Możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego dla wynagrodzenia wypłacanego ze środków bezzwrotnej pomocy z tytułu umowy zawartej z orga... - Interpretacja - 0115-KDIT2.4011.274.2023.2.ENB

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 5 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.274.2023.2.ENB

Temat interpretacji

Możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego dla wynagrodzenia wypłacanego ze środków bezzwrotnej pomocy z tytułu umowy zawartej z organizacją międzynarodową.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

25 maja 2023 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zastosowania zwolnienia przedmiotowego. Uzupełniła go Pani – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 12 czerwca 2023 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W dniu 1 grudnia 2022 r. zawarła Pani umowę i rozpoczęła pracę dla międzynarodowej organizacji Y w B w ... dla projektu X. Program X korzysta ze wsparcia infrastrukturalnego zapewnianego przez Z. Dostarczając zintegrowane rozwiązania (…), jej celem jest zapewnienie łatwego dostępu do rozwiązań (…) oraz poprzez projekty szkoleniowe i rozwojowe. Z kolei Y jest głównym ramieniem szkoleniowym A. Pracę wykonuje Pani zdalnie z Polski a pracodawca nie ma oddziału w naszym kraju. Kontrakt ten nie jest typową umową, którą da się zinterpretować na polskie prawo, jest to kontrakt indywidualny tzw. SSA (Special Service Agreement). Umowa o świadczenie usług specjalnych (SSA) jest formą kontraktu w systemie Narodów Zjednoczonych, ustanawiającą stosunek prawny między Organizacją a osobą fizyczną, w której osoba ta jest wykonawcą lub dostawcą usług, a nie pracownikiem. Pani status to „X”. „X” to osoba fizyczna zatrudniana przez Y okresowo na podstawie umowy o pracę tymczasową w celu dostarczenia wiedzy, umiejętności, w celu wykonania określonego zadania lub dzieła, które miałoby charakter krótkotrwały, odpłatnie. Przydział pracy może obejmować funkcje w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Indywidualny wykonawca niekoniecznie musi pracować na terenie Y. Umowa nazwana jest tutaj jako Special Service Agreement (SSA) Contract. Zatem, nie jest to umowa, którą można sklasyfikować jako jedną z umów nazwanych wymienionych w Kodeksie cywilnym ani w Kodeksie pracy. Umowa nosi znamiona zarówno umowy zlecenie, jak i umowy o dzieło. Kontrakt może być odnawialny wiele razy, ale nie może być podpisany na dłużej niż 11 miesięcy. Co oznacza, że w ciągu roku trwania kontraktu, jeden miesiąc jest wolny od pracy i za ten miesiąc nie uzyskuje się przychodów oraz nie ma się podpisanej umowy. Rzeczona umowa nie nosi znamion umowy o pracę, chociażby ze względu na brak ciągłości umowy, brak świadczeń socjalnych, zdrowotnych czy emerytalnych. Na kontrakcie wypisany jest zakres obowiązków, który w Pani przypadku obejmuje ….. Umowę realizuje Pani poprzez:

-Przygotowywanie wniosków o zakup towarów i usług,

-Wsparcie administracyjne w organizacji szkoleń z zakresu (...),

-Terminowe przygotowywanie i składanie dokumentów do (...),

-Kontakt z dostawcami, zbieranie ofert handlowych (m.in. (...)),

-Przyjmowanie faktur od dostawców, uzyskiwanie stosownych zgód na ich przetwarzanie, pilnowanie aby płatność została zaksięgowana w terminie,

-Zarządzanie bazami danych, zgodnie z platformą zakupową Y,

-Regularna inwentaryzacja i monitorowanie zamówień,

-Zarządzanie inwentaryzacją urządzeń IT;

-Wsparcie związane z operacjami (...),

-Przygotowywanie dokumentów kadrowych takich jak specyfikacje obowiązków i ogłoszeń o naborze,

-Kontakt z potencjalnymi kandydatami i zbieranie dokumentów wymaganych do przygotowania umów.

Za pracę otrzymuje Pani wynagrodzenie wypłacane co miesiąc w Euro na podstawie umowy, na osobiste konto walutowe. Pensja jest wypłacana przez Y za pieniądze uzyskane z projektów, natomiast w praktyce zleceniodawcą przelewów bankowych na Pani konto jest B, ... Y jest organizacją międzynarodową, a więc Pani pensja jest wypłacana ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzącej od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych. Ponieważ przebywa Pani w Polsce powyżej 183 dni w roku, jest Pani objęta nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest Pani również osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Agencja A/Y jest organizacją międzynarodową udzielającą bezzwrotnej pomocy na realizację programu w którym Pani uczestniczy. Pomoc finansowa została przyznana na podstawie umów zawartych między Y a państwami, organizacjami lub instytucjami finansującymi projekt X. Informacje o tym jakie Państwa lub Organizacje sponsorują projekt X są poufne. Zawierając umowę z Y oraz wykonując na ich rzecz pracę w związku z programem X, realizuje więc Pani bezpośrednio cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy oraz jest Pani bezpośrednim beneficjentem tych środków.

W uzupełnieniu wniosku odpowiadając na pytania:

1)Czy środki wskazanej przez Panią „bezzwrotnej pomocy” zostały przyznane na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze?

wskazała Pani:

Nie, środki nie zostają przyznane na podstawie umów zawartych przez polskie agencje lub polską Radę Ministrów. Y to (…), ich działalność finansowana jest z dobrowolnych datków rządów, organizacji międzynarodowych, fundacji i sektora prywatnego. Jest organizacją wykorzystującą programy i projekty do wykonywania projektów biznesowych i osiągania celów strategicznych. Y nie otrzymuje żadnych środków z regularnego budżetu A i dlatego jego działalność jest całkowicie zdeterminowana zdolnością dyrektorów i kierowników do opracowywania i uzyskiwania nowych projektów i zabezpieczania niezbędnych funduszy zarówno na wynagrodzenia personelu. Informacje na temat z jakiego konkretnego funduszu pochodzą środki na wynagrodzenia nie są jawne. Fundatorami projektu X są między innymi C czy D. Informacje na temat fundatorów i wysokości środków otrzymywanych na działalność projektu są poufne, jak również umowy zawarte między nimi a Y.

2)Komu w rozumieniu dokumentów programowych/projektowych była przyznana ta „bezzwrotna pomoc”, czy pomoc ta została przyznana Rzeczypospolitej Polskiej, tj. podmiotom polskiego prawa publicznego, bądź prywatnego?

wskazała Pani:

 „Bezzwrotna pomoc” nie została przyznana Rzeczypospolitej Polskiej. X nie prowadzi programów w Polsce. Y służy jako (...) i wdrażaniu (...), poprzez program X. Na chwilę obecną X zajmuje się (...).

3)Czy ze wskazanych przez Panią umów zawieranych między „Y a państwami, organizacjami lub instytucjami finansującymi projekt X”, bądź innych dokumentów regulujących przyznanie środków na realizację projektu wynika, że środki pomocy finansowej są przeznaczone dla Pani (jest Pani ich beneficjentem)?

wskazała Pani:

Z dokumentów zawieranych między Y a organami finansującymi projekt nie wynika, że Pani osobiście jest ich beneficjentem.

4)Czy też może uprawnienie do otrzymywania przez Panią środków w ramach pensji/wynagrodzenia za wykonane czynności wynika wyłącznie z zawartej z organizacją Y umowy o pracę tymczasową?

wskazała Pani:

Tak, uprawnienie do otrzymywania środków w ramach wynagrodzenia wynika wyłącznie z zawartej umowy o pracę tymczasową z Y.

5)Kto w rozumieniu dokumentów programowych jest podmiotem, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację programu/projektu, i który ponosi odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie? Czy podmiotem któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację programu/projektu jest międzynarodowa organizacja Y, a Pani została zatrudniona na podstawie wskazanej we wniosku umowy przez tę organizację do realizacji projektu?

wskazała Pani:

Tak, podmiotem, któremu powierzono realizację projektu jest Y a Pani została zatrudniona przez tą organizację do realizacji projektu X.

Pytania

1)Czy wynagrodzenie, które otrzymuje Pani na podstawie umowy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2)Jeśli wynagrodzenie, które Pani otrzymuje, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to czy powinna Pani składać zerowy PIT-37 w corocznym zeznaniu podatkowym?

Pani stanowisko w sprawie

Pani zdaniem wynagrodzenie, które Pani otrzymuje korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ otrzymane dochody pochodzą od organizacji międzynarodowej oraz jako podatnik bezpośrednio realizuje Pani cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku, jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.):

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 4a ww. ustawy:

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z opisu zdarzenia wynika, że w dniu (...) 2022 r. zawarła Pani umowę i rozpoczęła pracę dla międzynarodowej organizacji Y dla projektu X. Program X korzysta ze wsparcia infrastrukturalnego zapewnianego przez Z. Dostarczając zintegrowane rozwiązania (...), jej celem jest (...) i (...) oraz poprzez projekty szkoleniowe i rozwojowe. Z kolei Y jest głównym ramieniem szkoleniowym A. Pracę wykonuje Pani zdalnie z Polski, a pracodawca nie ma oddziału w naszym kraju. Kontrakt ten nie jest typową umową, którą da się zinterpretować na polskie prawo, jest to kontrakt indywidualny tzw. SSA (Special Service Agreement). Umowa o świadczenie usług specjalnych (SSA) jest formą kontraktu w systemie Narodów Zjednoczonych, ustanawiającą stosunek prawny między Organizacją a osobą fizyczną, w której osoba ta jest wykonawcą lub dostawcą usług, a nie pracownikiem. Pani status to „X”. „X” to osoba fizyczna zatrudniana przez Instytut A okresowo na podstawie umowy o pracę tymczasową w celu dostarczenia wiedzy, umiejętności, w celu wykonania określonego zadania lub dzieła, które miałoby charakter krótkotrwały, odpłatnie. Na kontrakcie wypisany jest zakres obowiązków, który w Pani przypadku obejmuje ….

Za pracę otrzymuje Pani wynagrodzenie wypłacane co miesiąc w Euro na podstawie umowy, na osobiste konto walutowe. Pensja jest wypłacana przez Y za pieniądze uzyskane z projektów, natomiast zleceniodawcą przelewów bankowych jest B, …. Ponieważ przebywa Pani w Polsce powyżej 183 dni w roku, jest Pani objęta nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Agencja A/Y jest organizacją międzynarodową udzielającą bezzwrotnej pomocy na realizację programu w którym Pani uczestniczy. Pomoc finansowa została przyznana na podstawie umów zawartych między Y a państwami, organizacjami lub instytucjami finansującymi projekt X. Informacje o tym jakie Państwa lub Organizacje sponsorują projekt X są poufne. Zawierając umowę z Y oraz wykonując na ich rzecz pracę w związku z programem X, realizuje więc Pani bezpośrednio cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy oraz jest Pani bezpośrednim beneficjentem tych środków. Środki nie zostają przyznane na podstawie umów zawartych przez polskie agencje lub polską Radę Ministrów. Y nie otrzymuje żadnych środków z regularnego budżetu A i dlatego jego działalność jest całkowicie zdeterminowana zdolnością dyrektorów i kierowników do opracowywania i uzyskiwania nowych projektów i zabezpieczania niezbędnych funduszy zarówno na wynagrodzenia personelu. Informacje na temat z jakiego konkretnego funduszu pochodzą środki na wynagrodzenia nie są jawne. Fundatorami projektu X są między innymi C czy D. Informacje na temat fundatorów i wysokości środków otrzymywanych na działalność projektu są poufne, jak również umowy zawarte między nimi a Y. „Bezzwrotna pomoc” nie została przyznana Rzeczypospolitej Polskiej. X nie prowadzi programów w Polsce. Na chwilę obecną X zajmuje się (...). Z dokumentów zawieranych między Y a organami finansującymi projekt nie wynika, że Pani osobiście jest beneficjentem środków. Uprawnienie do otrzymywania środków w ramach wynagrodzenia wynika wyłącznie z zawartej umowy o pracę tymczasową z Y. Podmiotem, któremu powierzono realizację projektu jest Y, a Pani została zatrudniona przez tą organizację do realizacji projektu X.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów zaniechano poboru podatku.

W myśl wskazanego przez Panią art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy:

Wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a)pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b)podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Na podstawie art. 21 ust. 24 ustawy :

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 46, nie ma zastosowania do otrzymanych dochodów z tytułu realizacji projektu w ramach umowy o współpracy bliźniaczej (umowy twinningowej), zawartej na podstawie prawa wspólnotowego, zgodnie z którą instytucją wdrażającą jest instytucja polskiej administracji publicznej.

Zastosowanie przedmiotowego zwolnienia wymaga zatem łącznego spełnienia przesłanek określonych w lit. a) i lit. b) przytoczonego przepisu.

Pierwsza z nich dotyczy rodzaju środków, z których finansowane są dochody osoby fizycznej. Istotne jest nie tylko z jakich środków realizowane są dochody podatnika, ale również, aby dochody te pochodziły ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanej przez wskazane w nim podmioty, tj. rządy państw obcych, organizacje międzynarodowe lub międzynarodowe instytucje finansowe.

Niezbędne jest także aby środki te zostały przyznane na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi podmiotami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze.

Przy czym użyte w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) pojęcie Rady Ministrów, właściwego ministra lub agencji rządowej nie oznacza Rady Ministrów, właściwego ministra lub agencji rządowej jakiegokolwiek państwa na świecie lecz wyłącznie Rzeczypospolitej Polskiej.

W świetle powyższego, aby były spełnione przesłanki z lit. a) w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, środki pomocowe powinny być przyznane, m.in. na podstawie umów zawartych z Radą Ministrów, właściwym ministrem lub agencjami rządowymi Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym beneficjentem tych środków, tj. adresatem przyznanej na takiej podstawie bezzwrotnej pomocy, musi być podmiot polskiego prawa publicznego, bądź prywatnego.

Druga z przesłanek natomiast określa warunek dotyczący bezpośredniej realizacji przez osobę fizyczną celów programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W orzecznictwie ugruntował się pogląd, że treść użytego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy, wyrazu „bezpośrednio” należy odczytywać w związku z dalszą częścią tego przepisu, z której wynika, że bezpośrednio nie realizują programu pomocowego podwykonawcy, oraz z treścią lit. a) tego unormowania, która wskazuje podmioty uprawnione do przekazywania środków. Podkreśla się również, że „nie do przyjęcia jest taka wykładnia omawianego przepisu, że do zakresu podmiotów objętych zwolnieniem podatkowym – zaliczają się również osoby będące pracownikami czy wykonawcami dzieła dla bezpośredniego wykonawcy zadań, dla realizacji których objęte zwolnieniem środki zostały przyznane, o ile zatrudnione są przy wykonywaniu prac związanych z realizacją tych zadań” (prawomocny wyrok WSA w Bydgoszczy z 22 czerwca 2009 r. sygn. akt I SA/Bd 230/09).

Uwzględniając orzecznictwo sądów administracyjnych uznać zatem należy, że w sytuacji gdy podatnik bezpośrednio realizujący program zleca osobie fizycznej (bez względu na rodzaj umowy) wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem, dochody tej osoby otrzymane w związku z wykonaniem zlecenia nie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, gdyż nie została spełniona przesłanka określona w lit. b) tej regulacji.

Przy czym podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy może być jedynie ten podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie, niezależnie od faktu, że bezpośrednia realizacja nie jest równoznaczna z obowiązkiem osobistego wykonania przez tego podatnika czynności w ramach programu. Może on powierzyć wykonanie poszczególnych czynności, składających się na całość programu, innym podmiotom, w tym pracownikom, zleceniobiorcom lub wykonawcom dzieła. Niemniej jednak osoby te (wykonujące tylko pewne czynności, chociażby o charakterze merytorycznym i ściśle związane z realizacją celów programu), nie mogą być uznane za podatników realizujących bezpośrednio cel programu. Zatrudnione osoby nie ponoszą bowiem odpowiedzialności za realizację projektu (nie są stroną umowy o dofinasowanie projektu określającej prawa i obowiązki stron). Wykonują jedynie zadania wynikające z umów zawartych z podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

W przedstawionej we wniosku sytuacji nie jest zatem spełniony warunek dotyczący przyznania wskazanych we wniosku środków stanowiących pomoc bezzwrotną podmiotom prawa polskiego na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z Radą Ministrów RP, czy właściwego ministra polskiego rządu lub polskiej agencji rządowej, agencji wykonawczej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy.

Dodatkowo - w świetle ugruntowanego orzecznictwa sądowo-administracyjnego - uznać należy, że w przedstawionej sytuacji nie jest również spełniona przesłanka określona w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy, gdyż jak Pani potwierdziła w uzupełnieniu wniosku – podmiotem któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację projektu jest organizacja Y. Pani natomiast na podstawie umowy zawartej z tą instytucją, została zatrudniona do realizacji określonych czynności w związku z realizowanym projektem X. Innymi słowy, nie realizowała Pani bezpośrednio celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, ale pośrednio poprzez wykonywanie zadań zleconych w ramach umowy o pracę tymczasową.

W konsekwencji, wskazane we wniosku dochody, nie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, gdyż nie zostały spełnione warunki tego zwolnienia, i to zarówno w zakresie lit. a) jak i lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że dochody te powinny być wykazywane w składanych zeznaniach podatkowych.

Zgodnie z bowiem z art. 45 ust. 1 ustawy:

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.; dalej jako „PPSA”.

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.