Skutki podatkowe zakupu nieruchomości, w której prowadzony będzie ośrodek realizujący działalność statutową fundacji. - Interpretacja - 0111-KDIB2-3.4014.369.2023.1.BD

shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 17 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.369.2023.1.BD

Temat interpretacji

Skutki podatkowe zakupu nieruchomości, w której prowadzony będzie ośrodek realizujący działalność statutową fundacji.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 września 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 29 września 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zakupu nieruchomości, w której prowadzony będzie ośrodek realizujący działalność statutową fundacji. Wniosek został uzupełniony w piśmie z daty wpływu 16 listopada 2023 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Fundacja "X" prowadzi działalność na postawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. nr 96 poz. 873). Fundacja wpisana jest do Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru Przedsiębiorców pod nr (…) od 23 września 2011 r. Fundacja "X" również została wpisana 30 października 2020 r. do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) pod nr (…)

Zgodnie ze statutem celami Fundacji są: (…).

Powyższe cele realizowane są przede wszystkim poprzez świadczenie usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu, a także poprawie zdrowia poprzez prowadzenie zajęć przez osoby wykonujące zawody medyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991).

Wraz we współpracy z trenerami sportowymi, dietetykami i psychologami, działalność jednostki prowadzi również do podniesienia aktywności sportowej, świadomości zasad zdrowego trybu życia oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym podopiecznych, którymi głownie są dzieci. Ponadto, istotną informacją jest również, iż studenci Wyższej Szkoły (…), stawiają pierwsze kroki zawodowe, jako pracownicy Fundacji. Fundacja "X" posiada zawarte umowy ze Specjalistycznym Szpitalem (…), gdzie prowadzona jest Szkoła (…) dla rodzin, z dolegliwościami alergicznymi. Dzieci przebywające w ww. placówce często, nieodpłatnie, biorą udział w projektach realizowanych przez Fundację. Dotychczas, na terenie Fundacji, był prowadzony, projekt badawczy, gdzie testowano urządzenie niezbędne do pomiaru parametrów przy chorobie przewlekłej – astmie. Obecnie beneficjenci Fundacji są także w fazie testowania dermokosmetyków, przynoszących ulgę w przewlekłych chorobach skóry.

Fundacja "X" nie posiada własnych nieruchomości, gdzie mogłaby realizować i rozwijać cele statutowe. Ze względu na wysokie koszty najmu infrastruktury, a także brak możliwości jej rozbudowy, zarząd Fundacji podjął uchwałę o zakupie własnej nieruchomości, w której będzie prowadzony Ośrodek i kontynuowana działalność statutowa Organizacji. Zakup nastąpi na podstawie umowy kupna-sprzedaży w postaci aktu notarialnego. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu podlega umowa sprzedaży (art. 1 ust. 1 pkt 1), a obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1) i ciąży na kupującym (art. 5 ust. 1). Żadna ze stron transakcji nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zarząd Fundacji planuje w Ośrodku kontynuowanie zajęć rehabilitacyjnych wieloma metodami, głównie dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także organizowanie turnusów rehabilitacyjnych w ramach działalności nieodpłatnej. Planowane jest również prowadzenie tam działalności odpłatnej i gospodarczej, wykonywanej w ramach zawodów medycznych, która ma na celu profilaktykę i zachowanie zdrowia. Zarząd Fundacji jest również zainteresowany udziałem w badaniach klinicznych, które prowadzą do polepszenia jakości zdrowia fizycznego i psychicznego.

Pytanie

Czy transakcja zakupu nieruchomości, przeznaczonej na Ośrodek do działań Fundacji, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem, mając na uwadze, że według art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne w sprawach: nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia – transakcja zakupu nieruchomości przeznaczonej na działalność Fundacji "X", podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 170 ze zm.):

Podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Stosownie do art. 4 pkt 1 cyt. ustawy:

Obowiązek podatkowy – przy umowie sprzedaży – ciąży na kupującym.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Przy umowie sprzedaży – podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 2 ww. ustawy:

Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Natomiast w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Stawki podatku – przy umowie sprzedaży – wynoszą:

1)nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,

2)innych praw majątkowych – 1%.

Umowa sprzedaży rzeczy i praw majątkowych podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

Ponieważ użyte w powołanym powyżej przepisie pojęcie „w sprawach zdrowia” ma charakter ogólny można – ale tylko pomocniczo – posiłkować się uregulowaniami zawartymi w ustawie o działalności leczniczej.

Stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.):

Działalność lecznicza może również polegać na:

1)promocji zdrowia lub

2)realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2, 5 i 7 tej ustawy:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

- osoba wykonująca zawód medyczny - osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;

- podmiot wykonujący działalność leczniczą - podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4, oraz lekarza, pielęgniarkę, fizjoterapeutę lub diagnostę laboratoryjnego wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5;

- promocja zdrowia - działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej:

Podmiotami leczniczymi są:

- fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej.

Z opisu wniosku wynika, że prowadzą Państwo działalność na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Fundacja wpisana jest do Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru Przedsiębiorców. Fundacja została również wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Zgodnie ze statutem, celami Fundacji jest m.in.

- Wprowadzanie nowoczesnych metod terapii, rehabilitacji i edukacji dla dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności oraz z chorobami cywilizacyjnymi;

- Tworzenie lub współtworzenie ośrodków zdrowia, rehabilitacyjnych i lecznic skierowanych do osób, w tym w szczególności do dzieci i młodzieży z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności oraz z chorobami cywilizacyjnymi;

- Badania naukowe, terapia, profilaktyka w obszarze chorób cywilizacyjnych;

- Ochrona i promocja zdrowia, zdrowego trybu życia i prozdrowotnego spędzania wolnego czasu.

Cele Fundacji realizowane są przede wszystkim poprzez świadczenie usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu, a także poprawie zdrowia poprzez prowadzenie zajęć przez osoby wykonujące zawody medyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. Fundacja nie posiada własnych nieruchomości, gdzie mogłaby realizować i rozwijać cele statutowe. Zarząd Fundacji podjął uchwałę o zakupie własnej nieruchomości, w której będzie prowadzony Ośrodek i kontynuowana działalność statutowa Organizacji. Zakup nastąpi na podstawie umowy kupna-sprzedaży w postaci aktu notarialnego. Zarząd Fundacji planuje w Ośrodku kontynuowanie zajęć rehabilitacyjnych wieloma metodami, głównie dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także organizowanie turnusów rehabilitacyjnych w ramach działalności nieodpłatnej. Planowane jest również prowadzenie tam działalności odpłatnej i gospodarczej, wykonywanej w ramach zawodów medycznych, która ma na celu profilaktykę i zachowanie zdrowia. Zarząd Fundacji jest również zainteresowany udziałem w badaniach klinicznych, które prowadzą do polepszenia jakości zdrowia fizycznego i psychicznego.

Ustawodawca, normując w art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, na który się Państwo powołują, wyłączenie z obowiązku zapłaty podatku od tych czynności cywilnoprawnych, które dotyczą spraw zdrowia, nie określił szczegółowo jego zakresu. Dlatego też, ustawodawca dopuścił możliwość skorzystania z wyłączenia od podatku w sprawach, które są związane ze zdrowiem zarówno bezpośrednio jak i pośrednio.

Jako, że pojęcie „sprawa” ma charakter ogólny, to należy przyjąć, że powyższe uregulowanie nie będzie dotyczyło tylko spraw, dla których materialnoprawna podstawa

rozstrzygnięcia zawarta jest w przepisach regulujących kwestie wymienione w art. 2 pkt 1 lit. f) powołanej ustawy. Ustawodawca opisując wyłączenie dla czynności w sprawach zdrowia nie odwołał się do przepisów konkretnych ustaw, jak to uczynił przykładowo w art. 2 pkt 1 lit. b), g), h) oraz j) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Skoro tego nie zrobił, to uznać należy, że jego wolą było objęcie wyłączeniem z podatku od czynności cywilnoprawnych wszelkich spraw z zakresu zdrowia, a nie jedynie tych, które ujęte są w aktach regulujących tę materię.

Z powołanego powyżej art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że za czynność w sprawie zdrowia, która korzysta z wyłączenia przewidzianego  w tym przepisie, uznać można czynność związaną z szeroko pojętą działalnością leczniczą wykonywaną przez podmiot do tego uprawniony, w tym mającą na celu umożliwienie mu realizacji powierzonych zadań z zakresu zdrowia.

W rezultacie, nabycie przez Państwa nieruchomości – w której będą Państwo realizować swoje cele statutowe polegające m.in. na prowadzeniu Ośrodka zajmującego się zajęciami rehabilitacyjnymi, organizowaniem turnusów rehabilitacyjnych, ochroną i promowaniem zdrowia oraz świadczenie usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu, a także poprawie zdrowia poprzez prowadzenie zajęć przez osoby wykonujące zawody medyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej – będzie objęte wyłączeniem podatkowym, przewidzianym w art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Opisana sytuacja, spełnia przewidziany w ww. artykule warunek dla zastosowania tego wyłączenia – którym jest czynność w sprawach zdrowia.

Tym samym, ww. transakcja, w związku z wyłączeniem, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383, dalej jako: Ordynacja podatkowa). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.