Otrzymanie majątku po likwidacji spółki. - Interpretacja - 0111-KDIB2-3.4014.339.2023.2.ASZ

shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 17 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.339.2023.2.ASZ

Temat interpretacji

Otrzymanie majątku po likwidacji spółki.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych zdarzenia przyszłego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 września 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 11 września 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z otrzymaniem majątku po likwidacji spółki.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spółka (…) z siedzibą w (…), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy (…), (…) pod numerem KRS (…), kapitał zakładowy w wysokości 203 843 900,00 zł (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną pod kodem (…). Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (przeważający kod działalności).

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 203 843 900,00 zł, z czego udziały o wartości 203 829 900,00 zł zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny (aport). Wspólnikami Spółki są X, Y oraz Z (dalej: „Wspólnicy”).

Historycznie, aktualni Wspólnicy Spółki 13 lipca 2012 r. zawarli z dotychczasowymi wspólnikami Spółki umowy sprzedaży (nabycia) udziałów, w wyniku których nabyli 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wynoszącym wówczas 5 000,00 zł, które zostały objęte przez dotychczasowych wspólników oraz pokryte wkładem pieniężnym. Udziały zostały nabyte po wartości nominalnej. Na skutek sprzedaży (nabycia) udziałów, Wspólnikami zostali:

1)X (Wnioskodawca, dalej jako: „X”), posiadający 32 udziały o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1 600,00 zł;

2)Y (dalej jako: „Y”), posiadający 34 udziały o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1 700,00 zł;

3)Z (dalej jako: „Z”), posiadający 34 udziały o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1 700,00 zł.

Następnie, na mocy Uchwały (…) Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z 12 grudnia 2016 r. zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez notariusza, rep. (…), wpisanej postanowieniem sądu rejestrowego z 10 stycznia 2016 r., Wspólnicy dokonali podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 5 000,00 zł do kwoty 203 834 900,00 zł, tj. o kwotę 203 829 900,00 zł poprzez utworzenie nowych udziałów. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez Wspólników w zamian za wkład niepieniężny w ten sposób, że:

1)X objął 1 948 048 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 97 402 400,00 zł, pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci:

a)20 udziałów przysługujących X w kapitale zakładowym spółki (…) z siedzibą w (…), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (…), o wartości 15 543 300,00 zł;

b)123 890 udziałów przysługujących X w kapitale zakładowym spółki (…), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (…), o wartości 81 859 100,00 zł;

2)Y objął 1 053 842 udziały o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 52 693 800,00 zł, pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci:

a)20 udziałów przysługujących Y w kapitale zakładowym spółki (…), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (…), o wartości 15 543 300,00 zł,

b)56 223 udziałów przysługujących Y w kapitale zakładowym spółki (…), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (…), o wartości 37 148 800,00 zł;

3)Z objął 1 074 708 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 53 735 400,00 zł, pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci:

a)20 udziałów przysługujących Z w kapitale zakładowym spółki (…), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (…), o wartości 15 543 300,00 zł,

b)57 802 udziałów przysługujących Z w kapitale zakładowym spółki (…), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (…), o wartości 38 192 100,00 zł.

Na dzień złożenia przedmiotowego wniosku, Wspólnikami Spółki są:

1)X posiadający 1 799 410 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 89 970 500,00 zł;

2)Y posiadający 905 206 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 45 260 300,00 zł;

3)Z posiadający 926 072 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 46 303 600,00 zł.

Łączna liczba udziałów w Spółce wynosi 3 630 688, każdy o wartości nominalnej 50,00 zł. Łączna wartość nominalna udziałów w kapitale zakładowym Spółki wynosi 181 534 400,00 zł. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 203 834 900,00 zł. Różnica pomiędzy wartością nominalną wszystkich udziałów w Spółce a wartością kapitału zakładowego wynika z dokonania dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, które zostało wypłacone z czystego zysku, bez konieczności obniżania kapitału zakładowego. Spółka również nie ma obowiązku dostosowania wartości nominalnej udziału do wartości kapitału zakładowego w Spółce.

Wspólnicy pozostają w związkach małżeńskich, w których obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej:

1)X pozostaje w związku małżeńskim z (…); udziały X wchodzą w skład majątku wspólnego;

2)Y pozostaje w związku małżeńskim z (…); udziały Y wchodzą w skład majątku wspólnego;

3)Z pozostaje w związku małżeńskim z (…); udziały Z wchodzą w skład majątku wspólnego.

Wspólnicy oraz Spółka w najbliższym czasie planują dokonać następujących czynności (zdarzenie przyszłe).

Wspólnicy zamierzają rozwiązać Spółkę oraz przeprowadzić likwidację, w tym czynności likwidacyjne zmierzające do upłynnienia majątku, spłaty ewentualnych wierzycieli oraz zakończenia bytu prawnego Spółki poprzez wykreślenie Spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

W tym celu odbędzie się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, na którym podjęta zostanie w szczególności uchwała (lub uchwały) w przedmiocie rozwiązania Spółki oraz otwarcia likwidacji, a także wyboru likwidatorów. Zostanie dokonane ogłoszenie o otwarciu likwidacji Spółki oraz wezwanie wierzycieli do zgłaszania przysługującym im wierzytelności.

Likwidatorzy zakończą bieżące interesy Spółki, ściągną wierzytelności, wypełnią zobowiązania oraz upłynnią majątek Spółki.

Po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli oraz po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o otwarciu likwidacji oraz wezwaniu wierzycieli, nastąpi podział pomiędzy Wspólników majątku pozostałego w Spółce po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych.

Zakładając, że w wyniku czynności likwidacyjnych w Spółce pozostanie majątek do podziału pomiędzy wspólników, podział majątku nastąpi pomiędzy Wspólników stosownie do ich udziałów w Spółce:

1)X posiada 1 799 410 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 89 970 500,00 zł, co stanowi po zaokrągleniu 49,56% udziałów w Spółce;

2)Y posiada 905 206 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 45 260 300,00 zł, co stanowi po zaokrągleniu 24,93% udziałów w Spółce;

3)Z posiada 926 072 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 46 303 600,00 zł, co stanowi po zaokrągleniu 25,51% udziałów w Spółce.

Wskutek likwidacji, unicestwieniu podlegać będą wszystkie udziały w Spółce posiadane przez Wspólników, a jednocześnie:

1)1 799 410 udziałów X o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 89 970 500,00 zł, w tym 1 799 378 udziałów objętych za wkład niepieniężny w kapitale zakładowym Spółki;

2)905 206 udziałów Y o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 45 260 300,00 zł, w tym 905 172 udziałów objętych za wkład niepieniężny w kapitale zakładowym Spółki;

3)926 072 udziałów Z o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 46 303 600,00 zł, w tym 926 038 udziałów objętych za wkład niepieniężny w kapitale zakładowym Spółki.

Wspólnicy dokonają podziału majątku pozostałego po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych, każdy ze Wspólników uzyska przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych stosownie do posiadanych udziałów przez X, Y oraz Z.

Pytanie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych

Czy uzyskanie przez Pana dochodu w wyniku podziału majątku pozostałego, po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych Spółki, będzie dla Pana powodowało powstanie obowiązku zapłaty przez Pana podatku od czynności cywilnoprawnych (część pytania oznaczonego nr IV)?

Pana stanowisko w sprawie

Dochód uzyskany przez Pana w wyniku podziału majątku pozostałego po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych Spółki, będzie dla Pana czynnością neutralną na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wymienia w sposób enumeratywny katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu – a contrario, wszystkie niewymienione czynności, takie jak podział majątku pozostałego po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych Spółki, nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Tym samym przekazanie Panu majątku, w wyniku podziału majątku pozostałego po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Tym samym nabycie przez Pana majątku pozostałego po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych Spółki, po dokonaniu jego podziału, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i będzie czynnością neutralną na gruncie tego podatku.

Wskazał Pan na interpretacje, które – Pana zdaniem – potwierdzają Pana stanowisko.

Z uwagi na zakres tej interpretacji, przywołaliśmy powyżej tylko tę część Państwa stanowiska, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz Pana sytuacji prawnopodatkowej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 170 ze zm.):

Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

a)umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

b)umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

c)(uchylona)

d)umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

e)umowy dożywocia,

f)umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

g)(uchylona)

h)ustanowienie hipoteki,

i)ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

j)umowy depozytu nieprawidłowego,

k)umowy spółki.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy:

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie.

Kwestie dotyczące rozwiązania m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uregulowane zostały postanowieniami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.). W myśl art. 270 § 1 ww. Kodeksu:

Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki;

2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza, chyba że przeniesienie siedziby ma nastąpić do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a prawo tego państwa to dopuszcza;

21) w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

3) ogłoszenie upadłości spółki;

4) inne przyczyny przewidziane prawem.

Zgodnie z art. 282 ww. Kodeksu:

§ 1. Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki - jedynie na mocy uchwały wspólników  i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników.

§ 2. W stosunku wewnętrznym likwidatorzy są obowiązani stosować się do uchwał wspólników. Likwidatorzy, ustanowieni przez sąd, są obowiązani stosować się do jednomyślnych uchwał, powziętych przez wspólników oraz przez osoby, które spowodowały ich ustanowienie zgodnie  z art. 276 § 4.

W myśl art. 286 tego Kodeksu:

§ 1. Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

§ 2. Majątek, o którym mowa w § 1, dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów.

§ 3. Umowa spółki może określać inne zasady podziału majątku.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wspólnicy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zdecydowali o jej likwidacji. W wyniku likwidacji majątek Spółki pozostały po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych, zostanie podzielony między wspólników stosownie do posiadanych przez nich udziałów.

Jak już wspomniano powyżej, katalog czynności cywilnoprawnych, ujęty w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma charakter zamknięty. Zatem czynności cywilnoprawne, które nie zostały w nim wymienione w sposób wyraźny, nie podlegają opodatkowaniu omawianym podatkiem.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że likwidacja spółki oraz przekazanie pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli majątku spółki do majątków wspólników, nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako podlegające opodatkowaniu tym podatkiem.

Tym samym otrzymanie przez Pana, jako wspólnika Spółki, w związku z jej likwidacją, pozostałego po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych majątku Spółki, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych po Pana stronie, bowiem czynność ta nie mieści się w katalogu czynności enumeratywnie wymienionych w ww. przepisie.

Z uwagi na powyższe, na Panu nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu planowanej czynności opisanej we wniosku.

Zwracamy uwagę, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie operuje pojęciem „dochodu”. Według jej postanowień, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne, enumeratywnie w ustawie wymienione. Czynnością jest więc ewentualnie likwidacja spółki, czy też przekazanie składników majątku likwidowanej spółki do majątku jej wspólników, nie zaś dochód otrzymany przez wspólników.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ta interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Pana.

Odrębnie rozstrzygnięty został/zostanie Pana wniosek w tej części, w którym pyta Pan o sytuację podatkową innych wspólników i Spółki oraz w zakresie pozostałych podatków objętych wnioskiem, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

-   Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będzie mógł Pan skorzystać, jeżeli zastosuje się do interpretacji.

-   Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

-   Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

-    w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

-    w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy  Ordynacja podatkowa.