W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej oraz comiesięcznych rat leasingowych. - Interpretacja - 0114-KDIP3-2.4011.330.2023.4.MT

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 2 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.330.2023.4.MT

Temat interpretacji

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej oraz comiesięcznych rat leasingowych.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 marca 2023 r. wpłynął Pani wniosek z dnia 17 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej oraz comiesięcznych rat leasingowych.

Uzupełniła go Pani – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 24 kwietnia 2023 r. (data wpływu 24 maja 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca.

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

Dotychczas prowadziła Pani jednoosobową działalność gospodarczą, której podstawowym zakresem było (i jest nadal) świadczenie usług opieki zdrowotnej oraz wynajmu nieruchomości mieszkalnych. Są to usługi zwolnione przedmiotowo z opodatkowania VAT.

W 2021 r. zaczęła Pani rozważać rozszerzenie swojej działalności o czarter jachtów. W tym celu zamierzała Pani nabyć katamaran żaglowy (...) wyprodukowany w stoczni francuskiej. Dokonała Pani zmian w PKD aktualizując przedmiot swojej działalności o PKD 77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego. Ponadto, w listopadzie 2021 r. zarejestrowała się Pani, jako czynny podatnik dla celów VAT.

W celu sfinansowania zakupu jachtu zawarła Pani umowę leasingu z finansującym, tj. (...) sp. z o.o. W umowie leasingu ustalono cenę zakupu (netto) na 529.080,40 EURO. Opłatę wstępną ustalono na 149.200,64 EURO, a 83 miesięczne raty leasingowe w wysokości 3.983,76 EURO każda. Cenę sprzedaży ustalono na 132.270,10 EURO.

Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy leasingu w czasie trwania umowy leasingu odpisów amortyzacyjnych z tytułu używania przedmiotu leasingu, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, dokonuje finansujący.

Zgodnie z § 7 ust. 1 umowy leasingu po upływie podstawowego okresu umowy leasingu przysługuje Pani prawo do nabycia przedmiotu leasingu za cenę sprzedaży pod warunkiem, że nie będzie Pani zalegała z zapłatą wymagalnych zobowiązać na rzecz finansującego, oraz że nie oświadczy Pani finansującemu, co najmniej na 30 dni przez zakończeniem umowy leasingu, że rezygnuje Pani z nabycia przedmiotu leasingu.

Wstępne ustalenia zakładały, że jacht zostanie Pani wydany na terytorium Polski w czerwcu 2022 r.

Na podstawie umowy leasingu (...) Sp. z o.o. wystawiła Pani w czerwcu 2022 r. fakturę za opłatę wstępną powiększoną o podatek VAT. Odebrała Pani tą fakturę w czerwcu 2022 r. i również w czerwcu 2022 r. zapłaciła Pani za nią.

Nabycie jachtu napotkało jednak problemy, związane z tym, że po pierwsze dostawa jachtu opóźniła się, a ponadto przedstawiciel stoczni w Polsce nie zrealizował w pełni Pani zamówienia, bowiem wyposażenie dostarczonej jednostki nie było zgodne z tym, co wynikało ze specyfikacji jednostki zamówionej przez Panią. Między innymi jednostka pozbawiona była obowiązkowego wyposażenia ratunkowego, co uniemożliwiało zgodną z prawem żeglugę. Negocjacje z przedstawicielem stoczni trwały do dnia 2 października 2022 r., kiedy to podpisano protokół odbioru jachtu przez Panią. Wydanie jachtu nastąpiło w Polsce.

W związku z wydaniem jachtu od listopada 2022 r. (...) Sp. z o.o. rozpoczął obciążanie Pani miesięcznymi ratami z tytułu leasingu jachtu.

Realizując zamiar wykorzystania jachtu do celów gospodarczych w dniu 8 listopada 2022 r. podpisała Pani umowę o współpracy i zarządzaniu jachtem z operatorem, będącym podmiotem prawa chorwackiego. Zgodnie z umową operator jachtu, będzie wykorzystywał Pani jacht do celów czarterów. Z tytułu podpisania ww. umowy przysługuje Pani od operatora wynagrodzenie, uzależnione od ilości zrealizowanych przez operatora czarterów.

W celu realizacji umowy zawartej z operatorem jacht rozpoczął podróż drogą morską do Chorwacji. U wybrzeży Hiszpanii natrafił jednak na trudne warunki pogodowe i uległ awarii, która jest usuwana do dziś.

W grudniu 2022 r. zaktualizowała Pani zgłoszenie VAT-R i wskazała Pani zamiar rozpoczęcia wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Ze względu na zaistnienie wyżej wskazanych okoliczności, na które nie miała Pani wpływu, do chwili obecnej nie osiągnęła Pani żadnych przychodów związanych z wykorzystaniem jachtu i zakłada Pani, że takie przychody osiągnie w 2023 r.

W ramach działalności gospodarczej będzie Pani ponosiła koszty związane zarówno z czarterem jachtu, jak i czynnościami zwolnionymi z VAT, np. koszty obsługi prawnej, księgowej, ogólne koszty administracyjne. Mogą zaistnieć sytuacje, gdy nie będzie możliwe jednoznaczne przypisanie tych wydatków, jako poniesionych w celu wykonania konkretnych czynności (wydatki wspólne).

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

Wskazała Pani, że:

1.Jacht będzie służył wyłącznie do Pani działalności gospodarczej, tj. nie będzie służył prywatnym lub służbowym celom Pani pracowników.

2.Jacht zostanie oddany w czarter do firmy czarterowej. Usługi świadczone przez Panią będą polegały na długoterminowym wyczarterowaniu jachtu tej firmie.

3.W związku z leasingiem poniosła Pani koszt opłaty wstępnej, a także poniosła/ponosi Pani koszt comiesięcznych rat leasingowych.

4.Posiada Pani nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowuje Pani podatkiem liniowym.

6.Na potrzeby podatku dochodowego prowadzi Pani podatkową księgę przychodów i rozchodów.

7.Koszty rozliczane są metodą uproszczoną.

8.Umowa jest umową leasingu operacyjnego spełniającą warunki określone w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

9.Do kosztów chce Pani zaliczyć koszt opłaty wstępnej oraz koszt comiesięcznych rat leasingowych.

10.Finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu nie korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych i art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. z 1997 r. poz. 143, z 1998 r. poz. 1063 oraz z 1999 r. poz. 484 i 1178)?

11.Finansującym nie jest spółka niebędąca osobą prawną (finansujący jest spółką z o.o.).

Pytania

1.Czy przysługuje/będzie przysługiwać Pani pełne prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez finansującego w związku z leasingiem jachtu?

2.W deklaracji za jaki okres przysługuje/będzie przysługiwać Pani prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez finansującego w związku z leasingiem jachtu?

3.Czy jest/będzie uprawniona Pani do odliczenia części podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych zarówno do czynności dających prawo do odliczenia VAT, jak i do czynności zwolnionych z VAT, na podstawie proporcji o której mowa w art. 90 ustawy o VAT?

4.Czy wydatki ponoszone przez Panią w związku z leasingiem jachtu są/będą mogły być zaliczone przez Panią do kosztów uzyskania przychodu?

5.W jakim okresie jest/będzie uprawniona Pani do zaliczenia przez Panią wydatków związanych z leasingiem jachtu do kosztów uzyskania przychodu?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku Nr 4. W zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1, 2, 3  i 5 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Pani stanowisko w sprawie

Ad. 4

Wydatki ponoszone przez Panią w związku z leasingiem jachtu są/będą mogły być zaliczone przez Panią do kosztów uzyskania przychodu.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 updof do źródeł przychodów zalicza się przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 14 ust. 1 updof za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 22 ust. 1 updof kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Jako że w niniejszej sprawie poniosła/poniesie Pani wydatki związane z umową leasingu w celu osiągania przychodów, a wydatki te nie zostały wymienione w art. 23 updof, będzie uprawniona Pani do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 2647 ze zm.):

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Należy zauważyć, że powyższa definicja kosztów uzyskania przychodów sformułowana przez ustawodawcę w cyt. art. 22 ust. 1 ww. ustawy ma charakter ogólny, natomiast unormowania odnoszące się do kosztów są rozlegle i charakteryzują się znacznym stopniem komplikacji.

Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu, a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, pomimo ich związku z przychodami i prowadzoną działalnością gospodarczą zawarty został w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy jednak pamiętać, że samo wyliczenie kosztów, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, nie stwarza domniemania, że wszelkie pozostałe koszty, które nie są zamieszczone w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostaną na mocy ustawy uznane za koszty uzyskania przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

został właściwie udokumentowany,

nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 23 ust. 1 ww. ustawy, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

W myśl art. 23a pkt 1 tej ustawy:

Ilekroć w rozdziale jest mowa o umowie leasingu – rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Natomiast zgodnie z art. 23a pkt 2 ww. ustawy:

Ilekroć w rozdziale jest mowa o podstawowym okresie umowy leasingu – rozumie się przez to czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona; w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie.

W myśl art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli:

1)umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;

2)umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;

3)suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio.

Jak wskazano w art. 23b ust. 2 tej ustawy:

Jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie:

1)art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

2)przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych,

3)art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. z 1997 r. poz. 143, z 1998 r. poz. 1063 oraz z 1999 r. poz. 484 i 1178)

– do umowy tej stosuje się zasady opodatkowania określone w art. 23f-23h.

Stosownie do art. 23b ust. 3 ww. ustawy:

W przypadku finansującego będącego spółką niebędącą osobą prawną ograniczenia, o których mowa w ust. 2, dotyczą także wspólników tych spółek.

W związku z powyższym, jeżeli zawarta umowa leasingu spełnia określone w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunki oraz finansujący w dniu zawarcia nie korzysta ze zwolnień wymienionych w art. 23b ust. 2 tej ustawy, to może Pani jako korzystający zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszt opłaty wstępnej oraz koszt comiesięcznych rat leasingowych.

Zatem Pani stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy :

-stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia, oraz

-zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku Nr 4 dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej oraz comiesięcznych rat leasingowych. Organ nie odniósł się zatem do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozostałych wydatków wymienionych we wniosku, gdyż nie było to przedmiotem Pani zapytania.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j Dz. U. 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

-w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

-w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 2651 ze zm.).