Koszty uzyskania przychodów - odsetki od pożyczki na zakup obligacji. - Interpretacja - 0112-KDIL2-2.4011.627.2023.2.WS

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 15 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.627.2023.2.WS

Temat interpretacji

Koszty uzyskania przychodów - odsetki od pożyczki na zakup obligacji.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 1 września 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 28 sierpnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 31 października 2023 r. (wpływ 6 listopada 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

(…) (dalej: „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą pod firmą (…). Przeważającą działalnością Wnioskodawcy jest działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.

Wnioskodawca prowadzi również działalność w innych obszarach, w tym w zakresie nabywania w celach inwestycyjnych obligacji skarbowych sprzedawanych przez Ministra Finansów reprezentującego Skarb Państwa. Obligacje skarbowe podlegają oprocentowaniu zgodnie z warunkami emisji. Wykup obligacji następuje po upływie okresu, na jaki zostały wyemitowane.

Na potrzeby finansowania zakupu opisanych wyżej obligacji skarbowych Wnioskodawca zaciągnął pożyczkę, która została mu udzielona przez podmiot będący podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą (Wnioskodawca jest prezesem zarządu pożyczkodawcy). Uzyskany w ten sposób kapitał Wnioskodawca przeznaczył w całości na finansowanie zakupu opisanych wyżej obligacji skarbowych. Wskazana umowa pożyczki została zawarta na warunkach nieodbiegających od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Pożyczka jest oprocentowana. Umowa pożyczki zobowiązuje Wnioskodawcę, jako pożyczkobiorcę, do zapłaty odsetek na rzecz pożyczkodawcy. Wnioskodawca dokonuje płatności odsetek w terminie przewidzianym w umowie pożyczki, tj. w okresach miesięcznych.

W uzupełnieniu wniosku odpowiedział Pan na następujące pytania.

Czy obligacje skarbowe nabywa Pan w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, czy jako osoba prywatna?

Wnioskodawca wyjaśnił, że obligacje skarbowe zostały nabyte w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Czy nabywanie obligacji skarbowych mieści się w zakresie Pana działalności gospodarczej zgłoszonej do CEIDG?

Wnioskodawca wskazał, że w Polskiej Klasyfikacji Działalności brak jest wyraźnego przedmiotu działalności, który jednoznacznie obejmowałby nabywanie obligacji skarbowych. Wnioskodawca w dacie nabywania obligacji skarbowych począwszy od dnia 11.05.2023 r. miał wpisane do CEIDG następujące PKD:

a)01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,

b)82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

c)   81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

d)77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

e)62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

f)    62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

g)01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.

W dniu 13 lipca 2023 r. Wnioskodawca, chcąc doprecyzować swoje PKD, zgłosił dodatkowe PKD:

a)66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

b)64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

c)   64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne.

W ocenie Wnioskodawcy nabywanie obligacji skarbowych mieści się w zakresie jego działalności zgłoszonej do CEIDG. Potwierdza to doprecyzowane w dniu 13 lipca 2023 r. PKD zgłoszone do CEIDG, a w szczególności 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

Jaka jest forma opodatkowania Pana działalności gospodarczej (np. zasady ogólne, podatek liniowy)?

Wnioskodawca wyjaśnił, że forma opodatkowania jego działalności gospodarczej to zasady ogólne.

Pytanie

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zapłacone pożyczkodawcy odsetki od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zakupu obligacji skarbowych?

Pana stanowisko w sprawie

W ocenie Wnioskodawcy może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zapłacone pożyczkodawcy odsetki od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zakupu obligacji skarbowych. Odsetki te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z chwilą ich zapłaty.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.; dalej: ustawa o PIT) – kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Przepis art. 22 ust. 1 ustawy o PIT uzależnia rozpoznanie wydatku, jako kosztu uzyskania przychodów, od spełnienia następujących przesłanek:

-faktyczne poniesienie kosztu,

-istnienie związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

-poniesienie wydatku w celu uzyskania przychodu, jego zwiększenia bądź zachowania źródła przychodów.

Kosztem podatkowym będzie zatem każdy koszt, który podatnik poniósł w związku z przychodami, jakie osiągnął lub planuje osiągnąć.

Ustawodawca umożliwił jednak w definicji, aby podatnik mógł ponosić koszty również wtedy, gdy nie osiąga przychodów, ale wykonuje działania mające na celu zachowanie tych źródeł przychodów lub ich zabezpieczenie.

Rozpatrując kwestię kwalifikacji kosztów finansowania konkretnej inwestycji (koszty odsetek od pożyczek udzielonych w celu nabycia obligacji skarbowych nabywanych w celach inwestycyjnych w ramach działalności gospodarczej), ważna jest ocena celowości ponoszenia takich wydatków wymagająca uwzględnienia celu, na jaki podmiot otrzymujący pożyczkę wydatkuje uzyskane w ten sposób środki pieniężne. W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazuje, że pożyczka została mu udzielona w celu sfinansowania zakupu obligacji skarbowych nabywanych w celach inwestycyjnych w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Pożyczka została zatem przeznaczona na zakup obligacji skarbowych.

W ocenie Wnioskodawcy wydatki te niewątpliwie wpływają na jego przychody, chociażby z tego względu, że gwarantują zapewnienie osiągnięcia określonych przychodów w postaci ustalonego w warunkach emisji obligacji oprocentowania. Wnioskodawca faktycznie poniesie ww. koszt i to udokumentuje, jak również koszt ten będzie miał związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wnioskodawca wskazuje, że w myśl art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). W związku z powyższym z chwilą zapłaty powyższych odsetek przez Wnioskodawcę na rzecz pożyczkodawcy brak jest ograniczeń, które wykluczałyby w opisanym stanie faktycznym możliwość zaliczenia odsetek w koszt uzyskania przychodów. W ocenie Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie zachodzą również inne wyłączenia zawarte w art. 23 ustawy o PIT.

Wnioskodawca wskazuje, że powyższe stanowisko jest również prezentowane przez Ministerstwo Finansów, czego przykładem jest pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 7 sierpnia 2002 r., znak PB4/AK-8214-6905-192/02. W piśmie tym wskazano, że odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na potrzeby sfinansowania zakupu wydatków na nabycie papierów wartościowych, niewątpliwie pozostają w związku z przychodami podatnika i dlatego też odsetki od tego rodzaju pożyczek są kosztem podatkowym w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

Reasumując, Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zapłacone pożyczkodawcy odsetki od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zakupu obligacji skarbowych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.):

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów, winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

·    pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami lub źródłem przychodów i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,

·    nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

·    być właściwie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tych kosztów. Przy czym, związek przyczynowy między poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodów bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem ich źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodów to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu niedopuszczenia do utraty źródła przychodów w przyszłości.

Jednak podkreślam, że ciężar wykazania związku kosztu z uzyskaniem przychodów z danego źródła bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

Zatem odsetki od pożyczki/kredytu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

·zaciągnięta pożyczka/zaciągnięty kredyt pozostają w związku ze źródłem przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza,

·odsetki zostały zapłacone.

Ze złożonego wniosku wynika, że w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej nabył Pan obligacje skarbowe. Na potrzeby finansowania zakupu tych obligacji skarbowych zaciągnął Pan pożyczkę, która została Panu udzielona przez podmiot będący podmiotem powiązanym z Panem. Umowa pożyczki została zawarta na warunkach nieodbiegających od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Pożyczka jest oprocentowana. Umowa pożyczki zobowiązuje Pana, jako pożyczkobiorcę, do zapłaty odsetek na rzecz pożyczkodawcy. Dokonuje Pan płatności odsetek w terminie przewidzianym w umowie pożyczki, tj. w okresach miesięcznych. Podał Pan, że nabywanie obligacji skarbowych mieści się w zakresie Pana działalności zgłoszonej do CEIDG.

W konsekwencji zapłacone odsetki od pożyczki zaciągniętej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na zakup obligacji stanowią koszty uzyskania przychodów.

Reasumując – może Pan zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zapłacone pożyczkodawcy odsetki od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zakupu obligacji skarbowych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·   Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·   Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·    w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·    w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383).