Dotyczy skutków podatkowych sprzedaży działek, powstałych w wyniku podziału nieruchomości nabytych w darowiźnie. - Interpretacja - 0114-KDIP3-1.4011.660.2023.2.MS2

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 5 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.660.2023.2.MS2

Temat interpretacji

Dotyczy skutków podatkowych sprzedaży działek, powstałych w wyniku podziału nieruchomości nabytych w darowiźnie.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 lipca 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 28 czerwca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych sprzedaży działek, powstałych w wyniku podziału nieruchomości nabytych w darowiźnie.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Posiada Pan miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nie prowadzi i nie prowadził Pan zarejestrowanej działalności gospodarczej i nie jest ani nie był Pan zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony.

W 2008 r. na podstawie umowy darowizny (…) z 5 lutego 2008 r.) nabył Pan na własność 4 niezabudowane działki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 położone w (…) o łącznej powierzchni 5,7176 ha. Darczyńcą był Pana brat. Działki te stanowią składnik Pana majątku osobistego. Działki nie były wykorzystywane jako składnik majątku w Pana zarejestrowanej działalności gospodarczej (nie prowadził Pan zarejestrowanej działalności gospodarczej). Jako majątek rodzinny grunty rolne przekazywane były z pokolenia na pokolenie. W 1985 r. Pana brat na podstawie umowy darowizny przejął całe gospodarstwo rolne - dziedziczenie gospodarstwa rolnego możliwe było tylko dla posiadających uprawnienia rolnicze (prawo PRL).

25 stycznia 2005 r. ustalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi (…), z którego wynika, że:

 • działka nr 1 częściowo położona jest na terenach mieszkalnictwa w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i hotelarstwo (cała działka ma pow. 3,1119 ha, tereny budowlane 0,7306 ha)
 • działka nr 2 położona jest na terenach mieszkalnictwa w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej.

Ani darczyńca ani Pan, nie mieliście żadnego udziału w opracowaniach dotyczących miejscowego planu zagospodarowania.

10 stycznia 2011 r. zawarł Pan dwie umowy dzierżawy działek nr: 1, 2 i 3, z podmiotami wykorzystującymi je na cele działalności rolniczej. Dzierżawa jest prowadzona na tych działkach do tej pory. Dzierżawcy tytułem dzierżawy zobowiązani są tylko do opłacenia czynszu w wysokości podatku rolnego za dzierżawione działki. Żadnych innych pożytków z dzierżawy Pan nie pobiera.

W 2022 r. miał miejsce podział działki nr 1. W wyniku tego podziału powstało 7 działek. W związku z tym podziałem nie zmienił się charakter działek ponieważ wydzielony obszar działki nr 1 posiadał już przeznaczenie budowlane. W 2023 r. zmodyfikowano ten podział do 6 działek (o numerach 5 do 6) - co wynikało z nieznanego wcześniej Panu podpowierzchniowego odprowadzenia wód opadowych przez teren ww. działek, który wykonano prawdopodobnie w latach 50-60 ubiegłego wieku.

14 kwietnia 2023 r. podzielił Pan działkę 2 na 4 działki budowlane o numerach 11 do 14. Również i w tym przypadku nie zmienił się charakter działek, ponieważ wydzielony obszar posiadał charakter budowlany.

W celu sprzedaży powyższych nieruchomości, podpisał Pan umowę z biurem pośrednictwa nieruchomości.

16 maja 2023 r., za pośrednictwem ww. biura, sprzedał Pan jedną działkę - o numerze 13.

Pozostałe działki są oferowane na sprzedaż poprzez biuro nieruchomości.

Oprócz podziału działki nr 1 i nr 2 - nie dokonywał Pan jakichkolwiek czynności mających na celu zwiększenie wartości działek. Nie dokonywał Pan nakładów na uzbrojenie tych działek czy wybudowanie na działkach jakichkolwiek budynków lub budowli. Nie pozyskiwał Pan jakichkolwiek decyzji lub pozwoleń dotyczących tych działek. Zamiarem Pana jest jedynie sprzedaż nabytych w drodze darowizny działek i pozyskanie w ten sposób środków finansowych potrzebnych na cele prywatne.

Nie udzielał i nie zamierza Pan udzielać potencjalnemu nabywcy lub nabywcom lub innym podmiotom, pełnomocnictwa (zgody, upoważnienia) w celu występowania w Pana imieniu w sprawach dotyczących przedmiotowych działek, czy przyszłych inwestycji prowadzonych na tych działkach.

Pytania

1.Czy powinien Pan rozpoznać przychód ze sprzedaży działek, powstałych po podziale działki nr 1 i nr 2, czyli czy przychód ze sprzedaży /przyszłej sprzedaży tych działek stanowiłby / będzie stanowił dla Pana przychód ze źródła określonego w art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości wykonywanej poza działalnością gospodarczą), ale z uwagi na upływ terminu 5 lat, licząc od końca roku, w którym te działki zostały nabyte przez Pana, przychód ze sprzedaży tych działek nie powstanie (sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych)?

2.Czy w związku ze sprzedażą/przyszłą sprzedażą działek powstałych po podziale działki nr 1 i nr 2 będzie Pan działał jako podatnik podatku od towarów i usług, a w konsekwencji czy sprzedaż tych działek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Niniejsza interpretacja dotyczy rozstrzygnięcia w zakresie pytania nr 1, tj. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie pytania nr 2, tj. dotyczącego podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem przychód ze sprzedaży/przyszłej sprzedaży działek powstałych z podziału działki numer 1 i 2 stanowiłyby/będzie stanowił przychód ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem, z uwagi na upływ 5 lat, licząc od końca roku, w którym działki te zostały przez Pana nabyte, przychód ze sprzedaży tych działek nie powstanie (sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych).

UZASADNENIE     

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych określa ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej w skrócie u.p.d.o.f.).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. źródłem przychodów jest "pozarolnicza działalność gospodarcza".

Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. źródłem przychodów jest "odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)prawa wieczystego użytkowania gruntów

d)innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany".

Art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej to oznacza to "działalność zarobkową:

a)wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową

b)polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż

c)polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9".

Z przytoczonych przepisów wynika, że jeśli sprzedaż nieruchomości następuje w ramach działalności gospodarczej, to uzyskany przychód stanowi przychód ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.). Natomiast jeśli sprzedaż nieruchomości nie następuje w ramach działalności gospodarczej, to przychód stanowi przychód ze źródła przychodów jakim jest odpłatne zbycie nieruchomości poza działalnością gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.). W celu określenia do którego źródła przychodów należy zaliczyć przychód ze sprzedaży nieruchomości konieczne jest ustalenie, czy sprzedaż ta będzie posiadała cechy "działalności gospodarczej" w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f.

Na podstawie art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. można wskazać, że działalnością gospodarczą będzie m.in. działalność handlowa, która łącznie spełnia następujące warunki:

a)prowadzona jest w celu zarobkowym,

b)prowadzona jest w sposób zorganizowany i ciągły,

c)prowadzona jest we własnym imieniu.

Prowadzenie działalności w celu zarobkowym (pkt a) oznacza, że zamiarem jej podjęcia jest osiąganie zysków. Zyski należy rozumieć jako nadwyżkę przychodów nad wydatkami. O zarobkowym charakterze działalności gospodarczej nie decyduje faktyczne osiąganie zysków, lecz zamiar ich osiągania.

Działalność gospodarcza jest prowadzona w sposób zorganizowany (pkt b), gdy cechuje się pewnym profesjonalizmem oraz wykonywaniem zespołu celowych i uporządkowanych czynności. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2016 r. (sygn. II FSK 3436/14) wskazano, że "Dla oceny, czy aktywność strony spełniła cechy "zorganizowania" w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. istotne jest wykazanie, czy występuje element faktycznego zorganizowania działalności. Uwzględniając wymieniony aspekt faktyczny, mający znaczenie dla scharakteryzowania zachowań podatnika, należy stwierdzić, że na pojęcie "zorganizowanie" w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. składa się zespół celowych, uporządkowanych czynności o charakterze profesjonalnym, realizowanych w ramach mniej lub bardziej wyodrębnionej struktury, mieszczących się zarówno w tzw. fazie przygotowawczej, związanej z uruchomieniem określonej działalności, jak i w fazie realizacyjnej".

Przez prowadzenie działalności gospodarczej w sposób ciągły (pkt b) należy rozumieć stałość, powtarzalność, regularność i stabilność działań. W tym zakresie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2014 r. (sygn. II FSK 867/12) wskazano, że „Z kolei przesłanka "ciągłości" ma na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć jednorazowych (względnie podejmowanych sporadycznie). Nie należy jej jednak rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy (np. przez cały rok, cały miesiąc, a tym bardziej przez cały dzień). Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności, w odniesieniu do odrębnych i niepowiązanych ze sobą składników majątkowych, celem osiągnięcia dochodu, tj. stałego zarobkowania. Dokonując oceny charakteru prawnego nawet pojedynczej w danym roku podatkowym transakcji, należy uwzględnić podobne czynności podatnika w dłuższym przedziale czasowym”.

Działalność gospodarcza jest prowadzona we własnym imieniu (pkt c), gdy czynności są wykonywane przez osobę fizyczną w jej własnym imieniu, a nie w cudzym imieniu. Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu oznacza, że związane z działalnością prawa i obowiązki dotyczą osoby fizycznej która ją prowadzi.

Należy dodać, że w orzecznictwie sądowym oraz w interpretacjach indywidualnych mocno podkreśla się, iż sprzedaż nieruchomości w ramach zwykłego zarządu majątkiem prywatnym nie stanowi działalności gospodarczej.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 marca 2019 r. (sygn. II FSK 829/17) wskazano: „Podzielić należy wyrażone w orzecznictwie poglądy, że brak jest podstaw kwalifikowania do pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., podejmowanych przez podatnika czynności mieszczących się w zwykłym zarządzie własnym majątkiem, tzn. mających na celu prawidłowe gospodarowanie tym majątkiem oraz zaspokajanie potrzeb rodziny. Działań z zachowaniem - normalnych w takich przypadkach - reguł gospodarności nie należy z gruntu utożsamiać z działalnością gospodarczą (...)". W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lipca 2018 r. (sygn. II FSK 2299/16) wskazano: „Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, kryteria umożliwiające zakwalifikowanie danych czynności do podejmowanych w ramach działalności gospodarczej, w tym warunek ciągłości, wskazany w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., nie są spełnione, jeżeli działania podatnika mieszczą się w zwykłych czynnościach związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (np. polegających na jej uporządkowaniu, przygotowaniu dokumentacji geodezyjnej, zawarciu umowy z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, wydzieleniu części przeznaczonej do sprzedaży, itp.). Jeśli natomiast, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwala stwierdzić, że skala podjętych przez podatnika czynności dotyczących nieruchomości (w tym formalnych, inwestycyjnych) wykracza w sposób oczywisty poza normalne czynności, jakie podejmuje rozsądnie działający właściciel, dążący do uzyskania optymalnego - z jego punktu widzenia - przychodu ze zbycia poszczególnych składników majątku osobistego, a nadto że działania te nacechowane są ciągłym (trwałe źródło zarobkowania), nieamatorskim i nieokazjonalnym charakterem, to uzasadnione jest uznanie, że przychody uzyskane ze zbycia nieruchomości (lub jej poszczególnych części) stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej”.

Natomiast w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 lutego 2020 r. (sygn. 0113- KDIPT2-1.4011.643.2019.4.DJD) wskazano: "Na związek uzyskiwanych przychodów ze źródłem wymienionym w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może wskazywać, rozpatrywany całościowo, zespół powiązanych ze sobą działań podatnika, powtarzalnych, uporządkowanych, konsekwentnie prowadzących do osiągnięcia zysku, w szczególności łącznie polegających na wielokrotnym nabywaniu nieruchomości, ich zaawansowanym przygotowaniu do sprzedaży (tzn. w sposób wykraczający poza zwykły zarząd mieniem), wielokrotnym zbywaniu w celu zarobkowym odpowiednio przygotowanych nieruchomości. Brak jest natomiast podstaw, aby podejmowane przez podatnika czynności mieszczące się w zwykłym zarządzie własnym majątkiem, tzn. mające na celu prawidłowe, racjonalne gospodarowanie tym majątkiem, kwalifikować jako prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 tej ustawy".

Mając na uwadze powyższe Pana zdaniem sprzedaż przedmiotowych działek powstałych po podziale działki nr 1 i 2 nie będzie miała cech działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., a w konsekwencji przychód ze sprzedaży tych działek nie będzie stanowił dla Pana przychodu ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na okoliczności nabycia nieruchomości. Działki nr 1 i 2 zostały nabyte na podstawie umowy darowizny od Pana brata. Taki sposób nabycia wyraźnie wskazuje, że wiązał się on ściśle z przekazanie własności nieruchomości w ramach rodziny. W związku z tym należy stwierdzić, że nie nabył Pan tych nieruchomości w celu ich sprzedaży z zyskiem, a więc w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Po Pana stronie nabycie tych nieruchomości nie wiązało się z zamiarem ich sprzedaży, a więc z zamiarem ich wykorzystania do prowadzenia działalności gospodarczej.

Po drugie, istotny jest czas jaki upłynął od momentu nabycia nieruchomości. Działki nr 1 i 2 zostały nabyte w 2008 r. W związku z tym od momentu nabycia nieruchomości do momentu rozpoczęcia ich sprzedaży minęło 15 lat. W takich okolicznościach nie sposób uznawać, że nabył Pan te nieruchomości w celu ich sprzedaży z zyskiem, a więc w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Po trzecie, należy wskazać że planowana przez Pana sprzedaż nieruchomości nie ma cech zorganizowanej i profesjonalnej działalności w zakresie handlu nieruchomościami. Działalność gospodarcza cechuje się zorganizowanym charakterem, a więc wykonywaniem zespołu celowych, uporządkowanych i profesjonalnych czynności. W przypadku sprzedaży nieruchomości oznacza to podejmowanie szeregu działań związanych z nieruchomością i przygotowaniem jej do sprzedaży. Uważa Pan, że nie podejmował tego typu działań.

Działalność gospodarcza musi być prowadzona w sposób ciągły, a więc w sposób powtarzalny i regularny. Nie stanowią działalności gospodarczej czynności podejmowane jednorazowo albo sporadycznie. W Pana przypadku działania w zakresie sprzedaży nieruchomości nie są powtarzalne i regularne.

Po czwarte, działki nie były w żaden sposób wykorzystywane przez Pana do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Odziedziczone działki na podstawie umowy dzierżawy z 2011 r. były jedynie wydzierżawione przez Pana w zamian za opłacenie podatku rolnego. Nie można zatem mówić o związku między tymi działkami i jej sprzedażą/planowaną sprzedażą po podziale, a jakąkolwiek pozarolniczą działalnością gospodarczą wykonywaną przez Pana. Pana zdaniem sprzedaż przedmiotowych działek powstałych po podziale działki nr 1 i 2 nie będzie wykonywana w ramach działalności gospodarczej, ale w ramach zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Nabył Pan te działki w 2008 r. od brata na podstawie umowy darowizny. Od nabycia tych działek do momentu rozpoczęcia ich sprzedaży minęło 15 lat. Oprócz podziału działki nr 1 i 2 (takie działania przy sprzedaży nieruchomości są często praktykowane, również w przypadku sprzedaży wykonywanej poza działalnością gospodarczą, wobec czego takie działania nie będą przesądzały, że sprzedaż działek ma cechy działalności gospodarczej) - nie dokonywał Pan jakichkolwiek czynności mających na celu zwiększenie wartości działek. Nie dokonywał Pan nakładów na uzbrojenie tych działek czy wybudowanie na działkach jakichkolwiek budynków lub budowli. Nie pozyskiwał jakichkolwiek decyzji lub pozwoleń dotyczących tych działek. Zatem działania podejmowane przez wszystkie lata, w stosunku do tych działek, nie wykraczały poza typowe działania właściciela, któremu zależy na jak najlepszym utrzymaniu swojego majątku.

Uważa Pan, że sprzedaż nieruchomości nie będzie miała cech działalności gospodarczej, a przychód ze sprzedaży nieruchomości nie będzie stanowił dla Pana przychodu ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Pana zdaniem nie budzi wątpliwości, że jeśli nie podejmuje i nie będzie podejmował Pan żadnych nowych działań związanych z działkami oraz nie będzie podejmował Pan aktywnych działań związanych ze znalezieniem kupca zainteresowanego nabyciem tych działek poza przekazaniem ich do sprzedaży pośrednikowi nieruchomości, to sprzedaż działek nie będzie miała cech działalności gospodarczej.

Również dokonywanie sprzedaży działek za pośrednictwem biura nieruchomości nie może być w dzisiejszych czasach uznawane za charakterystyczne dla działalności gospodarczej. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2014 r. (sygn. II FSK 867/12), w którym stwierdzono: "Błędne jest natomiast automatyczne wiązanie z działalnością gospodarczą takich działań podatnika, jak jednostkowe zlecenie sprzedaży rzeczy profesjonalnej agencji, czy też poszukiwanie przezeń nabywcy za pomocą Internetu. Takie zachowania, w szczególności w XXI wieku, nie wykraczają poza normalny zarząd własnymi sprawami majątkowymi".

W związku z powyższym należy stwierdzić, że przychód ze sprzedaży przedmiotowych działek powstałych po podziale działki nr 1 i 2 nie będzie stanowił przychodu ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.), ale będzie stanowił przychód ze źródła przychodów jakim jest odpłatne zbycie nieruchomości poza działalnością gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.). Sprzedaż działek będzie miała miejsce po upływie 5 lat licząc od końca roku w którym nastąpiło ich nabycie, a w konsekwencji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Powyższe znalazło także odzwierciedlenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydanych w bardzo podobnych stanach faktycznych m.in.:

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 lutego 2017 r. (sygn. 0461-ITPB4.4511.908.2016.1.MK) wskazano: "W przedmiotowej sprawie nabycie gruntu nie nastąpiło w celach zarobkowych - jak wskazano Wnioskodawca otrzymała nieruchomość w darowiźnie od matki. Z treści wniosku nie wynika, aby Wnioskodawca wykorzystywała darowaną nieruchomość do prowadzenia działalności gospodarczej oraz aby podejmowała Ona zorganizowane działania mające na celu przygotowanie gruntów do sprzedaży. Powyższe wyklucza zatem handlowy cel transakcji. W konsekwencji sprzedając nieruchomość gruntową, Wnioskodawca korzystać będzie z przysługującego jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego oraz wyżej przytoczone przepisy prawa należy uznać, że kwota uzyskana ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej".
 • w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 czerwca 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.179.2019.2.KO) stwierdzono: "Okoliczności przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego wskazują, że udział w przedmiotowej nieruchomości (działka nr 317/1), nie został nabyty przez Wnioskodawcę dla celów prowadzenia działalności gospodarczej i nie był w takiej działalności wykorzystywany. W przedmiotowej sprawie, czynności podejmowane przez Wnioskodawcę wskazują, że nie mają one charakteru profesjonalnego działania przypisywanego przedsiębiorcom i mieszczą się w zwykłych działaniach związanych z właściwym zarządem własnym majątkiem. Wnioskodawca wraz z małżonką nabył przedmiotową nieruchomość (działkę nr 317/1) w drodze darowizny na podstawie aktu notarialnego z dnia 14 listopada 2006 r., przy czym 1/8 żona Wnioskodawcy nabyła poprzez dziedziczenie - postanowienie Sądu o nabyciu spadku z dnia 22 sierpnia 2005 r. Działka o nr 317/1 nie była przedmiotem najmu, czy dzierżawy, jest uprawiana jako grunt rolny (wykorzystywana do celów osobistych), nie znajdują się na niej budynki, czy budowle. Działka ta nie była przez Wnioskodawcę dzielona, ani łączona, nie jest ogrodzona, ani uzbrojona. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży działek, zajmuje się produkcją mebli. Nie planuje także kupować nieruchomości w celu ich odsprzedaży, ani sprzedawać już posiadanych. Zatem, całokształt okoliczności, a w szczególności zakres, stopień zaangażowania, i cel działania Wnioskodawcy wskazuje, że są to działania należące do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Biorąc pod uwagę powyższe, planowana sprzedaż udziału w nieruchomości (w działce nr 317/1) nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej, a zatem nie spowoduje powstania przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych".
 • w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 lutego 2020 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.158.2019.2.JK) wskazano: "Okoliczności dotyczące planowanej sprzedaży działek nie dają również podstaw do przyjęcia, że spełnione zostaną przesłanki wymienione w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkujące zaliczenie planowanej sprzedaży do działalności gospodarczej. Nie sposób bowiem uznać, że w realiach analizowanej sprawy działania podejmowane przez Wnioskodawcę i jej rodziców pozwalają na zakwalifikowanie sprzedaży działek do kategorii przychodu z działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę, że działki nie były wykorzystywane w działalności gospodarczej, nie podejmowano żadnych działań mających na celu ich przygotowanie do sprzedaży (ogrodzenie uzbrojenie w media itp.), a Wnioskodawca wraz z rodzicami planuje sprzedaż ze względu na zmianę planów życiowych (nierentowność prowadzonych upraw, emerytura rodziców), a także fakt, że Wnioskodawca i rodzice nie prowadzili nigdy obrotu nieruchomościami, a przedmiotowa nieruchomość nie została nabyta w celu odsprzedaży, podejmowane czynności należy wpisać w zarząd majątkiem prywatnym związanym ze zwykłym gospodarowaniem tym majątkiem i zaspokojeniem przede wszystkim własnych potrzeb i są one wystarczające do uznania, że planowana sprzedaż wskazanych we wniosku działek nie będzie nosiła przymiotów działalności gospodarczej. Podział działek na mniejsze również nie może przesądzać, że ich sprzedaż prowadzona będzie w ramach działalności gospodarczej. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie sposób zatem przyjąć, że sprzedaż działek przez Wnioskodawcę i jej rodziców wygeneruje przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 2647 ze zm.) jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 9 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ww. ustawy, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Zatem, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw następuje po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Ponadto, przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazuje, że dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, które nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

Zatem, przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie powstanie w podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

 • odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz
 • zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. 

Użyte w ww. przepisie pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej opiera się na trzech przesłankach:

 • zarobkowym celu działalności,
 • wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,
 • prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

Działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Działalność musi być tak prowadzona i ukierunkowana, aby była w stanie zyski faktycznie osiągnąć. Jednakże, brak zysku z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, że działalność taka nie była faktycznie prowadzona. Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagają również, aby czynności wykonywane były w sposób zorganizowany i ciągły, przy czym możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej), gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz, czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych.

Co do kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej, to jego wprowadzenie przez ustawodawcę miało na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania. Nie wyklucza on jednak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej tylko sezonowo lub do czasu osiągnięcia postawionego przez dany podmiot celu i to bez względu na okres, w którym cel ten miałby być realizowany. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku.

Natomiast, przez powtarzalność rozumie się cały szereg wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu. Taki zespół wielokrotnie powtarzanych czynności (nie zaś czynności sporadyczne, oderwane od siebie, niepowiązane ze sobą) w dziedzinie wytwórczej, usługowej lub handlowej podejmowanych w celach zarobkowych i na własny rachunek, można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej.

Z przytoczonych przepisów wynika, że przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości może stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) lub z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ww. ustawy.

Ocena, z jakiego źródła pochodzi przychód, ma znaczenie dla określenia chociażby takich kwestii, jak ustalenie sposobu opodatkowania przychodu, możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania itp. W pewnych sytuacjach możliwe jest występowanie wątpliwości, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować danego rodzaju przychód. Jeden i ten sam przychód stanowić może przychód wyłącznie z jednego źródła. Ponadto nie jest możliwa sytuacja, w której ten sam przychód będzie, np. zaliczony częściowo do jednego źródła, a częściowo do innego.

Wobec powyższego, w celu właściwego zakwalifikowania skutków działań podjętych przez Pana do właściwego źródła przychodu należy ocenić zamiar, okoliczności i cel działań związanych z dokonanym jak i planowanym odpłatnym zbyciem nieruchomości (działek powstałych po podziale działki nr 1 oraz działki nr 2), o których mowa we wniosku.

Jak już wcześniej wyjaśniono, na związek uzyskiwanych przychodów ze źródłem wymienionym w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może wskazywać, rozpatrywany całościowo zespół powiązanych ze sobą działań podatnika, powtarzalnych, uporządkowanych, konsekwentnie prowadzących do osiągnięcia zysku, w szczególności łącznie polegających na wielokrotnym nabywaniu nieruchomości, ich zaawansowanym przygotowaniu do sprzedaży (tzn. w sposób wykraczający poza zwykły zarząd mieniem), wielokrotnym zbywaniu w celu zarobkowym odpowiednio przygotowanych nieruchomości. Brak jest natomiast podstaw, aby podejmowane przez podatnika czynności mieszczące się w zwykłym zarządzie własnym majątkiem, tzn. mające na celu prawidłowe, racjonalne gospodarowanie tym majątkiem, kwalifikować jako prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 tej ustawy.

Z wniosku wynika, że nabył Pan w 2008 r. na podstawie umowy darowizny od Pana brata cztery niezabudowane działki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 położonych w (…). Zamiarem Pana jest sprzedaż działek powstałych po podziale działki nr 1 i 2. W celu sprzedaży powyższych nieruchomości, podpisał Pan umowę z biurem pośrednictwa nieruchomości. 16 maja 2023 r., za pośrednictwem ww. biura, sprzedał Pan jedną działkę - o numerze 13. Pozostałe działki są oferowane na sprzedaż poprzez biuro nieruchomości. Nie prowadzi i nie prowadził Pan zarejestrowanej działalności gospodarczej i nie jest ani nie był Pan zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Jako majątek rodzinny grunty rolne przekazywane były z pokolenia na pokolenie. W 1985 r. Pana brat na podstawie umowy darowizny przejął całe gospodarstwo rolne - dziedziczenie gospodarstwa rolnego możliwe było tylko dla posiadających uprawnienia rolnicze (prawo PRL). Nie miał Pan żadnego udziału w opracowaniach dotyczących miejscowego planu zagospodarowania wsi (…), który ustalono 25 stycznia 2005 r., a z którego wynika, że działka nr 1 częściowo położona jest na terenach mieszkalnictwa w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i hotelarstwo (cała działka ma pow. 3,1119 ha, tereny budowlane 0,7306 ha), natomiast działka nr 2 położona jest na terenach mieszkalnictwa w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej. Oprócz podziału w 2022 r. działki nr 1 na 7 działek i jego modyfikacji w 2023 r. do 6 działek (o numerach 5 do 10), a także podziału działki nr 2 na 4 działki o numerach 11 do 14, dokonanego 14 kwietnia 2023 r. - nie dokonywał Pan jakichkolwiek czynności mających na celu zwiększenie wartości działek. Nie dokonywał Pan nakładów na uzbrojenie tych działek czy wybudowanie na działkach jakichkolwiek budynków lub budowli. Nie pozyskiwał Pan jakichkolwiek decyzji lub pozwoleń dotyczących tych działek. Dokonany podział nie zmienił charakteru działek, ponieważ wydzielony obszar posiadał charakter budowlany. Nie udzielał i nie zamierza Pan udzielać potencjalnemu nabywcy lub nabywcom lub innym podmiotom, pełnomocnictwa (zgody, upoważnienia) w celu występowania w Pana imieniu w sprawach dotyczących przedmiotowych działek, czy przyszłych inwestycji prowadzonych na tych działkach.

Okoliczności przedstawione we wniosku wskazują, że działki które planuje Pan sprzedać, nie zostały nabyte przez Pana dla celów prowadzenia działalności gospodarczej i nie były w takiej działalności wykorzystywane. Działki, będące przedmiotem sprzedaży powstały w wyniku podziału nieruchomości (dwóch działek o nr 1 oraz 2), które stały się Pana własnością w drodze darowizny od brata. Czynności podejmowane przez Pana wskazują, że nie mają one charakteru profesjonalnego działania przypisywanego przedsiębiorcom i mieszczą się w zwykłych działaniach związanych z właściwym zarządem własnym majątkiem.

Jedyne czynności dokonane bezpośrednio przez Pana to podział działek nr 1 i nr 2 nabytych w darowiźnie od brata w celu dokonania ich sprzedaży oraz zawarcie umowy z biurem pośrednictwa nieruchomości.

Wskazać należy, że sam fakt zawarcia umowy z pośrednikiem nie przesądza o tym, że sprzedaż nieruchomości należy zakwalifikować do przychodu z działalności gospodarczej.

Powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 12 marca 2020 r., sygn. I SA/Łd 777/19, w którym wskazano, że:

Należy wskazać, że korzystanie z usług biur pośrednictwa sprzedaży nieruchomości jest praktyką powszechną, która nie pozwała na różnicowanie sytuacji tych sprzedających, którzy dokonują zbycia nieruchomości w ramach zarządu majątkiem prywatnym, od tych którzy takich czynności dokonują w ramach działalności gospodarczej.

Zatem, całokształt okoliczności, a w szczególności zakres, stopień zaangażowania i cel Pana działania wskazuje na to, że są to działania należące do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Pana działań nie można uznać za działalność handlową w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, sprzedaż/planowana sprzedaż działek (powstałych po podziale działki nr 1 i nr 2) nie nastąpiła/nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej, a zatem nie spowodowała/nie spowoduje powstania przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, skutki podatkowe odpłatnego zbycia ww. nieruchomości (działek powstałych po podziale działki nr 1 i nr 2) należy rozpatrywać w kontekście przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

W przedmiotowej sprawie, podjęte przez Pana czynności polegające na sprzedaży/planowanej sprzedaży ww. działek, powstałych z podziału nieruchomości nabytej w darowiźnie od brata wskazują, że nie mają/nie będą miały charakteru profesjonalnego działania przypisywanego przedsiębiorcom i mieszczą się w zwykłych działaniach związanych z właściwym zarządem własnym majątkiem.

Okoliczności opisane we wniosku nie wskazują, że sprzedaż/planowana sprzedaż nastąpiła/nastąpi w ramach zorganizowanej i ciągłej działalności, która wyczerpywałaby znamiona działalności gospodarczej, określone w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zakres, stopień zaangażowania, i cel Pana działania wskazuje, że są/będą to działania należące do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. W związku z tym, kwota uzyskana ze sprzedaży/planowanej sprzedaży nieruchomości (działek powstałych po podziale działki nr 1 i nr 2) nie stanowi/nie będzie stanowić przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 omawianej ustawy. Sam fakt, że zawarł Pan umowę pośrednictwa w sprzedaży nie może przesądzać, że jej sprzedaż prowadzona jest/będzie w ramach działalności gospodarczej.

Skutki podatkowe tych czynności należy więc ocenić w kontekście przesłanek wynikających z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma forma prawna ich nabycia oraz moment nabycia.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje pojęcia „nabycie”, a także nie wskazuje czy ma to być nabycie odpłatne, czy nieodpłatne. Nie określa również, na podstawie jakiej czynności prawnej może nastąpić nabycie nieruchomości, ich części oraz udziału w nieruchomości lub praw majątkowych.

Zatem, pojęcie to należy rozumieć szeroko, co oznacza, że z nabyciem nieruchomości lub praw majątkowych wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy do czynienia z chwilą uzyskania prawa własności do nieruchomości lub tych praw, bez względu na charakter czynności prawnej, na podstawie której doszło do przysporzenia majątkowego w postaci własności rzeczy lub praw.

Interpretacja pojęcia „nabycie” została przedstawiona w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2009 r., sygn. akt II FSK 1489/08, w którym Sąd stwierdził, że aby ustalić, jaka czynność prawna wyznacza początek biegu pięcioletniego terminu należy odwołać się do regulacji zawartych w prawie cywilnym. Według Kodeksu cywilnego nabycie jest to uzyskanie prawa własności rzeczy. Zatem, aktywa majątkowe ulegają zwiększeniu. Przez pojęcie „nabycie” użyte w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć każde zwiększenie aktywów majątku podatnika.

Jak wskazano wyżej, moment przeniesienia prawa własności w prawie podatkowym określany jest zgodnie z normami prawa cywilnego.

Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610, ze zm.):

Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Za datę nabycia nieruchomości, należy w Pana sytuacji przyjąć datę nabycia nieruchomości w postaci działek o numerach 1 oraz 2 na podstawie darowizny, tj. 2008 rok. W konsekwencji przychód ze sprzedaży nieruchomości (działek wydzielonych z działki nr 1i nr 2) nie podlega/nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego okresu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na powyższe nie ma wpływu podział nieruchomości, w wyniku którego następuje zmiana powierzchni działki oraz numerów ewidencyjnych. Wydzielenie działek z nieruchomości gruntowej nie powoduje zmiany jej właściciela. Na skutek dokonania tej czynności nie następuje przeniesienie prawa własności działki, a więc nie dochodzi do jej nabycia.

Na gruncie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wskazać należy, że przychód ze sprzedaży/planowanej sprzedaży nieruchomości (działek wydzielonych z działki nr 1 i nr 2) nie jest/nie będzie przychodem z działalności gospodarczej i nie podlega/nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych dla działalności gospodarczej.

Sprzedaż nieruchomości nie stanowi/nie będzie również stanowić dla Pana źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ww. ustawy, w związku z upływem okresu pięciu lat liczonego od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.

Tym samym, sprzedaż przez Pana kilku wydzielonych działek z działek o numerach 1 i 2 nie wiąże się/nie będzie wiązała się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zatem Pana stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnosząc się do przywołanych przez Pana w uzasadnieniu własnego stanowiska wyroków sądów należy zaznaczyć, że każdy z wyroków zapada na gruncie unikalnego stanu faktycznego, i w zasadzie wyłącznie do niego się ogranicza. Ocena omawianej kwestii, tj. skutków sprzedaży nieruchomości nie jest kwestią uniwersalną, dającą się odnieść do ogólnych okoliczności w analizowanych sprawach, lecz opiera się na wielu przesłankach podnoszonych wyżej przez organ podatkowy i powinna być dokonywana z punktu widzenia każdego odrębnego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Również w odniesieniu do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych, należy zwrócić uwagę na to, że interpretacje indywidualne są wydawane w indywidualnych sprawach i nie wiążą innych organów wydających interpretacje indywidualne w sprawach innych podatników, co jest tym bardziej zrozumiałe zważywszy na różnorodność i odmienność okoliczności faktycznych występujących w każdej z indywidualnych spraw podlegających interpretacjom. Również interpretacje powołane przez Pana na poparcie własnego stanowiska rozstrzygają w odmiennych stanach faktycznych od sytuacji przedstawionej we wniosku.

Zatem z uwagi na różnorodność i odmienność okoliczności faktycznych występujących w każdej z indywidualnych spraw, powołane przez Pana interpretacje indywidualne i orzeczenia sądowe, potraktowano jako element Pana argumentacji, nie mogą stanowić podstawy do rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

 • Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego zastosuje się Pan do interpretacji.
 • Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

 • Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

 • w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo
 • w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).