W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego. - Interpretacja - 0111-KDIB2-2.4014.224.2023.1.DR

shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 17 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4014.224.2023.1.DR

Temat interpretacji

W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Interpretacja indywidualna  – stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 września 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 20 września 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Razem z żoną są Państwo po ślubie od 2013 r. 5 września 2023 r. razem z żoną do majątku wspólnego zakupili Państwo pierwsze wspólne mieszkanie. Od zakupu został pobrany podatek PCC w wysokości 9.100 zł. Mieszkanie to jest pierwszym mieszkaniem jakie Pan kupuje. Pana żona jest współwłaścicielem innej nieruchomości mieszkalnej w częściach ułamkowych (1/5 udziału w nieruchomości), którą nabyła w następujący sposób. W 2014 r. po śmierci taty, Pana żona razem z rodzeństwem otrzymała w spadku po 1/8 nieruchomości (dom), w którym mieszkała tylko jej mama (udział nie przekraczał 50%). W 2018 r. mama Pana żony ze względów zdrowotnych (mająca 50% udziału w nieruchomości) zdecydowała się sprzedać dom i przeprowadzić do mieszkania. Pana żona wraz z rodzeństwem uznali, że byłoby to nieetyczne odbierać spadek po tacie przy sprzedaży domu i pozbawić swoją mamę, będącą na emeryturze, dachu nad głową, środków do życia oraz swojego dorobku. W związku z powyższym, całość pieniędzy ze sprzedaży odziedziczonej części domu została przeznaczona na zakup mieszkania dla Pana teściowej – Pana żona ma w nim 1/5 udziałów (nie przekracza 50%). Pana żona oraz jej rodzeństwo zdecydowali się nie rozporządzać odziedziczonym majątkiem, aby zapewnić swojej mamie dach nad głową i utrzymanie oraz za jej życia nie odbierać jej własnego dorobku.

Celem zakupu nieruchomości (mieszkania) było zapewnienie odpowiednich warunków bytowych teściowej.

Razem z żoną nigdy Państwo nie mieszkali w ww. mieszkaniu i nie planują mieszkać – każde z rodzeństwa Pana żony ze swoimi rodzinami oraz Pana teściowa prowadzą odrębne gospodarstwa domowe. Ewentualnie dopiero po śmierci Pana teściowej, fizycznie będą Państwo rozporządzać jakimkolwiek odziedziczonym majątkiem.

Pytanie

Czy zgodnie z art. 9 pkt 17 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, znając stan faktyczny, przysługiwało Państwu zwolnienie z podatku PCC na zakup pierwszego mieszkania?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem, zakup pierwszego mieszkania 5 września 2023 r. powinien być zwolniony z opłacenia podatku PCC na mocy art. 9 pkt 17 ustawy o PCC w brzmieniu nadanym od 31 sierpnia 2023 r. Celem wprowadzenia zwolnienia z PCC na mocy tego artykułu, według informacji jakie znajdują się na rządowym Serwisie Rzeczypospolitej Polski jest „poprawienie sytuacji osób nabywających na rynku wtórnym swoje pierwsze mieszkanie”. Mieszkanie jakie nabył Pan z żoną 5 września 2023 r. faktycznie jest Państwa pierwszym mieszkaniem. Ponieważ Pan sam nigdy wcześniej nie nabył żadnej nieruchomości, pobranie podatku PCC pozbawiło Pana możliwości skorzystania z tego zwolnienia. Zwolnienie z podatku PCC poprawiłoby Państwa sytuację i umożliwiłoby lepszy start. Zakup mieszkania, w którym Pana żona ma 1/5 udziału, a które zamieszkuje Pana teściowa, nie był zakupem mieszkania dla siebie, nie był też nabyciem mieszkania w jakichkolwiek celach zarobkowych, ale nabycie tego mieszkania było jedynie przesunięciem prawa do dziedziczenia na inną nieruchomość, z której fizycznie z żoną nie korzystacie i w której Pana żona ma mniej niż 50% udziałów. W związku z powyższym w Pana ocenie podatek od czynności cywilnoprawnych został pobrany nienależnie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 170 ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy:

Podatkowi podlegają: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy:

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 5, ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ww. ustawy:

Obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku.

Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej.

W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Podstawę opodatkowania stanowi przy umowie sprzedaży wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Wartość rynkową określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2 ww. ustawy, w myśl którego: 

Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Stawki podatku wynoszą od umowy sprzedaży:

a)  nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym − 2%,

b)  innych praw majątkowych − 1%.

Jak wynika z powołanych przepisów – umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

W myśl art. 9 pkt 17 ww. ustawy:

Zwalnia się od podatku sprzedaż, której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Z treści przepisu art. 9 pkt 17 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że zwolnieniem tym objęte jest nabycie przez osoby fizyczne m.in. prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość pod warunkiem, że kupującemu w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Przy czym w przypadku, gdy lokal stanowiący odrębną nieruchomość (budynek mieszkalny jednorodzinny albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego) nabywany jest na współwłasność, to każdy z kupujących (np. małżonkowie) musi spełniać warunek nieposiadania wcześniej m.in. lokalu mieszkalnego lub udziału w nim, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że 5 września 2023 r. razem z żoną do majątku wspólnego zakupili Państwo pierwsze wspólne mieszkanie. Od zakupu został pobrany podatek PCC w wysokości 9.100 zł. Mieszkanie to jest pierwszym mieszkaniem jakie Pan kupuje. Pana żona jest współwłaścicielem innej nieruchomości mieszkalnej w częściach ułamkowych (1/5 udziału w nieruchomości).

Zatem mając na uwadze fakt, że Pana żona jest współwłaścicielem lokalu mieszkalnego w udziale 1/5, a udział ten nie został nabyty przez nią w drodze dziedziczenia (w drodze dziedziczenia nabyty został przez nią udział 1/8 w domu, który został sprzedany), w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania przepis art. 9 pkt 17 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W analizowanej sprawie bez znaczenia pozostają wskazane przez Pana okoliczności dotyczące zakupu przez Pana żonę udziału 1/5 w lokalu mieszkalnym oraz fakt, że w lokalu tym mieszka Pana teściowa. Warunkiem do skorzystania z ww. zwolnienia jest to, żeby każdemu z kupujących nieruchomość na współwłasność w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z wymienionych w przepisie praw ani udział w tych prawach z wyjątkiem udziału, który nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

-   Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

-   Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

-    w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

-    w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383).