Ustalenie rezydencji podatkowej oraz obowiązki podatkowe w związku ze sprzedażą akcji - Interpretacja - 0112-KDWL.4011.30.2023.2.WS

shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 22 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDWL.4011.30.2023.2.WS

Temat interpretacji

Ustalenie rezydencji podatkowej oraz obowiązki podatkowe w związku ze sprzedażą akcji

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 czerwca 2023 r. wpłynął Pani wniosek z 5 czerwca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania sprzedaży akcji. Uzupełniła go Pani – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 3 sierpnia 2023 r. (wpływ 8 sierpnia 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pani obywatelką Białorusi. 22.02.2022 Pani mąż ((...), też obywatel Białorusi) był na wakacjach i przyjechał do Polski. 26.02.2022 przyjechała Pani do Polski, żeby dołączyć do niego i dlatego, że zaczęła się wojna.

26.02.2022 wciąż miała Pani centrum interesów życiowych na Białorusi:

- miała Pani 2 mieszkania we własności, w jednym z których mieliście Państwo stałe miejsce zamieszkania na Białorusi

- Pani i Pani mąż pracowaliście dla białoruskich pracodawców (umowy o pracę).

26.02.2022-04.04.2022 mieszkaliście Państwo w różnych apartamentach krótkoterminowych znalezionych przez (...). Na początku marca jeszcze nie zdecydowaliście Państwo, czy pozostaniecie w Polsce, i nie mieliście tu pracy i stałego miejsca zamieszkania.

15.03.2022 podpisała Pani umowę o pracę z polską firmą (...). 18.03.2022 zwolniła się Pani z pracy na Białorusi. 21.03.2022 zaczęła Pani pracować w polskiej firmie (...) zgodnie z umową o pracę. 30.03.2022 podpisała Pani umowę najmu mieszkania w (...) na 1 rok, i zaczęliście tam Państwo mieszkać z 03.04.2022. 01.04.2022 Pani mąż zwolnił się z pracy na (...). Od tego czasu mieszka Pani i pracuje w Polsce.

Uzupełniając wniosek, w odpowiedzi na wezwanie, wskazała Pani, że:

- posiada Pani certyfikat rezydencji podatkowej w Polsce wydany przez Urząd Skarbowy (...), że jest rezydentem podatkowym Polski z 21.03.2022. Pracownik US powiedział, że to najwcześniejsza możliwa data, bo tylko z tej daty zaczęła Pani pracować w Polsce,

b) w 2022 r. miała Pani z Białorusią ściślejsze powiązania:

- Pani, Pani mąż i dwie córki są obywatelami Białorusi;

- Pani rodzice już nie żyją, rodzice męża mieszkają na Białorusi i utrzymuje Pani z nimi stały kontakt;

- wszyscy Pani przyjaciele mieszkają na Białorusi, co tydzień rozmawia Pani z nimi przez Internet;

- wspiera Pani białoruskie charytatywne projekty;

- codziennie czyta Pani białoruskie niezależne media;

c) przez cały 2022 rok na Białorusi miała Pani we własności:

- dwa mieszkania (w jednym z nich mieszkała Pani, kiedy była na Białorusi)

- domek i działka ogrodowa;

- konto bankowe i oszczędności;

- umowa powiernicza z Bankiem, przez którą inwestowała Pani w akcje.

Pracowała Pani na Białorusi po 18.03.2022 i to było Pani główne źródło przychodów. 21.03.2022 zaczęła Pani pracować w Polsce i to zostało Pani głównym źródłem przychodów. Otworzyła Pani konto w polskim banku na początku marca 2022 r. Nie posiada Pani nieruchomości w Polsce. Nie posiadała Pani polis ubezpieczeniowych i kredytów w żadnym państwie,

d) Pani, Pani mąż i dwie córki są obywatelami Białorusi i przez całe życie tam mieszkali. Mąż i jedna dorosła córka przyjechali do Polski 22.02.2022 na urlop, ale po rozpoczęciu wojny tu pozostali i wciąż mieszkają w Polsce. Druga dorosła córka przyjechała do Polski 26.02.2022 z Panią, wyjechała na Białoruś 07.07.2022, wyjechała do Niemiec 17.09.2022 i tam mieszka i studiuje na uniwersytecie,

e) Pani mąż i dwie dorosłe córki mieszkali z Panią na Białorusi po 22.02.2022. Rodzice nie żyją, są pochowani na Białorusi,

f) 30.03.2022 wynajęła Pani mieszkanie dla rodziny na 1 rok.

g) 30.03.2022 wynajęła Pani mieszkanie dla rodziny na 1 rok, umowa została przedłużona do kwietnia 2024.

h) Na Białorusi ma Pani we własności dwa mieszkania. W jednym z nich Pani mieszka, kiedy jest Pani na Białorusi,

i) Praca: umowa o pracę z białoruską firmą (...), pracowała Pani (...)2019-(...)2022, umowa była zawarta na czas nieokreślony, umowa o pracę z polską firmą (...) z (...)2022, zawarta na czas nieokreślony,

j) W 2022 r. pracowała Pani na stanowisku (...) w białoruskich i polskich firmach,

k) W 2022 r. nie otrzymywała Pani wynagrodzenia i/lub innych podobnych należności z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej lub w innym analogicznym organie spółki/osoby prawnej.

I) W okresie 1.01.2022-18.03.2022 wynagrodzenie było wypłacane przez pracodawcę, który ma siedzibę na Białorusi, w okresie (...)2022-(...)2022 wynagrodzenie było wypłacane przez pracodawcę, który ma siedzibę w Polsce,

m) otrzymywane przez Panią w 2022 r. wynagrodzenie nie było wypłacane przez Białoruś, jej jednostkę terytorialną lub władzę lokalną, z tytułu funkcji wykonywanych na rzecz Białorusi, jej jednostki terytorialnej lub władzy lokalnej;

n) przyjechała Pani do Polski 2 dni po rozpoczęciu wojny z Ukrainą, bo chciała Pani uciec z państwa, z terytorium którego była atakowana Ukraina. Nie miała Pani długoterminowych planów,

o) kiedy tylko przyjechała Pani do Polski, nie miała Pani zamiaru pozostać tu na stałe. Chciała Pani tylko szybko wyjechać z Białorusi, bo zaczęła się wojna z Ukrainą i Rosja napadła też z terytorium Białorusi. Po znalezieniu pracy w Polsce zdecydowała się Pani pozostać w Polsce do końca władzy (...). Teraz wygląda, że musi Pani zostać w Polsce na długi czas,

p) w 2022 roku sprzedała Pani akcje w umowie powiernictwa z Białoruskim bankiem. Według prawa białoruskiego dochód od sprzedaży akcji powstaje w dacie, kiedy umowa powiernictwa z Bankiem zostanie zamknięta/zakończona. To odbyło się w 2023 r. i Białoruski bank, jak agent podatkowy, automatycznie pobrał 13% od dochodów.

W 2016 r. zawarła Pani umowę powiernictwa z białoruskim bankiem. Bank w Pani imieniu inwestował powierzone pieniądze w akcje amerykańskich (...) kupionych na amerykańskiej giełdzie. 02.03.2022 zleciła Pani Bankowi sprzedać akcję i zatem 09.03.2022 przelała Pani część pieniędzy (zainwestowaną kwotę) na konto w polskim banku. Z dochodów od akcji białoruski bank automatycznie, zgodnie z białoruskim podatkowym prawem, pobrał podatek 13%.

Pytanie

Czy z uwagi na to, że 02.03.2022 była Pani wciąż rezydentem podatkowym Białorusi, powinna Pani spłacać w Polsce podatek od sprzedania akcji w dniu 02.03.2022 w Polsce?

Pani stanowisko w sprawie

Pani zdaniem, przeniosła Pani rezydencję podatkową do Polski 21.03.2022. Do 20.03.2022, była Pani rezydentem podatkowym Białorusi. Nie powinna Pani płacić podatku w Polsce z akcji, które sprzedała 02.03.2022, bo w tym momencie nie była Pani rezydentem podatkowym Polski.

Pytanie oraz własne stanowisko wynikają z uzupełnienia wniosku.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.):

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1)posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2)przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepis art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje na dwa warunki, od spełnienia których uzależnia się kwalifikację danej osoby jako mającej miejsce zamieszkania w Polsce. Powyższe przesłanki są rozdzielone spójnikiem „lub”, co jest równoznaczne z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie – podlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiąganych dochodów.

Jako pierwszy warunek pozwalający na uznanie osoby za mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepis wskazuje posiadanie centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych). Przesłanka ta została skonstruowana w bardzo szeroki sposób, jeśli chodzi o zakreśloną grupę osób, które na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych posiadają w Polsce ośrodek interesów życiowych. Wynikać może to z użycia w powołanym powyżej przepisie spójnika „lub” w sformułowaniu „centrum interesów osobistych lub gospodarczych” dla doprecyzowania, kiedy uznaje się daną osobę za mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez „centrum interesów osobistych” należy rozumieć wszelkie powiązania rodzinne, tzn. ognisko domowe, aktywność społeczną, polityczną, kulturalną, obywatelską, przynależność do organizacji/klubów, uprawiane hobby itp. Z kolei „centrum interesów gospodarczych” to przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe itd.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się również osobę fizyczną, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W świetle art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych analizowany warunek stanowi samodzielną podstawę do uznawania określonej kategorii osób za rezydentów, niezależną od omówionego powyżej posiadania na terytorium Polski centrum interesów życiowych.

Z opisu sprawy wynika, że jest Pani obywatelką Białorusi. 26 lutego 2022 r. przyjechała Pani do Polski by dołączyć do męża. Wskazuje Pani, iż data ta nie jest momentem przeniesienia rezydencji, ponieważ Pani centrum interesów osobistych wciąż znajdowało się na Białorusi. Na początku marca nie zdecydowali Państwo jeszcze czy pozostaną Państwo w Polsce, ponieważ nie mieli Państwo tutaj pracy i stałego miejsca zamieszkania. 21 marca 2022 roku zaczęła Pani pracę w polskiej firmie, natomiast 30 marca 2022 roku podpisała Pani umowę najmu mieszkania na okres roku. W uzupełnieniu wniosku wskazała Pani również, iż posiada Pani certyfikat rezydencji podatkowej w Polsce wydany przez Urząd Skarbowy (...), datowany od 21.03.2022.

Głównym przedmiotem pytania była sprzedaż amerykańskich akcji, którą 2 marca 2022 roku zleciła Pani białoruskiemu bankowi. 9 marca 2022 roku przelała Pani część pieniędzy (zainwestowaną kwotę) do konta w polskim banku. Z dochodów od akcji białoruski bank automatycznie, zgodnie z białoruskim podatkowym prawem, pobrał podatek w wysokości 13%.

Na podstawie powyższego stwierdzam, że skoro na moment sprzedaży akcji posiadała Pani centrum interesów osobistych i życiowych na Białorusi, a jednocześnie nie przebywała Pani w Polsce powyżej 183 dni, brak jest przesłanek uprawniających do uznania Pani na moment sprzedaży akcji za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu cyt. art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo, posiadany przez Panią polski certyfikat rezydencji potwierdza, że w dacie sprzedaży akcji nie była Pani polską rezydentką podatkową. To natomiast oznacza, że na tamten moment była Pani rezydentem podatkowym Białorusi.

W konsekwencji, na moment sprzedaży akcji podlegała Pani w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski.

Zgodnie z opisem sprawy oraz konkluzją, na dzień sprzedaży akcji była Pani rezydentem podatkowym Białorusi. Pani bank, który realizował tę sprzedaż nie jest polskim podmiotem. W Pani sprawie nie znajdzie zatem zastosowania Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Podsumowując, stwierdzam, iż uzyskane przez Panią w dniu 2 marca 2022 roku przychody ze sprzedaży akcji nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Wynika to z faktu, iż na tamten okres nie była Pani polską rezydentką podatkową, a sama sprzedaż akcji nie była realizowana poprzez polski podmiot.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).