Skoro omawiana we wniosku sprzedaż będzie faktycznie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolniona), to do ... - Interpretacja - 0111-KDIB2-3.4014.147.2023.2.BD

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 26 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.147.2023.2.BD

Temat interpretacji

Skoro omawiana we wniosku sprzedaż będzie faktycznie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolniona), to do opisanej transakcji znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

27 kwietnia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 24 kwietnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek, dotyczy m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Treść wniosku jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1)Zainteresowany będący stroną postępowania:

 Sp. z o.o. (dalej: Kupujący)

2)Zainteresowana niebędąca stroną postępowania:

 Pani (dalej: Sprzedająca)

Opis zdarzenia przyszłego

W dniu (…) r. Zainteresowana niebędąca stroną postępowania (dalej jako: „Sprzedająca”) zawarła z (…) (dalej jako: „Pierwotny Kupujący”) przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości (dalej jako: „Przedwstępna Umowa Sprzedaży Nieruchomości”) obejmującej działkę ewidencyjną nr (…), o powierzchni (…) ha, położoną w miejscowości (…), dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą („Nieruchomość”). Przedwstępna Umowa Sprzedaży Nieruchomości została sporządzona w formie aktu notarialnego i zmieniona następnie aneksami z (…) r. Na dzień dzisiejszy nie można wykluczyć zawarcia dalszych aneksów (w zależności od ustaleń komercyjnych między stronami).

Zgodnie z ujawnionymi w księdze wieczystej informacjami, oprócz Nieruchomości w księdze wieczystej ujawniona jest również działka nr (…), która nie będzie przedmiotem planowanej transakcji. Nieruchomość oraz działka nr (…) oznaczone są jako grunty orne o łącznym obszarze (…) ha.

Dnia (…) r., doszło do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży praw i przeniesienia obowiązków z przedwstępnych umów sprzedaży w formie aktu notarialnego, (dalej: „Przedwstępna Umowa Cesji”) pomiędzy Pierwotnym Kupującym a Zainteresowanym będącym stroną postępowania (dalej: „Kupujący”), która to umowa odnosi się m.in. do Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Nieruchomości (zawartej pomiędzy Pierwotnym Kupującym a Sprzedającą). Zgodnie z Przedwstępną Umową Cesji, strony zobowiązały się zawrzeć w przyszłości umowę sprzedaży, na podstawie której cedent (Pierwotny Kupujący) sprzeda, a cesjonariusz (Kupujący) kupi, wszelkie prawa przysługujące cedentowi i przeniesie na cesjonariusza wszelkie obowiązki cedenta (Pierwotnego Kupującego), wynikające z Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Nieruchomości.

W związku z powyższym, planowane jest, że w przyszłości dojdzie do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomości przez Sprzedającą i Kupującego, na podstawie której przeniesiona zostanie własność Nieruchomości na Kupującego.

Opis Nieruchomości będącej przedmiotem wniosku.

Jak wynika z działu II księgi wieczystej, jedynym właścicielem Nieruchomości jest Sprzedająca. Sprzedająca nabyła m.in. Nieruchomość w drodze spadkobrania zgodnie z postanowieniem Sądu z (…) r., postanowieniem Sądu Rejonowego z (…) r. oraz aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonego w (…) r. Sprzedająca stała się właścicielem Nieruchomości będąc wdową.

W dziale III księgi wieczystej jest wpis dotyczący roszczenia o przeniesienie własności Nieruchomości na rzecz Pierwotnego Kupującego w związku z opisaną powyżej Przedwstępną Umową Sprzedaży Nieruchomości, przy czym na chwilę sporządzania niniejszego wniosku w ww. księdze wieczystej nie ujawniono zawarcia wszystkich aneksów do Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Nieruchomości. W dziale IV księgi wieczystej nie ma żadnych wpisów dotyczących hipoteki.

Sprzedającej nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu Nieruchomości – Sprzedająca nabyła Nieruchomość w drodze spadkobrania będącego zdarzeniem niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nieruchomość była w przeszłości wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej przez matkę Sprzedającej oraz jej brata i w związku z tym opodatkowana podatkiem rolnym. Stan taki trwał od momentu nabycia Nieruchomości przez Sprzedającą do śmierci brata Sprzedającej, tj. do (…) r. Nieruchomość nie jest obecnie wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej, a o utrzymanie Nieruchomości w kulturze rolnej czystości od wiosny (…) r. dba sąsiad na podstawie nieodpłatnej ustnej umowy użyczenia działek (nieodpłatne użytkowanie). Nieruchomość będzie przedmiotem nieodpłatnego używania do dnia sprzedaży. Nieruchomość nie była ani nie jest wykorzystywana przez Sprzedającą w działalności rolniczej ani w działalności gospodarczej. Nieruchomość nie była ani nie będzie do czasu sprzedaży udostępniana osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych takich jak najem lub dzierżawa (za wyjątkiem wspomnianej wcześniej nieodpłatnej umowy użyczenia), jak również nie prowadzono na niej działalności gospodarczej. Na podstawie decyzji wydanej w (…) r. (z późniejszymi zmianami) zezwolono na wyłączenie Nieruchomości z produkcji rolniczej.

Obecny kształt nieruchomości wieczystoksięgowej, w skład której wchodzi Nieruchomość jest rezultatem wykupienia części gruntu pod budowę drogi. Teren wykupiony przechodził przez środkową część działki, w związku z czym dokonano podziału gruntu na trzy oddzielne działki: dwie działki składające się na nieruchomość wieczystoksięgową w obecnym kształcie oraz na działkę środkową, będącą własnością GDDiA. Przy okazji sprzedaży części nieruchomości do GDDiA dokonano uzbrojenia działek objętych księgą wieczystą.

Na Nieruchomości znajduje się sieć kanalizacyjna (dalej jako: „Infrastruktura kanalizacyjna”). Infrastruktura kanalizacyjna stanowi budowlę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz nie jest własnością Sprzedającej, należy ona do podmiotu trzeciego (przedsiębiorstwa przesyłowego), tym samym nie będzie przedmiotem sprzedaży. Na Nieruchomości nie są posadowione żadne budynki, budowle ani części budynków lub budowli będące własnością Sprzedającej.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nieruchomość nie znajduje się na terenie parku narodowego ani specjalnej strefy ekonomicznej. Nieruchomość jest natomiast objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który został przyjęty na mocy uchwały z 2007 r., zgodnie z którym Nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 5U/P (teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów). Sprzedająca nie posiada informacji, aby na dzień sprzedaży miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miałby być uchylony lub zmieniony.

Czynności poprzedzające planowane nabycie Nieruchomości.

Sprzedająca w przeszłości podejmowała czynności mające na celu sprzedaż Nieruchomości w postaci negocjacji prowadzonych z Pierwotnym Kupującym. Następnie po zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży Pierwotnej Nieruchomości, Pierwotny Kupujący planował dokonanie cesji praw i obowiązków kupującego na cesjonariusza – (…) (Kupujący P.), na podstawie której planowane było, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta bezpośrednio między Sprzedającą a Kupującym P.

W związku z planowaną transakcją sprzedaży Nieruchomości w (…) r., Sprzedająca złożyła wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek został złożony w (…) r. i wydano na jego podstawie interpretację indywidualną, na podstawie której Organ uznał, że:

-planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości przez Sprzedającą na rzecz Kupującego P. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,

-planowana transakcja nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz

-Kupującemu P. będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu Nieruchomości zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim Kupujący P. będzie ją wykorzystywał do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

Ze względów biznesowych planowana wcześniejsza transakcja sprzedaży Nieruchomości w (…) r. na rzecz podmiotu trzeciego, którym był Kupujący P. nie doszła jednak do skutku. Mając na uwadze powyższe, Sprzedająca wraz z Pierwotnym Kupującym rozpoczęli negocjacje w przedmiocie cesji przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości i zbycia Nieruchomości bezpośrednio na rzecz spółki (…) (Kupujący B.).

Zawarto przedwstępną umowę sprzedaży praw i przeniesienia obowiązków z przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości przez Pierwotnego Kupującego na Kupującego B. Na podstawie wskazanej przedwstępnej umowy cesji Pierwotny Kupujący zobowiązał się przenieść na Kupującego B. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości. W związku z planowaną transakcją sprzedaży Nieruchomości, Sprzedająca oraz Kupujący B. złożyli wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej, na podstawie którego wydano interpretację indywidualną, na podstawie której Organ potwierdził stanowisko, zgodnie z którym:

-planowana transakcja (sprzedaż Nieruchomości) przez Sprzedającą na rzecz Kupującego B., będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej;

-Kupującemu B. będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z dokonanym zakupem.

Ze względów biznesowych planowana powyżej transakcja sprzedaży Nieruchomości na rzecz Kupującego B., również nie doszła do skutku.

Szczegółowy opis planowanej transakcji będącej przedmiotem wniosku.

Sprzedająca nie jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sprzedająca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Aktualnie Sprzedająca dalej opłaca podatek rolny od Nieruchomości.

Kupujący jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Działalność Kupującego obejmuje realizację projektów kubaturowych związanych z ich wznoszeniem oraz najem wybudowanych powierzchni bądź świadczenie usług z tych wybudowanych powierzchni. Kupujący będzie wykorzystywał Nieruchomość do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Planowane jest, że w związku z zawarciem Przedwstępnej Umowy Cesji (a następnie - w jej wykonaniu – przyrzeczonej umowy cesji) Sprzedająca i Kupujący będą zobowiązani zawrzeć umowę sprzedaży, na mocy której Sprzedająca sprzeda Kupującemu wolną od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich Nieruchomość za określoną cenę, a Kupujący zobowiązany będzie tę cenę uiścić („Transakcja”).

W ramach Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Nieruchomości strony zgodnie oświadczyły, że wskazana w umowie cena jest ceną netto, a w przypadku, gdy z wydanej na rzecz Sprzedającej wiążącej interpretacji indywidualnej wynikać będzie, że umowa sprzedaży powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług (a nie podatkiem od czynności cywilnoprawnych), do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie zawarcia umowy przyrzeczonej.

Strony postanowiły, że w przypadku wystąpienia inflacji (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych), cena zostanie zwaloryzowana o wyliczony wskaźnik inflacji, zgodnie z mechanizmem opisanym w Przedwstępnej Umowie Sprzedaży) Nieruchomości.

Umowa przyrzeczona ma zostać zawarta po spełnieniu się określonych w Przedwstępnej Umowie Sprzedaży Nieruchomości warunków.

Umowa przyrzeczona ma zostać zawarta m.in. pod następującymi warunkami (które jednak mogą ulec zmianie w wyniku dodatkowych ustaleń pomiędzy stronami w toku negocjacji):

1)uzyskaniu przez Kupującego zgody Wspólników Kupującego na nabycie Nieruchomości;

2)przeprowadzeniu przez Kupującego procesu analizy stanu prawnego Nieruchomości i uznaniu przez Kupującego, według jego oceny wyników tej analizy za satysfakcjonujące;

3)uzyskaniu przez Kupującego na jego koszt i staraniem ustaleń, z których wynikałoby, że warunki glebowo-środowiskowe Nieruchomości umożliwiają realizację zamierzonej przez Kupującego inwestycji;

4)potwierdzeniu przez Kupującego na jego koszt, że warunki techniczne (zaopatrzenia w media: wodę, energię elektryczną, gaz oraz odprowadzania wód deszczowych i roztopowych) umożliwiają realizację zamierzonej inwestycji na Nieruchomości;

5)potwierdzeniu, że Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej;

6)uzyskaniu przez Kupującego ostatecznej decyzji potwierdzającej, że Nieruchomość została wyłączona z produkcji rolniczej, albo zaświadczenia potwierdzającego, że może on zostać wyłączony z produkcji rozlicznej bez konieczności wydawania decyzji zezwalającej na takie wyłączenie;

7)uzyskaniu przez Kupującego ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia i zezwalającej m.in. na realizację zamierzonej przez Kupującego inwestycji, polegającej na wybudowaniu zespołu budynków magazynowo-logistycznych, najpóźniej do daty zawarcia umowy przyrzeczonej;

8)uzyskaniu przez Kupującego ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, dotyczącej Nieruchomości i zezwalającej na realizację między innymi na nim inwestycji, polegającej na wybudowaniu zespołu budynków magazynowo logistycznych, najpóźniej do daty zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży;

9)przedłożeniu przez Sprzedającego na wezwanie kupującego poświadczonej notarialnie kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Sprzedającej, tj. dowodu osobistego lub paszportu;

10)co najmniej dwukrotnym podpisaniu lub przekazaniu Kupującemu przez Sprzedającą – na wezwanie Kupującego – oświadczenia dotyczącego zgodności działań Sprzedającej z wymogami oraz procedurami w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uzyskaniu przez Sprzedającą na wezwanie Kupującego wszelkich informacji oraz dokumentów, oraz przeprowadzeniu na ich podstawie przez Kupującego bądź wskazany przez kupującego podmiot weryfikacji Sprzedającej w ramach procedury zwanej „Know your customer” lub „KYC”;

11)okazaniu (poza innymi dokumentami wymienionymi w akcie notarialnym) przy umowie przyrzeczonej sprzedaży Nieruchomości (odpowiednio) przez Sprzedającą lub Kupującego:

a)odpisu zwykłego z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości wydany w dniu umowy przyrzeczonej sprzedaży Nieruchomości,

b)wypisu z rejestru gruntów wydanego dla Nieruchomości nie wcześniej niż 1 miesiąc przed zawarciem umowy przyrzeczonej sprzedaży Nieruchomości,

c)wyrysu z mapy ewidencyjnej wydanego dla Nieruchomości nie wcześniej niż 1 miesiąc przed zawarciem umowy przyrzeczonej sprzedaży Nieruchomości,

d)wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którego będzie wynikało przeznaczenie Nieruchomości w planie miejscowym wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta nie wcześniej niż 1 miesiąc przed zawarciem umowy przyrzeczonej sprzedaży Nieruchomości,

e)zaświadczenia wydanego przez starostę nie wcześniej niż 1 miesiąc przed zawarciem Umowy Sprzedaży, z którego będzie wynikało, czy Nieruchomość stanowi las w rozumieniu art. 3 ustawy o lasach, objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów prowadzonej przez starostę,

f)zaświadczenia wydanego – nie wcześniej niż 1 miesiąc przed zawarciem umowy przyrzeczonej sprzedaży Nieruchomości – przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, z którego będzie wynikało czy Nieruchomość jest położona na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na podstawie uchwały rady gminy, o której mowa w art. 8 ustawy o rewitalizacji;

g)zaświadczenia wydanego – na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn – przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie na podstawie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Strony postanowiły, że warunki zawarcia umowy przyrzeczonej (z wyjątkiem warunku, o którym mowa w pkt 1 powyżej) mają takie znaczenie, że Pierwotny Kupujący (a na skutek zawarcia przyrzeczonej umowy cesji – Kupujący) ma prawo żądać zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży Nieruchomości do upływu daty ostatecznej pomimo nieziszczenia się któregokolwiek z warunków zawarcia umowy przyrzeczonej (z wyjątkiem warunku, o którym mowa w pkt 1 powyżej) pod warunkiem złożenia Sprzedającej przez Pierwotnego Kupującego (a na skutek zawarcia przyrzeczonej umowy cesji – Kupującego) oświadczenia o zrzeczeniu się prawa żądania spełnienia któregokolwiek z warunków zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży Nieruchomości (z wyjątkiem warunku, o którym mowa w pkt 1 powyżej).

Planowane jest, iż na skutek powyższych działań wydanie Nieruchomości wraz ze wszystkimi pożytkami i ciężarami z nią związanymi w posiadanie Kupującego nastąpi w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej. Wszystkie płatności związane z Nieruchomością będą do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej ponoszone przez Sprzedającą, a od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej obciążać będą Kupującego.

Od dnia zawarcia Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Nieruchomości z Pierwotnym Kupującym do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, Pierwotnemu Kupującemu (a w wykonaniu planowanej przyrzeczonej umowy cesji – Kupującemu) przysługuje ograniczone warunkami umowy przedwstępnej prawo dysponowania Nieruchomością (z prawem cesji tego prawa na dowolną osobę trzecią) dla celów koniecznych do uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, przygotowania planowanej przez Kupującego inwestycji w zakresie przewidzianym przez ustawę prawo budowlane, tj.:

składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania Nieruchomością na cele budowlane;

składania i cofania wniosków oraz uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień, sprawdzeń, opinii, warunków technicznych i przyłączy;

a także do prowadzenia na niej badań i odwiertów niezbędnych do potwierdzenia, że Nieruchomość wolna jest od zanieczyszczeń, a warunki glebowe umożliwiają realizację na nim inwestycji polegającej na wybudowaniu zespołu budynków magazynowo-logistycznych, w tym do uzyskiwania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów dotyczących Nieruchomości.

Pełnomocnictwo nie obejmuje zgody na prowadzenie jakichkolwiek robót fizycznych, prac budowlanych, z wyjątkiem badań gruntu opisanych powyżej. Sprzedająca udzieliła także Pierwotnemu Kupującemu pełnomocnictwa – z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw – do wystąpienia w jej imieniu do właściwego dostawcy lub dystrybutora energii elektrycznej i gazowej, celem uzyskania technicznych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i gazowej, w tym składania i podpisywania wniosków i innych dokumentów, ich zmiany, cofania oraz odbioru.

Sprzedająca jednocześnie w ramach Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Nieruchomości udzieliła Pierwotnemu Kupującemu (osobie przez niego wskazanej) pełnomocnictwa, do dokonania w imieniu Sprzedającej następujących czynności:

-    przeglądania akt (w tym dokumentów i pism) księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy, utrwalania treści wszystkich stosownych dokumentów, w tym do sporządzania odpisów, kopii lub utrwalania w formie elektronicznej (fotografowanie, skanowanie etc.), w tym również do składania wniosków o sporządzenie kserokopii z akt oraz do odbioru takich kserokopii, jak również składania wniosków o sporządzenie fotokopii i sporządzanie takich fotokopii,

-    uzyskania warunków technicznych przyłączenia Nieruchomości do infrastruktury technicznej, w szczególności przyłączenia do sieci energetycznej, gazowej, teleinformatycznej, wodociągowej, ciepłowniczej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej lub innej infrastruktury technicznej umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych, oraz włączenia do dróg,

-    uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej, zmiany klasyfikacji gruntów oraz uzyskania decyzji dotyczącej gospodarowania masami ziemi podlegającymi ochronie,

-    uzyskania decyzji o wycince drzew i krzewów oraz uzyskania decyzji o nasadzeniach zastępczych,

-    uzyskania decyzji na lokalizację zjazdu z Nieruchomości oraz zgody wydanej przez zarządcę drogi na włączenie się do ruchu aut obsługującą zamierzoną przez Kupującego inwestycję,

-    uzyskania, wyłącznie w celu zawarcia umowy przyrzeczonej, we właściwych dla Sprzedającej oraz ze względu na miejsce położenia Nieruchomości: urzędzie gminy, urzędach skarbowych, oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaświadczeń, wydanych również w trybie art. 306g lub 306e ustawy Ordynacja podatkowa, potwierdzających, że Sprzedająca nie zalega z należnymi podatkami i innymi świadczeniami publicznoprawnymi,

-    zawarcia w imieniu Sprzedającej umów przyłączenia do sieci oraz umów drogowych określających warunki włączenia do dróg,

-    uzyskania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji zezwalającej na prowadzenie badań archeologicznych.

Nie można wykluczyć, że zakres pełnomocnictw udzielonych przez Sprzedającą na rzecz Pierwotnego Kupującego lub Kupującego będzie podlegał dalszym zmianom (w tym rozszerzeniom) do dnia zawarcia finalnej umowy nabycia Nieruchomości.

Pytania

1.  Czy planowana Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usługi nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?

2.  W przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, jeżeli Transakcja zostanie przez Sprzedającą opodatkowana w całości podatkiem od towarów i usług czy – po Transakcji oraz otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Sprzedającą faktury VAT dokumentującej Transakcję – Kupujący będzie uprawniony do:

-obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z Transakcji (zgodnie z art. 86 ust. 1, ust. 10, ust. 10b pkt 1 oraz ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług), oraz

-otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym (zgodnie z art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług)?

3.   W przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, jeżeli Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, czy Transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem, Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają, między innymi, umowy sprzedaży rzeczy, do których zaliczane są również nieruchomości. Niemniej jednak, na mocy art. 2 pkt 4 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a)w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b)jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

-    umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

-    umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych ;

c)niepodlegające podatkowi od towarów i usług na podstawie art. 8c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

-    umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

-    umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W Państwa ocenie – Transakcja będzie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Transakcja nie będzie również korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, spełniona zostanie dyspozycja art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zatem z uwagi na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Powyżej przywołaliśmy tylko tę część Państwa stanowiska, która odnosi się do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 170 ze zm.):

Podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2 powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Obowiązek podatkowy – przy umowie sprzedaży – ciąży na kupującym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Podstawę opodatkowania – przy umowie sprzedaży – stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, którą określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Stawki podatku wynoszą – od umowy sprzedaży:

a)nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,

b)innych praw majątkowych – 1%.

Na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) oraz lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a)w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b)jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego. Jednocześnie podkreślić należy, że z treści cytowanego przepisu (lit. a) wynika, że wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest czynność tylko w takim zakresie, w jakim jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Z opisu wniosku wynika, że zamierzają Państwo zawrzeć umowę sprzedaży, na mocy której Kupujący (Zainteresowany będący stroną postępowania) nabędzie od Sprzedającej (Zainteresowanej niebędącej stroną postępowania) Nieruchomość.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Państwa dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie tej czynności podatkiem od towarów i usług będzie bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej znak: 0111-KDIB3-1.4012.342.2023.2.AB, wydanej w trybie art. 14c Ordynacji podatkowej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził Państwa stanowisko, zgodnie z którym: sprzedaż Nieruchomości powinna zostać uznana za dostawę dokonaną w ramach prowadzenia działalności gospodarczej w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a Sprzedająca za podatnika zdefiniowanego w art. 15 ust. 1 ww. ustawy. W sprawie nie znajdą zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, sprzedaż Nieruchomości, dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i na której posadowione są budowle będące własnością podmiotu trzeciego (Infrastruktura kanalizacyjna) będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zatem, skoro omawiana we wniosku sprzedaż będzie faktycznie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolniona), to do opisanej transakcji znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.  W takim przypadku transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Ta interpretacja stanowi ocenę Państwa stanowiska wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie – znak: 0111-KDIB3-1.4012.342.2023.2.AB.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

-   Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

-   Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

-   Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

Sp. z o.o. (Zainteresowany będący stroną postępowania – art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

  • w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo
  • w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r ustawy  Ordynacja podatkowa.