W omawianej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.... - Interpretacja - 0111-KDIB2-3.4014.423.2023.2.MD

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 29 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.423.2023.2.MD

Temat interpretacji

W omawianej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiana umowy Spółki, polegająca w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez wniesienie do tej Spółki wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów – w zamian za akcje własne Spółki dokonywana bowiem będzie na warunkach określonych w cyt. przepisie.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

19 października 2023 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki. Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – 22 grudnia 2023 r. (wpływ 27 grudnia 2023 r.).  Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wniosek dotyczy kwestii podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego w postaci 100% udziałów w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Są Państwo spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada osobowość prawną stosownie do art. 12 Kodeksu spółek handlowych. Są Państwo polskim rezydentem podatkowym, a także czynnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz czynnym podatnikiem podatku pod towarów i usług.

W związku z powyższym, czynności dokonywane przez Państwa, w tym na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych, zaliczane są do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej).

100% udziałów, tj. (...) udziałów o łącznej wartości (...),00 PLN w Państwa spółce posiada B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...). B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) posiada również 100% udziałów w spółce pod firmą D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) ((...) udziałów o łącznej wartości (...) PLN) oraz C GmbH z siedzibą w (…) (Niemcy) ((...) udziałów o łącznej wartości (...) EUR). Zarówno B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jak i D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada siedzibę na terytorium Polski, jest polskim rezydentem podatkowym i podlega oraz będzie podlegać na moment zawarcia opisanej w zdarzeniu przyszłym transakcji opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów w Polsce, bez względu na miejsce ich osiągania.

B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością planuje wnieść 100% udziałów D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 100% udziałów C GmbH jako wkład niepieniężny (aport) do Państwa spółki, tj. A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co spowoduje po stronie A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskanie bezwzględnej większości głosów w D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i C GmbH.

Celem omawianej transakcji, polegającej na wniesieniu przez B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziałów D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i C GmbH do A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest zreorganizowanie struktury podmiotów biorących udział w transakcji w kierunku, który w większym stopniu niż model obecny będzie odzwierciedlał ich aktualną sytuację gospodarczą.

Po dokonaniu planowanej transakcji D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jak i C GmbH będą zdolne do dalszego samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w dotychczasowym wymiarze i zakresie.

Udziały D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i C GmbH, wniesione do A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zostaną przeznaczone na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podwyższenie kapitału zakładowego A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpi poprzez utworzenie nowych udziałów, które obejmie B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zaznaczyć należy, iż spółki B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, A spółka z ograniczoną odpowiedzialności i D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tworzą, na mocy umowy o przedłużeniu okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej.

W uzupełnieniu z 22 grudnia 2023 r. podali Państwo dane identyfikujące podmiot zagraniczny.

Pytania (pytanie nr 1 przeformułowane w uzupełnieniu wniosku)

1.  Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, w związku z planowaną transakcją polegającą na wniesieniu przez B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego w postaci 100% udziałów D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. (...) udziałów o łącznej wartości (...) PLN i 100% udziałów C GmbH, tj. (...) udziałów o łącznej wartości (...) EUR, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych powstanie po stronie A sp. z o.o.?

2.  Czy w świetle przestawionego zdarzenia przyszłego, planowana transakcja, polegająca na wniesieniu przez B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100% udziałów D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i C GmbH do A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w zamian za udziały A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie stanowić po stronie A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Państwa stanowisko w sprawie (stanowisko do pytania nr 1 przeformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Państwa zdaniem:

Ad. 1. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają zmiany umów wymienionych w pkt 1 tej regulacji, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W myśl, ust. 3 pkt 2 tej regulacji, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Jak stanowi art. 1a pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przez spółkę kapitałową należy rozumieć spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Stosownie do art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ciąży przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce.

Zgodnie z powyższymi regulacjami obowiązek podatkowy w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego – zmiany umowy spółki – ciąży na spółce, która podwyższa kapitał zakładowy (w przypadku transakcji omawianej w zdarzeniu przyszłym – na A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Zatem, w Państwa opinii, w związku z planowaną transakcją polegającą na wniesieniu przez B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego w postaci 100% udziałów D sp. z o.o., tj. (...) udziałów o łącznej wartości (...) PLN i 100% udziałów C GmbH, tj. (...) udziałów o łącznej wartości (...) EUR, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych powstanie po stronie A sp. z o.o.

Ad. 2. Państwa zdaniem, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, planowana transakcja polegająca na wniesieniu przez B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100% udziałów D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i C GmbH do A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w zamian za udziały A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie stanowić po stronie A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

-   przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,

-   udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że podwyższenie kapitału zakładowego w spółce kapitałowej pokryte w formie wkładu niepieniężnego, stanowi zmianę umowy spółki i co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie, zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wskazany został wyjątek, zgodnie z którym czynność wniesienia do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały udziałów innej spółki kapitałowej dające w niej większość głosów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W konsekwencji powyższego, biorąc pod uwagę, iż:

1)Zarówno A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, C GmbH jak i D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością są spółkami kapitałowymi;

2)A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku omawianej transakcji nabędzie 100% udziałów D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i C GmbH, a więc większość głosów oraz;

3)B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzyma w zamian udziały A spółka z ograniczoną odpowiedzialności;

Państwa zdaniem, planowana transakcja, polegająca na wniesieniu przez B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100% udziałów D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i 100% udziałów C GmbH do A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zatem, Państwa zdaniem, planowana transakcja polegająca na wniesieniu przez B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100% udziałów D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i 100% udziałów C GmbH do A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (do Państwa) w zamian za udziały A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Państwa udziały) będzie stanowić po stronie A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Państwa) czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Analogiczne podejście prezentowane jest przez organy interpretacyjne, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 listopada 2022 r. (znak: 0111-KDIB2-2.4014.251.2022.1.MM), 10 marca 2022 r. (znak: 0111-KDIB2-3.4014.23.2022.4.ASZ) oraz 23 września 2021 r. (znak: 0111-KDIB2- 3.4014.293.2021.1 BD).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.  

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 170, ze zm.):

Podatkowi podlegają umowy spółki.

Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy:

Podatkowi podlegają zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3

pkt 4.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 cyt. ustawy:

W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Zgodnie z art. 1a pkt 2 cyt. ustawy:

Użyte w ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza – spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy:

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną.

Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy:

Obowiązek podatkowy ciąży przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy:

Podstawę opodatkowania stanowi przy umowie spółki – przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy:

Stawka podatku wynosi od umowy spółki - 0,5 %.

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z:

a)łączeniem spółek kapitałowych,

b)przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,

c)wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

–   przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,

–   udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że podwyższenie kapitału zakładowego w spółce kapitałowej, pokrywane w formie wkładu (w tym wkładu niepieniężnego), stanowi zmianę umowy spółki i co do zasady, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie, w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziany został wyjątek od powyższej zasady. Zgodnie z nim transakcja tzw. wymiany udziałów (akcji) nie podlega podatkowi pod warunkiem, że w zamian za udziały/akcje spółki kapitałowej, wnoszone są do tej spółki udziały lub akcje innej spółki kapitałowej, dające w niej większość głosów, lub kolejne udziały/akcje – w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów tej spółki.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że są Państwo spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. 100% udziałów w Państwa spółce posiada B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...). B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada również 100% udziałów w spółce pod firmą D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz C GmbH z siedzibą w (…) (Niemcy). B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością planuje wnieść 100% udziałów D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 100% udziałów C GmbH jako wkład niepieniężny (aport) do Państwa spółki, tj. A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To spowoduje uzyskanie po Państwa stronie (A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) bezwzględnej większości głosów w D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i C GmbH. Udziały D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i C GmbH, wniesione do Państwa, zostaną przeznaczone na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Państwa). Podwyższenie kapitału zakładowego A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Państwa) nastąpi poprzez utworzenie nowych udziałów, które obejmie B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak wynika z powyższego, zarówno Państwo jak i D to polskie spółki kapitałowe – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka GmbH natomiast, została wymieniona – jako spółka kapitałowa – w załączniku I do Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.Urz.UE.L Nr 46, str. 11). Spółka ta, stosownie do załącznika nr II do rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L 2001 Nr 294, str. 1), spełnia definicję spółki europejskiej, którą ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych również traktuje jako kapitałową.

W omawianej sprawie znajdzie zatem zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiana umowy Spółki, polegająca w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez wniesienie do tej Spółki wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów – w zamian za akcje własne Spółki dokonywana bowiem będzie na warunkach określonych w cyt. przepisie. W związku z wniesieniem omawianych udziałów Spółka będzie posiadać bezwzględną większość głosów w spółkach nabywanych. Zatem, opisana we wniosku czynność cywilnoprawna (zmiana umowy spółki polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu) nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych, będzie z niego wyłączona na mocy ww. przepisu.

W takim przypadku, choć obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych istotnie, w związku z wniesieniem wkładu do Państwa (co ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych traktuje jako zmianę umowy spółki)  – jak wskazali Państwo w stanowisku do pytania nr 1 – powstałby po Państwa stronie, to jednak w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie powstanie. W opisanej czynności ma bowiem zastosowanie wyłączenie określone w art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tak jak wskazali to Państwo w stanowisku do pytania nr 2.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Końcowo, odnosząc się do prośby o szybką odpowiedź wskazać należy, że interpretację indywidualną wydaje się w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej. Wnioski rozpatrywane są przez Organ bez zbędnej zwłoki z zachowaniem kolejności wpływu a czas oczekiwania na wydanie interpretacji uzależniony jest od ilości składanych wniosków.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

-   Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

-   Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

-  w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

-  w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.