1. Czy działalność Wnioskodawcy, określona Działalnością B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 l... - Interpretacja - 0111-KDIB1-3.4010.587.2023.2.JMS

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 29 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.587.2023.2.JMS

Temat interpretacji

1. Czy działalność Wnioskodawcy, określona Działalnością B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm. - dalej jako „ustawa”)? 2. Czy koszty, jakie ponosi Wnioskodawca, określone jako Koszty osobowe, Koszty materiałów i surowców oraz Koszty pozostałe, mogą zostać rozliczone w ramach ulgi B+R, zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy?

Interpretacja indywidualna – stanowisko w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

9 października 2023 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ulgi badawczo-rozwojowej.

Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 24 grudnia 2023 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Podatnik (dalej także jako „Spółka” i „Wnioskodawca”) prowadzi działalność w formie spółki komandytowej z datą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym przypadającą na dzień 1 lutego 2017 roku. Spółka posiada czynny status podatnika podatku od towarów i usług z datą rejestracji 1 lutego 2017 roku. Jako przedmiot przeważającej działalności, podatnik wskazał PKD nr (…).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zajmuje się m.in. (…) oraz produkcją narzędzi (…) specjalistycznych (dalej jako: „Działalność B+R”).

W ramach usług (…) Wnioskodawca na wstępie realizacji zlecenia dokonuje oceny narzędzi pod względem zużycia i następnie dokonywana jest kwalifikacja do ich (…). Zakres (…) (w tym ostrzenia) zależy od stopnia zużycia narzędzia. Po (…) narzędzia są oznaczane laserowo i wysyłane do klienta. Proces produkcji narzędzi (…) specjalnych rozpoczyna się od uzyskania od klientów rysunku technicznego detalu, na podstawie którego oceniana jest kosztochłonność procesu wytworzenia. Następnie Spółka przygotowuje dla klientów ofertę cenową. W przypadku akceptacji oferty przez klienta Wnioskodawca przechodzi do etapu napisania programu (kodu) dla maszyny (…), która dokona wytworzenia elementu zgodnie z zamówieniem i ofertą. W kolejnym kroku następuje weryfikacja dokładności wykonania na urządzeniu pomiarowym, na koniec następuje laserowe znakowanie detalu. Efektem opisanego procesu jest utworzenie unikalnego narzędzia (…) do (…), (najczęściej są to (…)), które jest w stanie zastąpić kilka innych klasycznych (ogólnodostępnych, niewykonywanych na zamówienie) narzędzi i przez to wielokrotnie skrócić czas wykonania danej operacji w procesie produkcji u klienta. Materiałem, na którym swoje prace najczęściej wykonuje Spółka jest (…), w przypadku wytwarzania narzędzi materiał ten aktualnie pozyskiwany jest od dystrybutora jakim jest firma (…), z kolei producentem materiału jest firma (…), przy czym Wnioskodawca nie wyklucza zmiany dostawców i producentów materiału. Wszelkie prace wykonywane są z dokładnością do 1/1000 (słownie: jednej tysięcznej) części milimetra.

Przy opisanej powyżej Działalności B+R Podatnik wykorzystuje kilka programów i narzędzi komputerowych. Na etapie uzupełniania i weryfikacji rysunków wykorzystywany jest program (…), który pozwala wykonać zlecenia z możliwie jak największą dokładnością oraz dzięki któremu następuje weryfikacja projektu w przedmiocie dokładności konturów oraz wymiarów krawędzi, co w efekcie pozwala na ustalenie kształtu narzędzia. W zakresie projektowania narzędzi oraz symulacji stępienia krawędzi wykorzystywany jest pakiet (…) (graficzna prezentacja elementów projektowanego narzędzia), (…), (symulacja pracy narzędzia). Pomiar gotowych detali odbywa się przy pomocy oprogramowania fabrycznego dostarczonego wraz z urządzeniem pomiarowym (…).

W ramach opisanej powyżej Działalności B+R Wnioskodawca wykorzystuje materiały i surowce takie jak (…), wózki, artykuły elektryczne oraz koszty energii elektrycznej (koszty te w dalszej części niniejszego wniosku określono jako „Koszty materiałów i surowców”).

Ponadto w ramach Działalności B+R Spółka zatrudnia pracowników oraz nawiązuje współpracę ze zleceniobiorcami i ponosi koszty z tytułu wynagrodzeń oraz narzutów tytułem składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, wypadkowe oraz Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (oznaczone w dalszej części niniejszego wniosku jako „Koszty osobowe”). Każdy pracownik prowadzi stosowną ewidencję czasu pracy poświęconego na pracę dotyczącą Działalności B+R.

Wnioskodawca nie wyklucza także, że w przyszłości będzie ponosił koszty z tytułu:

1.odpłatnego korzystania oraz/lub nabycia usług wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (korzystanie to nie będzie wynikało z transakcji z podmiotami powiązanymi, które będą takimi zgodnie z przepisami ustawy);

2.ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych dotyczących Działalności B+R (przy czym będą one świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), jak równie nabycia od podmiotu, o którym mowa w Prawie o szkolnictwie wyższym (art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8) wyników prowadzonych przez ten podmiot badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej);

3.uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (i będą to wyłącznie koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy, koszty na prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego, koszty na odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie oraz koszty poniesione na opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego);

4.koszty z tytułu amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością)

- dalej w niniejszym wniosku koszty te określono jako „Koszty pozostałe”.

Opisane powyżej Koszty osobowe, Koszty materiałów i surowców oraz Koszty pozostałe nie zostały ani nie zostaną Spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez odliczenie (inne niż w ramach ulgi objętej niniejszym wnioskiem) od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Spółka nie korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy, a gdyby korzystała, to odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R nie będzie przez Podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

Spółka nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 706 oraz z 2022 r. poz. 1079 ze zm.). Podatnik prowadzi ewidencję księgową pozwalającą na stwierdzenie, czy wydatek, który podlegałby odliczeniu w ramach ulgi został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, ponadto podatnik sporządzi odrębną ewidencję w arkuszu, gdzie za dany rok podatkowy będą wskazane wszystkie koszty odliczane w ramach ulgi, uzgadniając sumaryczną kwotę do kwot wykazanych w rocznym zeznaniu CIT-8.

W odpowiedzi na wezwanie, uzupełnili Państwo opis stanu faktycznego, następująco:

1.Wnioskodawca nie stosuje konkretnych nazw projektów, jednak aktualnie można podzielić je jak niżej:

A)(…)- efekt: wykonanie otworu o zdanej głębokości przy różnych średnicach dla poszczególnych głębokości, takie rozwiązanie pozwala uniknąć konieczności stosowania kilku (…) różnej średnicy i eliminuje problem ze współosiowością.

B)(…) - efekt: narzędzie wykonuje oczekiwany kształt detalu w jednym „przejściu” oszczędzając czas pracy i eliminując koszt związany z kilkoma innymi narzędziami katalogowymi (tj. narzędziami wykonywanymi przez wielu producentów, które to narzędzia znajdują się w katalogu gotowych produktów danego producenta).

C)(…) w wysokiej tolerancji wykonania (bardzo dokładny) - efekt: bardzo dokładna średnica na całej długości wykonania otworu (wymagana m.in. w przemyśle samochodowym oraz lotniczym) oraz bardzo dobra powierzchnia wewnętrznej ściany otworu. Jedno przejście pozwala osiągnąć oczekiwany efekt.

D)(…) - efekt: kąt nachylania płaszczyzny osiągniętej po fazowaniu krawędzi zgodny z oczekiwaniami co do wykonania. Narzędzia katalogowe oferują ograniczony zakres kątów nachylenia.

E)(…) - efekt: wykonanie otworu przed kolejnymi operacjami - wierceniem o geometrii wymaganej w technologii (szeroki zakres geometrii).

Wskazane wyżej obszary działalności B+R obejmują projekty z zakresu regeneracji oraz (…) narzędzi (…) oraz produkcji narzędzi (…) specjalistycznych. W ramach usług (…) Wnioskodawca na wstępie realizacji zlecenia dokonuje oceny narzędzi pod względem zużycia i następnie dokonywana jest kwalifikacja do ich (…). Zakres (…) zależy od stopnia zużycia narzędzia. Po (…) są oznaczane laserowo i wysyłane do klienta. Proces produkcji narzędzi (…) specjalnych rozpoczyna się od uzyskania od klientów rysunku technicznego detalu, na podstawie którego oceniana jest kosztochłonność procesu wytworzenia. Następnie Spółka przygotowuje dla klientów ofertę cenową. W przypadku akceptacji oferty przez klienta Wnioskodawca przechodzi do etapu napisania programu (kodu) dla maszyny (…), która dokona wytworzenia elementu zgodnie z zamówieniem i ofertą.

W kolejnym kroku następuje weryfikacja dokładności wykonania na urządzeniu pomiarowym, na koniec następuje laserowe znakowanie detalu. Efektem opisanego procesu jest utworzenie unikalnego narzędzia (…) do (…), (najczęściej są to (…)), które jest w stanie zastąpić kilka innych klasycznych (ogólnodostępnych, niewykonywanych na zamówienie) narzędzi i przez to wielokrotnie skrócić czas wykonania danej operacji w procesie produkcji u klienta. Materiałem, na którym swoje prace najczęściej wykonuje Spółka jest (…), w przypadku wytwarzania narzędzi materiał ten aktualnie pozyskiwany jest od dystrybutora jakim jest firma (…), z kolei producentem materiału jest firma (…), przy czym Wnioskodawca nie wyklucza zmiany dostawców i producentów materiału. Wszelkie prace wykonywane są z dokładnością do 1/1000 (słownie: jednej tysięcznej) części milimetra.

2.Wnioskodawca wykorzystuje znajomość zasad pracy poszczególnych narzędzi (…). Działalność Wnioskodawcy wymaga wykorzystania również programów i narzędzi komputerowych. Na etapie uzupełniania i weryfikacji rysunków wykorzystywany jest program (…), który pozwala wykonać zlecenia z możliwie jak największą dokładnością oraz dzięki któremu następuje weryfikacja projektu w przedmiocie dokładności konturów oraz wymiarów krawędzi, co w efekcie pozwala na ustalenie kształtu narzędzia. W zakresie projektowania narzędzi oraz symulacji stępienia krawędzi wykorzystywany jest pakiet (…) (graficzna prezentacja elementów projektowanego narzędzia),(…).

Pomiar gotowych detali odbywa się przy pomocy oprogramowania fabrycznego dostarczonego wraz z urządzeniem pomiarowym (…). Do wykonania narzędzia specjalnego potrzebna jest bardzo specjalistyczna wiedza i doświadczenie z zakresu: obróbki skrawaniem i konstruowania narzędzi. Także umiejętność napisania programu z uwzględnieniem możliwości maszyny wykonującej narzędzie specjalne. Również weryfikacja dokładności wykonania na urządzeniu pomiarowym wymaga specjalistycznej wiedzy, wobec czego - w ocenie Wnioskodawcy - opisana we wniosku jego Działalność B+R obejmuje aktywność w zakresie nabywania, łączenia, łączenia i wykorzystywania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.

3.Wnioskodawca wskazał konkretnie narzędzia we wniosku, a także w punkcie poprzednim niniejszego uzupełniania. Czyniąc jednak zadość wezwaniu, Wnioskodawca wskazuje, że innymi słowy wykorzystywane narzędzia można określić jako narzędzia stosowane w obróbce skrawaniem: narzędzia katalogowe i narzędzia specjalne. Narzędzia specjalne są projektowane dla poszczególnych, konkretnych operacji (np.(…)). Takie (…) specjalne zastępuje cztery narzędzia katalogowe (…). Takie indywidualnie zaprojektowane i wykonane narzędzie wykona zadanie w czasie wielokrotnie krótszym i dokładniej niż alternatywne narzędzia katalogowe. Dochodzi do tego oszczędność czasu pracy maszyny i czasu operatora maszyny.

Każde narzędzie specjalne należy uznać za unikatowe, bowiem wykonuje inną pracę i zawiera wyjątkową geometrię (geometria narzędzia to takie parametry jak w przypadku (…). Wytworzenie tych narzędzi w wyniku procesu (opisanego szczegółowo we wniosku, przypomnieć jednak można, że proces ten obejmuje wstępne obliczenia, etap projektowania detalu przy wykorzystaniu zaawansowanego oprogramowania, wytworzenie, testy i sporządzenie dokumentacji) zawsze ma charakter indywidualny i powoduje, że inny detal nie będzie mógł być wykonany (zarówno przez Wnioskodawcę jak i inne podmioty) w ten sam sposób.

4.Wykonane prototypy są oceniane pod względem oczekiwanej wydajności i mogą być poprawiane (zmiana poszczególnych elementów geometrii), ale jeżeli pojawią się tego typu rutynowe zmiany, to wyłączone zostaną one z Działalności B+R przez Wnioskodawcę.

5.W wyniku prac badawczo-rozwojowych powstaje nowa wiedza w zakresie konstruowania narzędzi specjalnych o unikalnych kształtach i geometrii oraz w wyniku informacji zwrotnej od klientów (etap testów zaprojektowanych narzędzi). Te elementy dają wiedzę z zakresu konstruowania obrotowych narzędzi specjalnych.

6.Wnioskodawca w zakresie prowadzonej Działalności B+R postawił sobie zasadniczy cel w postaci możliwie najbardziej efektywnego wykonywania unikatowych narzędzi dostosowanych do potrzeb klienta niemających odpowiednika w narzędziach katalogowych - zatem wykonanie każdego narzędzia (detalu) niesie za sobą zupełnie nowe, niezidentyfikowane wcześniej cele. Wnioskodawca stawiał i stawia sobie także cele operacyjne w postaci rozwoju zaplecza maszynowego i osobowego.

7.Wnioskodawca w sposób ciągły osiąga cele w postaci ustawicznego optymalizowania procesów wytwarzania prototypów przy użyciu urządzenia do (…) oraz urządzenia do cięcia (…). Osiągnięto także cele w postaci zakupu narzędzi specjalistycznych oraz zatrudnieniu kolejnego operatora.

8.Na wynagrodzenia składają się składniki: (1) płaca zasadnicza, (2) premia uznaniowa, (3) premia regulaminowa, (4) wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz (5) wynagrodzenie chorobowe. Wnioskodawca rozlicza także koszty dodatkowe: ubezpieczenie grupowe, składki PPK oraz benefity.

9.Aktualnie koszty wynagrodzeń pracowników wynikają z zawartych umów o pracę, a więc wynikają ze wskazanego w wezwaniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.), przy czym Wnioskodawca nie wyklucza w przyszłości zawarcia współpracy na podstawie inny tytułów, w tym tych wskazanych w art. 13 ust. 8 lit. a wskazanej wyżej ustawy.

Wobec faktu, że Działalność B+R - w ocenie Wnioskodawcy - jest już realizowana, ale ulga będzie rozliczana także za przyszłe lata, przedmiotowy wniosek spełnia kryteria wniosku dotyczącego zarówno zdarzenia przyszłego jak i stanu faktycznego. Jednak z ostrożności procesowej Wnioskodawca wnosi o przyjęcie, że wniosek dotyczy stanu faktycznego, bowiem Działalność B+R jest już prowadzona.

Pytania

1.Czy działalność Wnioskodawcy, określona Działalnością B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm. - dalej jako „ustawa”)?

2.Czy koszty, jakie ponosi Wnioskodawca, określone jako Koszty osobowe, Koszty materiałów i surowców oraz Koszty pozostałe, mogą zostać rozliczone w ramach ulgi B+R, zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy?

Państwa stanowisko w sprawie

W przedmiocie pytania nr 1, zdaniem Wnioskodawcy prowadzi on działalność badawczo- rozwojową, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy, a jego działalność może zostać zakwalifikowana do prac rozwojowych, o których mowa w art. 4a pkt 28 ustawy. Do wykonania narzędzia specjalnego potrzebna jest bardzo specjalistyczna wiedza i doświadczenie z zakresu (…). Także umiejętność napisania programu z uwzględnieniem możliwości maszyny wykonującej narzędzie specjalne.

Również weryfikacja dokładności wykonania na urządzeniu pomiarowym wymaga specjalistycznej wiedzy. To wszystko wskazuje, że opisana przez Spółkę Działalność B+R obejmuje aktywność w zakresie nabywania, łączenia, kształtowania i wykorzystywania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Zdaniem Spółki, istota wniosku w zakresie ustalenia, czy prowadzi ona działalność B+R sprowadza się do potwierdzenia, czy w odniesieniu do opisanej Działalności B+R mamy do czynienia z pracami rozwojowymi. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Definicja prac rozwojowych odwołuje się do kryterium celu prowadzenia prac, wskazując na czynności mające do niego prowadzić, a także do ich nierutynowego charakteru. Celem prac rozwojowych ma być planowanie produkcji oraz projektowanie i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów (technologii) lub usług (por. wyr. NSA z 24.9.1998 r., SA/Sz 1907/97). Przedmiotem prac rozwojowych jest aktualnie dostępna wiedza i umiejętności. Może być to w szczególności wiedza lub umiejętności obejmujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz takie, które nie są objęte poufnością, tzw. know-how (zob. A. Michalak, Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, s. 120). Proces nabywania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności należy zaliczyć do czynności przygotowawczych do podjęcia właściwych prac rozwojowych, w toku których dochodzi do ich twórczego łączenia, kształtowania lub wykorzystywania (por. A. Niewęgłowski, w: Komercjalizacja, s. 80). Ustawodawca wyłączył wprost z zakresu pojęcia prac rozwojowych działalności obejmujące rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów lub usług, ale też linii produkcyjnych, procesów wytwórczych oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Ów brak rutynowości należy zatem łączyć z podejmowaniem ryzyka nowatorstwa, związanego z niepewnością co do zakładanych rezultatów prac oraz twórczym charakterem działań, które nie stanowią jedynie implementacji standardowych procedur dostosowawczych i optymalizacyjnych.

O nierutynowym charakterze działań może świadczyć dążenie do przełamania dotychczasowych schematów postępowania w celu uzyskania lepszych wyników (por. A. Jakubowski, red.: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Warszawa 2023). Przedstawiona przez Wnioskodawcę Działalność B+R spełnia wszystkie znamiona pozwalające uznać ją za prace rozwojowe. Spółka nabywa, łączy, kształtuje oraz wykorzystuje dostępną aktualnie wiedzę techniczną oraz informatyczną do planowania działalności oraz przy każdym kolejnym projekcie tworzy zmienione, ulepszone lub nowe produkty. Jednocześnie z uwagi na zaawansowane narzędzia wykorzystywane w Działalności B+R oraz konieczność posiadania wykwalifikowanego personelu, a także mając na względzie fakt, że przy każdym zleceniu należy indywidualnie i bez związku z poprzednimi zleceniami wykonać m.in. rysunek oraz zaprogramować proces informatycznie, nie sposób uznać, że wprowadzane przez Podatnika zmiany mają charakter rutynowy i okresowy.

Działalność B+R Podatnika nakierowana jest na opracowywanie nowych produktów i procesów na podstawie poszukiwań i badań a także na wprowadzanie istotnych, innowacyjnych ulepszeń dla wytwarzanych produktów i stosowanych procesów technologicznych. W swojej działalności Spółka wykorzystuje zarówno dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej jak również podejmuje własne badania celem zdobycia nowej wiedzy oraz umiejętności. Przedstawione w opisie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego czynności podejmowane przez Pracowników Spółki w ramach opisanej w niniejszym wniosku Działalności B+R mają charakter działalności badawczo-rozwojowej, polegającej na wykorzystywaniu istniejących zasobów wiedzy oraz ich poszerzaniu dla celów rozwijania oferty Wnioskodawcy poprzez opracowywanie nowych produktów i rozwiązań oraz ulepszanie istniejących. Czynności badawczo-rozwojowe podejmowane przez nie dotyczą prac rutynowych ani okresowych zmian wprowadzanych do istniejących już produktów. Na nierutynowy charakter Działalności B+R Wnioskodawcy wskazuje fakt, że prace zaliczane przez Wnioskodawcę do kategorii badawczo-rozwojowych, poprzedzone są zdefiniowaniem zindywidualizowanych wymagań klientów lub kwestii dotyczących oferty bądź sposobu działania wewnątrz Spółki, a w trakcie wykonywania zadań pracownicy Spółki stają przed koniecznością rozwiązania zagadnień badawczych, tj. sytuacji charakteryzujących się niepewnością badawczą. Wymagają one zmierzenia się z opracowaniem koncepcji danego rozwiązania (które nie posiadają modelowego sposobu postępowania), w tym rozważenie czy opracowanie rozwiązania jest możliwe przy użyciu zakładanych metod. Charakter tych prac naznaczony jest niepewnością badawczą oraz nie są to prace rutynowe, czy też mające charakter jedynie okresowych zmian. Podkreślenia wymaga fakt, że nowe oraz ulepszone rozwiązania, o których mowa powyżej, powstają w wyniku twórczej pracy Pracowników Spółki, którzy samodzielnie muszą znaleźć optymalne rozwiązania stawianych wyzwań.

Istotne znaczenie w realizacji zadań poszczególnych działów zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe ma kreatywność w odniesieniu do stawianych problemów badawczych. Działalność B+R Spółki prowadzona jest w sposób systematyczny, według określonych planów i harmonogramów, przez zatrudnione w tym celu osoby posiadające odpowiednie kompetencje i wykształcenie, których głównym zadaniem jest zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych wyrobów oraz procesów lub ulepszenia ich. Prace badawczo-rozwojowe realizowane przez Wnioskodawcę obejmują kompleksowy proces od opracowania pomysłu, koncepcji, aż do momentu wdrożenia nowego lub udoskonalonego produktu. Podkreślić należy, że w świetle legalnej definicji, sens pojęcia prac rozwojowych zawiera się w ich celu, którym jest tworzenie nowego produktu lub procesu (albo ulepszeniu istniejącego) i sposobie osiągania tego celu, czyli wykorzystywaniu, nabywaniu oraz łączeniu wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Z tej perspektywy analizowane w niniejszym wniosku działania w procesie tworzenia nowego produktu mają charakter prac badawczo-rozwojowych ze względu na ich wspólny cel, jakim jest stworzenie nowego lub ulepszonego produktu oraz z uwagi na fakt użycia do tego celu wiedzy i umiejętności. Realizowane prace badawczo-rozwojowe mają charakter twórczy i są prowadzone w sposób systematyczny, a wszelkie działania są częścią podejmowanej pracy twórczej zmierzającej do wypracowania innowacyjnych (co najmniej w skali Spółki) rozwiązań. Działania te kumulatywnie stanowią o istocie działalności badawczo-rozwojowej, a mianowicie są prowadzone w celu zwiększenia zasobów wiedzy, wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań i weryfikacji, czy prowadzone działania przyniosły zamierzone rezultaty. Potwierdzenie powyższego rozumowania w odniesieniu do podobnej aktywności jak opisana przez Wnioskodawcę Działalność B+R można znaleźć w wykładni urzędowej oraz orzecznictwie sądowoadministracyjnym. W interpretacji indywidualnej z dnia 13 maja 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.86.2022.2.AN) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził prawo do ulgi badawczo-rozwojowej dla działalności polegającej na produkcji innowacyjnych elementów. W interpretacji z dnia 12 maja 2022 r. (sygn. 0111‑KDIB1-3.4010.604.2021.2.PC) przyznano prawo do ulgi B+R dla działalności m.in. w zakresie projektowania i wytwarzania narzędzi. W interpretacji z dnia 3 marca 2020 r. (sygn. 0111- KDIB1-3.4010.618.2019.2.PC) przyznano prawo do ulgi dla działalności w zakresie wykonywania detali z dopuszczalnymi odchyleniami. W interpretacji podatkowej z dnia 12 sierpnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1- 3.4010.237.2019.2.BM) potwierdzono prawo do ulgi dla działalności w zakresie obróbki plastycznej metalu. W interpretacji indywidualnej z dnia 18 marca 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.14.2021.2.MBD) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z wnioskodawcą w zakresie możliwości zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej w odniesieniu do działalności polegającej na przygotowaniu spersonalizowanego produktu. W interpretacji z dnia 13 maja 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.86.2022.2.AN) wskazano, że podatnik ma prawo do ulgi w zakresie produkcji elementów metalowych na indywidualne zlecenie klienta. Z przezorności procesowej Wnioskodawca pragnie zauważyć, że od początku roku 2022 wydano przeszło 150 wyroków uchylających odmowy wydania interpretacji w przypadku, kiedy wnioskiem objęto kwestię ustalenia, czy wnioskodawcy prowadzą działalność rozwojową (a pośrednio także prace rozwojowe) . Przywołać warto przy tym choćby wyrok NSA z dnia 17 stycznia 2023 r. (sygn. II FSK 966/22), w którym wskazano m.in., „że zasadne było (...) oczekiwanie, że interpretacja wyjaśni, czy opisana we wniosku działalność może zostać uznana za badawczo-rozwojową, skoro ustawodawca posłużył się tym pojęciem (...), definiując je (...).

Ponadto, ze względu na wspomniane bezpośrednie odwołanie się (...) do regulacji zawartych w innych ustawach, istotne znaczenie ma zdefiniowanie zakresu pojęciowego tych terminów dla celów podatkowych.” W przywołanym powyżej orzeczeniu sąd ponadto całkowicie podzielił pogląd wyrażony w innym orzeczeniu NSA, tj. wyroku z dnia 31 maja 2022 r. (sygn. II FSK 924/21), w którym wskazano m.in., że „rolą interpretacji indywidualnej jest usuwanie wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego. Nieuprawnione jest zatem twierdzenie (…), że kwalifikacja opisanych we wniosku czynności jako badań naukowych, czy prac rozwojowych (…) „leży” po stronie podmiotu wnioskującego o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Ewentualne wezwanie do sprecyzowania wniosku nie mogło prowadzić do żądania, aby to sama strona, przesądziła rzeczoną kwestię, o którą wprost zapytała, lecz jedynie do sprecyzowania danych faktycznych dotyczących prowadzonej działalności, niezbędnych do ich oceny w kontekście definicji owej działalności. Następnie na gruncie obowiązujących przepisów, to do organu należała ocena tego rodzaju działalności, a pozostawienie wniosku bez rozpoznania dopuszczalne byłoby tylko w przypadku, jeśli wnioskodawca nie przedstawiłby wystarczających okoliczności faktycznych do oceny. Skoro jednak skarżący dokładnie opisał swoją działalność przez pryzmat cech działalności badawczo-rozwojowej, to organ miał obowiązek udzielić odpowiedzi na przedstawioną wątpliwość.” Wobec faktu, że w ocenie Wnioskodawcy jego działalność z uwagi na spełnienie przesłanek uznania jej za prace rozwojowe zgodnie z art. 4a pkt 28 ustawy stanowi działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy, to opisane w niniejszym wniosku koszty określone jako Koszty osobowe oraz Koszty materiałów i surowców mogą podlegać odliczeniu jako koszty kwalifikowane zgodnie z przepisami ustawy.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową (koszty kwalifikowane), którymi to kosztami - w myśl ust. 2, ust. 2a oraz ust. 3 przywołanego przepisu - są:

1)poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;

2)poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;

3)nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

4)nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych;

5)ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;

6)odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4;

7)nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4;

8)koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:

a)przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,

b)prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

c)odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,

d)opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego;

9)w przypadku wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3, dokonywane od tej wartości niematerialnej i prawnej odpisy amortyzacyjne w proporcji, w jakiej w jej wartości początkowej pozostają koszty wymienione w ust. 2 pkt 1-4a lub ust. 3a pkt 2;

10)dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Zgodnie z art. 18 ust. 3k do kosztów kwalifikowanych stanowiących odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 nie stosuje się.

Wnioskodawca ponosi (będzie ponosił) przedstawione w opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) w ramach opisanej powyżej Działalności B+R wydatki na materiały i surowce takie jak (…), wózki, artykuły elektryczne oraz koszty energii elektrycznej (Koszty materiałów i surowców).

Ponadto, w ramach Działalności B+R Spółka zatrudnia pracowników oraz nawiązuję współpracę ze zleceniobiorcami (będzie zatrudniać pracowników i będzie nawiązywać współpracę ze zleceniobiorcami) i ponosi (będzie ponosić) koszty z tytułu wynagrodzeń oraz narzutów tytułem składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, wypadkowe oraz Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Koszty osobowe). Każdy pracownik prowadzi stosowną ewidencję czasu pracy poświęconego na pracę dotyczącą Działalności B+R. Jeżeli chodzi o koszty określone w opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) jako Koszty pozostałe, w ocenie Wnioskodawcy podlegają one odliczeniu w ramach ulgi B+R zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 4, pkt 4a i pkt 5 oraz ust. 2a i 3 ustawy.

Wobec brzmienia przepisów definiujących koszty kwalifikowane podlegających rozliczeniu w ramach ulgi B+R, a zwłaszcza art. 18d ust. 2, ust. 2a oraz ust. 3, opisane powyżej Koszty materiałów i surowców, Koszty osobowe oraz Koszty pozostałe mogą zostać uznane za takie koszty, zatem w ocenie Wnioskodawcy podlegają rozliczeniu w ramach przedmiotowej ulgi.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p., ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm., dalej: „updop”, „uCIT”):

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 4a pkt 27 u.p.d.o.p.,

ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to:

a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: „ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”),

b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

badania naukowe są działalnością obejmującą:

a) badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

b) badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do treści art. 4a pkt 28 u.p.d.o.p.,

ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Odnosząc się do kwestii będącej przedmiotem zadanego pytania nr 1 wskazać należy, że w celu skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicje wskazane w art. 4a pkt 26-28 u.p.d.o.p.).

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26 updop, zgodnie z którą (jak już wyżej wskazano) przez działalność badawczo-rozwojową, należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności - badania naukowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Z ustawowej definicji wynika zatem, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że „ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia”. Zatem, twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Po drugie, z art. 4a pkt 26 updop, wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo „systematyczny” występuje w sformułowaniu „podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny”, a więc odnosi się do „działalności”, czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem, słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium „systematyczności” danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, przedsiębiorca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów.

Pamiętać trzeba, że w ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii czy nowego systemu organizacji. Innymi słowy, prowadzone systematyczne prace opierają się na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz/lub doświadczeń praktycznych i mają na celu wytworzenie nowych materiałów, produktów lub urządzeń, inicjowanie nowych i znaczące udoskonalenie już istniejących procesów, systemów i usług. Podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową realizują ją obok swojej działalności podstawowej (np. przedsiębiorstwa przemysłowe dysponujące własnym zapleczem badawczo-rozwojowym, laboratoria, zakłady i ośrodki badawczo-rozwojowe, działy badawczo-technologiczne, biura konstrukcyjne i technologiczne, zakłady rozwoju technik, biura studiów i projektów itp.). Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Co oznacza, że aktywność podatnika winna być nastawiona na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym (które nie mają odtwórczego charakteru), związane z postępem naukowym, czy technologicznym.

Na powyższe kryteria wskazał także Minister Finansów w Objaśnieniach podatkowych z 15 lipca 2019 roku dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej (dalej także: „Objaśnienia MF”), które w części 3.2.1. poświęcone są pojęciu działalności badawczo-rozwojowej, która znajduje zastosowanie m.in. do korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej przewidzianej w art. 18d updop - co zostało wskazane w samej treści objaśnień (por. pkt 31 Objaśnień MF).

Zgodnie z Objaśnieniami MF, przez działalność twórczą należy rozumieć zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia, powstania czegoś, a twórczość działalności badawczo-rozwojowej przejawiać się może m.in.: opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Dodatkowo warto nadmienić, że walidacja (według Słownika języka polskiego PWN rozumiana jako ogół czynności mających na celu zbadanie odpowiedniości, trafności lub dokładności czegoś) nowego lub ulepszonego produktu/technologii/rozwiązań zwłaszcza w warunkach rzeczywistego funkcjonowania, gdzie głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne, a których ostateczny kształt nie został określony została wyróżniona w Objaśnieniach MF jako typowe przejawy działalności twórczej w znaczeniu przyjmowanym dla potrzeb definicji prac badawczo-rozwojowych (por. pkt 36 Objaśnień MF).

Co więcej, jak podkreślono w Objaśnieniach MF, istotnym elementem tego rodzaju działalności jest kreatywna aktywność wynikająca z działalności człowieka.

Jak wskazano w Objaśnieniach MF (na co zwrócił już uwagę Organ powyżej), w świetle obowiązujących w Polsce znaczeń pojęcia „systematyczność”, prowadzenie działalności w taki sposób może oznaczać realizację tego rodzaju działań:

-w znaczeniu pierwszym - w sposób stały, od dłuższego czasu (regularnie), bądź

-w znaczeniu drugim - w sposób uporządkowany, według pewnego systemu (planowo, metodycznie).

Dla potrzeb definicji działalności badawczo-rozwojowej, kryterium to należy rozumieć zgodnie z drugim znaczeniem. W świetle powyższego, oznacza to, że kryterium systematyczności jest spełnione, gdy działalność prowadzona jest w sposób uporządkowany, według pewnego systemu (metodycznie, zgodnie z planem).

Należy jeszcze raz zaakcentować, że trzecim kryterium uznania danej działalności za badawczo-rozwojową jest zwiększanie zasobów wiedzy (zgodnie z Objaśnieniami MF – pkt 43, to pojęcie odnosi się przede wszystkim do badań naukowych) lub wykorzystania istniejących zasobów wiedzy (na co nakierowane są przede wszystkim prace rozwojowe, obejmujące zdobywanie, łączenie i kształtowanie wiedzy) do tworzenia nowych zastosowań (nowych, zmienionych lub usprawnionych produktów, procesów lub usług).

Jednocześnie, jak zauważono w treści cytowanych Objaśnień MF, ustawodawca nie zdefiniował sformułowania „zwiększania zasobów wiedzy, jednak przyjąć można, że sformułowanie to należy rozumieć z perspektywy danego podatnika a kluczowym jest element celowościowy (tj. zwiększenie poziomu wiedzy oraz wykorzystanie jej do tworzenia nowych zastosowań), bez względu na to, czy zdobywana wiedza stanowić będzie nowość tylko z perspektywy danego podmiotu, albo czy po jej zastosowaniu będzie służyć wyłącznie jednemu podmiotowi, czy też znajdzie szersze zastosowanie (por. pkt 45 Objaśnień MF).

Z opisu sprawy wynika, że efektem opisanego we wniosku procesu jest utworzenie unikalnych narzędzi (…), każde narzędzie specjalne jest unikatowe, bowiem wykonuje inną pracę i zawiera wyjątkową geometrię. Wytworzenie tych narzędzi w wyniku opisanego procesu zawsze ma charakter indywidualny i powoduje, że inny detal nie będzie mógł być wykonany w ten sam sposób. Ponadto, w wyniku prac badawczo-rozwojowych powstaje nowa wiedza w zakresie konstruowania narzędzi specjalnych o unikalnych kształtach i geometrii.

Zatem, w ocenie tut. Organu, opisana we wniosku działalność Spółki w ramach realizowanych projektów, stanowi działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 4a pkt 26 uCIT.

Ad. 2

Stosownie do art. 18d ust. 1 u.p.d.o.p.:

podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową zostały wymienione w art. 18d ust. 2-3 u.p.d.o.p.

Jak stanowi art. 18d ust. 2 u.p.d.o.p., za koszty kwalifikowane uznaje się m.in.:

1)    poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;

1a)  poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;

2)    nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

3)    ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;

4)    odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4;

4a)  nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4;

5)    koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z  rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:

a)    przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,

b)    prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

c)     odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,

d)    opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

W myśl art. 18d ust. 3 u.p.d.o.p.,

za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Zgodnie z art. 18d ust. 5 u.p.d.o.p.,

koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

W myśl art. 18d ust. 6 u.p.d.o.p.,

podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

W myśl art. 18d ust. 7 u.p.d.o.p.,

kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1)  w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - 200% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;

2)  w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a - 200% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;

3)  w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, ust. 2a i 3, oraz 200% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a.

Art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p.,

odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Dokonując odliczenia, o którym mowa w zdaniu drugim, uwzględnia się kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 18db ust. 1.

Należy także zwrócić uwagę na brzmienie przepisu art. 9 ust. 1b u.p.d.o.p., zgodnie z którym:

podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.:

kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z zasadą, przyjętą w orzecznictwie jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe, w tym ulga badawczo-rozwojowa, są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania, tak więc przepisy regulujące prawo do ulgi winny być interpretowane ściśle.

Przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane należności z tytułu wynagrodzeń pracownika, który realizuje wskazany cel, tj. wykonuje prace badawczo-rozwojowe. Istotne jest aby pracownik faktycznie wykonywał zadania będące realizacją prac badawczo-rozwojowych, wówczas wynagrodzenie takiego pracownika oraz koszty świadczeń poniesionych na jego rzecz będą mogły stanowić dla Wnioskodawcy koszt kwalifikowany w całości.

Zatem, w przypadku gdy pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową, a także składek od tych przychodów, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która nie jest związana z realizacją działalności badawczo-rozwojowej.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2647, dalej: „u.p.d.o.f.”),

za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W tym miejscu zauważyć należy, że wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki i nagrody zostały wymienione wprost w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako przychody ze stosunku pracy, a zatem mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p.

Natomiast, użyty w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., zwrot „w szczególności” oznacza, że poszczególne kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Zatem, ww. katalog jest katalogiem otwartym. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Należy podkreślić, że ustawodawca nie narzucił przedsiębiorcom formy podziału /wyodrębnienia. Wybór sposobu udokumentowania tych wydatków pozostawiony został podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Dlatego, wskazane jest, aby dla celów dowodowych, ewidencja czasu pracy, poświęconego przez pracowników na działalność badawczo-rozwojową, była prowadzona przez podatnika korzystającego z ulgi.

Mając powyższe na uwadze, należy zatem przyjąć, że to faktyczne wykonywanie określonych czynności w zakresie działalności badawczo-rozwojowej przesądza o tym, czy wynagrodzenie oraz składki od wynagrodzenia (w całości lub w części) stanowią koszt kwalifikowany, o którym mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p.

Wskazać należy, że od 1 stycznia 2018 r., przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane, poza należnościami z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu tych należności określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (w myśl art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p.), również należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu tych należności określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (w myśl art. 18d ust. 2 pkt 1a u.p.d.o.p.).

Zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f.:

za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, -z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zatem, koszty kwalifikowane prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej stanowią wydatki na wynagrodzenia osób z którymi zawarta została umowa zlecenia i umowa o dzieło, a którzy wykonują określone prace w ramach prowadzonej przez Państwa działalności badawczo-rozwojowej, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia i o dzieło w danym miesiącu.

Zatem, część dotycząca wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację Projektów B+R bez względu na to czy osoby te są w pełni dedykowane do działalności badawczo-rozwojowej czy tylko w części, przypadająca na ich absencję w pracy (m.in. z powodu choroby, opieki nad dzieckiem, innej usprawiedliwionej absencji czy też urlopu wypoczynkowego) wraz ze sfinansowanymi przez płatnika składkami od ww. przychodu, określonymi w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nie będzie stanowiła kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 i 1a u.p.d.o.p.

Z wniosku wynika, że w ramach ulgi badawczo-rozwojowej planują Państwo także zaliczyć do kosztów kwalifikowanych wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe na rzecz pracowników wykonujących czynności w ramach prac B+R.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 46, dalej: „ustawa PPK”),

ustawa określa zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych, zwanych dalej „PPK”, zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. a i d ustawy PPK,

a) przez osoby zatrudnione należy rozumieć pracowników, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140), z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1309), oraz młodocianych w rozumieniu art. 190 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

d) osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, Natomiast, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 21 lit. a tej ustawy.

Natomiast, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 21 lit. a tej ustawy,

a) przez podmiot zatrudniający należy rozumieć pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. a, jeżeli posiada numer indentyfikacyjny;

d) zleceniodawcę - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. d, jeżeli posiada numer identyfikacyjny.

W myśl art. 27 ust. 9 ustawy PPK,

wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.

Uwzględniając powyższe uznać należy, że wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w części finansowanej przez pracodawcę, jako dodatkowy element wynagrodzenia pracownika wypełnia przesłankę do jej kwalifikacji do kosztów kwalifikowanych działalności B+R na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 i 1a updop.

Natomiast, wskazane we wniosku składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części, w jakiej są one finansowane przez Spółkę jako płatnika, nie stanowią kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 i 1a.

Tym samym, odnosząc się do możliwości odliczenia w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, składek na Fundusz Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należy zauważyć, że obowiązek i zasady odprowadzania tych nie został uregulowany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, a tylko takie mogą stanowić koszty kwalifikowane. W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w niektórych artykułach są tylko wskazane sytuacje, w  których do składek na Fundusz Pracy stosuje się tą ustawę, ale składki te nie są określone tą ustawą.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że do kosztów kwalifikowanych planują Państwo zaliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie chorobowe.

Podsumowując, stanowisko w zakresie ustalenia czy koszty określone jako koszty osobowe, mogą zostać rozliczone w ramach ulgi B+R, zgodnie z art. 18d ust. 1, w części dotyczącej:

- wynagrodzeń za czas urlopu, choroby, a także składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – jest nieprawidłowe;

- w pozostałej części jest prawidłowe.

Dalej, odnosząc się do kosztów poniesionych na zakup materiałów i surowców należy odwołać się do art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT, który stanowi, że warunkiem uznania wydatków na nabycie materiałów i surowców jest ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Przepisy omawianej ustawy podatkowej nie precyzują co należy rozumieć pod pojęciem materiałów i surowców. Zatem, przyjmuje się, że materiały i surowce, w przypadku których istnieje możliwość ich przypisania do działalności badawczo-rozwojowej, uznaje się za koszty kwalifikowane w ramach ww. działalności.

Jeżeli chodzi o pojęcie „surowce”, w związku z brakiem definicji przedmiotowego pojęcia na gruncie przepisów podatkowych i rachunkowych, dla celów ustalania zakresu zastosowania ulgi posłużyć należy się znaczeniem pojęcia „surowce” funkcjonującym na gruncie języka powszechnego, gdzie „surowce” to „materiały naturalne pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mineralnego, służące do wytwarzania jakichś produktów lub energii” (www.sjp.pwn.pl).

Z kolei w zakresie interpretacji pojęcia „materiały”, odwołać należy się do interpretacji przedmiotowego pojęcia funkcjonującej na gruncie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.). W świetle art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości, materiały to składniki majątku zużywane na własne potrzeby.

Powyższy pogląd znajduje również potwierdzenie w doktrynie, gdzie podkreśla się, że materiały to „składniki majątku inicjujące realizację całego cyklu operacyjnego, które jednostka nabywa w celu ich całkowitego zużycia na własne potrzeby, w tym m.in. na potrzeby wytwarzania produktów, świadczenia usług czy realizacji działalności ogólnoadministracyjnej. Do materiałów zaliczyć można także pewne składniki majątkowe wytwarzane przez jednostkę we własnym zakresie (zazwyczaj w ramach działalności pomocniczej), a także różnego rodzaju odzyski, posiadające wartość użytkową, a pochodzące np. z likwidowanych środków trwałych, inwentarz żywy przeznaczony do uboju, części zamienne, półfabrykaty obcej produkcji, paliwa, opakowania itp.” (Walińska Ewa (red.), Bek‑Gaik Bogusława, Bojanowski Witold, Czajor Agnieszka, Czajor Przemysław, Gad Jacek, Idzikowska Gabriela, Janicka Anna, Jurewicz Anna, Kalinowski Jacek, Kuczyńska Iga, Mariański Adam, Michalak Marcin, Turzyński Mikołaj, Walińska Anna, Wencel Agnieszka, Wiatr Michał, Ustawa o rachunkowości. Komentarz, Wolters Kluwer, 2016).

Pojęciem surowców z pewnością objęte są media, takie jak m.in. energia elektryczna, wykorzystywana na potrzeby prac B+R. W związku z powyższym, koszty energii elektrycznej, poniesione przez Spółkę, z własnych środków, na potrzeby prac B+R, mieszczą się w kategorii materiałów i surowców, które zaliczane są do kosztów kwalifikowanych. W tym miejscu zauważyć należy, że surowcami i materiałami w znaczeniu przywołanym powyżej mogą być w istocie aktywa bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.

Wobec powyższego, możecie Państwo zaliczyć do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.p., wydatki ponoszone na materiały i surowce niezbędne do realizacji działalności badawczo-rozwojowej, tj. koszty materiałów wykorzystywanych przy pracy nad realizacją danego projektu w tym m.in energii elektrycznej.

W ocenie tut. Organu, wobec spełnienia przez Wnioskodawcę tego warunku, tj. nabycia surowców i materiałów wykorzystywanych przez Spółkę w działalności badawczo-rozwojowej, należy stwierdzić, że wydatki te stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT.

W tym miejscu wskazujemy, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

System szkolnictwa wyższego i nauki tworzą:

1.    uczelnie;

2.    federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwane dalej „federacjami”;

3.    Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2020 r. poz. 1796), zwana dalej „PAN”;

4.    instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3, zwane dalej „instytutami PAN”;

5.     instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 498);

6.    międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „instytutami międzynarodowymi”;

6a.  Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci    Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2020 r. poz. 2098);

6b.  instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwane dalej „instytutami Sieci  Łukasiewicz”;

7.    Polska Akademia Umiejętności, zwana dalej „PAU”;

8. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Przepis art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy CIT, odsyła zatem do podmiotów objętych systemem szkolnictwa wyższego i nauki.

Wobec powyższego, za koszty kwalifikowane należy uznać ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, nabycie wyników badań naukowych, które są świadczone lub wykonywane jednocześnie:

-na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce,

-na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Podsumowując, koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych dotyczących działalności badawczo-rozwojowej, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy o Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mogą stanowić koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT.

Zgodnie z przywołanym wyżej art. 18d ust. 2 pkt 4 updop, za koszty kwalifikowane uznaje się odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.

Artykuł 18d ust. 2 pkt 4a updop mówi, że za koszty kwalifikowane uznaje się nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.

Na podstawie ww. regulacji ustawodawca dopuszcza możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych koszty opłat ponoszonych przez podatnika z tytułu odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej lub nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej w działalności badawczo-rozwojowej.

Należy w tym miejscu wskazać, że ustawa o podatku dochodowym nie definiuje, co należy rozumieć pod pojęciem aparatury badawczo-rozwojowej. W świetle wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego – aparatura naukowo-badawcza to zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń niewykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac badawczo-rozwojowych.

Ustawowe wyrażenie o „wyłącznym wykorzystywaniu” należy bowiem rozumieć jako ich przeznaczenie tylko (jedynie) do prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Zgodnie ze słownikowym znaczeniem „wyłączny” to „wyłączający wszystkich innych, wszystko inne; nie mający obok siebie innego; przysługujący jednej osobie, niedostępny dla innych; jedyny, osobny” (Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, T. III, Wyd. PWN, Warszawa 1984, str. 816).

Stąd wynika, że aparatura naukowo-badawcza musi być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Jeżeli powyższy warunek zostanie spełniony, koszty odpłatnego korzystania lub nabycia aparatury badawczo-rozwojowej, mogą zostać rozliczone w ramach ulgi B+R, zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 4 i 4a ustawy o CIT.

Przechodząc z kolei do kosztów uzyskania i utrzymania patentu należy wskazać, że zgodnie z cytowanym już wyżej art. 18d ust. 2 pkt 5 u.p.d.o.p.,

za koszty kwalifikowane uznaje się koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:

a.  przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego    Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,

b.  prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

c.  odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,

d.  opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Podkreślić wyraźnie należy, że ustawodawca w ww. przepisie wprost uznał za koszty kwalifikowane koszty uzyskania i utrzymania patentu, a także ochrony własności intelektualnej ponoszone w związku z realizacją działalności badawczo-rozwojowej.

Mając na uwadze powyższe, Spółka może uwzględnić w podstawie obliczania Ulgi opisanych kosztów dot. patentów, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 5 updop.

Następnie, przechodząc do odpisów amortyzacyjnych, od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wskazać należy, że mogą one zostać odliczone od podstawy opodatkowania w ramach ulgi badawczo-rozwojowej pod warunkiem, że:

-zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów oraz zostały dokonane w danym roku podatkowym;

-nie dotyczą środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych wprost wyłączonych z zakresu ulgi, tj. samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością;

-środek trwały/wartość niematerialna i prawna, którego dotyczy odpis, wykorzystywany jest w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Tak więc, istnieje możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli będą one rzeczywiście wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej.

Natomiast, jeżeli będą służyć one bieżącej działalności, odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowią kosztów kwalifikowanych.

Choć ustawodawca nie użył w treści art. 18d ust. 3 updop sformułowania „wyłącznie”, to jednoznacznie wskazał, że za ww. koszty kwalifikowane podatnicy mogą uznać dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są one wykorzystywane w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Wyjaśnić zatem należy, że powyższe sformułowanie oznacza, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w całości stanowią koszt kwalifikowany, w myśl ww. przepisu, jeżeli składniki te są rzeczywiście wykorzystywane jedynie do działalności badawczo-rozwojowej. Natomiast, w sytuacji, gdy ww. składniki będą częściowo wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej, a częściowo do bieżącej działalności, to w takim przypadku koszty odpisów amortyzacyjnych będą stanowić koszty kwalifikowane, tylko w takiej części, w jakiej środki trwałe i wartości niematerialne i prawne będą służyć prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Reasumując, stanowisko w zakresie ustalenia, czy:

-działalność Wnioskodawcy, określona Działalnością B+R stanowi działalność badawczo rozwojową, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  jest prawidłowe;

-koszty, jakie ponosi Wnioskodawca, określone jako Koszty osobowe, w części dotyczącej:

- wynagrodzeń za czas urlopu, choroby, a także składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest nieprawidłowe;

- w pozostałej części jest prawidłowe;

-Koszty materiałów i surowców oraz Koszty pozostałe, mogą zostać rozliczone w ramach ulgi B+R, zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy, jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383).