Dotyczy ustalenia, czy przychód Spółki w rozumieniu ustawy o CIT z tytułu Środków w związku z pozytywnym wynikiem TOP wypłacanych Spółce przez Operato... - Interpretacja - 0111-KDIB1-1.4010.491.2023.2.MF

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 30 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.491.2023.2.MF

Temat interpretacji

Dotyczy ustalenia, czy przychód Spółki w rozumieniu ustawy o CIT z tytułu Środków w związku z pozytywnym wynikiem TOP wypłacanych Spółce przez Operatora w związku z wykonaniem przez Spółkę na rzecz Operatora TOP dla jednostki rynku redukcji zapotrzebowania, powstaje w dacie dokonania wpisu do Rejestru informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 września 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 1 września 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy przychód Spółki w rozumieniu ustawy o CIT z tytułu Środków w związku z pozytywnym wynikiem TOP wypłacanych Spółce przez Operatora w związku z wykonaniem przez Spółkę na rzecz Operatora TOP dla jednostki rynku redukcji zapotrzebowania, powstaje w dacie dokonania wpisu do Rejestru informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

L Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą na rynku mocy jako dostawca mocy, będąc podmiotem upoważnionym przez właścicieli jednostek fizycznych tworzących jednostkę rynku mocy, na podstawie zawartych z nimi umów, do dysponowania tymi jednostkami fizycznymi na rynku mocy, zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1854 ze zm., dalej: „UoRM”).

W ramach działalności prowadzonej na rynku mocy Wnioskodawca wykonuje na rzecz (…), będącej operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej: „Operator”), obowiązek mocowy, na podstawie odpowiednich przepisów UoRM i aktów wykonawczych do tej ustawy, postanowień Regulaminu Rynku Mocy opracowanego przez Operatora, określającego szczegółowe warunki współpracy uczestników rynku mocy (które mają charakter komplementarny w stosunku do przepisów UoRM i aktów wykonawczych do tej ustawy; (dalej: „RRM”) oraz umowy mocowej.

Wykonywanie obowiązku mocowego polega na pozostawaniu w gotowości do dostarczania przez jednostkę rynku mocy określonej w umowie mocowej mocy elektrycznej do systemu oraz dostarczeniu określonej mocy elektrycznej do systemu w okresach przywołania na rynku mocy.

Spółka wykonuje obowiązek mocowy w zakresie dostarczenia mocy elektrycznej do systemu w okresach przywołania na rynku mocy dla jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania przez czasowe ograniczenie poboru energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej.

Za wykonywanie obowiązku mocowego Wnioskodawca otrzymuje od Operatora wynagrodzenie należne za dany miesiąc, na podstawie wystawionej na jego rzecz faktury. Wynagrodzenie za wykonywanie obowiązku mocowego jest powiększane o należny podatek od towarów i usług (dalej: „VAT”), zgodnie z art. 65 UoRM. Wynagrodzenie to wypłaca Spółce zarządca rozliczeń finansowych rynku mocy (dalej: „Zarządca rozliczeń”), na podstawie pisemnej dyspozycji Operatora, określającej kwotę brutto należną za dany miesiąc.

Po zakończeniu każdego kwartału Spółka zobligowana jest do wykazania Operatorowi zdolności do wykonania obowiązku mocowego w stosunku do każdej z jednostek rynku mocy, której dotyczy umowa mocowa - poprzez wskazanie określonej w przepisach wykonawczych do UoRM liczby godzin w każdym kwartale, w których jednostka rynku mocy dostarczała moc do systemu na potrzeby demonstracji (dla jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania - przez ograniczenie mocy pobieranej z sieci elektroenergetycznej).

Niezależnie od wskazanych wyżej obowiązków po stronie Wnioskodawcy, co do zasady nie częściej niż raz na kwartał dla każdej jednostki rynku mocy, Operator może ogłosić testowy okres przywołania na rynku mocy (dalej: „TOP”) dla wybranych jednostek rynku mocy objętych obowiązkiem mocowym, w celu weryfikacji gotowości do dostarczania przez te jednostki określonej w umowie mocowej mocy elektrycznej do systemu, w ramach wykonywanego przez Spółkę obowiązku mocowego.

Wynik TOP ogłaszany jest w prowadzonym przez Operatora rejestrze rynku mocy, stanowiącym elektroniczną platformę prowadzenia rynku mocy, gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych handlowych, rozliczeniowych i technicznych na tym rynku oraz składania określonych w UoRM oświadczeń uczestników rynku mocy, uznawanych za złożone z chwilą wpisu do tego rejestru (dalej: „Rejestr”), nie później niż do 10 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przeprowadzony TOP. Podstawą do wyznaczenia przez Operatora wyniku TOP są najbardziej aktualne dane pomiarowo-rozliczeniowe przekazane Spółce.

Jeżeli dostarczona moc przez jednostkę rynku mocy jest nie mniejsza od pełnej wielkości obowiązku mocowego tej jednostki w TOP, wynik TOP uznaje się za pozytywny (przy uwzględnieniu braku możliwości dostarczenia całości lub części tej mocy do systemu, jeżeli wynikał on z poleceń zmiany grafiku pracy tej jednostki, wydanych przez Operatora). W przeciwnym razie, wynik TOP uważa się za negatywny.

W przypadku pozytywnego wyniku TOP, Operator pokrywa na wniosek Spółki uzasadnione koszty związane z jego wykonaniem dla jednostki rynku mocy, przy czym - w przypadku jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania - wysokość rekompensaty jest równa wartości tygodniowego wynagrodzenia Spółki w odniesieniu do tej jednostki rynku mocy (zgodnie z art. 67 ust. 5 pkt 2 UoRM), (dalej: „Środki w związku z pozytywnym wynikiem TOP”). Wnioskodawca zwraca uwagę, że tak ustalone Środki w związku z pozytywnym wynikiem TOP są całkowicie niezależne od wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę (w swoim imieniu i na swoją rzecz) w związku z wykonaniem TOP. W konsekwencji, przyznanie oraz wypłata na rzecz Spółki Środków w związku z pozytywnym wynikiem TOP nie wymaga przedstawienia Operatorowi dokumentów (w tym w szczególności wystawionych na Spółkę faktur), potwierdzających faktyczne poniesienie ww. kosztów.

W myśl postanowień RRM, Środki w związku z pozytywnym wynikiem TOP w odniesieniu do jednostki rynku mocy obliczane są dla tygodnia, w którym został przeprowadzony TOP dla tej jednostki rynku mocy. Jak zostało wprost wskazane w postanowieniach RRM, tak obliczone środki wypłacane są Spółce na podstawie faktury wystawionej na rzecz Operatora (pod warunkiem dopełnienia formalności wynikających z postanowień RRM, opisanych szczegółowo poniżej).

Wnioskodawca podkreśla, iż koszty poniesione w związku z TOP, który zakończyłby się wynikiem negatywnym, nie są pokrywane przez Operatora. Ponadto, w takim przypadku przepisy UoRM obligują dostawcę mocy do uiszczenia każdorazowo kary za niewykonanie obowiązku mocowego, natomiast za okres od TOP zakończonego wynikiem negatywnym do dnia otrzymania od dostawcy mocy zgłoszenia gotowości do wykonania obowiązku mocowego przez jednostkę rynku mocy, dostawcy mocy nie przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie tego obowiązku (zgodnie z art. 67 ust. 8 i ust. 9 UoRM). O takiej sytuacji Operator informuje Zarządcę rozliczeń.

Odnosząc się do procedury i zasad przyznawania oraz wypłaty Środków w związku z pozytywnym wynikiem TOP, Wnioskodawca wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami RRM, procedura ta jest kilkuetapowa i odbywa się według następujących zasad:

a)złożenie wniosku przez dostawcę mocy

-    wypłata Środków w związku z pozytywnym wynikiem TOP (określona na gruncie postanowień RMM jako zwrot uzasadnionych kosztów związanych z wykonaniem TOP) dokonywana jest przez Operatora na wniosek dostawcy mocy (dalej: „Wniosek”);

-    Wniosek może zostać złożony do Operatora poprzez Rejestr nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu opublikowania wyników TOP oraz nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia opublikowania wyników TOP;

-    zgodnie z wymogami, Wniosek powinien zawierać wskazane w RRM dane, w tym m.in. datę oraz godzinę TOP, którego Wniosek dotyczy, oraz wnioskowaną kwotę do zwrotu wyrażoną w zł;

b)weryfikacja wniosku i wpis do Rejestru przez Operatora

-    w terminie 60 dni kalendarzowych od otrzymania Wniosku, Operator weryfikuje jego zawartość pod kątem kompletności oraz spełnienia wymogów określonych w art. 67 ust. 5 UoRM oraz w RRM;

-    pozytywna weryfikacja Wniosku potwierdzana jest dokonaniem przez Operatora wpisu w Rejestrze stosownej informacji w odniesieniu do jednostki rynku mocy, której dotyczy Wniosek (powiadomienie o dokonaniu wpisu ww. informacji do Rejestru jest wysyłane automatycznie na adres e-mail użytkownika Rejestru);

-    w razie stwierdzenia niekompletności Wniosku lub wątpliwości w zakresie jego treści, w szczególności w przypadku, gdy Wniosek nie spełnia wymogów określonych w art. 67 ust. 5 UoRM lub w RRM, Operator za pomocą Rejestru wzywa dostawcę mocy do usunięcia wad lub braków formalnych Wniosku, wskazując te wady lub braki formalne w wezwaniu oraz wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni roboczych na ich usunięcie (powiadomienie o wezwaniu do usunięcia wad lub braków formalnych jest wysyłane automatycznie na adres e-mail użytkownika Rejestru);

-    w przypadku, gdy dostawca mocy nie usunął wad lub braków formalnych w wyznaczonym terminie, Operator negatywnie weryfikuje Wniosek w odniesieniu do jednostki rynku mocy, której dotyczył Wniosek, o czym niezwłocznie informuje dostawcę mocy, zamieszczając stosowną informację w Rejestrze, zawierającą wskazanie przyczyn negatywnej weryfikacji Wniosku (powiadomienie o dokonaniu wpisu ww. informacji do Rejestru jest wysyłane automatycznie na adres e-mail użytkownika Rejestru);

-    w przypadku negatywnej weryfikacji Wniosku, dostawcy mocy przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji wobec dokonanego przez Operatora wpisu w Rejestrze dotyczącego negatywnej weryfikacji Wniosku w terminie 4 dni roboczych od dokonania wpisu;

c)wystawienie faktury przez dostawcę mocy

-    w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku, dostawca mocy wystawia na rzecz Operatora fakturę stanowiącą podstawę do wypłaty Środków w związku z pozytywnym wynikiem TOP (określonej na gruncie postanowień RMM jako zwrot uzasadnionych kosztów związanych z wykonaniem TOP) oraz przesyła ją do Operatora w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznej wymiany danych, stosowanej u Operatora, a w przypadku braku zgody dostawcy mocy na korzystanie z tej platformy - pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail Operatora;

-    przy czym, w przypadku, gdy dostawca mocy skorzystał z uprawnienia do złożenia reklamacji wobec dokonanego przez Operatora wpisu w Rejestrze dotyczącego negatywnej weryfikacji Wniosku, dostawca mocy wystawia fakturę stanowiącą podstawę do wypłaty Środków w związku z pozytywnym wynikiem TOP (określonej na gruncie postanowień RMM jako zwrot uzasadnionych kosztów związanych z wykonaniem TOP) w terminie 14 dni kalendarzowych po upływie terminu na rozpatrzenie złożonej reklamacji, wynoszącego 7 dni kalendarzowych;

d)wypłata należności przez Operatora

-    w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania od dostawcy mocy prawidłowo wystawionej faktury, Operator przekazuje należną kwotę na wskazany przez dostawcę mocy numer rachunku bankowego.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT i jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

Wnioskodawca wyjaśnia, że przedmiotem zapytania w ramach niniejszego wniosku jest przede wszystkim zaistniały stan faktyczny, niemniej jednak - mając na uwadze, że Spółka nie może wykluczyć zaistnienia opisanego zdarzenia także w przyszłości (w związku z uprawnieniem Operatora do ogłaszania kolejnych TOP), wnioskiem objęty jest zarówno zaistniały stan faktyczny, jak również zdarzenie przyszłe.

Pytanie

Czy przychód Spółki w rozumieniu ustawy o CIT z tytułu Środków w związku z pozytywnym wynikiem TOP wypłacanych Spółce przez Operatora w związku z wykonaniem przez Spółkę na rzecz Operatora TOP dla jednostki rynku redukcji zapotrzebowania, powstaje w dacie dokonania wpisu do Rejestru informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku?

(pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Państwa stanowisko w sprawie

Przychód Spółki w rozumieniu ustawy o CIT z tytułu Środków w związku z pozytywnym wynikiem TOP wypłacanych Spółce przez Operatora w związku z wykonaniem przez Spółkę na rzecz Operatora TOP dla jednostki rynku redukcji zapotrzebowania, powstaje w dacie dokonania wpisu do Rejestru informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku.

W ocenie Wnioskodawcy, argumentacja przedstawiona w zakresie momentu wykonania usługi na gruncie ustawy o VAT znajduje w pełni zastosowanie do określenia momentu wykonania usługi na potrzeby określenia momentu powstania u Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu ustawy o CIT:

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 w zakresie momentu wykonania usługi na gruncie ustawy o VAT

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ściśle określonych przypadków, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach szczególnych, w tym w szczególności:

-    z chwilą wystawienia faktury - dla dostaw energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej (odpowiednio zgodnie z ust. 5 pkt 4 lit. a oraz ust. 5 pkt 4 lit. b tiret szóste, z zastrzeżeniem ust. 7);

-    z chwilą otrzymania, przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty, w odniesieniu do otrzymanej kwoty (zgodnie z ust. 8, z wyjątkiem m.in. wskazanych powyżej dostaw towarów i świadczenia usług, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje w sposób, o którym mowa w ust. 5 pkt 4).

W ocenie Wnioskodawcy, żaden z wymienionych w ustawie przypadków, w stosunku do których obowiązek podatkowy w VAT powstaje na zasadach szczególnych (w szczególności, żaden z przypadków wskazanych przez Wnioskodawcę powyżej), nie znajduje zastosowania w okolicznościach faktycznych będących przedmiotem niniejszego wniosku.

Oznacza to, że obowiązek podatkowy w VAT z tytułu wykonania przez Spółkę na rzecz Operatora obowiązku mocowego w zakresie wykonania TOP dla jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, w związku z którym Operator wypłaca na rzecz Spółki Środki w związku z pozytywnym wynikiem TOP, powstaje - zdaniem Wnioskodawcy - na zasadach ogólnych, tj. z chwilą wykonania przedmiotowej usługi na rzecz Operatora.

W związku z powyższym, określenie właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu wykonania przez Spółkę na rzecz Operatora obowiązku mocowego w zakresie wykonania TOP dla jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, wymaga rozstrzygnięcia, kiedy przedmiotową usługę uznać należy za wykonaną.

W celu ustalenia momentu wykonania powyższej usługi w rozumieniu przepisów VAT, rozpatrzyć należy sekwencję czynności podejmowanych odnośnie wykonania przez Spółkę na rzecz Operatora obowiązku mocowego w zakresie wykonania TOP dla jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, w związku z którym Operator wypłaca na rzecz Spółki Środki w związku z pozytywnym wynikiem TOP.

Jak wynika z opisu okoliczności faktycznych będących przedmiotem niniejszego wniosku, zgodnie z przepisami UoRM oraz postanowieniami RRM, wykonanie przez Spółkę na rzecz Operatora obowiązku mocowego w zakresie wykonania TOP dla jednostki rynku redukcji zapotrzebowania, skutkujące w rezultacie przyznaniem i wypłatą Środków w związku z pozytywnym wynikiem TOP, wiąże się z następującymi, podejmowanymi kolejno czynnościami:

 1. wykonanie TOP;
 2. publikacja wyników TOP w Rejestrze (pozytywny lub negatywny wynik TOP);
 3. w przypadku pozytywnego wyniku TOP - złożenie Wniosku;
 4. weryfikacja Wniosku (pozytywna lub negatywna weryfikacja Wniosku);
 5. w przypadku pozytywnej weryfikacji Wniosku - dokonanie wpisu do Rejestru informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku;
 6. wystawienie faktury;
 7. wypłata Środków w związku z pozytywnym wynikiem TOP.

W kontekście przedstawionej powyżej sekwencji czynności podejmowanych w związku z wykonaniem analizowanej usługi na rzecz Operatora, zdaniem Wnioskodawcy, usługę tę należy uznać za wykonaną z chwilą dokonania wpisu do Rejestru informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku (pkt 5 powyżej).

Za prawidłowością powyższej konkluzji przemawiają, w ocenie Wnioskodawcy, następujące argumenty:

-Przede wszystkim podkreślić należy, że wykonanie TOP (pkt 1 powyżej) w ramach wykonywania obowiązku mocowego nie jest równoznaczne z wykonaniem usługi dla celów VAT - zważywszy, że:

-    wykonaniu przedmiotowej usługi przesądza bowiem wynik TOP, publikowany w Rejestrze (pkt 2 powyżej);

-    wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku TOP dochodzi do wykonania przez Spółkę na rzecz Operatora obowiązku mocowego w zakresie wykonania TOP dla jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania;

-    a contrario, w przypadku TOP zakończonego wynikiem negatywnym, nie dochodzi do wykonania przez Spółkę na rzecz Operatora obowiązku mocowego w powyższym zakresie;

-    wynika to wprost z przepisów UoRM, zgodnie z którymi w przypadku negatywnego wyniku TOP, dostawca mocy każdorazowo uiszcza karę za niewykonanie obowiązku mocowego (art. 67 ust. 8 UoRM);

-    negatywny wynik TOP jest zatem w świetle przepisów UoRM uznawany za niewykonanie obowiązku mocowego (a w rezultacie dostawcy mocy nie przysługuje wynagrodzenie za wykonanie obowiązku mocowego, za okres od TOP zakończonego wynikiem negatywnym do dnia otrzymania od dostawcy mocy zgłoszenia gotowości do wykonania obowiązku mocowego przez jednostkę rynku mocy, stosowanie do art. 67 ust. 9 UoRM);

-    skoro w przypadku TOP zakończonego wynikiem negatywnym nie dochodzi do wykonania w tym zakresie obowiązku mocowego w rozumieniu przepisów UoRM, to uznać należy konsekwentnie, że na gruncie VAT nie dochodzi do wykonania usługi z tytułu wykonania obowiązku mocowego - w związku z niewykonaniem tego obowiązku w omawianym zakresie;

-    powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, iż wykonanie TOP dla jednostki rynku redukcji zapotrzebowania w ramach wykonywanego przez Spółkę na rzecz Operatora obowiązku mocowego nie jest równoznaczne z wykonaniem na rzecz Operatora usługi w rozumieniu przepisów VAT - do wykonania przedmiotowej usługi dojdzie wyłącznie w przypadku TOP zakończonego wynikiem pozytywnym;

-    mając powyższe na uwadze, nie sposób zatem uznać, że już w momencie wykonania TOP - kiedy nie jest jeszcze znany jego wynik - dochodzi do wykonania analizowanej usługi na rzecz Operatora.

-Ponadto, nie sposób również uznać przedmiotowej usługi za wykonaną z chwilą publikacji pozytywnego wyniku TOP w Rejestrze (pkt 2 powyżej), gdyż:

-    jak wskazano powyżej, wykonanie TOP zakończone wynikiem pozytywnym wiąże się wprawdzie z wykonaniem istotnej czynności na rzecz Operatora, w ramach całej sekwencji czynności składających się na skuteczne wykonanie obowiązku mocowego - niemniej jednak, na moment publikacji pozytywnego wyniku TOP w Rejestrze, usługa ta nie ma jeszcze charakteru odpłatnego (w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o VAT), jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT, a tym samym brak jest również podstaw, aby ten etap przedstawionej powyżej sekwencji czynności rozpatrywać jako moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania obowiązku mocowego w omawianym zakresie;

-    o odpłatnym charakterze analizowanej usługi przesądzają bowiem Środki w związku z pozytywnym wynikiem TOP - przyznawane zgodnie z opisaną wyżej procedurą i zasadami wynikającymi z postanowień RRM, tj. na Wniosek złożony przez dostawcę mocy (pkt 3 powyżej), podlegający następnie weryfikacji przez Operatora pod kątem kompletności oraz spełnienia określonych wymogów (pkt 4 powyżej), w wyniku której, w razie braku zastrzeżeń, Operator dokonuje jego akceptacji potwierdzonej wpisem do Rejestru informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku (pkt 5 powyżej) - który ostatecznie konstytuuje prawo dostawcy mocy do Środków w związku z pozytywnym wynikiem TOP;

-    w konsekwencji, dopiero wpis ww. informacji do Rejestru uprawnia Spółkę do wystawienia na rzecz Operatora faktury z tytułu wykonania na rzecz Operatora obowiązku mocowego w zakresie wykonania TOP dla jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania (pkt 6 powyżej), stanowiącej podstawę do wypłaty Środków w związku z pozytywnym wynikiem TOP (pkt 7 powyżej) - wcześniej uprawnienie takie Wnioskodawcy nie przysługuje (publikacja pozytywnego wyniku TOP umożliwia Spółce wyłącznie zawnioskowanie o takie środki (stanowiące wynagrodzenie za wykonane świadczenie, jak uargumentowano w uzasadnieniu w zakresie pytania nr 1), jednak na ten moment, przed pozytywną weryfikacją Wniosku potwierdzoną stosowym wpisem do Rejestru, wynagrodzenie to nie jest należne);

-    w związku z powyższym stwierdzić należy, że przedmiotowa usługa wykonana na rzecz Operatora nabiera cech odpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu VAT z chwilą dokonania wpisu do Rejestru informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku - i to właśnie w tym momencie usługę tę należy uznać za wykonaną w rozumieniu przepisów VAT.

-Końcowo, Wnioskodawca zwraca uwagę, iż odmienna konkluzja byłaby nie do przyjęcia w kontekście przepisów ustawy o VAT, regulujących terminy wystawiania faktur:

-    fakturę wystawia się bowiem, co do zasady, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę (stosowanie do art. 106i ust. 1 ustawy o VAT); w myśl natomiast postanowień RRM, faktura dokumentująca Środki w związku z pozytywnym wynikiem TOP wystawiana jest zgodnie z przepisami ustawy o VAT;

-    przyjęcie zatem, że analizowaną usługę uznać należy za wykonaną wcześniej niż z chwilą dokonania wpisu do Rejestru informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku – w szczególności, z chwilą wykonania TOP (pkt 1 powyżej) bądź alternatywnie z chwilą publikacji pozytywnego wyniku TOP w Rejestrze (pkt 2 powyżej), skutkowałoby uniemożliwieniem Spółce wystawienia faktury dokumentującej Środki w związku z pozytywnym wynikiem TOP w ustawowo przewidzianym terminie (nawet, jeśli Spółka złożyłaby Wniosek niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku TOP przez Operatora);

-    zgodnie bowiem z opisaną powyżej procedurą i zasadami przyznawania Środków w związku z pozytywnym wynikiem TOP, wynikającymi z postanowień RRM, od dnia otrzymania Wniosku od dostawcy mocy, Operatowi przysługuje 60-dniowy termin na jego weryfikację i dokonanie stosownego wpisu w Rejestrze - co, jak już wcześniej podkreślano, jest warunkiem koniecznym dla wystawienia faktury z tytułu wykonania przez dostawcę mocy obowiązku mocowego w omawianym zakresie.

Podsumowując powyższe rozważania - biorąc pod uwagę przedstawioną sekwencję czynności podejmowanych odnośnie wykonania przez Spółkę na rzecz Operatora obowiązku mocowego w zakresie wykonania TOP dla jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, w związku z którym Operator wypłaca na rzecz Spółki Środki w związku z pozytywnym wynikiem TOP - w ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z przytoczoną powyżej argumentacją, przedmiotową usługę uznać należy za wykonaną z chwilą dokonania wpisu do Rejestru informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku (pkt 5 powyżej).

W konsekwencji, wobec braku w ustawie o VAT przepisów przewidujących powstanie obowiązku na zasadach szczególnych dla świadczenia będącej przedmiotem niniejszego wniosku, uznać należy, że obowiązek podatkowy z tytułu analizowanej usługi powstaje na zasadach ogólnych, tj. z chwilą jej wykonania na rzecz Operatora - co ma miejsce, jak uzasadniono powyżej, w momencie dokonania wpisu do Rejestru informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku.

Wyrażone powyżej stanowisko Wnioskodawcy, które podsumować można w formie następujących, zasadniczych tez:

-wpis stosownych informacji do Rejestru ma kluczowe znaczenie z perspektywy określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT, a także

-obowiązek podatkowy w VAT nie może powstać wcześniej niż z chwilą dokonania czynności determinującej możliwość wystawienia faktury z tytułu wykonania świadczenia, w związku z jego akceptacją przez świadczeniobiorcę,

znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydanych na gruncie przepisów UoRM, w przedmiocie skutków podatkowych działalności prowadzonej na rynku mocy w zakresie określonych, dokonywanych na tym rynku transakcji czy zdarzeń. M.in. dotyczy to przeniesienia obowiązku mocowego na jednostkę rynku mocy innego dostawy, w ramach transakcji na rynku wtórym, wykonania obowiązku mocowego za wynagrodzeniem należnym od operatora, czy też kar za niewykonanie obowiązku mocowego.

W tym kontekście Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę na następujące rozstrzygnięcia podjęte przez organy podatkowe:

-    interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 26 lutego 2021 r. (Znak: 0111-KDIB3-1.4012.694.2020.1JK):

„Z brzmienia przepisów art. 19a ustawy o VAT nie wynika, by dla transakcji na rynku wtórnym, można było zastosować inny moment powstania obowiązku podatkowego, niż wykonanie usługi. (…)

Co istotne ustawa o rynku mocy w treści art. 49 ust. 1 wskazuje wprost, że transakcja, o której mowa w art. 48 ust. 1 (tj. transakcji przeniesienia obowiązku mocowego na rynku wtórnym) jest skuteczna, pod warunkiem że została zgłoszona do rejestru i operator nie wyraził sprzeciwu wobec transakcji oraz dokonał wpisu tej transakcji do rejestru.

W świetle powyższego transakcje wtórne na rynku mocy mogą być realizowane pod warunkami wynikającymi z ustawy o rynku mocy. Zatem transakcje na rynku wtórnym są skuteczne pod warunkiem zgłoszenia ich do rejestru, a operator nie wyraził sprzeciwu wobec transakcji oraz dokonał wpisu tej transakcji do rejestru.

W konsekwencji, transakcji na rynku wtórnym momentem powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 19a ust. 1 będzie moment wykonania usługi tj. moment ich skutecznego wpisu do Rejestru.”;

-     tożsame stanowisko Dyrektor KIS wyraził w interpretacji indywidualnej z 12 listopada 2021 r. (Znak: 0112-KDIL1-2.4012.481.2021.1.NF);

-     interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 14 grudnia 2022 r. (Znak: 0111-KDIB3-1.4012.404.2022.3.IK):

„Odnosząc się do kwestii dotyczącej określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu usługi wykonania obowiązku mocowego przejętego na rynku wtórnym, należy wskazać, że w przypadku ww. świadczenia, nie występują okoliczności wskazane przez ustawę, które obligowałyby do zastosowania reguł odrębnych od zasady ogólnej, wyrażonej w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. Kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje natomiast to w jakim momencie dochodzi do wykonania ww. usługi - czy jest to dzień, w którym otrzymują Państwo od O. informację o przysługującym mu wynagrodzeniu, która ze względu na pomoc publiczną wynikającą z wydanych Państwu „zielonych certyfikatów” jest przekazywana kilka miesięcy po miesiącu, w którym został wykonany obowiązek mocowy. (...)

Biorąc pod uwagę opis sprawy, nie jesteście Państwo w stanie wystawić faktury, dopóki P. nie wskaże kwoty wynagrodzenia za obowiązek mocowy. Jak wynika wprost z przepisów prawa sposób wynagradzania na rynku mocy następuje po wystawieniu faktury, która może być wystawiona dopiero po otrzymaniu od P. informacji zawierającej wartość należnego wynagrodzenia.

Momentem powstania obowiązku podatkowego, jest dzień, w którym P. poinformuje Państwa o przysługującym wynagrodzeniu. W tym bowiem momencie - na gruncie VAT - można mówić o wykonaniu tejże usługi.”

Powyższe tezy wpisują się również w stanowisko, jakie zaprezentował TSUE w orzeczeniu z 2 maja 2019 r. w sprawie Budimex S.A. (C-224/18):

„(...) w zakresie, w jakim nie jest możliwe określenie wynagrodzenia należnego od usługobiorcy przed dokonaniem przez niego odbioru usług budowlanych lub budowlano-montażowych, podatek od tych usług nie może stać się wymagalny przed owym odbiorem.

W tych okolicznościach i w zakresie, w jakim odbiór robót został uzgodniony w umowie - świadczenie usług - w sytuacji gdy tego rodzaju warunek odzwierciedla normy i standardy istniejące w dziedzinie, w której jest dokonywana usługa, co podlega zweryfikowaniu przez sąd odsyłający - należy uznać, że formalność ta jest jako taka objęta usługą i że w związku z tym jest ona decydująca dla uznania, że owa usługa została rzeczywiście wykonana.

(...) art. 66 akapit pierwszy lit. c) dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on temu, by w wypadku braku wystawienia faktury dotyczącej świadczonych usług lub wystawienia jej z opóźnieniem formalny odbiór tej usługi był uważany za moment, w którym usługa ta została wykonana, gdy (...) państwo członkowskie przewiduje, że podatek staje się wymagalny z upływem terminu rozpoczynającego bieg w dniu, w którym została wykonana usługa, jeżeli, po pierwsze, formalność odbioru została uzgodniona przez strony w umowie wiążącej je postanowieniami umownymi odzwierciedlającymi rzeczywistość gospodarczą i handlową w dziedzinie, w której usługa jest wykonywana i, po drugie, formalność ta stanowi materialne zakończenie usługi i ustala ostatecznie wysokość należnego świadczenia wzajemnego (...).”

Wprawdzie wyrok ten zapadał na gruncie sprawy dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych, jednak waga rozumowania przedstawionego w tym orzeczeniu jest sięga znacznie dalej. W istocie pogląd wyrażony przez TSUE w sprawie Budimex S.A. jest powszechnie aprobowany przez polskie sądy administracyjne w związku z jego uniwersalnym zastosowaniem, w odniesieniu do wszelkich usług, przyjmowanych/odbieranych w formalny sposób (nie tylko do usług budowalnych, których dotyczyło ww. rozstrzygnięcie), przykładowo:

-    w wydanym w ostatnim czasie wyroku z 12 kwietnia 2023 r. (sygn. akt I SA/Gd 1431/22), WSA w Gdańsku stwierdził, iż organ podatkowy błędnie uznał, że:

„(...) akceptacja usługi przez usługobiorcę oraz przyznanie Spółce określonej kwoty wynagrodzenia są czynnościami, w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy wnioskodawcą a usługobiorcą, natomiast nie wpływają one na treść ani na fakt jej rzeczywistego zrealizowania.

(...) Nietrafne było zdaniem Sądu stwierdzenie Dyrektora KIS, że nie można warunkować uznania świadczenia za zrealizowane od warunków formalnych.”;

-    analogiczne podejście zaprezentował WSA w Warszawie w wyroku z 15 stycznia 2020 r. (sygn. akt III SA/Wa 2687/19), wskazując w uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia, że:

„Organy podatkowe niezasadnie prezentowały pogląd, zgodnie z którym o wykonaniu usług budowlanych lub budowlano-montażowych będzie decydować faktyczne wykonanie tych usług. Tymczasem na termin powstania obowiązku podatkowego wpływ mogą mieć postanowienia umowne pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane. Uzgodniony w umowie o świadczenie usług budowlanych i budowlano-montażowych odbiór robót, w sytuacji, gdy tego rodzaju warunek odzwierciedla normy i standardy istniejące w dziedzinie, w której taka usługa jest wykonywana, jest decydujący dla uznania, że usługa została wykonana dla potrzeb określenia chwili powstania obowiązku podatkowego”;

-    powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w wyroku WSA w Gdańsku z 17 listopada 2020 r. (sygn. akt I SA/Gd 700/20), wyroku NSA z 18 lipca 2019 r. (sygn. akt I FSK 65/16) oraz wyroku NSA z 11 maja 2017 r. (sygn. akt I FSK 1386/15).

Podsumowując stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2, obowiązek podatkowy w VAT z tytułu wykonania przez Spółkę na rzecz Operatora obowiązku mocowego w zakresie wykonania TOP dla jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, w związku z którym Operator wypłaca na rzecz Spółki Środki w związku z pozytywnym wynikiem TOP, powstaje z chwilą wykonania przedmiotowej usługi na rzecz Operatora, tj. z chwilą dokonania wpisu do Rejestru informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 3 dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, za przychody związane m.in. z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się, co do zasady, także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Stosownie natomiast do art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, co do zasady, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów CIT, w odniesieniu do usług, przychód związany z działalnością gospodarczą powstaje, co do zasady, w dacie zaistnienia najwcześniejszego z poniższych zdarzeń:

-wykonanie usługi;

-wystawienie faktury;

-uregulowanie należności.

Przenosząc powyższe na grunt okoliczności faktycznych będących przedmiotem niniejszego wniosku, w nawiązaniu do uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 - mając na uwadze omówioną sekwencję czynności podejmowanych odnośnie wykonania przez Spółkę na rzecz Operatora obowiązku mocowego w zakresie wykonania TOP dla jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, w związku z którym Operator wypłaca na rzecz Spółki Środki w związku z pozytywnym wynikiem TOP:

-    wykonanie usługi - następuje z chwilą dokonania wpisu do Rejestru informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku (czynność wskazana w pkt 5 powyżej), zgodnie z argumentacją Wnioskodawcy przedstawioną w ramach uzasadnienia swojego stanowiska w zakresie pytania nr 2 (w ocenie Wnioskodawcy, argumentacja przedstawiona w zakresie momentu wykonania usługi na gruncie ustawy o VAT znajduje w pełni zastosowanie do określenia momentu wykonania usługi na potrzeby określenia momentu powstania u Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu ustawy o CIT);

-    wystawienie faktury - jako kolejna czynność, następująca bezpośrednio po dokonaniu wpisu powyższej informacji do Rejestru (czynność wskazana w pkt 6 powyżej);

-    uregulowanie należności - odpowiada wypłacie Środków w związku z pozytywnym wynikiem TOP (czynność wskazana w pkt 7 powyżej).

W związku z powyższym, to wykonanie przedmiotowej usługi na rzecz Operatora, następujące z chwilą dokonania wpisu do Rejestru informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku, stanowi najwcześniejsze zdarzenie, skutkujące powstaniem u Spółki przychodu na gruncie przepisów CIT.

W tym kontekście, Wnioskodawca ponownie podkreśla, że nie sposób uznać analizowanej usługi za wykonaną wcześniej niż z chwilą dokonania wpisu do Rejestru informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku - w szczególności, z chwilą wykonania TOP (pkt 1 powyżej) bądź alternatywnie z chwilą publikacji pozytywnego wyniku TOP w Rejestrze (pkt 2 powyżej) - gdyż na tym etapie Środki w związku z pozytywnym wynikiem TOP nie są należne, a tym samym nie stanowi przychodu należnego, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o CIT (dopiero pozytywna weryfikacja Wniosku potwierdzona stosowym wpisem do Rejestru uprawnia Spółkę do wystawienia na rzecz Operatora faktury dokumentującej przyznane/należne Środki w związku z pozytywnym wynikiem TOP).

Podsumowując stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3, przychód Spółki w rozumieniu ustawy o CIT z tytułu Środków w związku z pozytywnym wynikiem TOP wypłacanych Spółce przez Operatora w związku z wykonaniem przez Spółkę na rzecz Operatora obowiązku mocowego w zakresie wykonania TOP dla jednostki rynku redukcji zapotrzebowania, powstaje w dacie wykonania przedmiotowej usługi na rzecz Operatora, tj. w dacie dokonania wpisu do Rejestru informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Na wstępie zaznaczyć należy, iż niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Ocena prawna Państwa stanowiska w zakresie podatku od towarów i usług zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), nie zawiera definicji przychodu. W art. 12 tej ustawy wymienione zostały jednak przykładowe rodzaje przychodów, moment ich powstania i wyłączenia z katalogu przychodów.

Jako zasadę wyrażoną w art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. regulacji ustawodawca przyjął, że:

przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Na podstawie art. 12 ust. 3 ww. ustawy

za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Literalna wykładnia powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. W konsekwencji, do przychodów podatkowych, podatnik winien zaliczyć tylko takie przychody, które są mu należne. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody lecz przychody, w stosunku do których podatnikowi przysługiwać będzie prawo do ich otrzymania i które stanowić będą jego trwałe przysporzenie majątkowe. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, a więc takie, którymi może on rozporządzać jak właściciel.

Stosownie do art. 12 ust. 3a ustawy o CIT,

za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

Z przedstawionego we wniosku opisu okoliczności faktycznych będących przedmiotem niniejszego wniosku m.in. wynika, iż w ramach działalności prowadzonej na rynku mocy Wnioskodawca wykonuje na rzecz (…), będącej operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego, obowiązek mocowy, na podstawie odpowiednich przepisów UoRM i aktów wykonawczych do tej ustawy, postanowień Regulaminu Rynku Mocy opracowanego przez Operatora, określającego szczegółowe warunki współpracy uczestników rynku mocy oraz umowy mocowej.

Nie częściej niż raz na kwartał dla każdej jednostki rynku mocy, Operator może ogłosić testowy okres przywołania na rynku mocy dla wybranych jednostek rynku mocy objętych obowiązkiem mocowym, w celu weryfikacji gotowości do dostarczania przez te jednostki określonej w umowie mocowej mocy elektrycznej do systemu, w ramach wykonywanego przez Spółkę obowiązku mocowego.

Wynik TOP ogłaszany jest w prowadzonym przez Operatora rejestrze rynku mocy, stanowiącym elektroniczną platformę prowadzenia rynku mocy, gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych handlowych, rozliczeniowych i technicznych na tym rynku oraz składania określonych w UoRM oświadczeń uczestników rynku mocy, uznawanych za złożone z chwilą wpisu do tego rejestru (dalej: „Rejestr”), nie później niż do 10. dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przeprowadzony TOP. Podstawą do wyznaczenia przez Operatora wyniku TOP są najbardziej aktualne dane pomiarowo-rozliczeniowe przekazane Spółce.

Jeżeli dostarczona moc przez jednostkę rynku mocy jest nie mniejsza od pełnej wielkości obowiązku mocowego tej jednostki w TOP, wynik TOP uznaje się za pozytywny (przy uwzględnieniu braku możliwości dostarczenia całości lub części tej mocy do systemu, jeżeli wynikał on z poleceń zmiany grafiku pracy tej jednostki, wydanych przez Operatora). W przeciwnym razie, wynik TOP uważa się za negatywny.

W przypadku pozytywnego wyniku TOP, Operator pokrywa na wniosek Spółki uzasadnione koszty związane z jego wykonaniem dla jednostki rynku mocy, przy czym - w przypadku jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania - wysokość rekompensaty jest równa wartości tygodniowego wynagrodzenia Spółki w odniesieniu do tej jednostki rynku mocy (zgodnie z art. 67 ust. 5 pkt 2 UoRM). Wnioskodawca zwraca uwagę, że tak ustalone Środki w związku z pozytywnym wynikiem TOP są całkowicie niezależne od wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę (w swoim imieniu i na swoją rzecz) w związku z wykonaniem TOP. W konsekwencji, przyznanie oraz wypłata na rzecz Spółki Środków w związku z pozytywnym wynikiem TOP nie wymaga przedstawienia Operatorowi dokumentów (w tym w szczególności wystawionych na Spółkę faktur), potwierdzających faktyczne poniesienie ww. kosztów.

W myśl postanowień RRM, Środki w związku z pozytywnym wynikiem TOP w odniesieniu do jednostki rynku mocy obliczane są dla tygodnia, w którym został przeprowadzony TOP dla tej jednostki rynku mocy. Jak zostało wprost wskazane w postanowieniach RRM, tak obliczone środki wypłacane są Spółce na podstawie faktury wystawionej na rzecz Operatora (pod warunkiem dopełnienia formalności wynikających z postanowień RRM, opisanych szczegółowo poniżej).

Ponadto z wniosku wynika, iż zgodnie z przepisami UoRM oraz postanowieniami RRM, wykonanie przez Spółkę na rzecz Operatora obowiązku mocowego w zakresie wykonania TOP dla jednostki rynku redukcji zapotrzebowania, skutkujące w rezultacie przyznaniem i wypłatą Środków w związku z pozytywnym wynikiem TOP, wiąże się z następującymi, podejmowanymi kolejno czynnościami:

 1. wykonanie TOP;
 2. publikacja wyników TOP w Rejestrze (pozytywny lub negatywny wynik TOP);
 3. w przypadku pozytywnego wyniku TOP - złożenie Wniosku;
 4. weryfikacja Wniosku (pozytywna lub negatywna weryfikacja Wniosku);
 5. w przypadku pozytywnej weryfikacji Wniosku - dokonanie wpisu do Rejestru informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku;
 6. wystawienie faktury;
 7. wypłata Środków w związku z pozytywnym wynikiem TOP.

W związku z powyższym, powzięli Państwo m.in. wątpliwość, czy przychód Spółki w rozumieniu ustawy o CIT z tytułu Środków w związku z pozytywnym wynikiem TOP wypłacanych Spółce przez Operatora w związku z wykonaniem przez Spółkę na rzecz Operatora TOP dla jednostki rynku redukcji zapotrzebowania, powstaje w dacie dokonania wpisu do Rejestru informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku.

Zatem biorąc pod uwagę powyższe, wskazać należy iż wniosek złożony przez Państwa, podlega weryfikacji przez Operatora pod kątem kompletności oraz spełnienia określonych wymogów. W przypadku braku zastrzeżeń, Operator dokonuje jego akceptacji potwierdzonej wpisem do Rejestru informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku.

W konsekwencji, dopiero wpis ww. informacji do Rejestru uprawnia Państwa do wystawienia na rzecz Operatora faktury z tytułu wykonania na rzecz Operatora obowiązku mocowego w zakresie wykonania TOP dla jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, stanowiącej podstawę do wypłaty Środków w związku z pozytywnym wynikiem TOP.

Przede wszystkim podkreślić należy, że wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku TOP dochodzi do wykonania przez Państwa na rzecz Operatora obowiązku mocowego w zakresie wykonania TOP dla jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania. Za powyższym stwierdzeniem przemawia również to, że w przypadku TOP zakończonego wynikiem negatywnym, nie dochodzi do wykonania przez Państwa na rzecz Operatora obowiązku mocowego w powyższym zakresie.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że przedmiotowa usługa wykonana na rzecz Operatora nabiera cech odpłatnego świadczenia z chwilą dokonania wpisu do Rejestru informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku – i to właśnie w tym momencie usługę tę należy uznać za wykonaną w rozumieniu przepisów CIT.

Zatem to, dokonanie wpisu do Rejestru informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku, stanowi wykonanie przedmiotowej usługi na rzecz Operatora. Wykonanie tej usługi jest  bowiem najwcześniejszym zdarzeniem, skutkującym powstaniem u Spółki przychodu na gruncie przepisów CIT. Dopiero pozytywna weryfikacja Wniosku potwierdzona stosownym wpisem do Rejestru uprawnia Spółkę do wystawienia na rzecz Operatora faktury dokumentującej przyznane/należne Środki w związku z pozytywnym wynikiem TOP.

Zatem, w związku z tym, że data wykonania usługi (dzień wpisu do rejestru) jest w tej sytuacji zdarzeniem najwcześniejszym spośród wymienionych w art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, będzie wyznaczała w niniejszej sprawie moment powstania przychodu należnego, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o CIT.

Podsumowując stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 3, iż przychód Spółki w rozumieniu ustawy o CIT z tytułu Środków w związku z pozytywnym wynikiem TOP wypłacanych Spółce przez Operatora w związku z wykonaniem przez Spółkę na rzecz Operatora obowiązku mocowego w zakresie wykonania TOP dla jednostki rynku redukcji zapotrzebowania, powstaje w dacie wykonania przedmiotowej usługi na rzecz Operatora, tj. w dacie dokonania wpisu do Rejestru informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku - jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w  przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Nadmienić również należy, że w pozostałym zakresie, tj. dotyczącym podatku od towarów i usług wydane zostanie/zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

-   Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

-   Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

-   Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

-   w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

-   w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383).