Kwestia obowiązków płatnika - wypłata zysków wypracowanych w ramach spółki jawnej, wypłacanych po przekształceniu tej spółki w spółkę z o.o. - Interpretacja - 0115-KDIT1.4011.766.2022.1.MT

shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 25 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.766.2022.1.MT

Temat interpretacji

Kwestia obowiązków płatnika - wypłata zysków wypracowanych w ramach spółki jawnej, wypłacanych po przekształceniu tej spółki w spółkę z o.o.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

25 listopada 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawcą jest spółka jawna (dalej: „Wnioskodawca” bądź „Spółka jawna”), której wspólnikami się osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania w Polsce i podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „Wspólnicy”).

Spółka jawna w ramach prowadzonej działalności zajmuje się sprzedażą materiałów budowlanych oraz produkcją (...).

Obecnie Spółka jawna planuje przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana: „Spółką z o.o.”), która będzie kontynuowała dotychczasową działalność Spółki jawnej w oparciu o jej dotychczasowy majątek.

Przekształcenie zostanie dokonane zgodnie z przepisami tytułu IV działu III (art. 551 i następne) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 (dalej zwana: „KSH”) i planowane jest na dzień 1 grudnia 2022 r.

Majątek Spółki z o.o. w związku z planowanym przekształceniem nie zostanie zwiększony w stosunku do majątku przekształcanej Spółki jawnej. Na skutek przekształcenia majątek Spółki jawnej stanie się majątkiem Spółki z o.o. Kapitał zakładowy Spółki z o.o. w całości pochodzić będzie z majątku Spółki jawnej i udziały wspólników Spółki z o.o. w całości zostaną pokryte majątkiem Spółki jawnej (w procesie przekształcenia nie będą wnoszone nowe wkłady).

Zyski osiągane z prowadzonej przez Spółkę jawną działalności dysponowane są zgodnie z treścią podejmowanych przez Wspólników uchwał o ich podziale. Wspólnicy w związku z uzyskaniem ww. środków rozliczają oraz uiszczają podatek dochodowy od osób fizycznych.

Na chwilę obecną w Spółce jawnej pozostał nierozdysponowany, niewypłacony wspólnikom zysk. Po dokonaniu przekształcenia zostanie on przekazany na kapitał zapasowy Spółki z o.o. Wnioskodawcy planują wypłacać sobie wskazany zysk już po dokonaniu przekształcenia, przy czym podstawą do konkretnej wypłaty będzie odpowiednia uchwała określająca wartość dzielonego zysku.

Wspólnicy rozważają także podjęcie uchwały jeszcze przed dokonaniem przekształcenia. Wówczas uchwała będzie wskazywać konkretną kwotę wypracowanych przez Spółkę jawną zysków, a także przewidywać, że wypłat sukcesywnie dokonywać będzie Spółka przekształcona, tj. Spółka z o.o., w ratach na przestrzeni określonego okresu. Po przekształceniu Spółka z o.o. zobowiązana będzie dokonywać wypłat zgodnie z postanowieniami podjętej uchwały.

Pytania

1.Czy w wyniku przekształcenia Spółki jawnej w trybie art. 551 KSH w Spółkę z o.o. po stronie Wspólników powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a przez to czy Spółka z o.o. będzie zobligowana do pełnienia funkcji płatnika od uzyskanych przez Wspólników dochodów?

2.Czy w przypadku gdy uchwała o podziale zysku wypracowanego przez Spółkę jawną (tj. przez jej wspólników) zostanie podjęta przed jej przekształceniem, zaś jej wykonanie, tj. wypłata zysku na rzecz Wspólników, zostanie dokonana przez Spółkę z o.o., dojdzie do powstania u tych osób przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub opodatkowaniu podatkiem dochodowym w inny sposób, a przez to czy Spółka z o.o. będzie zobligowana do pełnienia funkcji płatnika od uzyskanych przez Wspólników dochodów?

Państwa stanowisko w sprawie pierwszego pytania

W ocenie Wnioskodawcy w wyniku przekształcenia Spółki jawnej w trybie art. 551 KSH w Spółkę z o.o. po stronie Wspólników nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a Spółka z o.o. nie będzie zobligowana do pełnienia funkcji płatnika od uzyskanych przez Wspólników dochodów.

Zasady przekształcenia spółki osobowej, jaką jest Spółka jawna w spółkę kapitałową, tj. w Spółkę z o.o. oraz konsekwencje na gruncie prawa cywilnego i handlowego zostały uregulowane przepisami KSH.

Zgodnie z art. 551 § 1 KSH:

Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Jak stanowi art. 552 KSH:

Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia).

Natomiast w myśl art. 553 § 3 KSH, wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółki powoduje bowiem przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Regulacja zawarta w art. 553 KSH wprost wyraża zasadę kontynuacji, w myśl której istnieje tożsamość podmiotu przekształcanego i podmiotu przekształconego, a dochodzi jedynie do zmiany formy prawnej tego podmiotu. W przypadku kontynuacji nie ma poprzednika i następcy prawnego, ale istnieje ta sama spółka w zmienionej formie.

W wyniku przekształcenia dochodzi do kontynuowania prowadzonej działalności przez ten sam podmiot, jedynie w innej, zmienionej formie prawnej. Co wymaga szczególnego podkreślenia, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej.

Na tożsamość spółki przekształconej i przekształcanej oraz zasadę sukcesji praw i obowiązków wskazuje również doktryna prawa handlowego:

„Przekształcenie spółki w inną spółkę polega na modyfikacji formy ustrojowej (typu) spółki bez zmiany przedmiotu jej działalności, sposobu jej prowadzenia, a także bez zmiany większości wspólników. Modyfikacja ta zakłada, że nie jest konieczne rozwiązanie dotychczasowej spółki i utworzenie na jej miejsce innej, nowej spółki. Zarówno przed, jak i po przekształceniu mamy do czynienia z tym samym podmiotem (przedsiębiorcą), który jedynie zmienia swą formę („szatę”) prawną. Istnieje więc tożsamość podmiotu przekształcanego i przekształconego” (Kodeks spółek handlowych. Komentarz T. 4 - komentarz do art. 551, S. Sołtysiński. A. Szajkowski. A. Szumański. Warszawa 2012. Wyd. III)”.

Natomiast w świetle art. 93a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej:

Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Mamy zatem do czynienia z uniwersalną sukcesją podatkową spółki przekształconej.

Powyższe regulacje, zarówno przepisów KSH, jak i Ordynacji podatkowej, wskazują, że skutkiem przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową jest przejęcie wszelkich praw i obowiązków Spółki jawnej przez Spółkę z o.o. na gruncie stosunków cywilnoprawnych, administracyjnoprawnych, a także prawnopodatkowych, przy zachowaniu tożsamość przekształcanej Spółki jawnej oraz przekształconej Spółki z o.o.

W dalszej kolejności wskazać należy, iż w świetle art. 5a pkt 28 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce oznacza to m.in. spółkę posiadającą osobowość prawną. Natomiast przez spółkę niebędącą osobą prawną art. 5a pkt 26 ustawy o PIT nakazuje rozumieć spółkę inną niż określona w pkt 28, tj. m.in. spółkę jawną.

Przechodząc natomiast do regulacji w zakresie ewentualnego opodatkowania niepodzielnych zysków zauważyć należy, iż zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT:

Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Powyższa definicja wprowadza zatem generalną zasadę zgodnie z którą z zyskiem podlegającym opodatkowaniu mamy do czynienia wówczas, gdy podmiotem przekształconym będzie spółka niebędąca osobą prawną. Jak skonstatował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 sierpnia 2020 r. sygn. akt I FSK 1568/18:

„podlegający opodatkowaniu przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w przypadku wartości niepodzielonych zysków w spółce powstaje w przypadku przekształcenia spółki będącej osobą prawną w spółkę niebędącą osobą prawną”.

Spółka z o.o. w świetle regulacji ustawy o PIT, jak już wyżej wskazano, nie jest spółką niebędącą osobą prawną. Jest nią spółka jawna. W konsekwencji tego zysk pozostały w Spółce jawnej, która zostanie przekształcona w Spółkę z o.o. pozostaje poza sferą regulacji art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT.

Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 12 grudnia 2019 r. nr 0113-KDIPT2-3.4011.543.2019.1.GG:

„dochód (przychód) taki nie powstaje natomiast w sytuacji przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową, czyli przykładowo spółki jawnej w spółkę z o.o. Wobec tego zdarzenie to nie jest objęte zakresem zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT. Jedynie w przypadku, gdy w wyniku przekształcenia wspólnik objąłby udziały w spółce kapitałowej przewyższające swoją wartością wartość udziału tego wspólnika w spółce osobowej i wobec tego uzyskałby przysporzenie majątkowe, wówczas powstałby dochód do opodatkowania w wysokości odpowiadającej tej nadwyżce. W takiej sytuacji już w dniu objęcia udziałów spółki przekształconej, tj. w dniu przekształcenia, wspólnik uzyskałby przychód”.

W wyniku przekształcenia nie dojdzie po stronie Wspólników do powstania przysporzenia majątkowego. Działalność prowadzona przez Spółkę jawną będzie kontynuowana przez Spółkę z o.o. z wykorzystaniem tego samego majątku, natomiast wspólnicy staną się z dniem przekształcenia wspólnikami Spółki z o.o. W wyniku przekształcenia zachowana zostanie zasada ekwiwalentności wartości udziałów posiadanych w Spółce jawnej przez wspólników z wartością udziałów w Spółce z o.o., a środki zgromadzone na kapitałach Spółki jawnej zostaną przeniesione z dniem przekształcenia na kapitały Spółki z o.o. w tożsamej wysokości.

Mając powyższe na względzie, w wyniku przekształcenia Spółki jawnej w trybie art. 551 KSH w Spółkę z o.o. po stronie Wspólników nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a przez to Spółka z o.o. nie będzie zobligowana do pełnienia funkcji płatnika od uzyskanych przez wspólników dochodów.

Państwa stanowisko w sprawie drugiego pytania

W ocenie Wnioskodawcy w przypadku, gdy uchwała o podziale zysku wypracowanego przez Spółkę jawną (tj. przez jej wspólników) zostanie podjęta przed jej przekształceniem, zaś jej wykonanie, tj. wypłata zysku na rzecz Wspólników zostanie dokonana przez Spółkę z o.o., nie dojdzie do powstania u tych osób przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ani opodatkowaniu podatkiem dochodowym w inny sposób, a przez to Spółka z o.o. nie będzie zobligowana do pełnienia funkcji płatnika od uzyskanych przez wspólników dochodów.

Zgodnie z art. 5842 § 1 KSH:

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego wspólnicy rozważają podjęcie uchwały o podziale zysków jeszcze przed dokonaniem przekształcenia. Wówczas uchwała będzie wskazywać konkretną kwotę wypracowanych przez Spółkę jawną zysków, a także przewidywać, że wypłat dokonywać będzie Spółka z o.o., tj. spółka przekształcona, w ratach na przestrzeni określonego uchwałą okresu. Po przekształceniu Spółka z o.o. zobowiązana będzie dokonywać wypłat zgodnie z postanowieniami podjętej uchwały.

W wyniku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową następuje kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej pod inną formą prawną, wobec tego nie rozpoczyna się prowadzenie nowej działalności, a następuje kontynuowanie uprzednio rozpoczętej, lecz w innej formie prawnej. W sytuacji podjętej uchwały o podziale zysków przez Spółkę jawną jej skutki będą dotyczyć także Spółki przekształconej, tj. Spółki z o.o.

Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów KSH powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Spółka przekształcona przejmuje wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. W związku z tym Spółka z o.o. po dniu przekształcenia zobowiązana będzie do wypłaty na rzecz wspólników środków zgodnie z podjętą uchwałą. Z punktu widzenia Spółki z o.o. wypłata ta będzie realizacją zobowiązania powstałego przed przekształceniem Spółki jawnej.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym dojdzie do wypłaty przez Spółkę z o.o., tj. spółkę przekształconą kwot, których źródło będą stanowić zyski, jednakże będą to zyski Spółki jawnej wypracowane przez jej wspólników jeszcze przed dniem przekształcenia, zaś sam proces ich wypłaty stanowić będzie jedynie w myśl zasady kontynuacji oraz tożsamości – realizację uprzednio podjętej, tj. przed dniem przekształcenia, uchwały Spółki jawnej.

Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do wypłaty zysku poszczególnym wspólnikom, w momencie jej dokonania przez Spółkę z o.o. u wspólników nie powstanie dochód w związku z otrzymaniem ww. kwot. W takim przypadku wspólnikom wypłacone zostaną środki, które podlegały już opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Tym samym dochód z działalności gospodarczej w myśl art. 14 ust. 1 oraz art. 44 ust. 1 ustawy o PIT został więc opodatkowany przez wspólników na bieżąco, w trakcie roku podatkowego.

Analogiczna analiza przepisów prawa podatkowego zawarta została także w interpretacji indywidualnej z 29 czerwca 2021 r. sygn. 0115-KDIT3.4011.406.2021.2.AW, a także w interpretacji z 22 października 2019 r. znak: 0115-KDIT2-1.4011.330.2019.1.MK.

Brak powstania dochodu z tytułu wypłaty zysku wypracowanego przez Wspólników Spółki jawnej przekształconej w spółkę kapitałową przez tę spółkę znajduje swoje potwierdzenie w wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego w zbliżonych stanach faktycznych, m.in. w interpretacjach:

z 24 października 2017 r. sygn. 0115-KDIT3.4011.264.2017.1.AK;

z 19 marca 2018 r. sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.107.2018.2.AC;

z 14 sierpnia 2018 r. sygn. 0112-KDIL3-3.4011.255.2018.1.DS;

z 31 maja 2019 r. sygn. 0115-KDIT2-1.4011.126.2019.1.MT;

z 22 października 2019 r. sygn. 0115-KDIT2-1.4011.330.2019.1.MK.

Jak również znajduje odzwierciedlenie w aktualnym orzecznictwie dotyczącym tej materii:

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 18 listopada 2020 r. sygn. I SA/GI 869/20;

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 25 sierpnia 2020 r. sygn. I SA/Po 270/20.

Mając powyższe na względzie, w przypadku gdy uchwała o podziale zysku wypracowanego przez Spółkę jawną (tj. przez jej wspólników) zostanie podjęta przed jej przekształceniem, zaś jej wykonanie, tj. wypłata zysku na rzecz Wspólników, zostanie dokonana przez Spółkę z o.o., nie dojdzie do powstania u tych osób przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ani opodatkowaniu podatkiem dochodowym w inny sposób, a przez to Spółka z o.o. nie będzie zobligowana do pełnienia funkcji płatnika od uzyskanych przez wspólników dochodów.

Ocena stanowiska

Stanowisko dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zasady opodatkowania wspólników spółek jawnych, które nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych

Na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.):

spółki jawne co do zasady mieszczą się w pojęciu „spółki niebędącej osobą prawną” z art. 5a pkt 26 ustawy;

skutki podatkowe zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością spółek niebędących osobą prawną są przypisywane ich wspólnikom będącym osobami fizycznymi jako skutki podatkowe posiadania udziału w spółce niebędącej osobą prawną, stosownie do zasad określonych w art. 8 ust. 1-2 ustawy.

Wypłaty zysku z tego rodzaju spółek (ustalane w stosunku odpowiadającym prawu wspólnika do udziału w zysku tej spółki) niewątpliwie są otrzymaniem przez wspólnika przysporzenia majątkowego – określona kwota pieniężna jest przenoszona z majątku spółki do majątku wspólnika. Niemniej jednak, ponieważ zysk osiągnięty przez spółkę niebędącą osobą prawną jest wynikiem jej działalności, a działalność ta (tj. wszystkie zdarzenia gospodarcze, jakie mają miejsce w spółce w toku jej działalności) jest na bieżąco opodatkowywana po stronie wspólników, wypłata zysku ze spółki niebędącej osobą prawną jest traktowana na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako neutralna podatkowo. Rozwiązanie to jest realizacją zasady zakazu podwójnego opodatkowania.

Zasady opodatkowania wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mieszczą się w pojęciu „spółki”, o której mowa w art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wypłaty dywidend i innego rodzaju przysporzeń wynikających z faktu uczestnictwa w tego rodzaju spółkach nie są neutralne podatkowo – stanowią przychody ze źródła kapitały pieniężne jako przychody z udziału w zyskach osób prawnych (art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy).

Przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zostały szerzej określone w art. 24 ust. 5 ustawy. Zgodnie z tym przepisem:

Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

(…)

8) wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia (…).

Do omawianej kategorii dochodów (przychodów) są więc zaliczane takie przychody, które:

wynikają z posiadania prawa do udziału w zyskach osób prawnych, oraz

zostały faktycznie (rzeczywiście) uzyskane.

Jednocześnie przepis wymienia niektóre konkretne rodzaje dochodów (przychodów), które są dochodami (przychodami) z udziałów w zyskach osób prawnych. Wyliczenie to ma charakter przykładowy.

Przepis art. 24 ust. 5 ustawy nie wylicza jako sytuacji, w której powstaje przychód z udziału w zyskach osób prawnych przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną w spółkę.

Obowiązki płatnika

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje obowiązek poboru podatku przez płatnika wyłącznie w ściśle określonych przypadkach (art. 31, 33, 34, 35, 41 i 42e).

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy:

Płatnicy, o których mowa w ust. 1 (czyli: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-13, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Obowiązki płatnika dotyczą zatem m.in. wypłat (świadczeń) z tytułów określonych w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy, a więc z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Obowiązki płatnika nie powstają natomiast po stronie spółki niebędącej osobą prawną w związku z jej świadczeniami na rzecz wspólników.

Kwestia Państwa obowiązków jako płatnika w sytuacji przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

W opisanym zdarzeniu przyszłym:

Państwa Spółka (spółka jawna) zostanie przekształcona w spółkę z o.o.,

na moment przekształcenia cały majątek spółki jawnej zostanie przeniesiony do spółki z o.o. – kapitał zakładowy spółki z o.o. w całości pochodzić będzie z majątku spółki jawnej, a udziały wspólników w spółce z o.o. w całości zostaną pokryte majątkiem spółki jawnej (w procesie przekształcenia nie będą wnoszone nowe wkłady).

Opisana sytuacja nie została bezpośrednio wskazana w art. 24 ust. 5, ani żadnym innym przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako skutkująca powstaniem przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.

Jednocześnie nie ma podstaw do uznania, że w wyniku opisanego przekształcenia po stronie Państwa wspólników (jako wspólników spółki jawnej) powstanie przychód z udziału w zyskach osób prawnych albo innego rodzaju przychód, wobec którego ciążyłby na Państwu obowiązek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rezultacie Państwa stanowisko w zakresie pierwszego pytania jest prawidłowe.

Kwestia Państwa obowiązków jako płatnika w sytuacji realizacji po przekształceniu zobowiązania spółki jawnej do wypłaty jej zysków na rzecz wspólników

W opisanym zdarzeniu przyszłym:

wspólnicy Państwa Spółki – jako wspólnicy spółki jawnej – zamierzają podjąć uchwałę o podziale zysku wypracowanego w ramach spółki jawnej; uchwała zostanie podjęta przed przekształceniem spółki jawnej w spółkę z o.o.;

spółka jawna zostanie przekształcona w spółkę z o.o.,

kwoty należne wspólnikom (tj. środki, które mają odzwierciedlać zyski wypracowane w Państwa Spółce, kiedy funkcjonowała ona jako transparentna podatkowo spółka jawna) będą im wypłacane przez spółkę z o.o. jako następcę prawnego spółki jawnej.

Na gruncie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) wypłata zysków ze spółki jawnej jest możliwa, jeśli wspólnicy nie wyrazili wcześniej zgody na brak przeznaczenia zysków do wypłaty i przeznaczenie ich na inne cele.

Podjęcie skutecznej uchwały o podziale i wypłacie zysków powoduje, że po stronie spółki jawnej powstanie zobowiązanie wobec wspólników do wypłaty tych należności. Zobowiązanie takie – jako element obciążający majątek spółki jawnej – powinno zostać odpowiednio ujęte w dokumentach dotyczących planowanego przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i na kapitałach spółki z o.o.

Jeśli zatem – jak Państwo wskazują – wypłacane przez Państwa (jako spółkę z o.o. powstałą z przekształcenia spółki jawnej) kwoty faktycznie będą miały charakter wypłaty zysków ze spółki jawnej w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, to:

nie będą stanowiły przychodów wspólników z udziału w zyskach osoby prawnej (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), bo ich wypłata będzie realizacją zobowiązania, które powstało po stronie spółki jawnej przed jej przekształceniem w spółkę z o.o.;

nie będą stanowiły przychodów wspólników z uwagi na ich wcześniejsze opodatkowanie w trybie art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie będą więc Państwo (jako spółka z o.o., która powstanie w wyniku przekształcenia spółki jawnej) mieli obowiązków płatnika w związku z wypłatą tego rodzaju należności dla wspólników. Tym samym Państwa stanowisko w zakresie drugiego pytania jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dniu złożenia wniosku.

Interpretacje indywidualne i wyroki sądów administracyjnych, które Państwo powołali, wydano w indywidualnych sprawach. Niemniej jednak miałem na względzie prezentowane w nich stanowiska i argumenty.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).