Określenie limitu przychodów z działalności gospodarczej i działalności rolniczej. - Interpretacja - 0112-KDIL2-2.4011.660.2023.1.AA

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 17 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.660.2023.1.AA

Temat interpretacji

Określenie limitu przychodów z działalności gospodarczej i działalności rolniczej.

Interpretacja indywidualna  – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanych stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

W dniu 16 września 2023 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 15 września 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnili go Państwo pismem z 15 listopada 2023 r. (wpływ 16 listopada 2023 r.). Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1)Zainteresowany będący stroną postępowania: (...)

2)Zainteresowana niebędąca stroną postępowania: (...)

Opis stanów faktycznych oraz zdarzeń przyszłych

(…) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „(…)” (dalej „Wnioskodawca”, „Zainteresowany”), w ramach której świadczy usługi rolnicze. Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, zgodnie z wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest działalność usługowa następująca po zbiorach (kod PKD 01.63.Z).

Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski i jest rezydentem podatkowym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U.2022, poz. 2647, dalej „ustawa o PIT”). Jednoosobowa działalność gospodarcza Wnioskodawcy opodatkowana jest według tzw. skali podatkowej. Wnioskodawca posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług (dalej „VAT”).

Wnioskodawca prowadzi równocześnie działalność rolniczą wraz ze swoją małżonką – (…) (dalej „Małżonka”, „Zainteresowana”) w ramach rodzinnego gospodarstwa rolnego (dalej „Gospodarstwo Rolne”) w rozumieniu art. 5 ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 z późn. zm., dalej: „ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego”). Głównym obszarem działalności Gospodarstwa Rolnego jest hodowla zwierząt (trzody chlewnej).

Małżonka jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT. Małżonka nie prowadzi odrębnego gospodarstwa rolnego ani pozarolniczej działalności gospodarczej oraz nie jest podatnikiem podatku VAT.

Pomiędzy małżonkami istnieje ustrój wspólności majątkowej, która na podstawie zawartej umowy majątkowej została rozszerzona o należące do nich majątki osobiste, nabyte przed i w trakcie trwania wspólności majątkowej. Gospodarstwo Rolne stanowi majątek wspólny małżonków. Wnioskodawca z Małżonką są uprawnieni do równego udziału w zyskach Gospodarstwa Rolnego.

Wnioskodawca posiada zaświadczenie wydane przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej „ARiMR”) w (…), który zaświadczył, że Wnioskodawca jest wpisany do ewidencji producentów ARiMR pod numerem (…). Natomiast Małżonka wpisana jest do ewidencji jako współmałżonek producenta i współposiadacz ww. Gospodarstwa Rolnego o numerze (…).

Działalność rolnicza prowadzona w Gospodarstwie Rolnym nie stanowi działu specjalnego produkcji rolnej, w związku z czym nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, na zasadzie określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy o PIT.

Wnioskodawca przewiduje, że w 2023 r. osiągnie przychody z działalności rolniczej prowadzonej w ramach Gospodarstwa Rolnego oraz jednoosobowej działalności gospodarczej, które łącznie przekroczą 2 000 000 euro. W związku z tym, po stronie Wnioskodawcy oraz Małżonki istnieje ryzyko powstania obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o PIT, w związku z właściwymi przepisami ustawy o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 120 (dalej „UoR”) – tzw. pełna księgowość.

Pytania

1.Czy na potrzeby weryfikacji, czy Wnioskodawca przekroczył limit 2 000 000 euro, o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy o PIT w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 UoR, powinien sumować przychody osiągnięte w ramach działalności rolniczej z przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej?

2.Czy limit przychodów netto uzyskanych w ramach działalności gospodarczej i/lub działalności rolniczej w kwocie 2 000 000 euro, którego przekroczenie zobowiązuje do założenia ksiąg rachunkowych, należy kalkulować dla każdego z małżonków, tj. Zainteresowanej i Zainteresowanej, odrębnie?

Państwa stanowisko w sprawie

W Państwa ocenie – w odniesieniu do pytania nr 1 – na potrzeby weryfikacji, czy Wnioskodawca przekroczył limit 2 000 000 euro, o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy o PIT w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 UoR, powinien zsumować przychody osiągnięte w ramach działalności rolniczej z przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W Państwa ocenie – w odniesieniu do pytania nr 2 – limit przychodów netto uzyskanych w ramach działalności gospodarczej i/lub działalności rolniczej w kwocie 2 000 000 euro, którego przekroczenie zobowiązuje do założenia ksiąg rachunkowych, należy kalkulować dla każdego z małżonków, tj. Zainteresowanej i Zainteresowanej, odrębnie.

Uzasadnienie do pytania 1

Stosownie do art. 24a ust. 1 ustawy o PIT, regulującego obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych, osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 5a, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Z kolei na podstawie art. 24a ust. 4 ustawy o PIT obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości.

Limit kwotowy wskazany w tym przepisie zobowiązujący podatnika do prowadzenia ksiąg rachunkowych precyzuje art. 2 ust. 1 pkt 2 UoR. Stanowi on, iż przepisy UoR stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170), jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Jednocześnie, stosownie do art. 3 ust. 3 UoR, wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1a pkt 3 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Powyżej określony limit – 2 000 000 euro – odnosi się do przychodów wskazanych wprost w art. 2 ust. 1 pkt 2 UoR, co oznacza, że przy jego ustalaniu należy wziąć pod uwagę przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych.

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, przy kalkulacji należy uwzględnić przychody ze sprzedaży w ramach wszystkich rodzajów działalności danego podmiotu i bez względu na to, czy określony rodzaj przychodów jest objęty ustawą o PIT. Taki przypadek będzie miał miejsce w przypadku Wnioskodawcy, którego przychody z działalności rolniczej na zasadzie określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym. Art. 2 ust. 1 pkt 2 UoR należy poczytywać za regulację szczególną, na którą nie ma wpływu wyłączenie przedmiotowe, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT (wyłącznie dla przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej).

Mając na uwadze powyższe, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zależy od formy prawnej jednostki lub wielkości osiąganych przychodów, nie natomiast od przedmiotu działalności czy sposobu opodatkowania.

Reasumując, na potrzeby weryfikacji, czy Wnioskodawca przekroczył limit 2 000 000 euro, o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy o PIT w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 UoR, powinien zsumować przychody osiągnięte w ramach działalności rolniczej z przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uzasadnienie do pytania 2

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT).

Powyższe oznacza, że opodatkowanie uzyskanych przez Wnioskodawcę i jego Małżonkę dochodów z prowadzonego wspólnie Gospodarstwa Rolnego winno nastąpić zgodnie z powyższymi zasadami, a więc w szczególności z uwzględnieniem ustalonego przez nich prawa do udziału w zysku.

Co istotne, ani ustawa o rachunkowości, ani ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie regulują w szczególny sposób zasad ustalania limitu przychodów zobowiązujących do wprowadzenia ksiąg rachunkowych. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma podstaw prawnych, aby ustalić j eden wspólny limit dla małżonków - wynika to również z faktu, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych może powstać w stosunku do poszczególnych osób fizycznych, które prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne, a nie w stosunku do samego rodzinnego gospodarstwa rolnego jako takiego.

W konsekwencji należy przyjąć, że niezależnie od istnienia między Wnioskodawcą a Małżonką ustawowej wspólności majątkowej i prowadzenia wspólnego Gospodarstwa Rolnego, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o rachunkowości, stanowią oni osobne podmioty. Prowadzi to do wniosku, że każdy z małżonków powinien odrębnie ustalić, czy został przez niego przekroczony limit przychodów określony w ustawie o rachunkowości zobowiązujący do założenia ksiąg rachunkowych.

Tym samym, dopóki przychody Zainteresowanego osiągnięte z 1/2 udziału w Gospodarstwie Rolnym oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej nie przekroczą sumy 2 000 000 euro, Zainteresowany nie będzie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w myśl z art. 2 ust. 1 pkt 2 UoR. Analogicznie, dopóki przychody Zainteresowanej osiągnięte z 1/2 udziału w Gospodarstwie Rolnym nie przekroczą sumy 2 000 000 euro, Zainteresowana nie będzie zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w myśl z art. 2 ust. 1 pkt 2 UoR.

Reasumując, limit przychodów netto uzyskanych w ramach działalności gospodarczej i/lub działalności rolniczej w kwocie 2 000 000 euro, którego przekroczenie zobowiązuje do założenia ksiąg rachunkowych, należy kalkulować dla każdego z małżonków, tj. Zainteresowanej i Zainteresowanej, odrębnie.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1, jak i 2 znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji indywidualnych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w ostatnich latach, np:

·interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 kwietnia 2023 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.115.2023.1.IM,

·interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 marca 2023 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.61.2023.2.MW,

·interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 marca 2023 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.106.2023.1.MJ,

·interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 listopada 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.636.2022.2.KO,

·interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 sierpnia 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.623.2022.2,

·interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 grudnia 2021 r., sygn. 0115 KDIT3.4011.759.2021.3.JŁ.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku, jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 1610 ze zm.):

Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Z kolei, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 ze zm.):

Za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne:

1)prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz

2)w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) – co do zasady – dotyczą opodatkowania wszelkich dochodów osób fizycznych.

Jednak zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1)miesiąc – w przypadku roślin,

2)16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3)6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4)2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Źródłami przychodów jest m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

a)wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Pan wraz z żoną prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne, które nie jest rozliczane na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwie rolnym nie stanowi działu specjalnego produkcji rolnej. Prowadzi Pan również działalność gospodarczą, w ramach której świadczy Pan usługi rolnicze. Działalność gospodarcza jest opodatkowana według skali podatkowej.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwość Państwa dotyczy obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz limitów z tym związanych, jakie obowiązują w odniesieniu do przychodów uzyskanych w ramach działalności gospodarczej i działalności rolniczej.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 5a, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

 Na podstawie art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości.

Limit kwotowy wskazany w tym przepisie zobowiązujący podatnika do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych precyzuje art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.). Stanowi on, że:

Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych  i przedsiębiorstwa w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. z 2021 r. poz. 170), jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Jednocześnie stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości:

Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1a pkt 3 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Zwracam uwagę, że ww. limit odnosi się do przychodów rozumianych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Tak więc przy jego ustalaniu należy wziąć pod uwagę przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, zatem przychody ze sprzedaży w ramach wszystkich rodzajów działalności danego podmiotu bez względu na to, czy określony rodzaj przychodów jest objęty ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przykładowo, taki przypadek będzie miał miejsce, jeśli podatnik osiągnie w danym roku podatkowym przychody z działalności rolniczej, które zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Z tego wynika zatem, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zależy od formy prawnej jednostki lub wielkości osiąganych przychodów, nie natomiast od przedmiotu działalności i sposobu opodatkowania.

Oznacza to, że przychód z działalności rolniczej należy zsumować razem z przychodem uzyskanym z tytułu działalności gospodarczej w celu ustalenia, czy przekroczył Pan  w danym roku limit wynoszący co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Reasumując – na potrzeby weryfikacji, czy przekroczył Pan limit 2 000 000 euro, o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, powinien Pan zsumować przychody osiągnięte w ramach działalności rolniczej z przychodami osiągniętymi z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeśli chodzi natomiast o możliwość stosowania limitu 2 000 000 euro dla każdego  z małżonków odrębnie, należy przywołać poniższe przepisy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

1)rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat;

2)ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

W konsekwencji ustalenie uzyskanych przez małżonków dochodów z prowadzonego wspólnie rodzinnego gospodarstwa rolnego winno nastąpić zgodnie z ww. zasadami, a więc w szczególności z uwzględnieniem ustalonego przez nich prawa do udziału w zysku.

Zaznaczam też, że ani ustawa o rachunkowości, ani ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie regulują w szczególny sposób zasad ustalania limitu przychodów zobowiązujących do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych dla małżonków. Tym samym nie ma podstaw prawnych, aby ustalić jeden wspólny limit dla małżonków. W konsekwencji należy przyjąć, że – niezależnie od istnienia między małżonkami ustawowej wspólności majątkowej – na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy  o rachunkowości są oni klasyfikowani jako osobne podmioty. A zatem każdy z małżonków powinien odrębnie ustalić, czy został przez niego przekroczony limit przychodów określony  w ustawie o rachunkowości zobowiązujący do założenia ksiąg rachunkowych.

Limit przychodów netto uzyskanych w ramach Gospodarstwa Rolnego w kwocie 2 000 000 euro, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, zobowiązujący do założenia ksiąg rachunkowych – dotyczy każdego z małżonków odrębnie.

Reasumując – limit przychodów netto uzyskanych w ramach działalności gospodarczej i/lub działalności rolniczej w kwocie 2 000 000 euro, którego przekroczenie zobowiązuje do założenia ksiąg rachunkowych, dotyczy każdego z małżonków odrębnie.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

-zaistniałych stanów faktycznych, które Państwo przedstawili, i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń,

-zdarzeń przyszłych, które Państwo przedstawili, i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Państwa interpretacji stwierdzam, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego tę interpretację.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

Pan (...) (Zainteresowany będący stroną postępowania – art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383).