Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box). - Interpretacja - 0112-KDSL1-1.4011.101.2023.3.JB

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 13 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDSL1-1.4011.101.2023.3.JB

Temat interpretacji

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

8 marca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 8 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box). Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwania – pismami z 21 kwietnia 2023 r. (wpływ 21 kwietnia 2023 r.) oraz z 16 maja 2023 r. (wpływ 16 maja 2023 r.). Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

(…)

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca od 3 kwietnia 2017 r. prowadzi jednoosobową, pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania. Wnioskodawca prowadzi działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej, w której drugi wspólnik jest objęty wnioskiem wspólnym jako Zainteresowany, niebędący stroną postępowania.

Przeważającym PKD w spółce cywilnej jest również 62.01.Z (działalność związana z oprogramowaniem), zaś celem wspólników jest uzyskiwanie dochodów wytwarzania i sprzedaży wytworzonego przez siebie oprogramowania. Wnioskodawca i Zainteresowany posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U.2021.0.1119 (dalej: ustawa o PIT).

Wnioskodawca wraz z Zainteresowanym działając w ramach spółki cywilnej zawarli z firmą (…) umowę na usługi programistyczne. Nie była to jedyna zawarta i wykonywana przez wspólników umowa w tym czasie. Przedmiotem tej umowy było tworzenie aplikacji webowej (…) i przenoszenie praw autorskich do tego oprogramowania na spółkę (…). Prace nad projektem (…). Prace nad aplikacją rozpoczęły się w marcu 2021 r. i trwają do chwili obecnej.

(…) jest oprogramowaniem służącym do (…).

Zadaniem Wnioskodawcy działającego w ramach spółki cywilnej (jak i Zainteresowanego) było tworzenie nowego oprogramowania i funkcjonalności. Podstawowym zadaniem Wnioskodawcy, Zainteresowanego oraz innych członków zespołu projektowego zatrudnionych przez spółkę cywilną, było tworzenie kodu źródłowego aplikacji zgodnie z przyjętymi standardami. Końcowym efektem ich działalności było stworzenie zupełnie nowego oprogramowania: kodu wynikowego, ale również dokumentacji projektowej.

W ramach faktycznie wykonywanych czynności, niezbędnych do osiągnięcia podstawowego celu, jakim jest stworzenie poprawnego, zoptymalizowanego kodu programistycznego Wnioskodawca i Zainteresowany podejmowali również takie działania jak:

·tworzenie kodu źródłowego aplikacji zgodnie z przyjętymi standardami,

·prowadzenie osobiście lub za pośrednictwem komunikatora z innymi członkami zespołu projektowego dyskusji dotyczących wykonywanych aktualnie zadań,

·udział w spotkaniach projektowych, na których omawiano i projektowano główne wyzwania i trudności z tworzeniem oprogramowania,

·przeglądanie kodu stworzonego przez innych członków zespołu, wyszukiwanie błędów, optymalizacja, w celu ich akceptacji i wykorzystania produkcyjnego,

·poszukiwaniu logiki w tworzonym kodzie programistycznym, w celu sprawnego działania danej funkcjonalności,

·przeprowadzanie eksperymentów z możliwymi rozwiązaniami problemu, poprzez tworzenie kodu testowego, uruchomienie go w środowisku testowym i sprawdzanie szybkości i wydajności zapytań do bazy danych lub liczby kroków algorytmu w danym procesie,

·analiza publikacji naukowych i branżowych opisujących zastosowanie języków programowania, analiza upublicznionego otwartego kodu, przegląd kodu źródłowego innych rozwiązań działających w oprogramowaniu tego rodzaju,

·przeprowadzanie konsultacji z pozostałymi członkami zespołu.

Etapy pracy nad oprogramowaniem (…) wyglądały następująco:

(…)

Efektem działania Wnioskodawcy i Zainteresowanego, przy udziale innych członków zespołu projektowego, którym wspólnie kierowali, było stworzenie nowego oprogramowania, realizującego nowe funkcjonalności, takie jak:

(…)

(…) to całkowicie nowe oprogramowanie stworzone przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego. Główne cechy innowacyjności (…) to:

(…)

Projekt wymagał przeprowadzenia badań – działań rozwojowych i analiz w celu wypracowania nowych i skutecznych rozwiązań poprzez implementację systemu prowadzenia (…). Nie mniej istotne jest prowadzenie testów i prototypowania, konsultacji z klientem, regulację parametrów oraz optymalizację działania aplikacji. Prace rozwojowe dotyczyły wytworzenia oprogramowania do zarządzania (…), wprowadzenie oprogramowania umożliwiającego autoryzację dwuetapową, zabezpieczenie (…) ale również zapewniające (…). Aplikacja została stworzona w oparciu o technologię (…). Z kolei użytym językiem programowania był (…).

Prace rozwojowe polegały również na analizie dostępnych rozwiązań oraz analizie dokumentacji programów typu (…), ale również dokumentacji związanych ze świadczeniem usług (…).

Ponadto, prace rozwojowe polegały na zwiększeniu lub wykorzystaniu zasobów wiedzy do stworzenia nowych zastosowań w ramach konkretnego projektu realizowanego przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego. Składa się na to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie koncepcji, narzędzi informatycznych, programowania i grafiki do utworzenia funkcjonalności nowego/rozwijanego oprogramowania do aplikacji webowej (…), z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Wszyscy członkowie zespołu projektowego zawarli umowy z Wnioskodawcą i jego wspólnikiem (Zainteresowanym), na podstawie których systematycznie przenosili efekty prac i badań, w tym wszelkie majątkowe prawa autorskie, na Wnioskodawcę i jego wspólnika, w częściach równych.

Co istotne, ani Wnioskodawca, ani Zainteresowany nigdy nie nabywali gotowego oprogramowania, a jedynie poszczególne elementy prac programistycznych, nie stanowiących osobnych, kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Oprogramowanie Wnioskodawcy i Zainteresowanego wytworzone w opisany sposób wraz z jego dokumentacją podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.2022.poz.2509 (dalej: upapp). Efektem tych działań są programy komputerowe – utwory wspólne i nierozłączne w rozumieniu upapp, do których wyłączne majątkowe prawa autorskie posiadali Wnioskodawca i Zainteresowany, w równych udziałach. Utwory te są przekazywane na rzecz firmy (…).

Zgodnie z umową zawartą z (…) Wnioskodawca i Zainteresowany działający w ramach spółki cywilnej przenosili wszystkie majątkowe prawa autorskie do stworzonego przez siebie oprogramowania na (…) spółkę z chwilą zapłaty. Prace były przedstawiane klientowi w regularnych interwałach czasowych – co 2 tygodnie. Rozliczenie następowało w oparciu o faktury VAT wystawiane przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego działających w ramach spółki cywilnej na koniec każdego miesiąca trwania projektu. Wynagrodzenie obejmowało przeniesienie majątkowych praw autorskich do oprogramowania.

Wnioskodawca i Zainteresowany odpowiadali osobiście i bez ograniczeń za rezultaty swoich prac wobec (…) i osób trzecich, pracę wykonywali w miejscu i czasie przez siebie wyznaczonym, pod własnym kierownictwem w sposób ustalony przez siebie.

Wnioskodawca jak i Zainteresowany ponosi szereg kosztów bezpośrednio związanych z tworzeniem i rozwojem Oprogramowania takie jak:

-koszty ponoszenia opłat licencyjnych za używane oprogramowanie oraz koszty chmurowe niezbędnych do wykonywania pracy programistycznej;

-Internet – niezbędny do łączenia się z serwerami wysyłającymi dane do programu przez Internet, dostępu do wiedzy i narzędzi programistycznych, komunikacji elektronicznej i kontrolowania procesu tworzenia i modyfikowania/rozwijania oprogramowania oraz jego testowania;

-szkolenia oraz literatura fachowa – do bezpośredniego tworzenia i rozwijania Oprogramowania, poszerzania wiedzy w celu podniesienia jakości tworzonych rozwiązań;

-koszty doradztwa prawno-podatkowego IP BOX;

-koszty poniesione na usługi doradcze dotyczą możliwości skorzystania z ulgi IP Box, jak i samego złożenia wniosku o interpretację, w tym kontekście Wnioskodawca będzie miał możliwość otrzymania odpowiedzi, czy jego działalność gospodarcza związana jest z działalnością badawczo-rozwojową (wydatki na usługi doradcze nie obejmują natomiast opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej);

-koszty usług księgowych – związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością programistyczną. Księgowość wskazuje jakie koszty są kosztami poniesionymi w danym okresie, wskazuje prawidłowość przyporządkowania ze strony księgowej danych kosztów do IP oraz umożliwia rozdział faktury za usługi;

-koszty składek ubezpieczenia społecznego ZUS – koszt obowiązkowy w prowadzonej działalności, gospodarczej Wnioskodawcy, polegającej na realizacji prac rozwojowych, zaliczany przez Wnioskodawcę jako koszt uzyskania przychodów, w skład którego mieści się ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Oprogramowanie, o którym mowa we wniosku zostało wytworzone przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego w ramach prowadzonej przez nich działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o PIT. Jest to twórcza działalność podejmowana w sposób systematyczny obejmująca prace rozwojowe, w celu tworzenia nowych zastosowań. Prace te są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania do projektowania i tworzenia nowych programów. Polegają one bowiem na wykorzystaniu nowej i istniejącej wiedzy, to jest wiedzy i narzędzi programistycznych, języków programowania, znanych algorytmów, do zaprojektowania nowych i ulepszonych rozwiązań, nieistniejących dotychczas na rynku, a będących odpowiedzią na zapotrzebowanie klienta.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Wnioskodawca opracowuje nowe lub ulepszone produkty nie występujące dotychczas w jego w praktyce gospodarczej. Nie są to działania rutynowe ani okresowe, co spełnia definicję działalności rozwojowej określoną w artykule 4 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U.2022 poz. 574.

Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego obejmowała prace rozwojowe rozumiane jako nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca i Zainteresowany prowadzą ww. prace w terminie od marca 2021 r. do chwili obecnej. Wynikiem prac było stworzenie aplikacji dla (…). Wyniki prac rozwojowych zostały utrwalone w postaci notatek raportów i dokumentów projektowych. Oczywiście wyniki prac rozwojowych zostały zaimplementowane również w produkcie tj. aplikacji.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od dnia 3 kwietnia 2017 r., jego wspólnik (Zainteresowany) również prowadzi taką działalność, zaś działalność badawczo-rozwojową zmierzającą do powstania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w postaci oprogramowania opisanego we wniosku. Działalność ta podejmowana jest w sposób metodyczny i uporządkowany zgodnie z tzw. metodyką scrum, odbywa się według z góry ustalonego harmonogramu w określonych etapach (tzw. sprintach), który w razie potrzeby może zostać zmodyfikowany i dostosowany do zmieniających się potrzeb klienta. Działalność ta obejmowała etap badań, etap testowania rozwiązań oraz etap ich implementacji.

W ramach działalności Wnioskodawca i Zainteresowany prowadzili prace – zarówno samodzielnie, jak i przy udziale pracowników i współpracowników. Wnioskodawca i Zainteresowany prowadzili prace o innym charakterze niż badania naukowe i prace rozwojowe od początku prowadzonej działalności. Są to działania związane z wytwarzaniem oprogramowania na zamówienie, w tym tworzenie kodu programistycznego, dokumentacji, testowanie stworzonych rozwiązań, rutynowe zmiany w oprogramowaniu, refaktoryzacja kodu programistycznego, poszukiwanie narzędzi sprzętowych i programistycznych.

Przeniesienie majątkowych praw autorskich na (…) miało miejsce na mocy umowy, na mocy której przejście praw autorskich następowało w chwili zapłaty wynagrodzenia. Umowa spełniała również wymogi art. 41, art. 53 i art. 74 upaipp. Umowa z (…) przewiduje, że wypłacane na jej podstawie wynagrodzenie obejmuje honorarium za przeniesienie autorskich praw majątkowych na określonych polach eksploatacji, a otrzymane przez Wnioskodawcę honorarium autorskie wyczerpuje wszelkie jego roszczenia z tytułu stworzenia i przeniesienia na kontrahenta autorskich praw majątkowych do utworu.

Efekty pracy Wnioskodawcy i Zainteresowanego, tj. oprogramowanie zawsze jest utworem w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

-zawsze odznacza się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze jest kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej;

-nie jest efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych, i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny;

-nie jest jedynie „techniczną”, a „twórczą”, realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Kontrahentów.

Wnioskodawca oraz Zainteresowany prowadzą odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, która zapewnia wyodrębnienie poszczególnych autorskich praw do programów komputerowych oraz ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów, rozchodu oraz dochodu/straty przypadających na każde z takich praw, zgodnie z artykułem 30cb ust. 1 i ust. 2 ustawy o PIT.

Wnioskodawca (jak również Zainteresowany) chciałby zastosować preferencyjną stawkę opodatkowania wynoszącą 5% uzyskanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej za rok 2022. Wnioskodawca chciałby rozliczyć przypadający na niego, uzyskiwany dochód ze sprzedaży opisanego wyżej oprogramowania komputerowego stawką preferencyjną.

Wyżej wymienione oprogramowanie stanowi odrębne utwory podlegające ochronie prawnej na podstawie upapp oraz są wynikiem twórczej działalności Wnioskodawcy i jego wspólnika (Zainteresowanego). Wnioskodawca i Zainteresowany osiągnęli już dochód z rozporządzenia prawami. Prace nad oprogramowaniem były wykonywane przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego wyłącznie w Polsce.

W piśmie z 21 kwietnia 2023 r. (wpływ 21 kwietnia 2023 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku doprecyzowali Państwo opis okoliczności sprawy w wyniku odpowiedzi na pytania:

1)czy w ramach prowadzonej działalności samodzielnie prowadzili Państwo albo prowadzą Państwo badania naukowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Jeśli tak, proszę wskazać:

·jakie to badania? Co było/jest ich przedmiotem i celem? W jakich okresach je Państwo prowadzili lub od kiedy je Państwo prowadzą?

·jakie metody badawcze Państwo stosowali/stosują?

·czy badania przyniosły określone efekty (jakie)?

Odpowiedź: W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca i Zainteresowany nie prowadzi badań naukowych o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca i Zainteresowany prowadzą prace rozwojowe o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2)wobec stwierdzenia w opisie okoliczności faktycznych sprawy, że:

W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Wnioskodawca opracowuje nowe lub ulepszone produkty nie występujące dotychczas w jego praktyce gospodarczej. Nie są to działania rutynowe ani okresowe co spełnia definicję działalności rozwojowej określoną w artykule 4 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2022 poz. 574.

proszę wyjaśnić:

czy w ramach prowadzonej działalności samodzielnie prowadzili Państwo albo prowadzą Państwo prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Jeśli tak, proszę wskazać:

w jakim okresie/okresach prowadzili Państwo prace rozwojowe lub od kiedy je Państwo prowadzą? (proszę podać dd-mm-rrrr)

czego dotyczyły/dotyczą te prace rozwojowe? Co było/jest ich celem lub celami? Jakie czynności obejmowały/obejmują te prace?

czy podejmowane przez Państwa prace rozwojowe zostały/zostaną zakończone pozytywnym wynikiem? Jeśli tak, co jest/będzie tym wynikiem lub wynikami? Czy wynik/wyniki prac rozwojowych mają/będą miały jakąś ustaloną formę (jaką)? W jaki sposób ten wynik/te wyniki będą wykorzystane lub są wykorzystywane na potrzeby Państwa działalności? Czy wyniki te wykorzystują/będą Państwo wykorzystywać we wszystkich efektach swojej pracy czy tylko w niektórych z nich (jakich)?

czy w wyniku prac rozwojowych zaprojektowali Państwo i stworzyli nowy, zmieniony lub ulepszony produkt, proces albo usługę (jeśli tak, proszę wskazać jaki to konkretny produkt, proces bądź jaka usługa)? Czy oferują Państwo lub będą oferować produkty, procesy, usługi, które są wynikiem prac rozwojowych w swojej działalności gospodarczej?

czy w stosunku do Państwa dotychczasowej działalności ww. produkty, procesy lub usługi mają/będą miały nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter? Jeżeli tak, czy nie są wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług?

jaka jest zależność pomiędzy tymi pracami rozwojowymi (efektami tych prac) a Państwa przychodami, których dotyczy wniosek?

Odpowiedź: Tak, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca i Zainteresowany samodzielnie prowadzą prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

-Prace rozwojowe w niniejszym projekcie są prowadzone przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego od 1 marca 2021 r. Wskazać również należy, że prace rozwojowe Wnioskodawcy i Zainteresowanego w innych projektach były prowadzone przez pełen okres prowadzonej przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego działalności gospodarczej, tj. od 3 kwietnia 2017 r. do chwili obecnej.

-Prace rozwojowe miały na celu opracowania nowatorskiego rozwiązania polegającego na stworzeniu oprogramowania – aplikacji webowej (…). Wnioskodawca i Zainteresowany podjęli takie prace rozwojowe jak analiza publikacji związanych z technologią i rozwiązaniami technologicznymi, analiza podobnych rozwiązań dostępnych na rynku w szczególności w ramach dozwolonego (…). Prace rozwojowy miały na celu stworzenie unikalnych funkcjonalności wymaganych przez Klienta w szczególności tworzenia aplikacji o charakterze (…) która będzie umożliwiała prowadzenie (…). Zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami Klienta oprogramowanie musiało być zgodne z przepisami (…). Celem prac rozwojowych było stworzenie działającej oprogramowania zgodnego ze specyficznymi wymaganiami klienta obejmującymi m.in. (…). Równie istotne zaprojektowanie i zaimplementowanie funkcjonalności umożliwiających prowadzenie procesu (…). Wnioskodawca i Zainteresowani stworzyli również algorytm tworzący (…). Stworzenie odpowiedniego (…) umożliwiło stworzenie (…) pozwalającej podejmowanie odpowiednich decyzji biznesowych Wnioskodawca i Zainteresowany połączyli również technologię (…) w innowacyjny stos technologiczny.

-Podejmowane przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego prace rozwojowe zostały zakończone pozytywnym wynikiem, tj. zostało stworzone oprogramowanie komputerowe, które umożliwia wykonanie i sprawne funkcjonowanie wcześniej zaplanowanych funkcjonalności oprogramowaniu (…). Wyniki prac rozwojowych są pełni zgodne z wymaganiami klienta, z unikalnym systemem funkcjonalności. Wynik prac rozwojowych ma ustaloną formę oprogramowania. Wnioskodawca i Zainteresowany na potrzeby własnej działalności implementują wyniki prac rozwojowych w procesie tworzenia nowego oprogramowania objętego niniejszym wnioskiem. Projekt nie został jeszcze całkowicie zakończony, w dalszym ciągu trwają prace nad udoskonaleniem aplikacji, wobec czego Wnioskodawca i Zainteresowany będą wykorzystywać wyniki prac rozwojowych w swojej działalności, ale głównie w aplikacji webowej (…) celem zaimplementowania innowacyjnych rozwiązań dla tego konkretnego Kontrahenta i projektu, w szczególności nowego systemu (…)

-W wyniku prac rozwojowych Wnioskodawca i Zainteresowany stworzyli całkowicie nowy produkt, tj. aplikację webową o nazwie (…). Wnioskodawca i Zainteresowany nie będą oferować niniejszego produktu, tj. aplikacji webowej (…) w swojej działalności gospodarczej bowiem wszelkie kwalifikowane prawa własności intelektualnej zostały przeniesione na nabywcę oprogramowania.

-Wszystkie dotychczasowe produkty, procesy i usługi są wynikiem własnej koncepcji Wnioskodawcy i Zainteresowanego ze względu na specyficzne wymagania biznesowe klienta, dlatego nie mogły zostać zastosowane rutynowe, powszechnie dostępne rozwiązania. Wnioskodawca i Zainteresowany nigdy do tej pory nie stworzyli podobnego produktu wobec czego stworzona aplikacja miała całkowicie nowy, innowacyjny charakter. Stworzony system nie jest wynikiem rutynowych i okresowych zmian produktów, lecz całkowicie nowym produktem, nie występującym do tej pory w działalności Wnioskodawcy i Zainteresowanego, ale również nie występującym do tej pory na rynku. Zważyć również należy, że aplikacja musiała być dostosowana do (…) wobec czego aplikacja ma charakter innowacyjny, stworzony i dostosowany do wymagań Klienta.

-Zależność pomiędzy przychodami Wnioskodawcy i Zainteresowanego a pracami rozwojowymi jest wprost proporcjonalna. Wnioskodawca i Zainteresowany uzyskali przychody z tytułu sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej do oprogramowania stworzonego i będącego efektem prac rozwojowych, a objętych niniejszym wnioskiem.

3)czy w ramach Państwa działalności samodzielnie prowadzili Państwo albo prowadzą Państwo prace o innym charakterze niż badania naukowe lub prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Jeśli tak, proszę wskazać jakie to działania i od kiedy je Państwo prowadzą?

Odpowiedź: Tak, w ramach tej działalności Wnioskodawca i Zainteresowany prowadzili prace o innym charakterze niż badania naukowe lub prace rozwojowe – zarówno samodzielnie, jak i przy udziale pracowników i współpracowników. Wnioskodawca i Zainteresowany prowadzili prace o innym charakterze niż badania naukowe i prace rozwojowe od początku prowadzonej działalności. Są to działania związane z wytwarzaniem oprogramowania na zamówienie, w tym tworzenie kodu programistycznego, dokumentacji, testowanie stworzonych rozwiązań, rutynowe zmiany w oprogramowaniu, refaktoryzacja kodu programistycznego, poszukiwanie narzędzi sprzętowych i programistycznych.

4)czy efekty prac, które nazywają Państwo „oprogramowaniem”, do których majątkowe prawa autorskie przenoszą Państwo na Spółkę zawsze, tj. zarówno w przypadku tworzenia, jak i rozwijania/ulepszania, są efektem podejmowanych przez Państwa badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu art. 4 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

Odpowiedź: Tak, w każdym przypadku efekty prac, tj. tworzone przez Zainteresowanego i Wnioskodawcę „Oprogramowanie”, zawsze jest efektem podejmowanych przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego prac rozwojowych w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wnioskodawca i Zainteresowany prowadzili odrębne prace rozwojowe dla celów wytworzenia każdego poszczególnego „programu komputerowego”, który jest efektem pracy Zaineresowanego i Wnioskodawcy.

5)czy efekty Państwa pracy (dotyczy zarówno tworzenia, jak i rozwijania/ulepszania), które nazywają Państwo „oprogramowaniem”, zawsze są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Czy przysługują Państwu osobiste i majątkowe prawa autorskie do tych „oprogramowań”?

Odpowiedź: Tak, wszystkie efekty pracy Zainteresowanego i Wnioskodawcy są odrębnymi programami komputerowymi podlegającymi po stronie Zainteresowanego i Wnioskodawcy ochronie na podstawie art. 74 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wnioskodawcy i Zainteresowanemu przysługują osobiste prawa autorskie. Z kolei majątkowe prawa autorskie, które przysługiwały Zainteresowanemu i Wnioskodawcy w momencie stworzenia oprogramowania zostały przeniesione na rzecz Kontrahenta.

6)czy w każdym przypadku tworzenie/rozwijanie/ulepszanie przez Państwa „oprogramowania” wiąże się z samodzielnym podejmowaniem przez Państwa badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Czy prowadzili Państwo albo prowadzą Państwo odrębne badania naukowe lub prace rozwojowe dla celów wytworzenia każdego poszczególnego „oprogramowania”, które jest efektem Państwa pracy?

Odpowiedź: Tak, w każdym przypadku tworzenie przez Zainteresowanego i Wnioskodawcę „Oprogramowania”, wiąże się z samodzielnym podejmowaniem przez nich prac rozwojowych w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wnioskodawca i Zainteresowany prowadzili odrębne prace rozwojowe dla celów wytworzenia każdego poszczególnego „programu komputerowego”, który jest efektem pracy Zaineresowanego i Wnioskodawcy.

7)od kiedy (dokładnie) prowadzą Państwo odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję (proszę wskazać datę)?

Odpowiedź: Wnioskodawca i Zainteresowany prowadzą odrębną od podatkowej księgi i przychodów i rozchodów ewidencję dla projektu objętego niniejszym wnioskiem od 1 stycznia 2022 r.

8)czy odrębna ewidencja jest prowadzona od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej zmierzającej do wytworzenia kwalifikowanego IP oraz czy odrębna ewidencja prowadzona jest na bieżąco, czyli od momentu poniesienia pierwszych kosztów przypadających na kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

Odpowiedź: Tak, odrębna ewidencja jest prowadzona od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej zmierzającej do wytworzenia kwalifikowanego IP. Ewidencja ta jest prowadzona na bieżąco, tj. od momentu poniesienia pierwszych kosztów przypadających na kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

9)czy odrębną ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzili/prowadzą Państwo w sposób zapewniający wyodrębnienie poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz ustalenie przychodu, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz w sposób pozwalający na wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu?

Odpowiedź: Wnioskodawca i Zainteresowany prowadzą odrębną ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sposób zapewniający wyodrębnienie poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz ustalenie przychodu, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Prowadzona przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego ewidencja pozwala na wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

10)według jakiej formy opodatkowania opodatkowani są wspólnicy spółki cywilnej?

Odpowiedź: Wspólnicy spółki cywilnej opodatkowani są podatkiem liniowym w wysokości 19%.

11)czy i w jaki sposób obliczają Państwo tzw. wskaźnik nexus (art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

Odpowiedź: Wnioskodawca i Zainteresowany oblicza wskaźnik „nexus” zgodnie z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według wzoru: [(a+b) × 1,3]/(a+b+c+d), w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a.prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej;

b.nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3;

c.nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4;

d.nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

12)czy wykonując usługi świadczone przez Państwa, zgodnie z zawartą umową, ponoszą Państwo ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością?

Odpowiedź: Tak, Wnioskodawca i Zainteresowany wykonując usługi świadczone zgodnie z zawartą umową ponoszą ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością.

13)czy w przypadku, gdy rozwijają/ulepszają Państwo „oprogramowanie”:

   a)są Państwo właścicielami lub współwłaścicielami „oprogramowania”, które Państwo rozwijają/ulepszają, jeżeli nie – to czy w stosunku do tego „oprogramowania” posiadają Państwo wyłączną licencję, tj. umowę, w której zastrzeżono wyłączność korzystania przez Państwa z tego prawa?

   b)Państwa działania zmierzają do poprawy użyteczności albo funkcjonalności tego „oprogramowania”?

   c)czy zmiany wprowadzane przez Państwa do rozwijanych/ulepszanych „oprogramowań” mają charakter rutynowych/okresowych zmian?

   d)w wyniku podjętych przez Państwa czynności powstaje odrębny od tego„oprogramowania” utwór (nowe kwalifikowane prawo własności intelektualnej w postaci nowego autorskiego prawa do „programu komputerowego”), podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

-jeżeli tak ‒ czy przenoszą Państwo całość autorskich praw majątkowych, otrzymując w zamian wynagrodzenie za sprzedaż tego prawa,

-jeżeli nie – czy Państwa wynagrodzenie jest tylko wynagrodzeniem za efekty swoich prac badawczo-rozwojowych?

Odpowiedź: Wnioskodawca i Zainteresowany w przedmiotowej sprawie nie rozwijali, ani nie ulepszali oprogramowania, wyłącznie wytwarzali nowe oprogramowanie i przenieśli je na nabywcę. Wprawdzie Kontrahent miał wcześniej stworzony prototyp aplikacji, jednak nie odpowiadał on jego wymogom. Wobec zaistniałych ograniczeń aplikacji Kontrahent zlecił Wnioskodawcy i Zainteresowanemu stworzenie całkowicie nowej aplikacji opartej na innej architekturze. Podkreślić jednak należy, że Wnioskodawca i Zainteresowany w żaden sposób nie ulepszali czy też nie zmieniali prototypu aplikacji, lecz stworzyli całkowicie nową aplikację z całkowicie nowymi funkcjonalnościami, których Kontrahent wcześniej nie posiadał. Wnioskodawca i Zainteresowany otrzymali wynagrodzenie za efekty swoich prac badawczo-rozwojowych, tj. stworzenie całkowicie nowego oprogramowania aplikacji webowej (…).

14)w przypadku, gdy w zakresie rozwijania/ulepszania przez Państwa „oprogramowania” już istniejącego, którego nie byli Państwo właścicielem/współwłaścicielem oraz nie przysługiwała Państwu licencja wyłączna do korzystania z rozwijanego/ulepszanego produktu, wniosek należy uzupełnić poprzez wskazanie:

·na jakiej podstawie nastąpiło rozwinięcie/ulepszenie tego „oprogramowania”?

·czy w wyniku tworzenia/rozwinięcia/ulepszenia „oprogramowania”, tworzone były nowe kody, algorytmy w językach programowania i powstało nowe prawo własności intelektualnej?

·czy przysługują Państwu prawa autorskie do modyfikacji „oprogramowania”, które podlegają ochronie prawnej zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Odpowiedź: Wnioskodawca i Zainteresowany w przedmiotowej sprawie nie rozwijali, ani nie ulepszali oprogramowania, wyłącznie wytwarzali nowe oprogramowanie i przenieśli je na nabywcę.

15)w jaki sposób umowa ze Spółką reguluje kwestię Państwa wynagrodzenia? Czy otrzymują Państwo wynagrodzenie:

-wyłącznie z tytułu przenoszenia na Spółkę praw do „oprogramowania” (jeśli tak, proszę wskazać, jakie to prawa)?

-także z tytułu innych czynności (jeśli tak, proszę wskazać jakich)?

-jeżeli otrzymują Państwo wynagrodzenie zarówno z tytułu „przenoszenia” na Spółkę ww. praw, jak i innych czynności i jest to „wynagrodzenie łączne”, czy w łącznym wynagrodzeniu są wyodrębnione należności z poszczególnych tytułów (np. „przeniesienia” majątkowych praw autorskich do efektów Państwa pracy)?

-jeżeli jest to wynagrodzenie jednorodne i niepodzielne, wyłącznie z tytułu świadczonej usługi na rzecz Spółki, w której zawarta jest również cena (niewyodrębniona) za przeniesienie przez Państwa prawa autorskiego do „oprogramowania” lub jego części – to czy w takim przypadku do ustalenia dochodów z kwalifikowanych IP stosują Państwo (obligatoryjnie) odpowiednio przepisy art. 23o i art. 23p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

-jakie elementy są wyszczególnione na wystawianej przez Państwa fakturze? Czy faktury, które Państwo wystawiają na rzecz Spółki wyodrębniają wynagrodzenia z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do poszczególnych efektów Państwa prac na Spółkę? Jeśli nie, proszę wskazać dlaczego.

Odpowiedź: Wnioskodawca i Zainteresowany otrzymują wynagrodzenie wyłącznie z tytułu przenoszenia na Kontrahenta praw do oprogramowania. Z tytułu innych czynności Wnioskodawca i Zainteresowany nie otrzymują wynagrodzenia. Wnioskodawca i Zainteresowany nie wykonują innych czynności. Wnioskodawca i Zainteresowany otrzymują wynagrodzenie jedynie za przeniesienie praw do oprogramowania na Kontrahenta. Na fakturze nie następuje wyodrębnienie wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich gdyż w praktyce jedyną usługą Wnioskodawcy i Zainteresowanego jest tworzenie programów komputerowych, całość wynagrodzenia jest więc wynagrodzeniem za przeniesienie praw autorskich.

Umowa zawarta z kontrahentem przewidywała rozliczenie na podstawie liczby przepracowanych godzin oraz stawki godzinowej, jednakże zgodnie z zawartą umową przedmiotowe wynagrodzenie dotyczy przeniesienia praw autorskich. Umowa zawarta z kontrahentem przewidywała rozliczenie w oparciu o faktury VAT wystawiane przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego na koniec każdego miesiąca trwania projektu. Wynagrodzenie przysługiwało za przeniesienie majątkowych praw autorskich do oprogramowania. Wprawdzie faktura VAT jest wystawiona na „usługi programistyczne”, jednak jest to ogólnie przyjęte w tej branży, a umowa zawarta z Kontrahentem szczegółowo wskazuje, że wynagrodzenie jest związane z przeniesieniem praw autorskich. Wnioskodawca i Zainteresowany prowadzą ewidencję pozwalającą na wyszczególnienie realizowanych prac i zadań w ramach tworzenia programów komputerowych i na tej podstawie wystawia kontrahentowi fakturę VAT.

16)w jaki sposób poszczególne umowy ze Spółką regulują kwestię sposobu (trybu, zasad) przenoszenia przez Państwa na Spółkę praw do konkretnego stworzonego przez Państwa „oprogramowania”? W jaki sposób odbywa się wyodrębnienie konkretnego „oprogramowania” i przeniesienie praw do tego efektu Państwa pracy na Spółkę (jakie czynności realizujecie odpowiednio Państwo i Spółka)? Co potwierdza przeniesienie tych praw?

Odpowiedź: Prawa autorskie przechodzą na nabywcę z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich do oprogramowania. Wyodrębnienie programu komputerowego odbywa się w ten sposób, że oprogramowanie zostaje przeniesione do infrastruktury będącej w dyspozycji klienta (serwery wirtualne), klient dokonuje jego kontroli i odbioru, po czym następuje rozliczenie na podstawie wystawionej faktury VAT. Przeniesienie tych praw potwierdza zatem odbiór i płatność.

17)czy w przedmiotowej sprawie rozwijają i ulepszają Państwo „oprogramowanie” będące rezultatem własnej pracy twórczej Spółki, czy tez rozwijają i ulepszają istniejące już „oprogramowanie” autorstwa innych osób?

Odpowiedź: W przedmiotowej sprawie Spółka tworzy zupełnie nowe oprogramowanie, natomiast nie rozwija, ani nie ulepsza oprogramowania ani takiego, którego jest autorem, ani oprogramowania innych osób.

18)czy w sytuacji, gdy „oprogramowanie” jest wytwarzane w zespole, to efektem prac prowadzonych samodzielnie przez Państwo jest program komputerowy podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czy też część „oprogramowania”, która dopiero w połączeniu z innymi częściami – wytworzonymi przez inne osoby – będzie stanowić program komputerowy podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Odpowiedź: W sytuacji, gdy Oprogramowanie jest wytwarzane w zespole, to efektem prac prowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego jest program komputerowy podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W każdym przypadku tworzenie przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego programu komputerowego wiąże się z samodzielnym podejmowaniem prac rozwojowych w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

19)czy w sytuacji, gdy w efekcie prac prowadzonych przez Państwo będzie powstawać część „oprogramowania”, która dopiero w połączeniu z innymi częściami – wytworzonymi przez inne osoby – będzie stanowić program komputerowy podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to ww. osoby (współtwórcy, w tym Państwo) przenoszą razem (łącznie) na rzecz Spółki (jako współwłaściciele) na podstawie odrębnej, wspólnie zawartej umowy prawo do stworzonego przez nich łącznie programu komputerowego podlegającego ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i Państwo z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie?

Odpowiedź: W niniejszej sprawie nie powstaje część oprogramowania lecz całe oprogramowanie, tj. aplikacja webowa (…), która z kolei stanowi program komputerowy podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Całe stworzone nowe oprogramowanie zostało przeniesione przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego na rzecz Kontrahenta na podstawie łączącej ich umowy. Z tytułu przeniesienia praw do kwalifikowanego prawa własności intelektualnej Wnioskodawca i Zainteresowany otrzymali na podstawie umowy wynagrodzenie.

20)czy rezultatem Państwa pracy jest wskazana we wniosku „dokumentacja projektowa” rozumiana jako instrukcje przeznaczone do komputera, które pozwalałyby przekształcić je do postaci kodu źródłowego?

Odpowiedź: Tak, rezultatem pracy Wnioskodawcy i Zainteresowanego jest dokumentacja projektowa rozumiana jako instrukcje dla komputera, które pozwalają przekształcić je do postaci kodu źródłowego.

21)czy w ramach „wytwarzania dokumentacji projektowej” przez Państwo powstały instrukcje komend adresowych do komputera, czy też zbiór zleceń dla informatyków realizujących kolejne etapy projektu?

Odpowiedź: W ramach tworzenia dokumentacji projektowej powstały instrukcje komend adresowanych do komputera.

22)co zawiera dokumentacja projektowa, czy np. szczegółowe specyfikacje określające architekturę systemu informatycznego, specyfikacje programu komputerowego, specyfikację interfejsów, specyfikacje struktury danych, specyfikacje algorytmów?

Odpowiedź: Wnioskodawca i Zainteresowany podkreśla, że wytwarzana przez niego dokumentacja projektowa zawiera szereg dokumentów niezbędnych do wytworzenia programu komputerowego, m.in. szczegółowe specyfikacje określające architekturę systemu informatycznego, specyfikację interfejsów, specyfikacje struktury danych, specyfikacje programu komputerowego, specyfikacje algorytmów. Specyfikacje te, wytworzone w oparciu o wymagania Klienta oraz pomysły, wiedzę i doświadczenie Wnioskodawcy oraz Zainteresowanego i stanowią instrukcje przeznaczone do komputera, które pozwalają przekształcić je do postaci kodu źródłowego. Instrukcje te są przekształcane do postaci kodu źródłowego. W ramach projektów powstał zbiór zleceń. Każde ze zleceń zawiera szczegółowy spodziewany opis zachowania systemu i na ich podstawie powstaje kod źródłowy. Tworzona dokumentacja pozwalała odtworzyć instrukcje przeznaczone dla komputera i przekształcić je do postaci kodu źródłowego. W szczególności przygotowana przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego dokumentacja zawiera:

(…).

23)czy na Spółkę przenoszą Państwo:

a)prawo autorskie do „oprogramowania” łącznie z „dokumentacją projektową”,

b)tylko prawo autorskie do „oprogramowania”,

c)tylko „dokumentację projektową”,

d)tylko/także inne składowe – prosimy o podanie co konkretnie?

Odpowiedź: Wnioskodawca i Zainteresowany przenosi na spółkę prawo autorskie do „oprogramowania” łącznie z „dokumentacją projektową”.

24)czy „dokumentacja projektowa” tworzona przez Państwa podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Odpowiedź: Tak, „dokumentacja projektowa” tworzona przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

25)w związku ze wskazaniem w opisie sprawy, że:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od dnia 3 kwietnia 2017 roku, jego wspólnik (Zainteresowany) również prowadzi taką działalność, zaś działalność badawczo-rozwojową zmierzającą do powstania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w postaci oprogramowania opisanego we wniosku.

należy wskazać:

·od kiedy prowadzą Państwo działalność badawczo-rozwojową?

Odpowiedź: Działalność badawczo-rozwojową w niniejszym projekcie są prowadzone przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego od 24 marca 2021 r. Jednakże prace rozwojowe Wnioskodawcy i Zainteresowanego w innych projektach były prowadzone przez pełen okres prowadzonej przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego działalności gospodarczej, tj. od 3 kwietnia 2017 r. do chwili obecnej.

W piśmie z 16 maja 2023 r. (wpływ 16 maja 2023 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku doprecyzowali Państwo opis okoliczności sprawy w wyniku odpowiedzi na pytania:

1)Czy prace o innym charakterze niż badania naukowe i prace rozwojowe, które wykonywali Państwo od początku prowadzonej działalności dotyczą również wytworzonego oprogramowania, tj. programów komputerowych objętych zakresem niniejszego wniosku?

Odpowiedź: Nie, niniejszym wnioskiem nie są objęte prace o innym charakterze niż badania naukowe i prace rozwojowe. W niniejszej sprawie Wnioskodawca i Zainteresowani stworzyli całkowicie nowe oprogramowanie w ramach wykonywanych prac rozwojowych. W przytoczonej powyżej odpowiedzi z dnia 21 kwietnia 2023 r. udzielonej do pytania 4 Wnioskodawca i Zainteresowany odnosili się wyłącznie do oprogramowania będącego przedmiotem niniejszego wniosku, tj. aplikacji webowej (…).

2)Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, prosimy o wskazanie, czy również dochód dotyczący ww. prac o innym charakterze niż badania naukowe i prace rozwojowe, również zamierzają Państwo opodatkować stawką 5%?

Odpowiedź: Odpowiedź Wnioskodawca i Zainteresowany w zakresie objętym niniejszym wnioskiem nie wykonywał prac o innym charakterze niż badania naukowe i prace rozwojowe.

Pytanie

Czy zgodnie z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca (oraz Zainteresowany) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może przypadający na niego kwalifikowany dochód uzyskany ze zbycia udziału w kwalifikowanym prawie własności intelektualnej w postaci oprogramowania komputerowego opodatkować 5% stawką opodatkowania, o której mowa w art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT po spełnieniu warunków formalnych dotyczących prowadzenia księgowości wg art. 30cb tej ustawy?

Stanowisko Zainteresowanych w sprawie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z 21 kwietnia 2023 r.)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT, przedsiębiorcy osiągający dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. kwalifikowane IP) mogą stosować preferencyjną stawkę podatku dochodowego w wysokości 5% podstawy opodatkowania (tzw. ulga IP Box).

Zgodnie z Objaśnieniami podatkowymi Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej, preferencja IP Box skierowana jest do podatników uzyskujących dochody z komercjalizacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej takich jak patenty, wzory przemysłowe oraz autorskie prawa majątkowe do oprogramowania. Tak więc można przyjąć, że jest to ulga skierowana również do Wnioskodawcy, który w ramach spółki cywilnej i w oparciu o zawartą z (…) spółką (…) umowę z wykorzystaniem posiadanego doświadczenia oraz wiedzy, projektuje i współtworzy autorskie programy komputerowe.

Jednym z warunków skorzystania z preferencji IP Box jest osiąganie dochodu z kwalifikowanego IP podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Warunek ten zgodnie ze stanem faktycznym jest spełniony przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego. Dodatkowo kwalifikowane IP to prawo własności intelektualnej spełniające łącznie trzy warunki:

·zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej;

·należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu w art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT, w tym przypadku autorskie prawo do programu komputerowego;

·podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno on jak i Zainteresowany, spełniają wszystkie powyższe wymagania. W ramach jego działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej, powstają programy informatyczne o charakterze autorskim dostosowane do wymagań klienta podlegające ochronie prawnej. Dodatkowo całość majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych każdorazowo podlega przeniesieniu na rzecz klienta poprzez sprzedaż przez Wnioskodawcę i jego wspólnika (Zainteresowanego) wszystkich ich (równych) udziałów w tych prawach, skutkującą uzyskaniem przychodu, a po uwzględnieniu kosztów, dochodu. Dochód ten jest w równy sposób dzielony pomiędzy Wnioskodawcę i jego wspólnika (Zainteresowanego), jako współtwórców w częściach równych wytworzonego oprogramowania (utworu wspólnego nierozłącznego), zgodnie z postanowieniami umowy spółki cywilnej i ustaleniami współtwórców.

Prowadzona przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego działalność badawczo-rozwojowa ma charakter twórczy, jest ściśle związana z ich działalnością o charakterze kreacyjnym i nie ma charakteru rutynowych działań. W wyniku prowadzonego projektu i działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca i Zainteresowany opracowywali nowe koncepcje, narzędzia i rozwiązania niewystępujące dotychczas w praktyce gospodarczej i na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących. Nie mniej istotne jest to, że Wnioskodawca i Zainteresowany prowadzą swoją działalność w sposób systematyczny, uporządkowany i metodyczny.

Wnioskodawca i Zainteresowany jako zarządzający projektem badawczo-rozwojowym zlokalizowali i zidentyfikowali zasoby wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; podjęli szereg działań mających na celu określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu. Wnioskodawca i Zainteresowany prowadząc działalność badawczo-rozwojową, rozwijają specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które mogą wykorzystać w ramach bieżących jak i przyszłych projektów. Wnioskodawca i Zainteresowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wytwarzają oprogramowanie, które jest rezultatem ich własnej, indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej, a w konsekwencji, stanowi utwór podlegający ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wnioskodawca i Zainteresowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonują pracę o twórczym charakterze, bowiem tworzą całkowicie nowe oprogramowanie na podstawie własnej inwencji oraz pomysłu dostosowane do potrzeb indywidualnych zlecenia. W swojej pracy Wnioskodawca i Zainteresowany wykorzystują wiedzę i umiejętności z zakresu narzędzi informatycznych i programistycznych w celu wytworzenia nowych zastosowań i funkcjonalności. Powstałe w ten sposób oprogramowanie stanowi oryginalny wytwór pracy własnej, jest rozwiązaniem unikatowym, znacznie odróżniającym się od rozwiązań już funkcjonujących oraz niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej. Podejmowane prace mają charakter systematyczny, są prowadzone w sposób zaplanowany, metodyczny i uporządkowany z nastawieniem na ciągły rozwój i opracowywanie ulepszeń.

Wnioskodawca i Zainteresowany przenoszą prawa własności do programów komputerowych na Spółkę, a umowa określa wysokość wynagrodzenia. W związku z tym Wnioskodawca osiąga dochody ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego w ramach projektów nie stanowią rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do oprogramowania. Możliwość pozyskiwania zleceń oraz współpracy z kontrahentami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest ściśle uzależniona od umiejętności i wiedzy Wnioskodawcy i Zainteresowanego w zakresie projektowania i wdrażania nowych/ulepszonych rozwiązań związanych z tworzeniem Oprogramowania. Ekspercka wiedza oraz doświadczenie pozwalają na opracowanie i wdrażanie całkowicie nowych lub znacznie ulepszonych technologicznie rozwiązań dla kontrahentów.

Realizowane przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego prace w zakresie rozwoju Oprogramowania mają charakter twórczy i innowacyjny, gdyż poprzez łączenie i wykorzystanie dostępnych zasobów wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informatycznych, tworzone są zupełnie nowe elementy Oprogramowania, które mają sprostać wymogom rynku, klientów oraz postępowi technologicznemu. Oprogramowanie staje się jednocześnie nowym produktem Wnioskodawcy i Zainteresowanego, które (po przejściu odpowiednich testów technicznych i technologicznych) następnie udostępniane jest kontrahentom, w zamian za wynagrodzenie.

Według stanowiska Wnioskodawcy, jego działalność oraz działalność jego wspólnika, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o PIT. Jako że efektem pracy jest kod źródłowy tworzący oprogramowanie komputerowe, wytwarza on prawa własności intelektualnej. Mając na uwadze spełnienie przez Wnioskodawcę definicji działalności B+R stwierdzić należy, że wytwarza on wraz z Zainteresowanym (wspólnikiem spółki cywilnej kwalifikowane prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT.

Działalność podejmowana przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego spełnia bowiem poniższe cechy:

1.Nowatorskość i twórczość: Tworzone przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego programy/algorytmy są autorskimi rozwiązaniami, projektowanymi i kreowanymi przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego. Posiadają one indywidualny i niepowtarzalny charakter będący odpowiedzią na zmienne zapotrzebowania klienta i dynamicznie zmieniający się rynek informatyczny (tzw. rynek IT).

2.Nieprzewidywalność: W trakcie tworzenia programu/algorytmu Wnioskodawca i Zainteresowany stają przed koniecznością rozwiązania sytuacji charakteryzujących się niepewnością badawczą. Wymagają one zmierzenia się z opracowaniem nieoczywistych koncepcji danego rozwiązania lub funkcjonalności, które nie posiada jeszcze modelowego sposobu postępowania, w tym rozważenie czy opracowanie rozwiązania jest możliwe przy użyciu zakładanych metod informatycznych.

3.Metodyczność: Prace są prowadzone w sposób zaplanowany i systematyczny. Każda faza czynności począwszy od zebrania informacji przez opracowanie koncepcji, aż po przekazanie rozwiązania (stworzenia nowego oprogramowania) z rekomendacjami do wdrożenia jest przez Wnioskodawcę i jego wspólnika realizowana w sposób planowy, uporządkowany i metodyczny.

4.Możliwość przeniesienia lub odtworzenia. Jednocześnie każdy etap podejmowanej przez Wnioskodawcę i jego wspólnika działalności jest w odpowiedni sposób utrwalany, by możliwe było jego odtworzenie. Utwór (program komputerowy) powstający w wyniku działania twórczego Wnioskodawcy jest możliwy do przeniesienia, co wynika już z samej jego istoty oraz z umowy z klientem wiążącej Wnioskodawcę.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, podejmowana przez niego i jego wspólnika działalność spełnia kryteria działalności badawczo-rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38-40 ustawy o PIT oraz kryteria działalności rozwojowej zawartej w Podręczniku Frascati.

Na podstawie umowy z (…) Wnioskodawca i Zainteresowany wykonują prace informatyczne i wszelkie prawa własności intelektualnej są przekazywane na rzecz (…) za pewną ustaloną opłatą. Tak więc, w tym przypadku następuje faktyczna sprzedaż wytworzonych przez niego kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Efektem czynności podejmowanych przez Wnioskodawcę i jego wspólnika jest kod źródłowy programu komputerowego wraz z jego dokumentacją. Jest to oprogramowanie pisane na zamówienie spełniające specyficzne wymagania klienta i nie istnieje inne podobne tak, aby można było na jego podstawie wycenić wartość praw własności intelektualnej związanej z tym oprogramowaniem. Tak więc, dokumentem określającym wartość sprzedawanych praw jest faktura VAT, którą wystawia Wnioskodawca i Zainteresowany.

Po spełnieniu warunków formalnych dotyczących prowadzenia księgowości opisanych w art. 30cb podatku dochodowego od osób fizycznych Wnioskodawca i Zainteresowany mają prawo rozliczać się na podstawie art. 30ca ww. ustawy, ponieważ zdaniem Wnioskodawcy:

1.stan faktyczny jest taki, że w ramach prowadzonych dla spółki (…) prac tworzone są utwory w postaci oprogramowania chronione na podstawie upapp objęte kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, spełniającej wymogi art. 30ca ustawy o PIT,

2.następuje przekazanie do spółki (…) praw własności intelektualnej do oprogramowania, za co Wnioskodawca i jego wspólnik (Zainteresowany) pobierają przypadające na nich stosunkowo do równych udziałów w prawie (po równo) wynagrodzenie. Następuje więc faktyczna ich sprzedaż.

W związku z powyższym autorskie prawo do oprogramowania komputerowego wytwarzane przez Wnioskodawcę i jego wspólnika (Zainteresowanego) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT.

Dochód ze zbycia tego prawa lub jego części stanowi kwalifikowany dochód w rozumieniu art. 30ca ust. 4 w związku z art. 30ca ust. 7 analizowanej ustawy.

Zatem Wnioskodawca i Zainteresowany ma prawo rozliczać dochody ze sprzedaży tych praw zgodnie z art. 30ca ww. ustawy, tj. z zastosowaniem stawki 5%.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) stanowi, że:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej – oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.),

b)badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że:

Oznaczają one prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.):

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji.

W celu stwierdzenia, czy prowadzona działalność jest działalnością badawczo-rozwojową, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicję wskazaną w art. 5a pkt 38 updof).

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność – zespół działań podejmowanych w  jakimś celu), powstania czegoś (twórczy – mający na celu tworzenie, tworzyć – powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że „ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia”. Zatem twórczość działalności badawczo‑rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Kolejnym kryterium działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzenie tej działalności w sposób systematyczny. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo „systematyczny” występuje w sformułowaniu „podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny”, a więc odnosi się do „działalności”, czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Spełnienie kryterium „systematyczności” danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Powyżej omówione dwa kryteria działalności badawczo-rozwojowej dotyczą charakteru i  organizacji prowadzenia tej działalności, podczas gdy ostatnie, trzecie kryterium, dotyczy rezultatu prowadzenia tej działalności, tj. zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy  do nowych zastosowań. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmuje szereg działań, w tym określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, przedsiębiorca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów.

Kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.: badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Zastrzeżenie zawarte w art. 4 ust. 3 tej ustawy, zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu ulgi na działalność badawczo-rozwojową tych przejawów aktywności podatnika, które mimo ulepszenia istniejących procesów lub usług, z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość), nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)patent,

2)prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8)autorskie prawo do programu komputerowego

-podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy:

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

W Polsce oprogramowanie – definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów – podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Na mocy art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do ust. 4 art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie art. 30ca ust. 5 ww. ustawy:

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Artykuł 30ca ust. 6 tej ustawy stanowi:

W przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy:

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Zgodnie z art. 30ca ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Do ustalenia dochodów (strat), o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepisy art. 23o i art. 23p stosuje się odpowiednio.

Na mocy art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 tego artykułu są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w których osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do treści art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy:

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja – zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ma zatem na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych. Wskazana ewidencja jest bardzo ważna, ponieważ jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcie ww. celów, spowoduje po stronie podatnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego według skali bądź stawki liniowej. Podkreślić należy, że w celu skorzystania z opodatkowania dochodów na podstawie art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma obowiązek na bieżąco prowadzić odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, czyli od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że: 

-Pan i Zainteresowany (dalej: Wspólnik) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki (…) wytwarzają oprogramowanie;

-powyższe czynności wykonują Państwo w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, spełniającej definicję wskazaną w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

-wytworzone przez Pana i Wspólnika oprogramowanie, czyli efekty prac Spółki są odrębnymi programami komputerowymi podlegającymi ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

-przenoszą państwo autorskie prawa majątkowe otrzymując wynagrodzenie za sprzedaż tego prawa.Otrzymują Państwo wynagrodzenie wyłącznie z tytułu przenoszenia na Kontrahenta praw do oprogramowania;

-uzyskują Państwo dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

-od 1 stycznia 2022 r. prowadzą Państwo na bieżącą odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, w której wyodrębniają Państwo poszczególne kwalifikowane prawa własności intelektualnej, przychody, koszty uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Prowadzona przez Państwo ewidencja pozwala na wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

-zamierzają Państwo zastosować preferencyjną stawką opodatkowania wyłącznie do przypadających im zgodnie z prawem do udziału w zyskach Spółki kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

W myśl natomiast art. 8 ust. 2 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

1) rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat;

2) ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przytoczone przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że uzyskany przez Pana oraz Wspólnika dochód z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do oprogramowania komputerowego, które stanowi utwór prawnie chroniony i zostało wytworzone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, stanowi dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Tym samym, Pan oraz Wspólnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą przypadający na nich kwalifikowany dochód za 2022 r. (od 1 stycznia 2022 r.) uzyskany ze zbycia udziału w kwalifikowanym prawie własności intelektualnej w postaci programu komputerowego opodatkować 5% stawką opodatkowania, o której mowa w art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po spełnieniu warunków formalnych dotyczących prowadzenia ewidencji wg art. 30cb tej ustawy. Przy czym dochód z kwalifikowanego IP powinni Państwo ustalić jako iloczyn dochodu (w ramach przysługującego im udziału) z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika nexus obliczonego według wzoru wynikającego z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanego przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, iż samodzielne prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej przez Państwa nie było przedmiotowej interpretacji bowiem okoliczność ta stanowiła element stanu faktycznego. Należy także zaznaczyć, że weryfikacja stanowiska przedstawionego we wniosku w zakresie prawidłowości prowadzenia ewidencji może być dokonana jedynie w toku ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej będącej poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której mają zastosowanie przepisy określone w art. 14h ustawy Ordynacja Podatkowa.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

Zainteresowany będący stroną postępowania – art. 14r § 2 Ordynacji Podatkowej ma prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

  • w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo
  • w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).