Ustalenie podstawy opodatkowania przy prowadzeniu pośrednictwa handlowego w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem. - Interpretacja - 0113-KDIPT2-1.4011.1077.2022.2.KD

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 27 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1077.2022.2.KD

Temat interpretacji

Ustalenie podstawy opodatkowania przy prowadzeniu pośrednictwa handlowego w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 grudnia 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 23 grudnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia podstawy opodatkowania przy prowadzeniu pośrednictwa handlowego w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem. Uzupełniła go Pani – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 8 lutego 2023 r. (wpływ 8 lutego 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego (przedstawionego ostatecznie w uzupełnieniu wniosku)

Jest Pani lekarzem stomatologiem i dodatkowo prowadzi działalność w zakresie sprzedaży w Internecie w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem. Działalność polega na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę i jest prowadzona w formie pośrednictwa handlowego na portalu aukcyjnym ......

W tej działalności wystawia Pani produkty od chińskiego sprzedawcy w swoich sklepach na portalu aukcyjnym ..... Kiedy klient złoży zamówienie u Pani w sklepie i wpłaci z góry pieniądze za dany produkt, Pani następnie zamawia i opłaca go u sprzedawcy z Chin, podaje klienta dane do wysyłki i sprzedawca z Chin wysyła produkt bezpośrednio do klienta. Pani zarobkiem jest prowizja (wpłata pieniędzy za produkt od klienta minus zapłata za produkt u chińskiego sprzedawcy). Klient po zakupie wpłaca pieniądze bezpośrednio do Pani, a Pani następnie kupuje produkt i opłaca go u chińskiego sprzedawcy. Pośredniczy Pani w płatnościach oraz zamówieniach. Nie ma Pani żadnej podpisanej umowy pośrednictwa ze sprzedawcą z Chin, a jedynie zgodę na sprzedaż jego produktów i wykorzystywanie zdjęć. Z chińskim sprzedawcą nie ma Pani uzgodnionej marży, ani wynagrodzenia. Od sprzedawcy z Chin nie otrzymuje Pani żadnego wynagrodzenia. Marża za sprzedaż produktu jest ustalana przez Panią. Pani wynagrodzeniem jest prowizja (wpłata pieniędzy za produkt od klienta minus zapłata za produkt u chińskiego sprzedawcy) i za każdą transakcję otrzymuje Pani wynagrodzenie. Od chińskiego sprzedawcy nie otrzymuje Pani faktury VAT za zakup, rachunku, czy innego dokumentu potwierdzającego zakup. Jedynym potwierdzeniem zakupów jest wyciąg z konta, na którym są widoczne przelewy bankowe za zakup produktów, po potrąceniu prowizji oraz wygenerowane przez specjalny program, który generuje Pani dowody zakupu. Sprzedaż produktów jest udokumentowana poprzez pobranie zestawień sprzedaży ze sklepów na portalu aukcyjnym oraz poprzez pobranie zestawień operacji, w których są widoczne potwierdzenia wpłat od klientów za zakupy na Pani konto ....(z którego wypłaca Pani pieniądze na swój rachunek bankowy). Wszystkie operacje, zarówno za sprzedaż produktów, jak i ich zakup są widoczne na wyciągach z konta. W ten sposób są sporządzane miesięczne zestawienia zrealizowanych transakcji. Nie wystawia Pani paragonów, a jedynie jeżeli klient poprosi może Pani wystawić fakturę/rachunek na kwotę prowizji.

W Pani sklepach na .... jest jasno opisane w regulaminie, że jedynie pośredniczy Pani w płatnościach i zamówieniach oraz, że dane osoby, która zamawia dany produkt będą wysyłane do osób trzecich (do sprzedawcy z Chin) w celu wysłania zamówienia. Zakupiony towar nigdy nie trafia do Pani, tylko bezpośrednio do klienta. Nie jest Pani importerem, ponieważ pośredniczy tylko w płatnościach i zamówieniach, nie sprowadza towaru na własny rachunek i w niczyim imieniu. Przychodem jest prowizja, czyli różnica kwoty wpłaconej przez klienta a zapłatą za towar u sprzedawcy z Chin, i w tym przypadku podstawą opodatkowania jest kwota prowizji.

Zdarzenia gospodarcze są ewidencjonowane w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Wszystko rozlicza księgowa i jest to rozliczane na zasadach podatku liniowego. Nie jest Pani również podatnikiem podatku od towarów i usług. Świadczenie usług pośrednictwa dla dostawców zagranicznych (np. z Chin) nie podlega opodatkowaniu w Polsce, ponieważ miejscem świadczenia takiej usługi jest kraj siedziby usługobiorcy (dostawcy), czyli Chiny. W rezultacie jest Pani zwolniona z płatności podatku VAT, natomiast z dniem 1 lipca 2021 r. weszły w życie zmiany dotyczące podatku VAT i od tego momentu do każdego zakupu produktu od chińskiego sprzedawcy jest doliczony podatek VAT. Jako że jest Pani pośrednikiem, cały obowiązek płatności cła, jeżeli paczki z produktami przekroczą odpowiednie kwoty dla cła spoczywa na kliencie, ale Pani stara się sprzedawać produkty poniżej kwoty wymagającej płatności cła, żeby nie narażać klienta na dodatkowe koszty. Posiada Pani już jedną pozytywną interpretację podatkową związaną z dropshippingiem z Chin.

Pytania (pytanie Nr 2 ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

1.Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy prowadzeniu pośrednictwa handlowego w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem?

2.Czy przedstawiona działalność może być zakwalifikowana jako pośrednictwo handlowe?

Niniejsza interpretacja stanowi udzielenie odpowiedzi na pytanie Nr 1, natomiast w zakresie pytania Nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Pani stanowisko w sprawie

Ad. 1.

Pani zdaniem, podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym stanowi różnica pomiędzy kwotą wpłaconą przez klienta na Pani rachunek bankowy lub na Pani konto .....(z którego wypłaca Pani pieniądze na swój rachunek bankowy), a kwotą wysłaną sprzedawcy z Chin w celu realizacji zamówienia.

Od chińskiego sprzedawcy nie otrzyma Pani faktury VAT za zakup, rachunku, czy innego dokumentu potwierdzającego zakup. Jedynym potwierdzeniem zakupów jest wyciąg z konta, na którym są widoczne przelewy bankowe za zakup produktów po potrąceniu prowizji oraz wygenerowane przez specjalny program, który generuje dowody zakupu. Sprzedaż produktów jest udokumentowana poprzez pobranie zestawień sprzedaży ze sklepów na portalu aukcyjnym oraz poprzez pobranie zestawień operacji, w których są widoczne potwierdzenia wpłat od klientów za zakupy na Pani konto .... (z którego wypłaca Pani pieniądze na swój rachunek bankowy). Wszystkie operacje, zarówno za sprzedaż produktów, jak i ich zakup są widoczne na wyciągach z konta. W ten sposób są sporządzane miesięczne zestawienia zrealizowanych transakcji. Zdarzenia gospodarcze są ewidencjonowane w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Nie wystawia Pani paragonów, a jedynie jeżeli klient poprosi może wystawić fakturę/rachunek na kwotę prowizji. Nie jest Pani również podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupiony towar nigdy nie trafi do Pani tylko bezpośrednio do klienta. Nie jest Pani importerem, ponieważ pośredniczy tylko w płatnościach i zamówieniach, nie sprowadza towaru na własny rachunek i w niczyim imieniu. Przychodem zatem jest prowizja, czyli różnica kwoty wpłaconej przez klienta a zapłatą za towar u sprzedawcy z Chin, i w tym przypadku podstawą opodatkowania jest kwota prowizji.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 ze zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy:

Źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 1c ww. ustawy:

Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

Należy również wyjaśnić, że w myśl art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot wynikających z tytułów wymienionych w tym przepisie.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

U podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Stosownie zaś do art. 24 ust 2 zd. pierwsze ww. ustawy:

U podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania, powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Przychody należne to wszelkiego rodzaju przychody, co do których przysługuje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego. „Należność” odnosi się zarówno do możliwości dochodzenia konkretnego świadczenia oraz do powinności jego spełnienia. Oznacza to, że powstanie przychodów należnych związane jest z powstaniem wierzytelności. Ponieważ wierzytelność to termin wywodzący się z prawa cywilnego, przychodami należnymi są przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. możliwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia.

Mając na względzie opis zdarzenia stwierdzić należy, że jeżeli w istocie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jedynie pośredniczy Pani w sprzedaży towarów handlowych (nie dokonuje sprzedaży we własnym imieniu oraz nie jest ich właścicielem) to przychodem uzyskanym z tego tytułu jest wartość prowizji, którą stanowi różnica pomiędzy kwotą przelaną na Pani konto bankowe od klienta (nabywcy) a kwotą przekazaną przez nią do dostawcy (właściciela towaru) tytułem poszczególnych transakcji.

Reasumując, podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy pośrednictwie handlowym poprzez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem, jest uzyskana od klientów prowizja (marża).

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Ze względu na zakres Pani żądania, naszej ocenie podlegało wyłącznie zagadnienie przedstawione w pytaniu Nr 1 dotyczące ustalenia podstawy opodatkowania na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji świadczenia przez Panią usług pośrednictwa handlowego przez aukcje internetowe w sklepie internetowym, w oparciu o przedstawiony we wniosku model logistyczny zwany dropshippingiem, bez oceny pozostałych kwestii poruszonych przez Panią we własnym stanowisku.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonaliśmy wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie przeprowadzamy postępowania dowodowego, lecz opieramy się jedynie na stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako „PPSA”.

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).