Zastosowania zwolnienia od opodatkowania uzyskanych w ramach działalności gospodarczej przychodów z tytułu świadczenia usług na rzecz Sił Zbrojnych US... - Interpretacja - 0115-KDIT1.4011.286.2023.2.MR

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 7 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.286.2023.2.MR

Temat interpretacji

Zastosowania zwolnienia od opodatkowania uzyskanych w ramach działalności gospodarczej przychodów z tytułu świadczenia usług na rzecz Sił Zbrojnych USA.

Interpretacja indywidualna

 – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

6 kwietnia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 3 kwietnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zwolnienia dochodów od opodatkowania. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 30 maja 2023 r. (wpływ 2 czerwca 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca od (...) 2022 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne) i jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z początkiem (...) 2022 r. rozpoczął świadczenie usług na rzecz amerykańskiej firmy X w ramach umowy B2B. Firma X nie ma przedstawicielstwa w Polsce, posiada jednak swoje biuro w A..

Firma X zajmuje się wspieraniem wojsk amerykańskich na terenie całego świata, w tym także w Polsce w zakresie: (...). Nazwy kontraktów łączących spółkę X z siłami zbrojnymi USA to (...). Wnioskodawca świadczy usługi doradztwa technicznego w ramach realizacji wspomnianych kontraktów.

Wskazana powyżej dostawa towarów lub usług następuje na rzecz U.S Army i U.S Navy.

Stanowisko Wnioskodawcy określone w łączącej strony umowie o współpracę to Kierownik Projektu. Do obowiązków Wnioskodawcy należy świadczenie usług doradztwa technicznego na rzecz realizacji umów zawartych między X a siłami zbrojnymi USA. Konkretnie w zakresie kompetencji Wnioskodawcy znajduje się:

(...)

Wnioskodawca w ramach wykonywania umowy z X uczestniczył w realizacji na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej następujących projektów:

(...)

Podsumowując, Wnioskodawca świadczy usługi doradztwa technicznego na rzecz podmiotu, który jest stroną umowy z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych.

Uzupełnienie wniosku

Przychód, w stosunku do którego Wnioskodawca chce zastosować zwolnienie od podatku dochodowego dotyczy następujących okresów:

roku podatkowego 2022 albowiem Wnioskodawca zarejestrował działalność gospodarczą (...) 2022 r. nadto

dochodów w zakresie zdarzeń przyszłych mogących zaistnieć w kolejnych latach od momentu uzyskania potwierdzenia przez Organ prawidłowego stanowiska, przy czym zakładając, że Wnioskodawca będzie uzyskiwał dochody w takich samych lub tożsamych warunkach.

Przychód, o którym mowa we wniosku w myśl umowy łączącej Wnioskodawcę z firmą X jest uzyskiwany cyklicznie ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca począwszy od (...) 2022 r. do czasu uzyskiwania dochodów przez Wnioskodawcę w takich samych lub tożsamych warunkach jak wskazane we wniosku.

Wnioskodawca w ramach umowy B2B zawartej z X świadczy usługi siłom zbrojnym USA w rozumieniu art. 2 lit. a Umowy między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r.

W opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu wykonawcą kontraktowym w rozumieniu art. 2 lit. e Umowy między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, tj. osobą fizyczną (która nie jest członkiem sił zbrojnych ani personelu cywilnego), osobą prawną albo innym podmiotem posiadającym zdolność prawną, która dostarcza towary lub świadczy usługi silom zbrojnym USA na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartej z siłami zbrojnymi USA lub na ich rzecz, jest firma X , z którą to Wnioskodawca zawarł umowę B2B.

Stwierdzenie zawarte we wniosku, iż: „(...) Wnioskodawca świadczy usługi doradztwa technicznego na rzecz podmiotu, który jest stroną umowy z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych” należy rozumieć w ten sposób, iż Wnioskodawca jest podwykonawcą wykonawcy kontraktowego.

Okoliczności stanu faktycznego opisane we wniosku są tożsame z okolicznościami zdarzenia przyszłego, albowiem zakres świadczonych przez Wnioskodawcę usług w oparciu o zawartą przez niego umowę z amerykańską firmą X ma charakter stały.

Pytanie

Czy przychód (dochód) uzyskany z umowy B2B zawartej między Wnioskodawcą a spółką X będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód (dochód) uzyskany z przedmiotowej umowy będzie zwolniony od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46c u.p.d.o.f., dochody uzyskane przez wykonawcę kontraktowego w rozumieniu art. 2 lit. e Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2153 i 2154) mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA w rozumieniu art. 2 lit. a tej Umowy lub budowy infrastruktury dla tych sił zbrojnych na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartych z tymi siłami zbrojnymi lub na ich rzecz.

W ocenie Wnioskodawcy X jest wykonawcą kontraktowym USA dostarczającym towary i usługi siłom zbrojnym USA w rozumieniu art. 2 lit. f Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej z dnia 15 sierpnia 2020 r.

Z kolei Wnioskodawcę świadczącego doradztwo techniczne na rzecz X uznać należy za podwykonawcę, wpisującego się w definicję wykonawcy kontraktowego w rozumieniu art. art. 2 lit. e Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej z dnia 15 sierpnia 2020 r., zgodnie z którym "wykonawca kontraktowy" oznacza osobę fizyczną, która nie jest członkiem sił zbrojnych ani personelu cywilnego, osobę prawną albo inny podmiot posiadający zdolność prawną, dostarczający towary lub świadczący usługi siłom zbrojnym USA na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartej z siłami zbrojnymi USA lub na ich rzecz.

Wnioskodawca zatem jako podwykonawcą świadczonych usług na rzecz Armii Stanów Zjednoczonych w rozumieniu art. 2 lit. e Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej - jest wykonawcą kontraktowym i posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (tzn. rezydencję podatkową i nieograniczony obowiązek podatkowy) w Polsce.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Od 1 stycznia 2022 r. – na mocy art. 1 pkt 13 lit. a tiret 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105) – wprowadzono zwolnienie od opodatkowania zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 46c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym:

Wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane przez wykonawcę kontraktowego w rozumieniu art. 2 lit. e Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2153 i 2154) mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA w rozumieniu art. 2 lit. a tej Umowy lub budowy infrastruktury dla tych sił zbrojnych na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartych z tymi siłami zbrojnymi lub na ich rzecz.

Definicję „wykonawcy kontraktowego” zawiera Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisana w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2153), dalej „Umowa”.

W myśl art. 2 lit. e ww. Umowy:

Dla celów niniejszej Umowy wyrażenie: „wykonawca kontraktowy” oznacza osobę fizyczną, która nie jest członkiem sił zbrojnych ani personelu cywilnego, osobę prawną albo inny podmiot posiadający zdolność prawną, dostarczający towary lub świadczący usługi siłom zbrojnym USA na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartej z siłami zbrojnymi USA lub na ich rzecz.

Wyrażenie „siły zbrojne USA” – zgodnie z art. 2 lit. a tej Umowy – oznacza:

podmiot obejmujący członków sił zbrojnych, personelu cywilnego oraz całe mienie, sprzęt i materiały Sił Zbrojnych USA, w tym informacje oficjalne USA, znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie na mocy art. 10 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.):

Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28a, 29, 29aa, 29b, 43, 46, 46c, 47a, 71a, 102a, 111, 114, 121, 121a, 122, 125, 125a, 129, 131a, 136, 137 i 155 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ocena skutków podatkowych Pana sytuacji

Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu zdarzenia zgodzić należy się z Panem, że do otrzymanego przez Pana przychodu – uzyskanego w związku z zawartą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umową B2B – od (...) 2022 r. ma zastosowanie zwolnienie od opodatkowania zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 46c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Spełnia Pan bowiem warunki do zastosowania zwolnienia od opodatkowania uzyskanych w ramach działalności gospodarczej przychodów. Jak wynika z wniosku jako podwykonawca firmy X , która ma status wykonawcy kontraktowegow rozumieniu art. 2 lit. e Umowy – świadczył i świadczy Pan usługi na rzecz Sił Zbrojnych USA. Posiada Pan też miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (tzn. rezydencję podatkową i nieograniczony obowiązek podatkowy) w Polsce.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia, oraz

zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako „PPSA”.

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).