 czerwca 2022 r. do 10 czerwca 2042 r. Sumę ubezpieczenia stanowi kwota 10 000 000 zł na wypadek śmierci, ze składką w wysokości 2 897 zł, która jest opłacana miesięcznie przez Wnioskodawcę. Jako osobę uprawnioną wskazano wspólnika G, natomiast jako osobę uprawnioną zastępczo wskazano Panią J, która jest żoną ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczenia na podstawie polisy nr 2 obejmuje śmierć ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia. Na dzień zawarcia niniejszej umowy ubezpieczenia na podstawie warunków ubezpieczenia świadczenia otrzymywane przez osoby fizyczne z tytułu umowy ubezpieczenia na życie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast świadczenia otrzymywane przez osoby prawne z tytułu umowy ubezpieczenia na życie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia ma wyłącznie charakter ochronny a nie inwestycyjny. W przypadku jej rozwiązania żadna ze stron umowy ubezpieczenia ani żadna osoba uprawniona nie nabywa prawa do świadczenia z tytułu wykupu.

Małżonki Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu A Sp. z o.o. zatrudnione są w Spółce A Sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Polisa na życie obejmuje wzajemną ochronę wspólników, którzy krzyżowo stają się ubezpieczonymi i uposażonymi. Natomiast uprawnione zastępczo do polisy są małżonki prezesów jako spadkobiercy.

Zarząd A Sp. z o.o. oraz wspólnicy spółki E Sp. z o.o. działając w celu zabezpieczenia integralności właścicielskiej oraz ciągłości funkcjonowania spółki A Sp. z o.o. przyjęli 31 grudnia 2021 r. Plan Awaryjny na wypadek śmierci lub niezdolności do wykonywania funkcji właścicielskich jednego albo obu wspólników. Niniejszy Plan Awaryjny stanowi opis procedur oraz instrukcji wspólników, zarządu oraz członków rodziny wspólników na wypadek wskazanych w planie sytuacji kryzysowych. Procedury awaryjne przewidziane są na 6 kategorii zdarzeń. W przypadku wystąpienia jednego z nich wspólnicy zobowiązują się wobec siebie wzajemnie oraz zobowiązują niniejszym członków Zarządu Spółki, którzy będą umocowani do prowadzenia jej spraw w chwili wystąpienia jednego z tych zdarzeń do wypełnienia opisanej w załącznikach Procedury Awaryjnej i wykonania wszystkich innych koniecznych czynności, aby został zrealizowany przyświecający Wspólnikom cel. Działania podjęte w ramach Planu Awaryjnego zmierzają do zachowania ciągłości zarządzania Spółką, możliwości kontynuowania przez nią działalności gospodarczej, a także jej dalszego rozwoju w perspektywie kolejnych lat i dziesięcioleci. Plan powstał w celu minimalizacji niekorzystnych konsekwencji ewentualnych zdarzeń losowych, które mogą mieć miejsce w przyszłości i dotyczą ziszczenia się ryzyk osobowych dotyczących jednego albo obu Wspólników. Zarząd świadomy jest odpowiedzialności za Spółkę oraz osoby zaangażowane w jej powstanie i rozwój, traktuje śmierć, poważną chorobę albo wypadek dotyczący któregokolwiek ze wspólników jako ryzyko prawne, gospodarcze a przede wszystkim finansowe dla samej Spółki.

Zgodnie z § 6 Planu Awaryjnego w sytuacji śmierci któregokolwiek Wspólnika oraz podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników o wyłączeniu wstąpienia spadkobierców albo zapisobierców Wspólnika (zwanych łącznie: Członkami Rodziny) w jego miejsce do Spółki, Członkom Rodziny przysługiwać będzie kwota spłaty określona w § 16 umowy Spółki. Kwota spłaty finansowana będzie ze środków własnych Spółki oraz poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia na życie na rzecz każdego ze Wspólników. Spółka w imieniu własnym oraz w imieniu spółek, wobec których zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych zachowuje status podmiotu dominującego, zobowiązuje się do zawarcia i ponoszenia kosztów składki na umowy ubezpieczenia na życie każdego ze Wspólników w ramach grupowego lub indywidualnych umów ubezpieczenia na życie. Umowy ubezpieczenia na życie stanowić będą źródło finansowania zapłaty kwoty spłaty przysługującej spadkobiercom zgodnie z umową Spółki oraz art. 183 kodeksu spółek handlowych oraz odszkodowań wypłaconych w sytuacji wypadku albo choroby Wspólnika, o których mowa w § 5.

Brak zabezpieczenia źródła finansowania naraziłoby Spółkę oraz spółki powiązane na ryzyko utraty płynności, z upadłością włącznie. Struktura E Sp. z o.o. jako spółki holdingowej, nie daje gwarancji na wypłatę świadczenia należnego spadkobiercom w godziwej wysokości bez naruszenia majątku i utraty płynności przez Spółkę i podmioty powiązane. Przeniesienie ekonomicznego ryzyka wypłaty kwoty spłaty na towarzystwa ubezpieczeń na życie umożliwia pogodzenie interesu Spółki z interesem Wspólników oraz Członków Rodzin.

Wspólnik jako ubezpieczony w umowie ubezpieczenia na życie na jego rzecz wyraża zgodę na wskazanie przez spółkę jako ubezpieczającego osób uposażonych na wypadek śmierci i zrzeka się prawa do ich odwołania albo zmiany. Wspólnik zobowiązuje się poinformować Spółkę o Członkach Rodziny, którzy będą po nim dziedziczyć albo których wskazał w swoim testamencie jako zapisobierców windykacyjnych lub zwykłych w odniesieniu do roszczenia o zapłatę kwoty spłaty, a także informować Spółkę o wszystkich zmianach testamentu. Członkowie Rodziny wyrażają zgodę na dokonanie zapłaty całości lub części należnego im świadczenia (kwoty spłaty) przez osobę trzecią (towarzystwo ubezpieczeń na życie) poprzez wypłatę świadczenia na rzecz osób uposażonych oraz przyjmują do wiadomości, że wypłata świadczenia z każdej z zawartych w ramach Planu Awaryjnego umów ubezpieczenia na życie obniży ich wysokość roszczenia do Spółki.

Łączna suma ubezpieczenia ze wszystkich umów ubezpieczenia na życie zawartych w ramach Planu Awaryjnego powinna uwzględniać

a)wysokość kwoty spłaty obliczonej zgodnie z postanowieniami § 16 umowy Spółki,

b)możliwości płatnicze Spółki (budżet roczny przeznaczony na ubezpieczenie oraz obowiązek sfinansowania różnicy pomiędzy wykupioną SU a spodziewaną wysokością kwoty spłaty, gdzie SU oznacza sumę ubezpieczenia).

Ponadto w uzupełnieniu wniosku podali Państwo następujące informacje:

Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie warunków polisy nr 1 oraz polisy nr 2 obejmuje śmierć ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia. Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego wypłacane są osobom uprawnionym wskazanym przez ubezpieczającego za zgodą ubezpieczonego i potwierdzonym w pkt 8 polisy a w przypadku braku osób uprawnionych:

a)uposażonemu zastępczemu, jeżeli został on wskazany w pkt 8 polisy w przypadku braku takiej osoby,

b)osobie pozostającej z ubezpieczonym w związku małżeńskim w dniu jego śmierci o ile posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku braku takiej osoby,

c)w równych częściach dzieciom ubezpieczonego, w tym dzieciom uznanym i adoptowanym, a w przypadku braku takich osób,

d)spadkobiercom ubezpieczonego w częściach odpowiadającym ich udziałom spadkowym.

Ubezpieczony albo ubezpieczający za pisemną zgodą ubezpieczonego w każdej chwili może dokonać zmiany osób uprawnionych. Z prawa do otrzymania świadczeń z tytułu śmierci ubezpieczonego wyłączone są osoby, które umyślnie przyczyniły się od śmierci ubezpieczonego.

Warunki polisy na życie nr 1 oraz polisy na życie nr 2 nie przewidują/nie występuje kwota ewentualnej nadwyżki z sumy ubezpieczenia z ww. polis ponad kwotę „spłaty”. Kwota świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego będzie wypłacona w pełnej wysokości.

Pod pojęciem „wartość polis na życie wykupionych i opłaconych przez Wnioskodawcę” rozumie się: wysokość składek miesięcznych polisy na życie nr 1 oraz polisy na życie: 2, które miesięcznie opłaca Wnioskodawca. Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu A Sp. z o.o. nie są zatrudnieni u Wnioskodawcy, nie pobierają także żadnego wynagrodzenia u Wnioskodawcy. Wnioskodawca ponosi koszty składki na umowy ubezpieczenia na życie Członków Zarządu. Umowa ubezpieczenia na życie stanowi źródło finansowania zapłaty kwoty spłaty przysługującej m.in. spadkobiercom. Brak zabezpieczenia źródła finansowania naraziłby Spółkę/Wnioskodawcę oraz spółki powiązane na ryzyko utraty płynności, z upadłością włącznie.

Pytania

1)Czy Wnioskodawca jako płatnik powinien obliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych oraz pobrać go od Członków Zarządu Wnioskodawcy od opłaconych przez Wnioskodawcę składek polis na życie (miesięcznie) w sytuacji, gdy polisa na życie dla Członków Zarządu została wykupiona przez Wnioskodawcę w celu zabezpieczenia interesów Wnioskodawcy przed utratą płynności finansowej związaną z koniecznością wypłaty świadczeń należnych spadkobiercom a polisa na życie została tym samym wykupiona wyłącznie w interesie Wnioskodawcy?

2)W sytuacji, jeżeli powstanie przychód dla członków Zarządu Wnioskodawcy w jaki sposób Wnioskodawca powinien obliczyć podatek z tytułu opłacania miesięcznych składek polisy ubezpieczenia na życie Prezesa Zarządu Wnioskodawcy oraz Wiceprezesa Zarządu Wnioskodawcy i jak Wnioskodawca powinien wykazać ten przychód w zeznaniu rocznym oraz w której pozycji?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość składek polis na życie wykupionych przez Wnioskodawcę dla Członków Zarządu, w celu zabezpieczenia interesów Wnioskodawcy w zakresie m.in. wypłaty świadczeń należnych spadkobiercom i tym samym w celu utrzymania płynności finansowej Wnioskodawcy, nie stanowi dla Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Polisy na życie nie zostały wykupione w interesie Członków Zarządu, którzy nie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę u Wnioskodawcy, nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodami są (…) otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze (…) oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń. Zaś w świetle art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, (…), jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (Dz. U. z 2014 r. nr 947) wskazał, że kryterium wyróżnienia nieodpłatnych świadczeń stanowiących przychód pracownika musi być obiektywna ocena czy świadczenie leżało w interesie pracownika, a jest tak wtedy, gdy stanowi ono realne przysporzenie majątkowe (korzyść), którego efekt jest uchwytny w jego majątku. Nieodpłatne świadczenie, aby mogło stanowić dochód pracownika musi być „zapłatą za pracę dokonywaną czymś innym niż pieniądz”.

W ocenie Trybunału za takim zapatrywaniem przemawia wyraźnie zestawienie przepisów: art. 12 ust. 1 z art. 21 ust. 1 i z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi zatem o korzyści, które pracownik otrzymuje do własnej dyspozycji, którymi może swobodnie zarządzać i rozporządzać, przeznaczając je na zaspokojenie własnych potrzeb.

Nieodpłatne świadczenia aby mogły być uznane za dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych muszą pozwolić uniknąć wydatków pracownikowi.

W konsekwencji Trybunał Konstytucyjny uznał, że za podlegający opodatkowaniu przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą być uznane także „inne nieodpłatne świadczenia”, które posiadają następujące cechy:

a)zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie)

b)przyniosły pracownikowi korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,

c)zostały spełnione w jego interesie a nie w interesie pracodawcy,

d)korzyść ta jest wymierna i można ją w skonkretyzowanej wysokości przypisać indywidualnemu pracownikowi, a nie tylko w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów.

Należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie przesłanka dotycząca przyniesienia Członkom Zarządu Wnioskodawcy korzyści uniknięcia wydatku, który musieliby ponieść na pokrycie opłaty za polisę oraz dotyczącą tego, iż nieodpłatne świadczenie zostało spełnione w interesie Członków Zarządu nie zostały spełnione.

Wykupienie polis na życie Członkom Zarządu i opłacenie miesięcznych składek przez Wnioskodawcę przynosi korzyści jedynie Wnioskodawcy, albowiem to w interesie Wnioskodawcy jest podjęcie wszelkich działań aby uniknąć ryzyka utraty m.in. płynności finansowej przez Wnioskodawcę z upadłością włącznie.

Nie można przyjąć, że Członkowie Zarządu opłacaliby polisy w takiej wysokości i czy zdecydowaliby się na zawarcie polisy o takim zakresie ubezpieczenia na życie.

Członkowie Zarządu nie mają w tym zakresie żadnego interesu i nie osiągają z tego tytułu korzyści. Cel wykupienia polis na życie dla Członków Zarządu nie dotyczył bowiem realizacji interesu Członków Zarządu, ale osiągnięcie korzyści przez Wnioskodawcę poprzez zapewnienie źródła finansowania zapłaty kwoty spłaty, przysługującej spadkobiercom.

Brak zabezpieczenia źródła finansowania naraziłby Wnioskodawcę na ryzyko utraty płynności, z upadłością włącznie.

Poprzez wykupienie polis na życie Członkom Zarządu Wnioskodawca na wypadek śmierci Członka Zarządu uniknie angażowania własnych środków oraz zaciągania kredytów na spłatę spadkobiercy. Z planu awaryjnego wynika, że spadkobiercy wyrażają zgodę na dokonanie zapłaty całości lub części należnego im świadczenia przez towarzystwo ubezpieczeń na życie poprzez wypłatę na rzecz osób uposażonych oraz zgadzają się, że wypłata świadczenia z każdej z zawartych w ramach planu awaryjnego umów ubezpieczenia na życie obniży wysokość ich roszczenia do Wnioskodawcy. Członkowie Zarządu Wnioskodawcy nie uzyskują żadnego przychodu z tytułu opłaconych przez Wnioskodawcę składek na ubezpieczenie na życie.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego kluczowe jest określenie cech, które musi spełniać nieodpłatne świadczenie, by mogło być uznane za przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f.

Wnioskodawca wskazuje, że ubezpieczenie na życie Członków Zarządu nie zostało wykupione w interesie Członków Zarządu tylko i wyłącznie w interesie Wnioskodawcy. Inne nieodpłatne świadczenie na rzecz pracownika mogą być uznane za jego dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tylko pod warunkiem, że rzeczywiście pozwoli ono pracownikowi uniknąć wydatków. Zdaniem Wnioskodawcy nie można twierdzić, że finansowanie składek polis na życie przez Wnioskodawcę pozwoliło uniknąć wydatków Członkom Zarządu.

Członkowie Zarządu nie zawieraliby umów ubezpieczenia na życie w takiej wysokości. Tutaj chodziło wyłącznie o zabezpieczenie interesów Wnioskodawcy przed utratą płynności finansowej, uchronić go przed upadłością oraz polisy stanowią źródło finansowanie zapłaty kwoty spłaty przysługującej spadkobiercom. W niniejszej sprawie Członkowie Zarządu nie mogą swobodnie dysponować polisą na życie i przeznaczyć jej na zaspokojenie własnych potrzeb.

Zatem zdaniem Wnioskodawcy nie powinien on obliczać podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pobierać go od Członków Zarządu od opłacanych przez Wnioskodawcę składek polis na życie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

W myśl art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383):

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

1.obliczenie,

2.pobranie,

3.wpłacenie

– podatku, zaliczki.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2647, ze zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 11 ust. 2a pkt 2 ww. ustawy:

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

1)jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;

2)jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;

3)jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;

4)w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca jako ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia z towarzystwem ubezpieczeń, na mocy której ubezpieczył na życie Członków Zarządu Wnioskodawcy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

W świetle art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy,

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Natomiast, zgodnie z art. 42 ust. 1 - 2 tejże ustawy,

1. Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

1a. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

2. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa:

1) w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje zadania - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru;

2) w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują swoje zadania, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.

Z przedstawionych przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega – co do zasady – każdy dochód osiągnięty przez osobę fizyczną. Zgodnie natomiast z definicją dochodu jest nim nadwyżka przychodów ze źródła nad kosztami jego uzyskania. Pojęciem pierwotnym dla dochodu jest więc pojęcie przychodu. Ten z kolei definiowany jest przez ustawodawcę, czemu dał wyraz w art. 11 ust. 1 ww. ustawy, jako otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

O uzyskaniu przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych można więc mówić w każdej sytuacji gdy podatnik – czy to na skutek otrzymania określonych wartości majątkowych (środków pieniężnych, świadczeń w naturze czy też innych nieodpłatnych świadczeń), czy też gdy na skutek określonego zdarzenia powodującego zmniejszenie jego zobowiązań wobec innych podmiotów – uzyskuje określone przysporzenie majątkowe.

Wskazać również należy, że dla celów podatkowych przyjmuje się – co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie – że pojęcie nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

W kwestii rozumienia pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”, zasadniczego znaczenia nabrał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (Dz. U. z 2014 r. poz. 947), w którym Trybunał Konstytucyjny dokonał ustalenia, jakie kryteria decydują o zakwalifikowaniu nieodpłatnego świadczenia jako przychodu pracownika z tytułu stosunku pracy. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że za przychód pracownika mogą być uznane takie świadczenia, które:

-zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),

-zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,

-korzyść ta jest wymierna (również w postaci zaoszczędzenia wydatku) i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Zatem w celu określenia czy uiszczane przez Państwo składki na ubezpieczenie na życie Członków Zarządu Spółki stanowią dla nich nieodpłatne świadczenie należy odnieść się do powyższych przesłanek.

Przede wszystkim należy zauważyć, że co do zasady korzyścią wynikającą z umowy ubezpieczenia jest zyskanie ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonych - samo posiadanie ochrony ubezpieczeniowej jest już korzyścią majątkową niezależnie od tego czy w okresie objętym umową zdarzy się wypadek ubezpieczeniowy. Istotą umowy ubezpieczenia jest więc zabezpieczenie interesów konkretnych ubezpieczonych.

W opisie stanu faktycznego wskazali Państwo, że ubezpieczonymi w ramach zawartych umów ubezpieczenia na życie są wspólnicy Spółki pełniący jednocześnie funkcje jej Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu, natomiast uposażonymi osoby przez nich wskazane tj.: „świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego wypłacane są osobom uprawnionym wskazanym przez ubezpieczającego za zgodą ubezpieczonego”, „ubezpieczony albo ubezpieczający za pisemną zgodą ubezpieczonego w każdej chwili może dokonać zmiany osób uprawnionych”.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że umowy ubezpieczenia zostaną zawarte w interesie osób ubezpieczonych. Jak Państwo wskazali polisa na życie obejmuje wzajemną ochronę wspólników, którzy krzyżowo stają się ubezpieczonymi i uposażonymi. Natomiast uprawnione zastępczo do polisy są małżonki prezesów jako spadkobiercy.

Zatem z tytułu ww. polis podmiotem uposażonym nie jest Spółka, ona też nie jest uprawniona do otrzymania jakiegokolwiek świadczenia od ubezpieczyciela. To wspólnik jako ubezpieczony w umowie ubezpieczenia na życie na jego rzecz wyraża zgodę na wskazanie przez spółkę jako ubezpieczającego osób uposażonych na wypadek śmierci i zrzeka się prawa do ich odwołania albo zmiany. Wspólnik zobowiązuje się poinformować Spółkę o członkach rodziny, którzy będą po nim dziedziczyć albo których wskazał w swoim testamencie jako zapisobierców windykacyjnych lub zwykłych w odniesieniu do roszczenia o zapłatę kwoty spłaty, a także informować Spółkę o wszystkich zmianach testamentu. Ponadto na interes Wspólników wskazuje - podniesione przez Państwa – przeniesienie ekonomicznego ryzyka wypłaty kwoty spłaty na towarzystwa ubezpieczeń na życie, jako pogodzenie interesu Spółki z interesem Wspólników oraz Członków Rodzin.

W konsekwencji, nie można mówić, że objęcie wspólnika umową ubezpieczenia na życie następuje bez jego zgody, to on decyduje o zapisach umowy, do zmian w umowie odnośnie osób uposażonych wymagana jest jego zgoda.

Niewątpliwie więc zaoszczędza on wydatku w postaci wartości miesięcznych składek z tytułu polisy na życie, w ramach której jest on ubezpieczonym i on wyznacza krąg osób uposażonych.

W omawianym przypadku spełnione zostały zatem wszystkie warunki określone w ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla uznania otrzymanego świadczenia za świadczenie nieodpłatne.

Tym samym uznać należy, że objęcie polisą ubezpieczeniową członków zarządu skutkuje powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Dla członków zarządu jest to przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ww. ustawy. Wartość przychodu stanowić będzie kwota opłaconej miesięcznej składki z tytułu polisy na życie odpowiednio za Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

Spółka jako płatnik, zobowiązana będzie do naliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tego przychodu.

Ustalając zaliczkę na podatek należy zastosować przepisy wyżej cytowanego art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym dokonywane świadczenia, pomniejsza się o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, i od tak ustalonej podstawy oblicza się kwotę zaliczki na podatek wg najniższej stawki podatkowej określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, tj. 12%.

W opisie stanu faktycznego wskazali Państwo, że Członkowie Zarządu, nie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w Spółce i nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Zaznaczyć należy, że co do zasady, płatnik powinien pobrać zaliczkę w takiej wysokości, jaka jest możliwa ze względu na wysokość środków pieniężnych wypłaconych podatnikowi.

Natomiast, jeżeli nie ma takiej możliwości, w informacji PIT-11 płatnik powinien wskazać, że wartość pobranej zaliczki wynosi „0”.

Jak wynika z przywołanego powyżej art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązkiem płatnika jest wykazanie w informacji PIT-11 faktycznie osiągniętego przez podatnika przychodu (dochodu) i faktycznie pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Informacja PIT-11 powinna zatem zawierać prawidłowe dane o osiągniętych przez podatnika przychodach (dochodach) podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym i pobranych w danym roku podatkowym zaliczkach na podatek.

Tym samym, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym nie wypłacają Państwo żadnych świadczeń pieniężnych na rzecz Członków Zarządu, przez co nie mają Państwo możliwości poboru zaliczki na należny podatek dochodowy od osób fizycznych, to w deklaracji podatkowej PIT-11 kwotę wartości nieodpłatnego świadczenia na rzecz Członków Zarządu winni Państwo wykazać jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, a wartość „0” w rubryce przeznaczonej na pobrane w danym roku podatkowym zaliczki na podatek dochodowy.

Członkowie Zarządu natomiast będą obowiązani uwzględnić ten przychód w swoich zeznaniach rocznych składanych do właściwego urzędu skarbowego i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów zapłacić należny podatek.

Reasumując, objęcie Członków Zarządu polisą z tytułu ubezpieczenia na życie powoduje powstanie u nich przychodu określonego w art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości kwoty miesięcznych składek z tytułu tych polis opłacanych przez Spółkę. Od przychodu tego Państwo – jako płatnik – obowiązani są obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzić i przekazać informację PIT-11, zgodnie z art. 42 ww. ustawy. Przychód ten należy wykazać w informacji PIT-11 również w sytuacji gdy pobór zaliczki nie będzie możliwy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383).