Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości. - Interpretacja - 0113-KDIPT2-2.4011.407.2023.2.DA

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 28 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.407.2023.2.DA

Temat interpretacji

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 maja 2023 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości. Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 17 lipca 2023 r. (wpływ 17 lipca 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

  1. Zainteresowany będący stroną postępowania: Pan ..... ul. ... .... ......
  2. Zainteresowany niebędący stroną postępowania: Pan .....ul. ... ........

Opis zdarzenia przyszłego

Spadkodawca A , ojciec Pana i Pana brata M., zmarły w dniu 10 lutego 2022 r., był współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej położonej w gminie ...., dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w ..... księga wieczysta nr ...

Spadkodawca nabył nieruchomość do swojego majątku odrębnego (zgodnie z umową majątkową małżeńską z dnia 20 kwietnia 2000 r. ustanawiającą ustrój rozdzielności majątkowej, akt notarialny Repertorium A nr … za 2000 r., obowiązującą do śmierci spadkodawcy) w drodze dziedziczenia po swoich rodzicach.

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego … z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie nabycia spadku po swoim ojcu .... zmarłym w dniu 15 sierpnia 2007 r., A nabył 1/6 udziałów w ww. nieruchomości.

Następnie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego … z dnia 16 września 2013 r. w sprawie nabycia spadku po swojej matce .... zmarłej w dniu 18 marca 2012 r., A.  nabył dalszą 1/3 udziałów, co dało mu łącznie udział 1/2 w ww. nieruchomości. Pozostały udział 1/2w przedmiotowej nieruchomości został nabyty przez siostrę spadkodawcy I... Nie było dokonanego formalnego podziału, która część nieruchomości przypadała danej osobie.

W dniu 4 stycznia 2022 r. na mocy umowy o zniesieniu współwłasności poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali (akt notarialny Repertorium A nr …), z nieruchomości KW nr …, wyodrębniono 2 lokale: lokal nr 1 o powierzchni 101 m2 oznaczony KW nr …, którego właścicielem została I.  oraz lokal nr 2 o powierzchni 60,45m2 oznaczony KW nr …., którego właścicielem został A.  Udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części i urządzenia budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali w wyniku wyodrębnienia wyniósł 60/161 dla A. i 101/161 dla I. . Wyodrębniony lokal nr 2 znajduje się w części nieruchomości, którą użytkował A.  podczas swoich pobytów w .... i za której remonty i utrzymanie odpowiadał.

A. zmarł w dniu 10 lutego 2022 r. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego … Wydział I Cywilny z dnia 30 listopada 2022 r. (uprawomocnionego 8 grudnia 2022 r., sygn. akt I …), spadek po A.  na podstawie ustawy nabyli żona K.  oraz synowie: M.  (Zainteresowany niebędący stroną postępowania) i B.  (Zainteresowany niebędący stroną postępowania), po 1/3 każdy z nich.

W skład masy spadkowej wchodził ww. lokal nr 2, dla którego prowadzona jest KW nr … i będący przedmiotem niniejszego wniosku, udział 1/16 w jednostce rejestrowej .... położonej w ..... oraz środki pieniężne zgromadzone na koncie bankowym. Druk SD-Z2 (zgłoszenie o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych) został złożony w  Urzędzie Skarbowym w … w dniu 19 kwietnia 2023 r. Nie był przeprowadzony dział spadku po A. Spadkobiercy planują zbycie odziedziczonego lokalu w 2023 r. Sprzedaż nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku wskazał Pan, że:

-wartość rynkowa lokalu nr 2 nabytego w wyniku zniesienia współwłasności dokonanego 4 stycznia 2022 r. była mniejsza od wartości udziału w nieruchomości położonej w .....nabytego w drodze spadku przez A.;

-wedle Pana wiedzy, wartość lokali nr 1 i nr 2 wyodrębnionych w wyniku zniesienia współwłasności została ustalona na podstawie obserwacji ofert podobnych lokali wystawionych na sprzedaż. Nie było sporządzonej wyceny przez rzeczoznawcę;

-w ramach przeprowadzonego zniesienia współwłasności nie zasądzono spłat lub dopłat dla któregokolwiek z uczestników postępowania o zniesienie współwłasności.

Pytanie

Czy Zainteresowany będący stroną postępowania i Zainteresowany niebędący stroną postępowania będą zwolnieni z podatku dochodowego związanego ze sprzedażą nieruchomości, jeżeli sprzedawany lokal mieszkalny KW nr … został wyodrębniony w 2022 r., z nieruchomości KW nr …, którą spadkodawca odziedziczył po swoich rodzicach w 2009 r. i 2013 r.?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem, w przypadku zbycia nieruchomości KW nr …, przysługuje Państwu zwolnienie z podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) (tj. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawa wieczystego użytkowania gruntów), okres, o którym mowa w tym przepisie (tj. okres pięciu lat, po upływie których odpłatne zbycie nie stanowi źródła przychodu), liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

A.  odziedziczył po swoich rodzicach – .... w kwietniu 2009 r. i ..... we wrześniu 2013 r., łącznie udział 1/2 we współwłasności nieruchomości. W styczniu 2022 r. doszło do zniesienia współwłasności i wyłączenia odrębnego lokalu. Po wyodrębnieniu lokalu udział w nieruchomości wspólnej wynosił 60/161, tj. mniej niż przed wyodrębnieniem lokalu.

Mając powyższe na uwadze, nabycie nieruchomości przez A. nastąpiło w 2013 r., a zatem upłynął pięcioletni okres wymagany do zwolnienia z podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 2647 ze zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przytoczony przepis formułuje generalną zasadę, zgodnie z którą nienastępujące w wykonaniu działalności gospodarczej odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu i rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Jeżeli więc odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw, nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment i sposób ich nabycia.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Tym samym od dnia 1 stycznia 2019 r. pięcioletni okres, po upływie którego nie powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze spadku, liczony jest od końca roku, w którym spadkodawca ją nabył lub wybudował, a nie tak jak w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r. – od końca roku, w którym został otwarty spadek (w którym zmarł spadkodawca). Zmiana obejmuje zatem wszystkich, którzy dokonają zbycia nieruchomości po dniu 31 grudnia 2018 r. – bez względu na datę odziedziczenia nieruchomości.

Zatem ustalenie daty nabycia odziedziczonych nieruchomości, ich części oraz udziału w nieruchomości i ww. praw majątkowych przez spadkodawcę ma istotne znaczenie dla określenia skutków podatkowych ich odpłatnego zbycia.

Stosownie do art. 155 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.):

Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Natomiast jeżeli spadkodawca również nabył nieruchomość w drodze spadku, moment nabycia tej nieruchomości dla celów stosowania art. 10 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjąć należy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, tj. w chwili śmierci jego spadkodawcy/spadkodawców.

Jak wynika z art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego:

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

Według art. 924 Kodeksu cywilnego:

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Z kolei art. 925 cytowanego Kodeksu stanowi, że:

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej.

Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia (art. 1025 § 1 ww. Kodeksu).

W niniejszej sprawie, istotne jest również ustalenie czy czynność wyodrębnienia lokalu mieszkalnego przez spadkodawcę (ojca Pana i Pana brata) dokonana w 2022 r., stanowiła dla spadkodawcy nabycie.

W tym miejscu należy wskazać, że kwestie ustanowienia odrębnej własności lokalu reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

Na mocy art. 2 ust. 1 wskazanej ustawy:

Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej „lokalami”, mogą stanowić odrębne nieruchomości.

W świetle art. 2 ust. 2 przytoczonej ustawy:

Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

Z art. 3 ust. 1 ustawy o własności lokali wynika, że:

W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali.

Wedle art. 3 ust. 2 wskazanej ustawy:

Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy stanowi, że:

Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

Wedle art. 4 ust. 3 cytowanej ustawy:

Jeżeli budynek został wzniesiony na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, przedmiotem wspólności jest to prawo, a dalsze przepisy o własności lub współwłasności gruntu stosuje się odpowiednio do prawa użytkowania wieczystego.

Na gruncie art. 7 ust. 1 powołanej ustawy:

Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.

Stosownie do art. 7 ust. 2 wskazanej ustawy:

Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego; do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej.

Z art. 8 ust. 1 powołanej ustawy wynika, że:

Dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 146):

Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Dotyczy to także nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości, w których nieruchomości lokalowe zostały wyodrębnione.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że prawne wyodrębnienie lokalu nie powoduje, że momentem nabycia lokalu jest chwila ustanowienia odrębnej własności lokalu, czy założenia księgi wieczystej, o ile w wyniku ustanowienia odrębnej własności nie nastąpiło zwiększenie dotychczasowego stanu posiadania.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że nabył Pan wraz ze swoim bratem i żoną spadkodawcy spadek po zmarłym ojcu, w częściach równych. W skład masy spadkowej wchodził m.in. lokal mieszkalny nr 2, wyodrębniony 4 stycznia 2022 r. z przedmiotowej nieruchomości. Ojciec Pana i Pana brata nabył na podstawie spadkobrania po swoich zstępnych, tj. .... zmarłym 15 sierpnia 2007 r. – udział 1/6 w tej nieruchomości oraz ..... zmarłej 18 marca 2012 r. – udział 1/3 w ww. nieruchomości. Nabycie części nieruchomości nastąpiło do majątku odrębnego ojca Pana i Pana brata. W wyniku spadkobrania ojciec Pana i Pana brata posiadał udział 1/2 w ww. nieruchomości. Pozostały udział 1/2 posiadała siostra spadkodawcy. 4 stycznia 2022 r. na mocy aktu notarialnego ojciec Pana i Pana brata wraz ze swoją siostrą wyodrębnili w nieruchomości 2 lokale mieszkalne. W wyniku wyodrębnienia ojciec Pana i Pana brata (spadkodawca) stał się wyłącznym właścicielem lokalu mieszkalnego nr 2. W wyniku wyodrębnienia lokali, udział ojca Pana i Pana brata w ww. nieruchomości zmniejszył się. W 2023 r. planuje Pan, Pana brat oraz żona spadkodawcy dokonać zbycia ww. lokalu mieszkalnego nr 2.

Zważywszy na powołane wyżej przepisy wskazać należy, że ustanowienie przez ojca Pana i Pana brata (spadkodawcę) w 2022 r., odrębnej własności lokalu mieszkalnego, nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ w wyniku tej czynności dotychczasowy udział ojca Pana i Pana brata w przedmiotowej nieruchomości nie uległ zwiększeniu.

W konsekwencji, przewidziany w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych okres pięciu lat, w myśl art. 10 ust. 5 ww. ustawy, należy w niniejszej sprawie liczyć od końca roku, w którym nastąpiło nabycie przedmiotowej nieruchomości (udziału) przez spadkodawcę (ojca Pana i Pana brata).

Wobec powyższego, opisany we wniosku udział w lokalu mieszkalnym odziedziczył m.in. Pan i Pana brat po spadkodawcy (ojcu), który prawo do udziału w nieruchomości nabył w spadku po swoich wstępnych, tj. ..... zmarłym 15 sierpnia 2007 r. oraz ..... zmarłej 18 marca 2012 r. Oznacza to, że okres pięciu lat określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niewątpliwie minął. Zatem, planowane odpłatne zbycie udziału w lokalu mieszkalnym nie będzie stanowić dla Pana i Pana brata źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, sprzedaż nie będzie powodowała u Pana (Zainteresowanego będącego stroną postępowania) i Pana brata (Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania) obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego z tego tytułu.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.), składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisu sprawy przedstawionego we wniosku, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej :

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a ;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług ;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej :

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

Pan .... (Zainteresowany będący stroną postępowania – art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. Z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA) :

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres : Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).