Możliwość zaliczenia wydatków na zakup peruk do wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniających do odliczeń w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej. - Interpretacja - 0115-KDIT2.4011.124.2023.1.MM

shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 18 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.124.2023.1.MM

Temat interpretacji

Możliwość zaliczenia wydatków na zakup peruk do wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniających do odliczeń w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 lutego 2023 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Pani 5-letnia córka choruje na (...). Jest to choroba o podłożu autoimmunologicznym. Postać choroby, która dotknęła Pani córkę spowodowała u niej całkowitą utratę owłosienia na głowie. Córka pozostaje na Pani utrzymaniu. Nie osiąga ona dochodów.

Z racji powyższego przyznano córce orzeczenie o niepełnosprawności – pierwsze orzeczenie wydano dnia 22 listopada 2021 r. (wydane do 1 grudnia 2022 r.), kolejne wydano dnia 5 grudnia 2022 r. (obecnie wydane do 15 grudnia 2027 r.) - organ orzekający – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta A.

Początek niepełnosprawności datuje się „od wczesnego dzieciństwa". Córka z racji choroby i wywołanych przez nią zaburzeń lękowych jest pod stałą opieką wielospecjalistyczną (m.in. psycholog, psychiatra, akademia relacji – trening umiejętności społecznych). Owe wydatki nie są w żaden sposób zwracane/refundowane przez żadną instytucję, w tym NFZ. Aby ułatwić córce funkcjonowanie w społeczeństwie jest Pani zmuszona do zakupów specjalnych peruk (tzw. „systemów włosów”), które starczają na jakiś czas z racji zużywania się. Zakupów systemów włosów dokonuje Pani u sprzedawcy XXX. Za każdą taką perukę otrzymuje Pani faktury, gdzie w treści nazwy towaru widnieje „wyrób medyczny”. Posiadanie takiej peruki (systemu włosów – wyrobu medycznego) ma na celu przywrócenie, a właściwie nawet umożliwienie faktycznej aktywności, poprzez fizyczne i psychiczne przystosowanie do zmienionych warunków życia stosownie do potrzeb wynikających z jej niepełnosprawności. Owe wydatki nie są w żaden sposób zwracane/refundowane przez żadną instytucję, w tym NFZ.

W 2022 r. w styczniu, kwietniu i grudniu poniosła Pani wydatki związane z zakupem wyżej wymienionych peruk. Za rok podatkowy 2022 chce Pani skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. W roku podatkowym 2022 osiągnęła Pani dochody w ramach umowy o pracę oraz umowy zlecenie.

Pytanie:

Czy wydatek, jaki Pani poniosła w 2022 r., na zakup peruk (systemu włosów), dla córki z orzeczoną niepełnosprawnością, niezbędny do umożliwienia rehabilitacji i wykonywania czynności życiowych, może być traktowany jako rodzaj wydatku opisany w art. 26 ust. 7a pkt 2a w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przez to być przez Panią odliczony od podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Pani stanowisko w sprawie

W Pani ocenie może Pani odliczyć od podatku, wymienione i opisane we wniosku o indywidualną interpretację, wydatki na zakup peruk (tzw. „systemów włosów") dla córki, w ramach ulgi rehabilitacyjnej zaliczając je jako rodzaj wydatku opisany w art. 26 ust. 7a pkt 2a w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

W myśl art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.):

Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb, art. 30da-30dh, art. 30e-30g i art. 30j-30p, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b- 3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ww. ustawy, zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7 i 7b-7g tego artykułu.

Stosownie do art. 26 ust. 7a pkt 2a ww. ustawy:

Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054) oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych;

Zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 4 tej ustawy:

Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty - w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1-3.

Stosownie do art. 26 ust. 7b tejże ustawy:

Wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie z art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

1)orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

2)decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

3)orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Z art. 26 ust. 7e ww. ustawy wynika, że:

Przepisy ust. 7a-7d i ust. 7g stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1300), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4c, z uwzględnieniem art. 6 ust. 4e, świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 100a, dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1), oraz przyznanych na podstawie odrębnych przepisów zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

W myśl art. 26 ust. 7f ww. ustawy:

Ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do:

1)I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo

aa) niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo

b) znaczny stopień niepełnosprawności;

2)II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a)całkowitą niezdolność do pracy albo

b)umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Stosownie do art. 26 ust. 13a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne stosownie do treści art. 26 ust. 7d analizowanej ustawy, jest zatem posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego Pani 5-letnia córka choruje na (...). Jest to choroba o podłożu autoimmunologicznym. Postać choroby, która dotknęła Pani córkę spowodowała u niej całkowitą utratę owłosienia na głowie. Córka pozostaje na Pani utrzymaniu. Nie osiąga ona dochodów.

Z racji powyższego przyznano córce orzeczenie o niepełnosprawności – pierwsze orzeczenie wydano dnia 22 listopada 2021 r. (wydane do 1 grudnia 2022 r.), kolejne wydano dnia 5 grudnia 2022 r. (obecnie wydane do 15 grudnia 2027 r.) - organ orzekający – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta A.

Początek niepełnosprawności datuje się „od wczesnego dzieciństwa". Córka z racji choroby i wywołanych przez nią zaburzeń lękowych jest pod stałą opieką wielospecjalistyczną (m.in. psycholog, psychiatra, akademia relacji – trening umiejętności społecznych). Owe wydatki nie są w żaden sposób zwracane/refundowane przez żadną instytucję, w tym NFZ. Aby ułatwić córce funkcjonowanie w społeczeństwie jest Pani zmuszona do zakupów specjalnych peruk (tzw. „systemów włosów”), które starczają na jakiś czas z racji zużywania się. Zakupów systemów włosów dokonuje Pani u sprzedawcy XXX. Za każdą taką perukę otrzymuje Pani faktury, gdzie w treści nazwy towaru widnieje „wyrób medyczny”. Posiadanie takiej peruki (systemu włosów – wyrobu medycznego) ma na celu przywrócenie, a właściwie nawet umożliwienie faktycznej aktywności, poprzez fizyczne i psychiczne przystosowanie do zmienionych warunków życia stosownie do potrzeb wynikających z jej niepełnosprawności. Owe wydatki nie są w żaden sposób zwracane/refundowane przez żadną instytucję, w tym NFZ.

W 2022 r. w styczniu, kwietniu i grudniu poniosła Pani wydatki związane z zakupem wyżej wymienionych peruk. Za rok podatkowy 2022 chce Pani skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. W roku podatkowym 2022 osiągnęła Pani dochody w ramach umowy o pracę oraz umowy zlecenie.

Mając na uwadze opisany stan faktyczny wskazac należy, że w poz. 93 wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. (Dz.U. z 2021 poz.704) w sprawie wyrobow medycznych wydawanych na zlecenie wykazana została peruka. Jednocześnie w wykazie tym wskazano, że peruki przyznawane są w przebiegu leczenia chorób nowotworowych, przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu lub oparzeń, chorobach powodujących trwałą utratę włosów.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że do wydatków na cele rehabilitacyjne ustawodawca zaliczył również wydatki na zakup wyrobów medycznych (w tym peruk) używanych w okolicznościach wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Zatem skoro zakupiła Pani dla pozostającej na jej utrzymaniu niepełnosprawnej 5-letniej córki [która choruje na (...), co spowodowało u niej całkowitą utratę owłosienia na głowie] peruki, stanowiące wyrób medyczny, to wydatki poniesione na ten cel może Pani zaliczyć do wydatków na cele rehabilitacyjne, uprawniających do odliczeń w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej. W konsekwencji wydatki poniesione przez Panią na zakup peruk podlegają odliczeniu od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2022 r.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu zaistnienia zdarzenia.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).