Dotyczy ustalenia, czy w związku z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyska... - Interpretacja - 0111-KDIB1-1.4010.819.2022.2.MF

shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 7 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.819.2022.2.MF

Temat interpretacji

Dotyczy ustalenia, czy w związku z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup usług przygotowania i wydawania pracownikom Spółki posiłków regeneracyjnych oraz wydatki na zakup bonów żywnościowych umożliwiających pracownikom Spółki zakup produktów do przyrządzenia zarówno posiłków regeneracyjnych, jak i profilaktycznych.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 grudnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 16 grudnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy w związku z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup usług przygotowania i wydawania pracownikom Spółki posiłków regeneracyjnych oraz wydatki na zakup bonów żywnościowych umożliwiających pracownikom Spółki zakup produktów do przyrządzenia zarówno posiłków regeneracyjnych, jak i profilaktycznych.

Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 31 stycznia 2023 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Spółka (dalej: „Wnioskodawca”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki (…). Spółka prowadzi więc działalność w zakresie produkcji i sprzedaży (…).

W Spółce funkcjonują (…):

- A,

- B,

- C.

W związku z prowadzoną działalnością Spółka, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy oraz wewnętrznych aktów normatywnych, zobowiązana jest do zapewniania posiłków profilaktycznych oraz regeneracyjnych określonej grupie pracowników.

A

W A, pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, Spółka zapewnia odpowiednie posiłki w formie jednego dania gorącego. Spółka zobowiązana jest również do zapewnienia wszystkim pracownikom wody zdatnej do picia, a pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych do zapewnienia, oprócz wody, innych napojów, których rodzaj i ilość dostosowana jest do warunków wykonywanej pracy.

Powyższe oznacza, iż Spółka zapewnia pracownikom zatrudnionym na terenie A, którzy narażeni są na zwiększony wydatek energetyczny posiłki profilaktyczne. Podstawą prawną wskazującą na obowiązek zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych są przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 279).

Ponadto, z uwagi na fakt, iż na niektórych stanowiskach pracy zmierzony wydatek energetyczny nie uprawnia do otrzymywania przez zatrudnionych pracowników posiłków profilaktycznych, Spółka - mając na względzie uciążliwe warunki pracy oraz fakt, iż w bezpośrednim sąsiedztwie (…) nie ma możliwości zakupienia przez pracowników gotowych posiłków oraz gorących napojów, podjęła decyzję o wprowadzeniu posiłków regeneracyjnych, od których zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych potrąca pracownikom podatek dochodowy oraz pobiera składki ZUS (w przypadku, gdy wartość posiłków regeneracyjnych finansowanych pracownikowi przekracza wysokość miesięcznej kwoty zwolnionej ze składek ZUS, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1949)).

Wobec powyższego posiłki dla uprawnionych pracowników Spółka dzieli na:

 1. Posiłki profilaktyczne - wydawane pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy spełniających kryteria określone w powołanych wyżej przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 279).

 2. Posiłki regeneracyjne - wydawane pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy nie spełniających kryteriów określonych w powołanych wyżej przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 279), przy czym jako kryterium przyznawania posiłku regeneracyjnego Spółka uznaje pracę na stanowisku, dla którego zmierzony wydatek energetyczny w ciągu 8 godzin pracy wynosi:

- w przypadku kobiet - od 3100 kJ do 4187 kJ,

- w przypadku mężczyzn - od 4605 kJ do 6280 kJ.

W celu zapewnienia zatrudnionym na terenie A pracownikom posiłków profilaktycznych, regeneracyjnych oraz napojów Spółka korzysta z usług podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi żywienia zbiorowego, w oparciu o zawartą umowę.

Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej umowy podmiot zewnętrzny świadczy na rzecz Spółki usługi polegające na przygotowaniu i wydawaniu:

   - posiłków profilaktycznych i regeneracyjnych dla uprawnionych pracowników,

   - ciepłej herbaty,

   - posiłków dietetycznych/lekkostrawnych zamiast posiłków profilaktycznych lub regeneracyjnych w przypadku odpowiednich zaleceń lekarskich wydanych dla uprawnionego pracownika,

   - posiłków profilaktycznych dla pracowników zatrudnionych przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych - w przypadku ich wystąpienia,

   - posiłków w postaci suchego prowiantu, umożliwiającego pracownikowi przygotowanie posiłku profilaktycznego lub regeneracyjnego, w przypadku wystąpienia uzasadnionych względów organizacyjnych i technologicznych.

Pobrane przez uprawnionych pracowników posiłki profilaktyczne oraz regeneracyjne podlegają ewidencjonowaniu i rozliczaniu ilościowemu, a także wartościowemu, które przeprowadza się w oparciu o systemy informatyczne. Z tego względu Spółka otrzymuje od podmiotu zewnętrznego, który świadczy na jej rzecz usługi żywienia zbiorowego, cotygodniowe rozliczenie pobranych posiłków ze stołówek. Spółka na podstawie ewidencji pobranych posiłków, zawartej w systemie informatycznym, weryfikuje podane ilości tworząc raport ilości wydanych posiłków za dany okres rozliczeniowy. Następnie, w oparciu o dane z raportu, Spółka przekazuje informacje o zgodności stołówkom, co jest potwierdzane w dokumentach od podmiotu świadczącego usługi żywienia zbiorowego upoważniających go do wystawienia faktury.

Nabywane przez Spółkę od podmiotu zewnętrznego usługi żywienia zbiorowego związane są wyłącznie z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT i niekorzystających ze zwolnienia z podatku VAT. Nabywane posiłki są dokumentowane fakturami VAT z wykazaną kwotą podatku VAT, w których jako nabywca figuruje Spółka.

C i B

W C i B, pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, Spółka zapewnia bony żywnościowe umożliwiające zakup produktów przeznaczonych do przyrządzenia posiłków profilaktycznych lub regeneracyjnych oraz napojów gorących.

Bony żywnościowe dla uprawnionych pracowników Spółka dzieli na:

 1. Bony do przyrządzenia posiłków profilaktycznych - wydawane pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy spełniających kryteria określone w powołanych wyżej przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 279).

 2. Bony do przyrządzenia posiłków regeneracyjnych - wydawane pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy nie spełniających kryteriów określonych w powołanych wyżej przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 279), przy czym jako kryterium przyznania bonu do przyrządzenia posiłku regeneracyjnego Spółka uznaje pracę na stanowisku, dla którego zmierzony wydatek energetyczny w ciągu 8 godzin pracy wynosi:

- w przypadku kobiet - od 3100 kJ do 4187 kJ,

- w przypadku mężczyzn - od 4605 kJ do 6280 kJ.

Uprawniony pracownik może przeznaczyć bon wyłącznie na zakup produktów żywnościowych w wyznaczonych podmiotach, zgodnie z zawartą przez Spółkę odrębną umową.

Pobrane przez uprawnionych pracowników bony na zakup produktów do przyrządzenia posiłków regeneracyjnych i profilaktycznych oraz napojów gorących podlegają ewidencjonowaniu i rozliczaniu ilościowemu, a także wartościowemu przy użyciu systemów informatycznych.

Zamawianie bonów odbywa się na podstawie zaplanowanego przez Spółkę harmonogramu pracy na dany miesiąc, tworzonego odrębnie dla każdego pracownika, przy uwzględnieniu (w miarę posiadanej wiedzy) planowanych absencji. Spółka już na etapie planowania weryfikuje uprawnienia poszczególnych pracowników do odpowiedniego rodzaju bonów tj. profilaktycznych lub regeneracyjnych. Po wygenerowaniu planu, uwzględniającego ewentualny naddatek bonów z poprzedniego okresu rozliczeniowego, Wnioskodawca składa zamówienie bonów u podmiotu zewnętrznego realizującego przedmiotową usługę, z podziałem na poszczególne punkty odbioru. Następnie zgodnie z planem wydawania bonów, bony są przekazywane dla poszczególnych pracowników. Spółka weryfikuje ilości bonów przyjętych w stosunku do ilości wydanych.

Po realizacji usługi - niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, jej dostawca wystawia notę księgowo - obciążeniową.

Po każdym zakończonym miesiącu kalendarzowym Spółka dokonuje potrącenia z wynagrodzenia pracownika uprawnionego do bonu do przyrządzenia posiłków regeneracyjnych zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek ZUS obliczonych od wartości pobranych bonów regeneracyjnych.

Mając na uwadze powyższe Spółka uznaje za koszty uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup usług przygotowania i wydawania pracownikom Spółki posiłków profilaktycznych. Spółka natomiast nie uznaje za koszty uzyskania przychodów wydatków na zakup usług przygotowania i wydawania pracownikom Spółki posiłków regeneracyjnych oraz wydatków na zakup bonów żywnościowych umożliwiających pracownikom Spółki zakup produktów do przyrządzenia zarówno posiłków regeneracyjnych, jak i profilaktycznych. Co również istotne przedmiotowe wydatki finansowane są ze środków obrotowych Spółki.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 31 stycznia 2023 r. wskazaliście Państwo, iż istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkami na zakup usług przygotowania i wydawania pracownikom Spółki posiłków regeneracyjnych oraz wydatków na zakup bonów żywnościowych umożliwiających pracownikom Spółki zakup produktów do przyrządzenia zarówno posiłków regeneracyjnych, jak i profilaktycznych, w odniesieniu do osiąganych przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Przedmiotowe wydatki są racjonalne i gospodarczo uzasadnione, związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Poniesione wydatki wpływają na uzyskiwane przez Spółkę przychody tj. mają pośredni związek z przychodami Spółki. Zapewnienie pracownikom Spółki posiłków regeneracyjnych i profilaktycznych (A) oraz bonów żywnościowych (C i B) ma na celu zapobieganie ewentualnym zachorowaniom, a co za tym idzie nadmiernej nieobecności pracowników, która z kolei może przyczynić się do przerwania łańcucha procesów produkcyjnych. Celem ponoszonych przez Spółkę wydatków na zakup usług przygotowania i wydawania pracownikom Spółki posiłków regeneracyjnych i profilaktycznych oraz wydatków na zakup bonów żywnościowych jest dążenie do poprawy warunków pracy, a w konsekwencji do zwiększenia wydajności pracy, co w rezultacie wpływa na uzyskiwane przez Spółkę przychody.

Pytanie

Czy w związku z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup usług przygotowania i wydawania pracownikom Spółki posiłków regeneracyjnych oraz wydatki na zakup bonów żywnościowych umożliwiających pracownikom Spółki zakup produktów do przyrządzenia zarówno posiłków regeneracyjnych, jak i profilaktycznych?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ogólną definicją kosztów uregulowaną w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

W świetle powyższego wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym wyżej art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP, stanowić mogą koszty uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Oznacza to, że do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, przy czym podatnik kierować powinien się podstawową zasadą zaistnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym kosztem, a możliwością osiągnięcia z tego tytułu przychodu, ponieważ to podatnik odpowiedzialny jest za uargumentowanie, że jego poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów lub na zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

Należy więc uznać, iż definicja kosztów podatkowych sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny, a każdy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji podatkowej.

W związku z powyższym, aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodu, spełnione muszą być następujące przesłanki:

   - został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

   - jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

   - pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

   - poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

   - został właściwie udokumentowany,

   - nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W ocenie Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym spełnione są wszystkie wyżej wymienione przesłanki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup usług przygotowania i wydawania pracownikom Spółki posiłków regeneracyjnych oraz wydatków na zakup bonów żywnościowych, gdyż wydatki te mają związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Zapewnienie pracownikom posiłków regeneracyjnych oraz bonów żywnościowych w istotny sposób przyczynia się do poprawy jakości wykonywanej przez nich pracy, zwiększenia ich motywacji, zdrowia, samopoczucia oraz komfortu wykonywanej przez nich pracy. Przedmiotowe wydatki przyczyniają się również do zwiększenia wydajności pracowników poprzez dostarczanie im dawki energii. W opinii Wnioskodawcy zapewnienie pracownikom posiłków regeneracyjnych oraz bonów żywnościowych jest także oznaką starań Spółki, by zapobiegać ewentualnym zachorowaniom, a co za tym idzie nadmiernej nieobecności pracowników, która z kolei może przyczynić się do przerwania łańcucha procesów produkcyjnych. Wszystko to w efekcie ma wpływ na uzyskiwane przez Spółkę przychody. Ponadto wydatki na zakup bonów żywnościowych umożliwiających pracownikom Spółki zakup produktów do przyrządzenia posiłków profilaktycznych mają związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, bowiem są uwarunkowane przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 279).

Podkreślić także należy, że w bezpośrednim otoczeniu Spółki występują trudności z zakupieniem przez pracowników gotowych posiłków oraz gorących napojów, w związku z tym zapewnienie im posiłków regeneracyjnych przyczynia się do zwiększenia komfortu pracy, a to z kolei wpływa na większą efektywność i wydajność pracowników Spółki.

Należy również wskazać, że przedmiotowe wydatki nie są wyłączone z kosztów podatkowych, co oznacza, że nie znajdują się one w zamkniętym katalogu wydatków niemogących stanowić kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w wyżej wspomnianym art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. Co istotne przedmiotowe wydatki, zdaniem Wnioskodawcy, nie mogą być uznane za koszty reprezentacji, które zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP (zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych), bowiem nie mają one charakteru reprezentacyjnego. W opinii Wnioskodawcy podczas oceny wydatków w odniesieniu do ich reprezentacyjnego charakteru należy mieć na względzie ich cel. Jeśli więc celem poniesionych wydatków jest wykreowanie pozytywnego obrazu Spółki to mają one charakter reprezentacyjny i nie można uznać ich za koszty uzyskania przychodów, co w opisanym stanie faktycznym zdaniem Wnioskodawcy nie ma miejsca.

Ponadto stanowisko o możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup posiłków dla pracowników zapewnianych dobrowolnie przez pracodawcę zostało potwierdzone w wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnej z dnia 16 maja 2022 r., Znak: 0111-KDIB1-2.4010.29.2022.3.EJ. Z kolei w interpretacji indywidualnej z dnia 2 marca 2022 r., Znak: 0111-KDIB1-2.4010.2.2022.1.EJ Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, iż wydatki na zapewnienie pracownikom posiłków nie są wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP, gdyż nie należą do kategorii kosztów reprezentacyjnych. Są to tzw. „koszty pracownicze”, które mają wpływ na stworzenie odpowiednich warunków do wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników.

Reasumując, wydatki poniesione na zakup usług przygotowania i wydawania pracownikom Spółki posiłków regeneracyjnych oraz wydatki na zakup bonów żywnościowych umożliwiających pracownikom Spółki zakup produktów do przyrządzenia zarówno posiłków regeneracyjnych, jak i profilaktycznych spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, zatem Wnioskodawca może uznać je za koszty uzyskania przychodów.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będący przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności, będących przedmiotem decyzji wydanej:

1) z zastosowaniem art. 119a;

2) w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3) z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

   Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…), Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.