Czy w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 24o ust. 1 ustawy o CIT. - Interpretacja - 0111-KDIB2-1.4010.428.2023.1.AJ

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 1 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.428.2023.1.AJ

Temat interpretacji

Czy w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 24o ust. 1 ustawy o CIT.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

2 października 2023 r. za pośrednictwem platformy ePUAP wpłynął Państwa wniosek z tego samego dnia o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia czy w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 24o ust. 1 ustawy o CIT.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego (doprecyzowany w piśmie z dnia 25 października 2023 r.)

(…) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (…) (dalej: Wnioskodawca) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych podlegającym obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Rok podatkowy Wnioskodawcy jest równy kalendarzowemu.

Przedmiotem przeważającej działalności Wnioskodawcy jest wytwarzanie energii elektrycznej (kod PKD 35.11 .Z). Wnioskodawca zajmuje się pozyskiwaniem i rozwijaniem projektów, budową wielkoskalowych elektrowni fotowoltaicznych i produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Wnioskodawca ma wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia, zarządzania i zwiększania wartości spółek kapitałowych i osobowych.

Wnioskodawca obecnie jest wspólnikiem szeregu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej łącznie: spółki celowe; z osobna: spółka celowa). Wnioskodawca nabył lub objął udziały w spółkach celowych w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Spółki celowe również są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych podlegającymi obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. W przyszłości Wnioskodawca może nabywać lub obejmować udziały w kolejnych spółkach celowych.

Możliwe, że w przyszłości Wnioskodawca będzie odpłatnie zbywał udziały w jednej lub większej ilości spółek celowych. Udziały te będą zbywane na rzecz podmiotu lub podmiotów spełniających definicję „podmiotu niepowiązanego” w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT. Wówczas Wnioskodawca na co najmniej 5 dni przed dniem zbycia udziałów złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie, o którym mowa w art. 24o ust. 2 ustawy o CIT, zawierające:

1)imiona i nazwiska lub nazwy, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej stron umowy;

2)nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej spółki celowej, której udziały będą zbywane;

3)wskazanie udziału w kapitale spółki celowej, który będzie przedmiotem odpłatnego zbycia;

4)planowaną datę zawarcia umowy.

Mniej niż 50% aktywów spółki celowej, której udziały będą zbywane, będą stanowiły nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości.

Na dzień poprzedzający uzyskanie przez Wnioskodawcę przychodu ze zbycia udziałów w danej spółce celowej będą spełnione nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat następujące warunki:

1)Wnioskodawca nie będzie korzystał ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o CIT;

2)Wnioskodawca będzie prowadził rzeczywistą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 24a ust. 18 ustawy o CIT;

3)Wnioskodawca ani spółka celowa nie będą spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową;

4)Wnioskodawca będzie posiadał bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10%udziałów w kapitale spółki celowej;

5)udziałów w spółce celowej nie będzie posiadał, pośrednio ani bezpośrednio, udziałowiec mający siedzibę lub zarząd lub zarejestrowany lub położony na terytorium lub w kraju:

a)wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT,

b)wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 86a § 10 pkt 1 Ordynacji podatkowej,

c)z którym Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych;

6)spółka celowa nie będzie posiadała tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub winstytucji wspólnego inwestowania oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym lub praw o podobnym charakterze.

W praktyce możliwa jest sytuacja, że w niektórych przypadkach wspomniany wyżej okres 2 lat będzie obejmował okres sprzed dnia 1 stycznia 2023 r. W niektórych przypadkach we wspomnianym wyżej okresie 2 lat Wnioskodawca będzie obejmował lub nabywał dodatkowe udziały w spółkach celowych, posiadając przez cały ten okres bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów w kapitale tych spółek. Ponadto w niektórych przypadkach we wspomnianym wyżej okresie 2 lat wartość nominalna udziałów w spółkach celowych będzie ulegać zmianom, przy czym Wnioskodawca przez cały ten okres bezpośrednio na podstawie tytułu własności będzie posiadał co najmniej 10% udziałów w kapitale tych spółek.

Powyższą sytuację obrazują następujące przykłady liczbowe.

1)Wnioskodawca w 2021 r. nabył w jednej ze spółek celowych 120 udziałów ( o wartości nominalnej 50 zł każdy). Na moment nabycia udziały stanowiły 100% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym tej spółki celowej. Następnie w 2023 r. nieprzerwanie posiadając 100% udziałów tej spółce celowej, Wnioskodawca objął dodatkowo kolejne 7.000 udziałów (o wartości nominalnej 50 zł każdy) w tej spółce celowej, nadal utrzymując swój udział procentowy w kapitale zakładowym na poziomie 100%

2)W innej spółce celowej, w której Wnioskodawca od 2020 r. również posiadał 100% udziałów, w 2023 r. dokonane zostało zwiększenie wartości nominalnej istniejących udziałów, przy czym Wnioskodawca nieprzerwanie posiadał 100% udziałów w kapitale zakładowym tej drugiej spółki celowej.

Pytanie

Czy w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 24o ust. 1 ustawy o CIT.

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy będzie mu przysługiwało prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 24o ust. 1 ustawy o CIT. Zwolnienie to będzie miało zastosowanie do wszystkich udziałów w spółkach celowych spełniających warunki, o których mowa w art. 24m oraz 24o ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 24m ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o krajowej spółce zależnej - oznacza to spółkę zależną będącą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną, będącą podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

W myśl art. 24m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o spółce holdingowej - oznacza to spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną albo spółkę akcyjną będącą podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1, spełniającą łącznie następujące warunki:

a)posiada bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej,

b)nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową,

c)nie korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a,

d)prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, przy czym przepis art. 24a ust. 18 stosuje się odpowiednio,

e)udziałów (akcji) w tej spółce nie posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udziałowiec (akcjonariusz) mający siedzibę lub zarząd lub zarejestrowany lub położony na terytorium lub w kraju:

-wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2,

-wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 86a § 10 pkt 1 Ordynacji podatkowej,

-z którym Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.

Stosownie do art. 24m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o spółce zależnej - oznacza to spółkę spełniającą łącznie następujące warunki:

a)co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale tej spółki posiada bezpośrednio na podstawie tytułu własności spółka holdingowa,

b)(uchylona),

c)nie posiada tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym lub praw o podobnym charakterze,

d)nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową,

e)(uchylona).

Jak stanowi art. 24o ust. 1 ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego dochody osiągnięte przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 3, pod warunkiem złożenia przez spółkę holdingową właściwemu dla niej naczelnikowi urzędu skarbowego, na co najmniej 5 dni przez dniem zbycia, oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia.

Zgodnie z art. 24o ust. 2 ustawy o CIT oświadczenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia zawiera:

1)imiona i nazwiska lub nazwy, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej stron umowy;

2)nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej spółki zależnej, której udziały (akcje) będą zbywane;

3)wskazanie udziału w kapitale spółki zależnej, który będzie przedmiotem odpłatnego zbycia;

4)planowaną datę zawarcia umowy.

W myśl art. 24o ust. 3 ustawy o CIT zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do zbycia udziałów (akcji) krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej, jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów tych spółek, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości, przy czym przepis art. 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Przy czym stosownie do art. 24m ust. 2 ustawy o CIT przepisy niniejszego rozdziału stosuje się, jeżeli na dzień poprzedzający uzyskanie przychodów z dywidend albo zbycia udziałów (akcji) warunki określone w ust. 1 pkt 1-4 są spełnione nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat.

Z powyższego wynika, że w pewnych przypadkach odpłatne zbycie udziałów (akcji) na rzecz podmiotu niepowiązanego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Jest tak wówczas, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

1)podmiot dokonujący odpłatnego zbycia oraz podmiot, w którym udziały są odpłatniezbywane, spełniała odpowiednio definicję spółki holdingowej i krajowej spółki zależnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat (na dzień poprzedzający uzyskanie przychodu ze zbycia udziałów),

2)na co najmniej 5 dni przed dniem zbycia udziałów spółka holdingowa złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia zawierające wszystkie elementy określone w art. 24o ust. 2 ustawy o CIT,

3)mniej niż 50% aktywów krajowej spółki zależnej stanowią nieruchomości położone naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości.

Przenosząc powyższe na grunt analizowanego przypadku, należy stwierdzić, że w opisanym zdarzeniu przyszłym spełnione będą wszystkie warunki dla zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia z opodatkowania przy odpłatnym zbyciu udziałów w spółkach celowych. W szczególności Wnioskodawca będzie spełniał definicję spółki holdingowej, a spółka celowa, której udziały będą zbywane, będzie spełniała definicję krajowej spółki zależnej przez wymagany okres. Wnioskodawca złoży wymagane oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Ponadto nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości będą stanowiły mniej niż 50% aktywów tej spółki celowej.

W kontekście prawa do zastosowania zwolnienia przez Wnioskodawcę nie ma znaczenia, że w niektórych przypadkach:

1)okres 2 lat poprzedzających dzień uzyskania przez Wnioskodawcę przychodu ze zbyciaudziałów w danej spółce celowej obejmowałby okres sprzed dnia 1 stycznia 2023 r.,

2)w okresie tych 2 lat Wnioskodawca objąłby lub nabyłby dodatkowe udziały w danej spółcecelowej, posiadając bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów w kapitale tej spółki,

3)w okresie tych 2 lat wartość nominalna udziałów w danej spółce celowej ulegałaby zmianom,przy czym Wnioskodawca przez cały ten okres bezpośrednio na podstawie tytułu własności posiadałby co najmniej 10% udziałów w kapitale tej spółki.

Art. 24m ust. 2 ustawy o CIT wskazuje bowiem okres, przez który nieprzerwanie spółka holdingowa oraz krajowa spółka zależna muszą spełniać warunki, aby sprzedaż udziałów korzystała ze zwolnienia. Okres ten wynosi co najmniej 2 lata. Jednocześnie ustawa o CIT nie wskazuje, jak dokładnie należy liczyć ten okres, w szczególności, czy weryfikując spełnienie warunków można wziąć pod uwagę również okres przypadający przed wejściem w życie wspomnianego przepisu. Z tego względu należy odwołać się do przepisów przejściowych.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180; dalej: ustawa nowelizująca) przepisy art. 18ed ust. 1, art. 18f ust. 1a i 2, art. 24aa, art. 24m oraz art. 24n ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r.

Celem zmiany doprecyzowującej ww. przepis była możliwość zastosowania przepisów rozdziału 5b ustawy o CIT do przychodów osiąganych przez spółkę holdingową już od 1 stycznia 2023 r. Z tego względu należy stwierdzić, że do okresu „co najmniej 2 lat” wlicza się także nieprzerwany okres, który swój początek miał przed dniem 1 stycznia 2023 r.

Stanowisko to potwierdzają m.in. następujące interpretacje indywidualne:

1.Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 września 2023r. nr 0111-KDIB1-1.4010.360.2023.2.SG:

Mając na uwadze przytoczone przepisy oraz uzasadnienie do zmian regulacji dotyczącej spółek holdingowych, należy stwierdzić, że skorzystanie ze zwolnienia o którym jest mowa w art. 24o ust. 1 updop do dochodu osiągniętego po 1 stycznia 2023 r. wymaga spełnienia warunków określonych w Rozdziale 5b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat. Jak wskazano w art. 20 ust. 1 Ustawy nowelizującej, przepisy zmieniane tą ustawą (w tym m.in. art. 24m updop), a dotyczące regulacji z zakresu opodatkowania spółek holdingowych, należy stosować do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r. Zatem celem zmian doprecyzowujących, wprowadzonych przez ustawodawcę była możliwość zastosowania przepisów z Rozdziału 5b ustawy o CIT do przychodów osiąganych przez spółkę holdingową już od 1 stycznia 2023 r. Zgodnie z wykładnią językową analizowanych przepisów, należy stwierdzić, że do okresu „co najmniej 2 lat”, o którym mowa w art. 24m ust. 2 updop w brzmieniu od 1 stycznia 2023 r. wlicza się także nieprzerwany okres, który swój początek miał przed dniem 1 stycznia 2023 r., a zatem początek biegu dwuletniego, nieprzerwanego okresu spełniania warunków określonych w art. 24m ust. 1 pkt 1-4 mógł mieć miejsce wcześniej, przykładowo w 2021 r.

2.Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 sierpnia 2023r. nr 0114-KDIP2-2.4010.281.2023.2.SP:

Jak wynika z powyższego, skorzystanie ze zwolnienia o którym jest mowa w art. 24o ust. 1 ustawy o CIT do dochodu osiągniętego po 1 stycznia 2023 r. wymaga spełnienia warunków określonych w Rozdziale 5b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat. Jak zostało wskazane w art. 20 ust. 1 Ustawy nowelizującej, przepisy zmieniane tą ustawą, a dotyczące regulacji z zakresu opodatkowania spółek holdingowych, należy stosować do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r. Zatem celem zmian doprecyzowujących, wprowadzonych przez ustawodawcę była możliwość zastosowania przepisów z ww. rozdziału do przychodów osiąganych przez Spółkę holdingową już od 1 stycznia 2023 r. Zgodnie z wykładnią językową analizowanych przepisów, należy stwierdzić, że do okresu „co najmniej 2 lat”, o którym mowa w art. 24m ust. 2 ustawy o CIT w brzmieniu od 1 stycznia 2023 r. wlicza się także nieprzerwany okres, który swój początek miał przed dniem 1 stycznia 2023 r., a zatem początek biegu dwuletniego, nieprzerwanego okresu spełnienia warunków określonych w art. 24m ust. 1 pkt 1-4 mógł mieć miejsce wcześniej, przykładowo w 2021 r. lub w latach wcześniejszych.

3.Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 sierpnia 2023 r.nr 0114-KDIP2-2.4010.256.2023.2.SP/IN:

Jak wynika z powyższego, skorzystanie ze zwolnienia o którym jest mowa w art. 24o ust. 1 ustawy o CIT do dochodu osiągniętego po 1 stycznia 2023 r. wymaga spełnienia warunków określonych w Rozdziale 5b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat. Jak zostało wskazane w art. 20 ust. 1 Ustawy nowelizującej, przepisy zmieniane tą ustawą, a dotyczące regulacji z zakresu opodatkowania spółek holdingowych, należy stosować do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r. Zatem celem zmian doprecyzowujących, wprowadzonych przez ustawodawcę była możliwość zastosowania przepisów z ww. rozdziału do przychodów osiąganych przez Spółkę holdingową już od 1 stycznia 2023 r. Zgodnie z wykładnią językową analizowanych przepisów, należy stwierdzić, że do okresu „co najmniej 2 lat”, o którym mowa w art. 24m ust. 2 ustawy o CIT w brzmieniu od 1 stycznia 2023 r. wlicza się także nieprzerwany okres, który swój początek miał przed dniem 1 stycznia 2023 r., a zatem początek biegu dwuletniego, nieprzerwanego okresu spełnienia warunków określonych w art. 24m ust. 1 pkt 1 - 4 mógł mieć miejsce wcześniej.

Ponadto w świetle art. 24m ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o CIT spółka holdingowa powinna posiadać bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej. Z kolei na podstawie pkt 3 lit. a ww. przepisu co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej powinna posiadać bezpośrednio na podstawie tytułu własności spółka holdingowa. Przy czym art. 24m ust. 2 wymaga, aby warunki te były spełnione nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat.

Z analizy językowej przywołanych przepisów nie wynika, aby warunek posiadania 10% udziałów musiał być spełniony w odniesieniu do wszystkich udziałów w spółce zależnej posiadanych przez spółką holdingową. Koniecznie jest jedynie zachowanie minimalnego wymaganego poziomu (tj. 10%). Z tego względu zmiany procentowe udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej ani zmiany wartości nominalnej tych udziałów w okresie 2 lat poprzedzających dzień uzyskania przychodu przez spółkę holdingową nie mają znaczenia z punktu widzenia prawa do zastosowania omawianego zwolnienia z opodatkowania, o ile w okresie tym spółka holdingowa cały czas posiadała co najmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej.

Stanowisko w tym zakresie potwierdzają m.in. następujące interpretacje indywidualne:

1.Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 sierpnia 2023 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.172.2023.3.KK:

(...) z literalnego brzmienia przepisu art. 24m ust. 2 ustawy o CIT nie wynika, że w odniesieniu do wszystkich zbywanych udziałów spełniony powinien być warunek 2 lat ich posiadania na własność. Niezbędne jest jedynie, by na dzień poprzedzający uzyskanie przychodów ze zbycia udziałów spółka holdingowa posiadała bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów w kapitale spółki zależnej (nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat) i ten warunek w odniesieniu do Wnioskodawcy będzie spełniony na dzień zbycia wszystkich udziałów w 2023 roku. Zatem podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce zależnej zarówno poprzez zwiększenie wartości nominalnej udziałów już istniejących w tej Spółce oraz poprzez utworzenie i objęcie nowych udziałów nie wpłynie na sposób liczenia nieprzerwanego dwuletniego okresu posiadania udziałów Spółki zależnej, której kapitał zakładowy planują Państwo podwyższyć. Podsumowując, zgodzić należy się z Państwa stanowiskiem, że w przypadku podwyższenia kapitału spółki zależnej poprzez zwiększenie wartości nominalnej już istniejących udziałów, a także poprzez utworzenie i objęcie nowych udziałów w kapitale tej spółki, okres posiadania udziałów, o którym mowa w art. 24m ust. 2 w zw. z art. 24m ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy CIT nie będzie liczony od dnia podwyższenia kapitału zakładowego, a od ich dnia wcześniejszego objęcia, ponieważ zarówno przed podwyższeniem jak i po podwyższeniu procentowy udział Państwa nie ulegnie zmianie - zdarzenie to nie będzie miało wpływu na liczenie dwuletniego okresu wskazanego w tych przepisach.

2.Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 sierpnia 2023r. nr 0111-KDIB1-1.4010.263.2023.1.SG:

Z opisu zdarzenia przyszłego niniejszej sprawy wynika, że Wnioskodawca od 2015 roku posiada na własność nieprzerwanie co najmniej 10% udziałów w kapitale spółki zależnej. Wysokość posiadanego udziału wzrastała do 30 grudnia 2021 roku, do poziomu 64%. Ponadto, Wnioskodawca planuje dokupić (przed zbyciem wszystkich udziałów) dodatkowo udziały od innego udziałowca posiadającego poniżej 10% udziałów w spółce zależnej. Zatem należy uznać, że na dzień poprzedzający uzyskanie przychodów ze zbycia udziałów, Wnioskodawca będzie spełniał warunek określony przepisem art. 24m ust. 2 w związku z art. 24m ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o CIT. Wnioskodawca będzie właścicielem co najmniej 10% udziałów w spółce zależnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat. Mimo więc tego, że w odniesieniu do części udziałów Wnioskodawca nie spełni warunku 2 lat ich posiadania (będą one m.in. dokupione od innego udziałowca spółki zależnej przed zbyciem) zwolnieniu na podstawie art. 24o ust. 1 ustawy o CIT może podlegać dochód ze sprzedaży wszystkich udziałów posiadanych w spółce zależnej. Z literalnego brzmienia przepisu art. 24m ust. 2 ustawy o CIT nie wynika, że w odniesieniu do wszystkich zbywanych udziałów spełniony powinien być warunek 2 lat ich posiadania na własność. Niezbędne jest jedynie, by na dzień poprzedzający uzyskanie przychodów ze zbycia udziałów spółka holdingowa posiadała bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów w kapitale spółki zależnej (nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat) i ten warunek w odniesieniu do Wnioskodawcy będzie spełniony na dzień zbycia wszystkich udziałów w 2023 roku.

3.Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 sierpnia 2023r. nr 0111-KDIB1-3.4010.347.2023.1.JKU:

Na dzień poprzedzający uzyskanie przychodów ze zbycia udziałów, Wnioskodawca będzie spełniał warunek określony przepisem art. 24m ust. 2 w związku z art. 24m ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o CIT. Wnioskodawca będzie właścicielem co najmniej 10% udziałów w spółce zależnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat. Mimo więc tego, że w odniesieniu do części udziałów Wnioskodawca nie spełni warunku 2 lat ich posiadania (Wnioskodawca jest w trakcie procesu wykupu akcji od pozostałych mniejszościowych akcjonariuszy) zwolnieniu na podstawie art. 24o ust. 1 ustawy o CIT, może podlegać dochód ze sprzedaży wszystkich udziałów posiadanych w spółce zależnej. Z literalnego brzmienia przepisu art. 24m ust. 2 ustawy o CIT nie wynika, że w odniesieniu do wszystkich zbywanych udziałów spełniony powinien być warunek 2 lat ich posiadania na własność. Niezbędne jest jedynie, by na dzień poprzedzający uzyskanie przychodów ze zbycia udziałów spółka holdingowa posiadała bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów w kapitale spółki zależnej (nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat) i ten warunek w odniesieniu do Wnioskodawcy będzie spełniony na dzień zbycia wszystkich udziałów w 2023 r. lub 2024 r.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. 

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.