Możliwość skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania uzyskanego odszkodowania na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120ustawy o podatku dochodowym... - Interpretacja - 0112-KDIL2-1.4011.129.2023.1.AK

shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 7 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.129.2023.1.AK

Temat interpretacji

Możliwość skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania uzyskanego odszkodowania na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120ustawy o podatku dochodowym.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani, stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

10 lutego 2023 r. wpłynął Pani wniosek z 10 lutego 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Na podstawie umowy darowizny sporządzonej 31 stycznia 2019 r. w kancelarii notarialnej stała się Pani jedynym właścicielem nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 1, 2, 3, 4, o łącznej pow. 2,08 ha położonych w miejscowości M. Na działce nr 3 znajduje się budynek mieszkalny drewniany przeznaczony do rozbiórki. Pozostałe działki o numerach ewidencyjnych 1, 2 i 4 stanowią grunty orne przeznaczone do uprawy i wchodzą w skład gospodarstwa rolnego. 15 listopada 2022 r. w kancelarii notarialnej została zawarta umowa o ustanowieniu służebności nadwieszenia pomiędzy Panią, a pełnomocnikiem działającym w imieniu i na rzecz spółki pod nazwą O. sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS oraz działającym w imieniu i na rzecz właścicieli nieruchomości władnącej, na której zlokalizowana będzie elektrownia wiatrowa. Zgodnie z przedmiotową umową obciążona zostaje nieruchomość stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 1, położona w miejscowości M. na czas oznaczony 45 lat, ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności, w rozumieniu art. 285 par. 1 k.c. polegającej na możliwości nadwieszenia nad nieruchomością obciążoną, łopat urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej za pomocą siły wiatru (elektrownia wiatrowa), wchodzącego w zakres farmy wiatrowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej. Zgodnie z treścią aktu notarialnego służebność nadwieszenia polega wyłącznie na możliwości nadwieszenia łopat elektrowni wiatrowej nad nieruchomością obciążoną stanowiącą działkę gruntu nr 1. Ponadto, służebność nadwieszenia obejmuje prawo wstępu i wjazdu na nieruchomość obciążoną w celu wykonania konserwacji, remontu i modernizacji oraz eksploatacji jak również demontażu elektrowni wiatrowej. Z tytułu ustanowienia ww. służebności nadwieszenia przysługuje: 1. Jednorazowe odszkodowanie w wysokości 3 000 zł (odszkodowanie 1). 2. Coroczne odszkodowanie inicjalne w wysokości 3 000 zł (odszkodowanie 2) za rok należne od dnia zawarcia umowy do dnia poprzedzającego dzień uzyskania przez spółkę ostatecznego pozwolenia na budowę. 3. Coroczne odszkodowanie w wysokości 7 000 zł (odszkodowanie 3) za rok należne począwszy od dnia uzyskania przez spółkę ostatecznego pozwolenia na budowę do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia budowy. 4. Coroczne odszkodowanie wynoszące 17 000 zł (odszkodowanie 4) za rok począwszy od daty rozpoczęcia budowy na nieruchomości władnącej elektrowni wiatrowej. Jednorazowe odszkodowanie w kwocie 3 000 zł, tj. odszkodowanie 1 od spółki pod nazwą O. sp. z o.o. otrzymała Pani przelewem na rachunek bankowy 2 grudnia 2022 r. Nadmienia Pani, że osiąga przychody ze stosunku pracy oraz nie prowadzi Pani działalności gospodarczej.

Pytanie

Czy przysługujące odszkodowania nr 1, 2, 3 i 4 z tytułu ustanowienia ww. służebności nadwieszenia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Pani stanowisko w sprawie

W Pani ocenie, otrzymane odszkodowanie nr 1 oraz odszkodowania 2, 3 i 4 mieszczą się w dyspozycji ww. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako przychód wolny od podatku nie podlegają wykazaniu w składanym zeznaniu rocznym.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.):

opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy:

Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Jak wynika z powyższego przepisu katalog przychodów zaliczanych do tzw. innych źródeł jest katalogiem otwartym. Tym samym do tegoż źródła należy zaliczyć wszystkie inne przychody, które nie mogą być zakwalifikowane do pozostałych kategorii źródeł, szczegółowo wymienionych w treści art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

a) ustanowienia służebności gruntowej,

b) rekultywacji gruntów,

c) szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

- w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185);

Zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

Istotą powyższego zwolnienia jest udzielenie preferencji podatkowej posiadaczom gruntów, którzy zmuszeni są udostępnić grunt wchodzący w skład gospodarstwa rolnego na cele realizowanej w inwestycji dotyczącej budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

Podkreślenia wymaga, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej – powszechności i równości opodatkowania, a ich zastosowanie nie może odbywać się na podstawie wykładni rozszerzającej, tzn. muszą być interpretowane ściśle.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że otrzymała Pani z tytułu ustanowienia - na nieruchomości (działce nr 1) stanowiącej grunty orne przeznaczone pod uprawy i wchodzące w skład gospodarstwa rolnego - służebności nadwieszenia, tj.: jednorazowe odszkodowanie w wysokości 3 000 zł (odszkodowanie 1); coroczne odszkodowanie inicjalne w wysokości 3 000 zł (odszkodowanie 2) za rok należne od dnia zawarcia umowy do dnia poprzedzającego dzień uzyskania przez spółkę ostatecznego pozwolenia na budowę; coroczne odszkodowanie w wysokości 7 000 zł (odszkodowanie 3) za rok należne począwszy od dnia uzyskania przez spółkę ostatecznego pozwolenia na budowę do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia budowy; coroczne odszkodowanie wynoszące 17 000 zł (odszkodowanie 4) za rok począwszy od daty rozpoczęcia budowy na nieruchomości władnącej elektrowni wiatrowej.

Jednorazowe odszkodowanie w kwocie 3 000 zł, tj. odszkodowanie 1 od spółki otrzymała Pani przelewem na rachunek bankowy 2 grudnia 2022 r. Służebność została ustanowiona na podstawie zawartej umowy o ustanowieniu służebności nadwieszenia pomiędzy Panią a pełnomocnikiem działającym w imieniu i na rzecz spółki oraz działającym w imieniu i na rzecz właścicieli nieruchomości władnącej, na której zlokalizowana będzie elektrownia wiatrowa.

Jak wywiedziono wyżej, otrzymane odszkodowanie jest wolne od opodatkowania pod warunkiem, spełnienia następujących przesłanek:

a)beneficjentem odszkodowania jest posiadacz gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

b)źródłem odszkodowania jest wyrok sądowy lub zawarta umowa/ugoda;

c)wypłata odszkodowania następuje z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w wyniku prowadzenia na tych gruntach przez podmioty uprawnione określonych inwestycji.

W analizowanej sprawie powyższe kryteria zostały spełnione. Służebność została ustanowiona na gruncie będącym w Pani posiadaniu, który wchodzi w skład gospodarstwa rolnego. Świadczenie pieniężne z tytułu służebności ma swoje źródło w umowie zawartej pomiędzy Panią a pełnomocnikiem spółki. Odszkodowanie jest/będzie wypłacane Pani z tytułu ustanowienia służebności gruntowej. Służebność polega na umożliwieniu nadwieszenia nad nieruchomością obciążoną, łopat urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej za pomocą siły wiatru (elektrownia wiatrowa).

Inwestycja polegająca na budowie elektrowni wiatrowej mieści się w przywołanej definicji budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny uznać należy, że otrzymane przez Panią odszkodowania spełniają przesłanki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym odszkodowania te korzystają ze zwolnienia przedmiotowego.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).